Pologne

Loi sur les minorités nationales et ethniques
et sur la langue régionale

Chapitre V

Les organismes relatifs aux minorités nationales
et ethniques

(art. 21-33)

ROZDZIAŁ 5

Organy do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Artykuł 21

1. Organem administracji rządowej w sprawach objętych ustawą jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

2. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych w szczególności:

1) sprzyja realizacji praw i potrzeb mniejszości poprzez podejmowanie działań na rzecz mniejszości i inicjowanie programów dotyczących:

a) zachowania i rozwoju tożsamości, kultury i języka mniejszości, przy zapewnieniu pełnej integracji obywatelskiej osób należących do mniejszości,
b) realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne;

2) współdziała z właściwymi organami w zakresie przeciwdziałania naruszaniu praw mniejszości;

3) dokonuje analiz i ocen sytuacji prawnej i społecznej mniejszości, w tym w zakresie realizacji zasady, o której mowa w pkt 1 lit. b;

4)  upowszechnia wiedzę na temat mniejszości oraz ich kultury, a także inicjuje badania nad sytuacją mniejszości, w tym w zakresie dyskryminacji, o której mowa w art. 6 ust. 1, jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu;

 5) podejmuje działania na rzecz zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19.

Artykuł 22

1. Do zadań wojewody należy:

1) koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
2) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
3) podejmowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
4) podejmowanie działań na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem, o którym mowa w art. 19.

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, wojewoda współdziała z organami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi, w szczególności z organizacjami mniejszości, oraz opiniuje programy na rzecz mniejszości, a także zachowania i rozwoju języka, o którym mowa w art. 19, realizowane na terenie danego województwa.

3. Wojewoda może ustanowić pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych w trybie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie.

Artykuł 23

1. Tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ opiniodawczo-doradczy Prezesa Rady Ministrów, zwaną dalej "Komisją Wspólną".

2. Do zadań Komisji Wspólnej należy:

1) wyrażanie opinii w sprawach realizacji praw i potrzeb mniejszości, w tym ocena sposobu realizacji tych praw oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw i potrzeb mniejszości;
2) opiniowanie programów służących tworzeniu warunków sprzyjających zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego;
3)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących spraw mniejszości;
4)
opiniowanie wysokości i zasad podziału środków przeznaczonych w budżecie państwa na wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości oraz zachowania i rozwoju języka regionalnego;
5)  podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości.

3. W celu realizacji swoich zadań Komisja Wspólna:

1)  współdziała z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz z zainteresowanymi organizacjami społecznymi;
2)
może zwracać się do instytucji, placówek i środowisk naukowych oraz organizacji społecznych w szczególności o opinie, stanowiska, ekspertyzy lub informacje;
3)
może zapraszać do udziału w swoich pracach przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i środowisk naukowych.

Artykuł 24

1. W skład Komisji Wspólnej wchodzą:

1) przedstawiciele organów administracji rządowej:

a) ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych,
b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
c) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
d) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
e)
ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
f) ministra właściwego do spraw pracy,
g)
Ministra Sprawiedliwości,
h) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
i)
ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
j) ministra właściwego do spraw zagranicznych,
k) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
l) Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
m) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2)  przedstawiciele mniejszości w liczbie:

a) dwóch przedstawicieli mniejszości białoruskiej,
b) jeden przedstawiciel mniejszości czeskiej,
c)
dwóch przedstawicieli mniejszości litewskiej,
d)
dwóch przedstawicieli mniejszości niemieckiej,
e) jeden przedstawiciel mniejszości ormiańskiej,
f)
jeden przedstawiciel mniejszości rosyjskiej,
g)
jeden przedstawiciel mniejszości słowackiej,
h) dwóch przedstawicieli mniejszości ukraińskiej,
i) jeden przedstawiciel mniejszości żydowskiej,
j) jeden przedstawiciel mniejszości karaimskiej,
k)
dwóch przedstawicieli mniejszości łemkowskiej,
l) dwóch przedstawicieli mniejszości romskiej,
m) jeden przedstawiciel mniejszości tatarskiej;

3)  dwóch przedstawicieli społeczności posługującej się językiem, o którym mowa w art. 19;

4) sekretarz Komisji Wspólnej, którym jest pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje członków Komisji Wspólnej na wniosek ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

[...]

CHAPITRE V

Les organismes relatifs aux minorités nationales et ethniques

Article 21

1. Les organismes administratifs du gouvernement sont sous la responsabilité du ministre garant des Affaires religieuses et des minorités nationales et ethniques.

2. Le ministre responsable des Affaires religieuses et des minorités nationales s'occupe en particulier:

1) de favoriser la réalisation des droits et des besoins des minorités au moyen d'activités destinées ŕ soutenir les minorités et introduire des programmes relatifs: 

a) ŕ la conservation et le développement de l'identité de la culture et de la langue des minorités, avec l'assurance d'une pleine intégration sociale des membres appartenant ŕ une minorité,
b) ŕ la réalisation effective d'un traitement égal des individus sans considération de leur origine ethnique ;

2) de coopérer avec les organismes appropriés dans le domaine visant ŕ contrecarrer la violation des droits des minorités ;

3) d'effectuer des analyses et des avis sur la situation d'une minorité sociale reconnue dans le domaine des moyens de base sur la langue conformément ŕ l'alinéa b du paragraphe 1;

4) de diffuser les connaissances sur la question des minorités ainsi que leur culture, et d'implanter des recherches sur la situation des minorités, notamment dans le domaine de la discrimination, relativement ŕ la langue du paragraphe 1 de l'art. 6, et sur les aspects, les stratégies et les méthodes pour contrecarrer cette discrimination.

