République tchčque

Loi sur les droits des minorités nationales
(2001)

Le texte qui suit en tchčque est la version originale de la «Loi du 10 juillet 2001 sur les droits des minorités nationales et les modification de certaines lois»: Zákon ze dne 10. července 2001 o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů. On trouvera une traduction française de la męme loi en cliquant ICI, s.v.p.

273

ZÁKON
ze dne 10. cervence 2001
o právech príslušníku národnostních menšin a o zmene nekterých zákonu

PREAMBULE

Parlament Ceské republiky jako demokratického a právního státu,

maje na zreteli právo na národnostní a etnickou identitu jako soucást lidských práv,

respektuje identitu príslušníku národnostních menšin jako jednotlivcu i skupiny projevující se zejména vlastní kulturou, tradicemi ci jazykem,

maje na zreteli vytvárení multikulturní spolecnosti a usilujíc o harmonické soužití národnostních menšin s vetšinovým obyvatelstvem,

zarucuje príslušníkum národnostních menšin právo na úcinnou úcast v kulturním, spolecenském a hospodárském živote a ve verejných záležitostech, zvlášte tech, které se týkají národnostních menšin,

chráne práva príslušníku národnostních menšin v souladu s mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Ceská republika vázána, s Ústavou a s Listinou základních práv a svobod,

se usnesl na tomto zákone Ceské republiky:

ČÁST PRVNĺ

O PRÁVECH PŘĺSLUŠNĺK

NÁRODNOSTNĺCH MENŠIN

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1. Predmet úpravy

(1)
Tento zákon upravuje práva príslušníku národnostních menšin a pusobnost ministerstev, jiných správních úradu a orgánu územních samosprávných celku (dále jen ,,orgány verejné správy") ve vztahu k nim.

(2) Ustanovení zvláštních právních predpisu, která upravují práva príslušníku národnostních menšin, nejsou tímto zákonem
dotcena.

§ 2. Vymezení základních pojmu

(1) Národnostní menšina je spolecenství obcanu Ceské republiky žijících na území soucasné Ceské republiky, kterí se odlišují od ostatních obcanu zpravidla spolecným etnickým puvodem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvorí pocetní menšinu obyvatelstva a zároven projevují vuli být považováni za národnostní menšinu za úcelem spolecného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároven za úcelem vyjádrení a ochrany zájmu jejich spolecenství, které se historicky utvorilo.

(2) Príslušníkem národnostní menšiny je obcan Ceské republiky, který se hlásí k jiné než ceské národnosti a projevuje prání být považován za príslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kterí se hlásí ke stejné národnosti.

HLAVA II

PRÁVA PRÍSLUŠNÍKU NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

§ 3. Výkon práv príslušníku národnostních menšin

(1)
Príslušníkum národnostních menšin se zarucuje jednotlive nebo spolecne s jinými príslušníky národnostní menšiny výkon jejich práv stanovených tímto zákonem, zvláštními právními predpisy ci mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, kterými je Ceská republika vázána.

(2) Výkon práv príslušníku národnostních menšin nesmí být omezován nebo znemožnován.

§ 4. Svobodná volba príslušnosti k národnostní menšine

(1)
Z príslušnosti k národnostní menšine nesmí nikomu vzejít žádná újma.

(2) Orgány verejné správy nevedou evidenci príslušníku národnostních menšin. Získávání, zpracovávání a používání osobních údaju ohledne príslušnosti k národnostní menšine se rídí ustanoveními zvláštníchprávních predpisu.1) Údaje o prihlášení se k národnosti získané temito orgány pri scítání lidu nebo podle jiného zvláštního zákona, které umožnují urcení príslušnosti k národnostní menšine, nesmejí být použity pro jiný úcel, než pro který byly shromáždeny a uloženy, a po statistickém zpracování musejí být zniceny.

