Galicia

Galice

Loi 3/1983 du 15 juin sur la normalisation linguistique

Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística
 

La présente version française de la Loi sur la normalisation linguistique de la Galice a été traduite du galicien (Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística) par Raymonde Verreault; ce texte n'est valable que pour sa valeur informative. La version espagnole porte comme titre: Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística.

Lei 3/1983, do 15 de xuño de Normalización Lingüística

[VERSION GALICIENNE]

(Diario Oficial de Galicia: 14/7/83)

O proceso histórico centralista acentuado no decorrer dos séculos, tivo para Galicia dúas consecuencias profundamente negativas: anula-la posibilidade de constituír institucións propias e impedi-lo desenvolvemento da nosa cultura xenuína cando a imprenta ía promove-lo grande despegue das culturas modernas.

Sometido a esta despersonalización política e a esta marxinación cultural, o pobo galego padeceu unha progresiva depauperación interna que xa no século XVIII foi denunciada polos ilustrados e que desde mediados do XIX, foi constantemente combatida por tódolos galegos conscientes da necesidade de evita-la desintegración da nosa personalidade.

A Constitución de 1978, ó recoñece-los nosos dereitos autonómicos como nacionalidade histórica, fixo posible a posta en marcha dun esforzo constructivo encamiñado á plena recuperación da nosa personalidade colectiva e da súa potencialidade creadora.

Un dos factores fundamentais desa recuperación é a lingua, por se-lo núcleo vital da nosa identidade. A lingua é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos, é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade. Únenos co pasado do noso pobo, porque del a recibimos como patrimonio vivo, e uniranos co seu futuro, porque a recibirá de nós como legado da identidade común. E na Galicia do presente serve de vínculo esencial entre os galegos afincados na terra nativa e os galegos emigrados polo mundo.

A presente Lei, de acordo co establecido no artigo 3 da Constitución e no 5 do Estatuto de Autonomía, garante a igualdade do galego e do castelán como linguas oficiais de Galicia e asegura a normalización do galego como lingua propia do noso pobo.

Polas devanditas razóns, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13°, 2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 23 de febreiro, regulamentadora da Xunta e do seu Presidente, promulgo, en nome de El-Rei, a LEI DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA.

Título I

DOS DEREITOS LINGÜÍSTICOS EN GALICIA

Artigo 1

1)
O galego é a lingua propia de Galicia.

2) Tódolos galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo.

Artigo 2

Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal do galego e do castelán, linguas oficiais da Comunidade Autónoma.

Artigo 3

1)
Os poderes públicos de Galicia adoptarán as medidas oportunas para que ninguén sexa discriminado por razón de lingua.

2) Os cidadáns poderán dirixirse ós xuíces e tribunais para obte-la protección xudicial do dereito a emprega-la súa lingua.

Título II

DO USO OFICIAL DO GALEGO

Artigo 4

1)
O galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da Comunidade Autónoma, da súa Administración, da Administración Local e das Entidades Públicas dependentes da Comunidade Autónoma.

2) Tamén a é o castelán como lingua oficial do Estado.

Artigo 5

As leis de Galicia, os Decretos lexislativos, as disposicións normativas e as resolucións oficiais da Administración Pública galega publicaranse en galego e castelán no Diario Oficial de Galicia.

Artigo 6

1)
Os cidadáns teñen dereito ó uso do galego, oralmente e por escrito, nas súas relacións coa Administración Pública no ámbito territorial da Comunidade Autónoma.

2)
As actuacións administrativas en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada.

3)
Os poderes públicos de Galicia promoverán o uso normal da lingua galega, oralmente e por escrito, nas súas relacións cos cidadáns.

4)
A Xunta dictará as disposicións necesarias para a normalización progresiva do uso do galego. As Corporacións Locais deberán facelo de acordo coas normas recollidas nesta Lei.

Artigo 7

1)
No ámbito territorial de Galicia, os cidadáns poderán utilizar calquera das dúas linguas oficiais nas relacións coa Administración de Xustiza.

2) As actuacións xudiciais en Galicia serán válidas e producirán os seus efectos calquera que sexa a lingua oficial empregada. En todo caso, a parte ou interesado terá dereito a que se lle entere ou notifique na lingua oficial que elixa.

3)
A Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos correspondentes, a progresiva normalización do uso do galego na Administración de Xustiza.

Artigo 8

Os documentos públicos outorgados en Galicia poderanse redactar en galego ou castelán. De non haber acordo entre as partes, empregaranse ámbalas dúas linguas.

Artigo 9

1)
Nos Rexistros Públicos dependentes da Adminisitración autonómica, os asentamentos faranse na lingua oficial en que estea redactado o documento ou se faga a manifestación. Se o documento é bilingüe, inscribirase na lingua que indique quen o presenta no Rexistro. Nos Rexistros Públicos non dependentes da Comunidade Autónoma, a Xunta de Galicia promoverá, de acordo cos órganos competentes, o uso normal do galego.

