Communauté valencienne

Loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage
et l'enseignement du valencien

Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià

Ley de uso y enseñanza del valenciano

TÍTOL PRELIMINAR

Principis generals

Article 1

1) La present Llei té per objecte genèric cumplimentar i desplegar allò que disposa l’article seté de l’Estatut d’Autonomia quan regula l’ús normal i oficial del valencià a tots els àmbits de la convivència social, així com el seu ensenyament.

2) Per això, són objectius específics de la present Llei els següents:

a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conéixer i usar el valencià.

b) Protegir la seua recuperació i garantir l’ús normal i oficial.

c) Regular els criteris d’aplicació del valencià a l’administració, mitjans de comunicació social i ensenyament.

d) Delimitar els territoris en els quals predomine l’ús del valencià i del castellà.

e) Garantir, d’acord amb principis de gradualitat i voluntarietat, el coneixement i ús del valencià a tot l’àmbit territorial de la Comunitat.

Article 2

El valencià és llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els ciutadans tenen dret a conéixer-lo i a usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions privades com en les relacions amb les instàncies públiques.

Article 3

Sense perjudici de les excepcions regulades en aquesta Llei, l’ús del valencià pels ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes jurídics, igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l’exercici del dret a expressar-se en valencià, qualsevol forma de discriminació o exigència de traducció.

Arlicle 4

En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials.

Article 5

L’Administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials, així com per a garantir l’ús normal, la promoció i el coneixement del valencià.

Article 6

Els ciutadans tenen el dret a obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a usar la seua llengua, d’acord amb el que disposa la legislació vigent.

< Texte précédent

TITRE PRÉLIMINAIRE

Principes généraux

Article 1er

1) La présente loi a pour objectif général d'appliquer et de développer les dispositions de l'article 7 du Statut d'autonomie qui réglemente l'usage normal et officiel du valencien dans toutes les sphères de la vie en commun, ainsi que son enseignement.

2) Sur cette base, les buts et les objectifs spécifiques de la présente loi sont les suivants:

a) Que le droit de tous les citoyens de connaître et de faire usage du valencien constitue un fait.

b) Protéger la récupération du valencien et garantir son usage normal et officiel.

c) Réglementer les critères d'application du valencien dans l'administration, dans les moyens de communication sociale et dans l'enseignement.

d) Délimiter les territoires sur lesquels prédomine l'usage du valencien et du castillan.

e) Garantir, selon des principes de progression et de volontariat, la connaissance et l'usage du valencien sur tout le territoire de la Communauté.

Article 2

Le valencien est la langue propre de la Communauté valencienne et, par conséquent, tous les citoyens ont le droit de le connaître et d'en faire usage, à l'oral et à l'écrit, dans leurs relations privées et dans leurs relations avec les instances publiques.

Article 3

Sous toutes réserves des exemptions prévues dans la présente loi, l'emploi du valencien par les citoyens dans leurs rapports, tant publics que privés, produit de pleins effets juridiques, de la même façon que si le castillan était employé, sans qu'aucune forme de discrimination ou exigence de traduction puisse être dérivée de l'exercice du droit de s'exprimer en valencien.

Article 4

En aucun cas, il ne pourra s'ensuivre discrimination par le fait d'utiliser l'une des deux langues.

Article 5

L'Administration adoptera toutes les mesures nécessaires visant à éviter la discrimination de citoyens ou d'activités par le fait d'employer n'importe quelle des deux langues officielles, ainsi que pour garantir son usage normal, la promotion et la connaissance du valencien.

Article 6

Les citoyens ont le droit d'obtenir des juges et des tribunaux la protection du droit d'utiliser leur langue, conformément avec ce qui est prévu dans la législation en vigueur.

Suite >

Page précédente

Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien de 1983

Pays valencien

Accueil: aménagement linguistique dans le monde