§ 5. Právo na sdružování príslušníku národnostní menšiny

Príslušníci národnostní menšiny se mohou sdružovat v národnostních sdruženích i v politických stranách a v politických hnutích za podmínek a zpusobem stanoveným zvláštními právními predpisy.2)

§ 6. Právo úcasti na rešení záležitostí týkajících se národnostní menšiny

(1) Príslušníci národnostních menšin mají právo na aktivní úcast v kulturním, spolecenském a hospodárském živote a ve verejných záležitostech, zvlášte pak tech, které se týkají národnostních menšin, jejichž jsou príslušníky, a to na úrovni obce, kraje i na celostátní úrovni.

(2) Právo podle odstavce 1 vykonávají príslušníci národnostních menšin zejména prostrednictvím výboru pro národnostní menšiny, zrizovaných podle zvláštních právních predpisu,3) a Rady vlády pro národnostní menšiny (dále jen ,,Rada").

(3) Vláda zrizuje jako svuj poradní a iniciativní orgán pro otázky týkající se národnostních menšin a jejich príslušníku Radu. V jejím cele stojí clen vlády.

(4) Cleny Rady jsou zástupci národnostních menšin a zástupci orgánu verejné moci s tím, že nejméne polovinu clenu Rady tvorí zástupci národnostních menšin, kterí byli navrženi sdruženími príslušníku národnostních menšin.

(5) Do pusobnosti Rady patrí

a) zajištovat prípravu opatrení vlády, která se týkají práv príslušníku národnostních menšin v Ceské republice,

b) vyjadrovat se k návrhum zákonu, k návrhum narízení vlády a k opatrením týkajícím se práv príslušníku národnostních menšin pred jejich predložením vláde,

c) pripravovat pro vládu souhrnné zprávy o národnostní situaci na území Ceské republiky,

d) pripravovat pro vládu nebo pro ministerstva ci jiné správní úrady doporucení k zajištení potreb príslušníku národnostních menšin, zejména v oblastech školství, kultury a médií, používání materského jazyka, spolecenského a kulturního života,

e) spolupracovat s orgány územních samosprávných celku pri praktickém zabezpecování národnostní politiky státu,

f) navrhovat rozdelování financních prostredku vynakládaných ze státního rozpoctu na podporu aktivit príslušníku národnostních menšin.

(6) Podrobnosti o složení Rady, zpusobu jmenování clenu Rady a o cinnosti Rady stanoví statut Rady, který schvaluje vláda.

§ 7. Právo na užívání jména a príjmení v jazyce národnostní menšiny

Príslušníci národnostních menšin mají právo na užívání svého jména a príjmení v jazyce národnostní menšiny za podmínek stanovených zvláštním právním predpisem.4)

§ 8. Právo na vícejazycné názvy a oznacení

(1)
Príslušníci národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky, mají právo, aby název obce, v níž žijí, názvy jejích cástí, ulic, jiných verejných prostranství, oznacení budov orgánu verejné správy a volebních místností byly uvedeny rovnež v jazyce národnostní menšiny.

(2) Podmínky pro výkon práva podle odstavce 1 a zpusob uvádení vícejazycných názvu a oznacení stanoví zvláštní právní predpis.5)

§ 9. Právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úredním styku a pred soudy

Príslušníci národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky, mají právo na užívání jazyka národnostní menšiny v úredním styku a pred soudy. Podmínky pro výkon tohoto práva upravují zvláštní právní predpisy.6)

§ 10 Právo na užívání jazyka národnostní menšiny ve vecech volebních

Za podmínek stanovených zvláštními právními predpisy7) mají príslušníci národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky, právo na zverejnení oznámení o dobe a míste konání voleb a na další informace pro volice v jazyce národnostních menšin.

§ 11 Právo na vzdelávání v jazyce národnostní menšiny

(1)
Príslušníci národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky, mají právo na výchovu a vzdelávání ve svém materském jazyce ve školách, predškolních zarízeních a školských zarízeních za podmínek, které stanoví zvláštní právní predpisy.8)

(2) Príslušníci národnostních menšin podle odstavce 1 mohou za podmínek stanovených zvláštními právními predpisy8) zrizovat

a) soukromé školy s vyucovacím jazykem národnostní menšiny nebo s výukou jazyka národnostní menšiny jako vyucovacího predmetu,

b) soukromá predškolní zarízení a soukromá školská zarízení.