2)
As certificacións literais expediranse na lingua na que se efectuase a inscrición reproducida. Cando non sexa transcrición literal do asentamento, empregarase a lingua oficial interesada polo solicitante.

3)
No caso de documentos inscritos en dobre versión lingüística pódense obter certificións en calquera das versións, a vontade do solicitante.

Artigo 10

1)
Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

2)
Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo Concello correspondente.

3)
Estas denominacións son as legais a tódolos efectos e a rotulación terá que concordar con elas. A Xunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en tódolos casos as normas internacionais que subscriba o Estado.

Artigo 11

1)
Co fin de facer efectivos os dereitos recoñecidos no presente Título, os poderes autonómicos promoverán a progresiva capacitación no uso do galego do persoal afecto á Administración Pública e ás empresas de carácter público en Galicia.

2)
Nas probas selectivas que se realicen para o acceso ás prazas da Administración Autónoma e Local considerarase, entre outros méritos, o grao de coñecemento das linguas oficiais, que se ponderará para cada nivel profesional.

3)
Na resolución dos concursos e oposicións para prove-los postos de Maxistrados, Xuíces, Secretarios Xudiciais, Fiscais e tódolos funcionarios ó servicio da Administración de Xustiza, así coma Notarios, Rexistradores da Propiedade e Mercantís, será mérito preferente o coñecemento do idioma galego.

Título III

DO USO DO GALEGO NO ENSINO

Artigo 12

1)
O galego, como lingua propia de Galicia, é tamén lingua oficial no ensino en tódolos niveis educativos.

2)
A Xunta de Galicia regulamentará a normalización do uso das linguas oficiais no ensino, de acordo coas disposicións da presente Lei.

Artigo 13

1)
Os nenos teñen dereito a recibi-lo primeiro ensino na súa lingua materna.

O Goberno Galego arbitrará as medidas necesarias para facer efectivo este dereito.

2)
As Autoridades educativas da Comunidade Autónoma arbitrarán as medidas encamiñadas a promove-lo uso progresivo do galego no ensino.

3)
Os alumnos non poderán ser separados en centros diferentes por razón da lingua. Tamén se evitará, a non ser que con carácter excepcional as necesidades pedagóxicas así o aconsellaren, a separación en aulas diferentes.

Artigo 14

1)
A lingua galega é materia de estudio obrigatorio en tódolos niveis educativos non universitarios.

Garantirase o uso efectivo deste dereito en tódolos centros públicos e privados.

2)
O Goberno Galego regulamentará as circunstancias excepcionais en que un alumno pode ser dispensado do estudio obrigatorio da lingua galega. Ningún alumno poderá ser dispensado desta obriga se tivera cursado sen interrupción os seus estudios en Galicia.

3)
As autoridades educativas da Comunidade Autónoma garantirán que ó remate dos ciclos en que o ensino do galego é obrigatorio, os alumnos coñezan este, nos seus niveis oral e escrito, en igualdade co castelán.

Artigo 15

1)
Os profesores e os alumnos no nivel universitario teñen o dereito a empregar, oralmente e por escrito, a lingua oficial da súa preferencia.

2)
O Goberno Galego e as autoridades universitarias arbitrarán as medidas oportunas para facer normal o uso do galego no ensino universitario.

3)
As autoridades educativas adoptarán as medidas oportunas co fin de que a lingua non constitúa obstáculo para facer efectivo o dereito que teñen os alumnos a recibir coñecementos.

Artigo 16

1)
Nos cursos especiais de educación de adultos e nos cursos de ensino especializado nos que se ensine a disciplina de lingua, é preceptivo o ensino do galego.

Nos centros de ensino especializado dependentes da Xunta de Galicia establecerase o ensino da lingua galega nos casos en que o seu estudio non teña carácter obrigatorio.

2)
Nos centros de educación especial para alumnos con deficiencias físicas ou mentais para a aprendizaxe, empregarase como lingua instrumental aquela que, tendo en conta as circunstancias familiares e sociais de cada alumno, mellor contribúa ó seu desenvolvemento.

Artigo 17

1)
Nas Escolas Universitarias e demais centros de Formación do Profesorado será obrigatorio o estudio da lingua galega. Os alumnos destes centros deberán adquiri-la capacitación necesaria para facer efectivos os dereitos que se amparan na presente Lei.

2)
As autoridades educativas promoverán o coñecemento do galego por parte dos profesores dos niveis non incluídos no parágrafo anterior, a fin de garanti-la progresiva normalización do uso da lingua galega no ensino.

Título IV

O USO DO GALEGO NOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Artigo 18

O galego será a lingua usual nas emisoras de radio e televisión e nos demais medios de comunicación social sometidos a xestión ou competencia das institucións da Comunidade Autónoma.

Artigo 19

O Goberno Galego prestará apoio económico e material ós medios de comunicación non incluídos no artigo anterior que empreguen o galego dun xeito habitual e progresivo.

Artigo 20

Serán obrigas da Xunta de Galicia:

1. Fomenta-la producción, a dobraxe, a subtitulación e a exhibición de películas e outros medios audiovisuais en lingua galega.
2.
Estimula-las manifestacións culturais, representacións teatrais e os espectáculos feitos en lingua galega.
3.
Contribuír ó fomento do libro en galego, con medidas que potencien a producción editorial e a súa difusión.

