Communauté valencienne

Loi 4/1983 du 23 novembre sur l'usage
et l'enseignement du valencien

Llei 4/1983, de 23 de novembre,
d'Ús i Ensenyament del Valencià

Ley de uso y enseñanza del valenciano

TÍTOL IV

De l’actuació dels poders públics

Article 27

El Consell de la Generalitat Valenciana, mitjançant disposicions reglamentàries, fomentarà l’ús del valencià en totes les activitats administratives dels òrgans dependents d’aquesta.

Article 28

De la mateixa manera hauran de procedir els ens públics d’acord amb els principis i excepcions determinats per la present Llei.

Article 29

El Consell de la Generalitat Valenciana propiciarà l’ensenyament del valencià als funcionaris i empleats públics dependents d’aquesta, de l’administració Local i de la Central en els termes que amb aquesta s’acorda, segons principis de gradualitat i voluntarietat.

Article 30

1) La Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals podran exceptuar i bonificar respecte d’obligacions fiscals els actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la cultura valenciana, amb una consideració especial a les que comporten l’ús del valencià.

2) A les bases de convocatòria per a l’accés a càrrecs, ocupacions i funcions públiques, la Generalitat Valenciana i les Corporacions Locals, en l’àmbit de les respectives competències, valoraran el coneixement del valencià per tal que puguen realitzar-se les funcions públiques d’acord amb els principis d’ús del valencià, previstos en aquesta Llei.

3) Els poders públics valencians, als efectes de l’apartat anterior, assenyalaran els llocs per als quals és preceptiu el coneixement del valencià.

4) Els impressos, formularis i models oficials que hagen d’utilitzar els poders públics a la Comunitat Valenciana hauran de redactar-se de forma bilingüe.

Article 31

El Govern Valencià realitzarà amb l’administració de Justícia els acords necessaris per a fer efectiu l’ús del valencià als Jutjats i Tribunals.

Article 32

Semblantment, i als efectes de normalitzar l’ús del valencià als registres públics no subjectes a competència de la Generalitat Valenciana, aquesta promourà amb els òrgans competents els acords pertinents.

Article 33

El poders públics valencians fomentaran en l’àmbit de la seua competència i d’acord amb el que disposa aquesta Llei, l’ús del valencià a les activitats professionals, mercantils, laborals, sindicals, polítiques, recreatives, artístiques i associatives.

Article 34

El Govern Valencià assumirà la direcció tècnica i la coordinació del procés d’ús i ensenyament del valencià assessorant totes les Administracions Públiques i particulars, i prenent les mesures que calguen per fomentar l’ús i l’extensió del valencià.

< Texte précédent

TITRE IV

De l'action des pouvoirs publics

Aticle 27

Le ministère de la Generalitat de Valence, par le biais de dispositions prévues par règlement, encouragera l'usage du valencien dans toutes les activités administratives dont les organismes sont sous sa juridiction.

Article 28

Les entités publiques devront procéder de la même manière, en conformité avec les principes et exemptions fixés par la présente loi.

Article 29

Le ministère de la Generalitat de Valence favorisera l'enseignement du valencien auprès des fonctionnaires et autres employés du secteur public placé sous sa juridiction, auprès du gouvernement local et du gouvernement central, selon les conditions mentionnées ci-dessus, en accord avec les principes de progression et de volontariat.

Article 30

1) La Generalitat de Valence et les corporations locales pourront recevoir des exemptions et des réductions en ce qui concerne les obligations fiscales pour les actes et activités se rapportant à la promotion, la propagation et l'expansion de la culture valencienne, avec une considération particulière pour ceux impliquant l'usage du valencien.

2) Dans les avis de convocations pour l'accès à l'exercice des charges, emplois et fonctions du secteur publique, et dans le cadre des compétences respectives de la Generalitat de Valence et des corporations locales, la connaissance du valencien sera considérée afin que les fonctions publiques puissent être réalisées conformément aux principes d'usage du valencien prévus dans la présente loi.

3) Les pouvoirs publics valenciens, conformément au paragraphe ci-dessus, signaleront les postes pour lesquelles la connaissance du valencien sera obligatoire.

4) Les imprimés, formulaires et documents officiels que les pouvoirs publics devront utiliser auprès de la Communauté valencienne devront être rédigés dans les deux langues.

Article 31

Le gouvernement valencien conclura avec l'administration judiciaire les accords nécessaires afin de rendre effectif l'usage du valencien dans les tribunaux et les cours de justice.

Article 32

De la même manière, et dans le but de normaliser l'usage du valencien dans les registres publics non assujettis à juridiction de la Generalitat de Valence, des accords pertinents seront instaurée avec les organismes compétents.

Article 33

Les pouvoirs publics valenciens encourageront, dans le cadre de leur compétence et conformément à ce qui est prévu dans la présente loi, l'usage du valencien dans les activités professionnelles, commerciales, occupationnelles, syndicales, politiques, religieuses, récréatives, artistiques et associatives.

Article 34

Le gouvernement valencien assumera la direction technique et la coordination du processus d'usage et d'enseignement du valencien en conseillant à ce sujet toutes les administrations publiques et privées, et en adoptant toutes les mesures qui pourront contribuer à la promotion de son usage et de son expansion.

Suite >

Page précédente

Loi sur l'usage et l'enseignement du valencien de 1983

Pays valencien

Accueil: aménagement linguistique dans le monde