5) de choisir des activités favorisant la conservation et le développement de langue relative ŕ l'art. 19.

Article 22

1. Les fonctions des voďvodies sont les suivantes:

1) coordonner sur le territoire de la province les activités des organismes administratifs du gouvernement, afin de veiller aux tâches soutenant la minorité;
2) intervenir en faveur du respect des droits de la minorité et prendre des dispositions contre le viol de ces droits et la discrimination ŕ l'encontre des membres appartenant ŕ la minorité;
3) intervenir en faveur des solutions aux problčmes de la minorité;
4) prendre en considération les opérations en faveur du respect de la langue des personnes employant la langue concernant l'article 19.

2. Dans le but de réaliser les tâches au sujet de la langue mentionnée au paragraphe 1, la voďvodie coopčre avec les organismes d'autonomie territoriale et les organisations sociales, en particulier avec les organismes minoritaires, et avec des programmes d'appui ŕ la minorité, mais aussi avec des programmes de  conservation et de développement de la langue, conformément ŕ l'art. 19, y compris sur le territoire de la  province concernée.

3. La voďvodie peut instituer un agent plénipotentiaire pour les questions relatives ŕ une minorité nationale et ethnique selon l'art 35 de la loi du 5 juin 1998 concernant l'administration gouvernementale dans la province.

Article 23

1. Il est créé une commission communale d'administration et des minorités nationales et ethniques comme organisme consultatif auprčs du Conseil des ministres et dorénavant appelé  "la commission''. 

2. Les fonctions des commissions communales sont :

1) exprimer des avis sur les questions relatives ŕ la réalisation des droits et besoins des minorités, évaluer les modalités de ces droits et formuler des propositions dans les possibilités des mesures concernant les droits et besoins des minorités; 
2) donner des avis sur les programmes ŕ la création de conditions propices ŕ la conservation et au développement de l'identité d'une minorité culturelle ainsi qu'ŕ la conservation et au développement de la langue régionale;
3) donner des avis sur des projets de loi concernant les questions juridiques relatives aux minorités;
4) donner des avis sur les niveaux et les bases des moyens appropriés dans le budget du gouvernement concernant le soutien des activités destinées ŕ la protection, la conservation et le développement de l'identité d'une minorité culturelle ainsi que la conservation et le développement de la langue régionale;
5) prendre des mesures destinées ŕ contrecarrer la discrimination contre les membres appartenant ŕ des minorités;

3. L'objectif des obligations propres ŕ la commission communale est:

1) coopérer avec les organismes gouvernementaux de l'administration et de l'autonomie territoriale ainsi qu'avec les organisations sociales intéressées;
2) signaler les établissements, institutions, postes d'observation et milieux scientifiques ainsi que les structures d'organisation sociale et en particulier les avis sur les situations, expertises ou informations;
3) signaler la participation aux travaux de la part des représentants des unités de l'autonomie territoriale, de l'organisation sociale et des milieux scientifiques.

Article 24

1. Font partie des commissions communales: 

1) Les représentants des organismes de l'administration gouvernementale :

a) le ministre responsable des Affaires religieuses et des minorités nationales et ethniques,
b) le
ministre responsable de l'administration publique,
c)
le ministre responsable des Affaires culturelles et de la protection du patrimoine national,
d) le ministre de l'Éducation sur les activités éducatives,
e) le ministre responsable des Finances publiques,
f) le ministre responsable du Travail,
g) le ministre de la Justice,
h) le ministre responsable de l'Intérieur,
i) le ministre responsables de la Sécurité sociale,
j) le ministre responsable des Affaires étrangčres,
k) le président de l'administration du Bureau de la statistique,
l) le conseiller sur la protection du souvenir des combats et des martyres,
m) le chef des bureaux de la Présidence et du Conseil des ministres;

2)  L'effectif des représentants des minorités :

a) deux représentants de la minorité biélorusse,
b) un représentant de la minorité tchčque,
c) deux représentants de la minorité lituanienne,
d) deux représentants de la minorité allemande,
e) un représentant de la minorité arménienne,
f) un représentant de la minorité russe,
g) un représentant de la minorité slovaque,
h) deux représentants de la minorité ukrainienne,
i) un représentant de la minorité juive,
j) un représentant de la minorité caraďte,
k) deux représentants de la minorité lemk,
l) deux représentants de la minorité rom,
m) un représentant de la minorité tatare;

3) Deux représentants des communautés linguistiques utilisant la langue mentionnées ŕ l'article 19;

4)  le secrétaire des commissions communales, qui est l'employé de l'administration du ministre responsable des Affaires religieuses et minorités nationales et ethniques.

2. Le président du Conseil des ministres nomme et révoque les membres du comité communal sur proposition du ministre responsable des Affaires religieuses et minorités nationales et ethniques.

[...]

Suite >

Page précédente

Pologne

Accueil: l'aménagement linguistique dans le monde