[Flag of Azerbaijan]
République d'Azerbaïdjan

Azerbaïdjan

Loi sur la structure territoriale
et la division territoriale administrative

(2000)

Ərazi quruluşu və inzibati
ərazi bölgüsü haqqında Qanunu (2000)

Maddə 9.

Ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi

1)
Təhkim olunmuş ərazisi və daimi yaşayan əhalisi olan bütün ərazi vahidlərinə müəyyən ad verilməlidir. Ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi ümumdövlət mənafeyi, habelə coğrafi, tarixi, etnoqrafik, milli və məişət şəraiti və digər yerli şərait, yerli əhalinin rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

2) Azərbaycan Respublikasının bütün ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi Azərbaycan Respublikasının müvafiq icra hakimiyyəti orqanının vəsatəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən həyata keçirilir.

3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin vəsatəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən həyata keçirilir.

4) Ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi haqqında hər bir təklifə əvvəlcədən Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi yanında Toponimiya komissiyası tərəfindən baxılır və bu barədə müvafiq rəy hazırlanır. Ərazi vahidlərinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi ümumdövlət mənafeləri, coğrafi, tarixi, milli və digər xüsusiyyətlər, habelə yerli əhalinin rəyi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Ərazi vahidinin adının dəyişdirilməsi zamanı yerli əhalinin rəyinin nəzərə alınmasına dair tələb ərazi vahidinin tarixi adının bərpa edilməsi hallarına şamil edilmir. Görkəmli dövlət və ya ictimai xadimlərin adları, bir qayda olaraq, yeni yaranmış ərazi vahidlərinə verilir.

8) Prospekt, küçə, meydan və müvafiq ərazi vahidinin digər tərkib hissələrinə ad verilməsi və onların adlarının dəyişdirilməsi həmin ərazinin əhalisinin rəyi nəzərə alınmaqla müvafiq icra hakimiyyəti orqanları  tərəfindən həyata keçirilir.
 

Loi sur la structure territoriale
et la division territoriale administrative (2000)

Article 9

Le fait de renommer des unités régionales et des appellations

1)
Toutes les unités régionales ayant un territoire reconnu et une population résidente permanente doivent recevoir une appellation définitive.
Le processus de renommer une appellation d'une unité régionale est pris en compte en fonction de l'intérêt public, ainsi que des conditions géographiques, historiques, ethnographiques, nationales et locales et d'autres conditions basées sur l'opinion de la population locale.

2) Les noms et le changement d'appellation de toutes les unités territoriales de la république d'Azerbaïdjan doivent être effectués par le Milli Majlis de la république d'Azerbaïdjan sur la base d'une pétition de la part des autorités exécutives compétentes de la république d'Azerbaïdjan.

3) Les noms et l'appellation des unités territoriales de la République autonome du Nakhitchevan sont attribués par le Milli Majlis de la république d'Azerbaïdjan sur la base de la requête du Majlis suprême de la République autonome de Nakhitchevan.

4) Chaque proposition visant à modifier et à renommer des unités territoriales doit être préalablement examinée par la Commission de toponymie du Milli Majlis de la république d'Azerbaïdjan et un avis approprié est préparée à ce sujet. Les noms et l'appellation des unités territoriales sont mis en œuvre en tenant compte des caractéristiques d'intérêt général, géographiques, historiques, nationales et autres, ainsi que de l'avis de la population locale. L'obligation de prendre en compte l'avis de la population locale lors du remplacement de l'appellation de l'unité territoriale ne s'applique pas à la restauration du nom historique de l'unité territoriale. Les noms des personnalités publiques ou publiques sont généralement donnés aux unités territoriales nouvellement créées.

8) Le fait de renommer et la modification du nom des rues, des places et des autres éléments de l'unité territoriale pertinente doivent être effectués par les autorités exécutives compétentes en tenant compte de l'avis de la population de ce territoire.

Page précédente

Azerbaïdjan

Accueil: aménagement linguistique dans le monde