§ 12. Právo na rozvoj kultury príslušníku národnostních menšin

(1)
Príslušníci národnostních menšin mají právo na zachování a rozvíjení svého jazyka, kultury a tradic a na jejich respektování.

(2) Stát vytvárí podmínky pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyku príslušníku národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky; podporuje zejména programy zamerené na divadla, muzea, galerie, knihovny, dokumentacní cinnost a další aktivity príslušníku národnostních menšin. Za tím úcelem poskytuje dotace ze státního rozpoctu; podmínky a zpusob poskytování dotací stanoví vláda narízením.

§ 13. Právo na rozširování a prijímání informací v jazyce národnostní menšiny

(1)
Príslušníci národnostních menšin mají právo na rozširování a prijímání informací v jazyce svých národnostních menšin.

(2) Stát podporuje pro zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyku vydávání periodického i neperiodického tisku vydávaného v jazycích národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky, a rozhlasové a televizní vysílání v jazycích národnostních menšin, které tradicne a dlouhodobe žijí na území Ceské republiky. Za tímto úcelem poskytuje dotace ze státního rozpoctu; podmínky a zpusob poskytování dotací stanoví vláda narízením.

(3) Vytvárení a šírení rozhlasových a televizních poradu ve vztahu k príslušníkum národnostních menšin u provozovatelu ze zákona stanoví zvláštní právní predpisy.9)

[...]

§ 20.

Tento zákon nabývá úcinnosti dnem vyhlášení.

––––––––––––––––––––

1) Zákon c. 101/2000 Sb., o ochrane osobních údaju a o zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu.
2) Zákon c. 83/1990 Sb., o sdružování obcanu, ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 220/1999 Sb., o prubehu základní nebo náhradní služby a vojenských cvicení a o nekterých právních pomerech vojáku v záloze. Zákon c. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znení zákona c. 155/2000 Sb.
3) Zákon c. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zrízení), ve znení zákona c. 273/2001 Sb. Zákon c. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zrízení), ve znení zákona c. 273/2001 Sb. Zákon c. 131/2000 Sb., o hlavním meste Praze, ve znení pozdejších predpisu.
4) Zákon c. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a príjmení a o zmene nekterých souvisejících zákonu.
5) Zákon c. 128/2000 Sb., ve znení zákona c. 273/2001 Sb.
6) § 18 zákona c. 99/1963 Sb., obcanský soudní rád, ve znení zákona c. 30/2000 Sb. § 7 zákona c. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích. § 2 zákona c. 141/1961 Sb., o trestním rízení soudním (trestní rád), ve znení pozdejších predpisu. § 33 zákona c. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu. § 12 zákona c. 563/1991 Sb., o úcetnictví. § 46a zákona c. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znení zákona c. 149/1998 Sb. § 3 zákona c. 337/1992 Sb., o správe daní a poplatku, ve znení zákona c. 35/1993 Sb. a zákona c. 255/1994 Sb.
7) Zákon c. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o zmene a doplnení nekterých dalších zákonu, ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kraju a o zmene nekterých zákonu, ve znení zákona c. 273/2001 Sb. Zákon c. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu Ceské republiky, ve znení pozdejších predpisu.
8) Zákon c. 76/1978 Sb., o školských zarízeních, ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 29/1984 Sb., o soustave základních škol, stredních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 564/1990 Sb., o státní správe a samospráve ve školství, ve znení pozdejších predpisu.
9) Zákon c. 483/1991 Sb., o Ceské televizi, ve znení pozdejších predpisu. Zákon c. 484/1991 Sb., o Ceském rozhlasu, ve znení pozdejších predpisu.

 


 

 

Page précédente

République tchčque

Accueil: aménagement linguistique dans le monde