Título V

DO GALEGO EXTERIOR

Artigo 21

1)
O Goberno Galego fará uso dos recursos que lle confiren a Constitución Española e o Estatuto de Autonomía para que os emigrantes galegos poidan dispoñer de servicios culturais e lingüísticos en lingua galega.

2)
Así mesmo fará uso do previsto no artigo 35 do Estatuto de Autonomía a fin de protexe-la lingua galega falada en territorios limítrofes coa Comunidade Autónoma.

Título VI

DA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA E A FUNCIÓN NORMALIZADORA

Artigo 22

O Goberno Galego asumirá a dirección técnica e o seguimento do proceso de normalización da lingua galega; asesorará á Administración e ós particulares, e coordinará os servicios encamiñados a consegui-los obxectivos da presente Lei.

Artigo 23

O Goberno Galego establecerá un plan destinado a resalta-la importancia da lingua como patrimonio histórico da comunidade e a poñer de manifesto a responsabilidade e os deberes que esta ten respecto da súa conservación, protección e transmisión.

Artigo 24

1)
A Escola Galega de Administración Pública encargarase da formación dos funcionarios a fin de que poidan usa-lo galego nos termos establecidos pola presente Lei.

2)
O dominio das linguas galega e castelá será condición necesaria para obte-lo diploma da Escola Galega da Administración Pública.

Artigo 25

O Goberno Galego e as Corporacións Locais dentro do seu ámbito fomentarán a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. Con esta finalidade e por actos singulares, poderanse outorgar reduccións ou exencións das obrigas fiscais.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Nas cuestións relativas á normativa, actualización e uso correcto da lingua galega, estimarase como criterio de autoridade o establecido pola Real Academia Galega.

Esta normativa será revisada en función do proceso de normalización do uso do galego.

DISPOSICIÓN FINAL

A presente Lei entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de xuño de 1983

Gerardo Fernández Albor

Presidente

Loi 3/1983 du 15 juin sur la normalisation linguistique

(Journal officiel de Galice: 14/7/831)

Le processus historique centraliste qui s'est accentué au cours des siècles, a eu pour la Galice deux conséquences négatives: annuler la possibilité de constituer ses propres institutions et empêcher le développement de notre véritable culture au moment où la presse allait favoriser l'essor des cultures modernes.

Soumis à cette perte d'identité politique et à cette marginalisation culturelle, le peuple galicien a souffert d'un appauvrissement interne qui fut dénoncé dès le XVIIIsiècle par des gens illustres, et qui fut combattu sans relâche depuis le milieu du XIXe siècle par tous les Galiciens conscients de la nécessité d'empêcher la désintégration de notre personnalité collective.

En reconnaissant nos droits à l'autonomie en tant que nation historique, la Constitution de 1978 a rendu possible la mise en marche d'un effort constructif visant à la récupération de notre personnalité collective et de son pouvoir créateur.

L'un des éléments fondamentaux de cette récupération est la langue en tant que noyau essentiel de notre identité. La langue est la plus importante et la plus originale création collective des Galiciens; c'est la véritable force spirituelle qui donne l'unité interne à notre communauté. Elle nous unit au passé de notre peuple, car c'est le patrimoine vivant qu'il nous a transmis et elle nous unira à son avenir parce que nous la transmettrons en héritage d'identité commune. Dans la Galice actuelle, la langue sert de lien essentiel entre les Galiciens établis dans la terre natale et les Galiciens émigrés à travers le monde.

La présente loi, conformément à l'article 3 de la Constitution et à l'article 5 du Statut d'autonomie, garantit l'égalité du galicien et du castillan comme langues officielles de la Galice et assure la normalisation du galicien comme langue propre de notre peuple.

Pour les raisons citées ci-dessus, le Parlement de la Galice a approuvé et, je promulgue, conformément à l'article 13, paragraphe 2 du Statut de la Galice et à l'article 24 de la loi 1/1983 du 23 février, réglementant la Junte et son président, au nom du roi, la Loi sur la normalisation linguistique.

Titre premier

DES DROITS LINGUISTIQUES EN GALICE

Article 1er

1) Le galicien est la langue propre de la Galice.

2) Tous les Galiciens ont le droit de connaître le galicien et de l'utiliser.

Article 2

Les pouvoirs publics de la Galice garantissent l'usage normal de la langue galicienne et de la langue castillane, langues officielles de la Communauté autonome.

Article 3

1) Les pouvoirs publics de la Galice adoptent les mesures appropriées pour empêcher toute discrimination pour des motifs linguistiques.

2) Les citoyens peuvent s'adresser aux juges et aux tribunaux pour obtenir la protection judiciaire du droit à l'usage de leur langue.

Titre second

DE L'USAGE OFFICIEL DU GALICIEN

Article 4

1) Le galicien, en tant que langue propre de la Galice, est la langue officielle des institutions de la Communauté autonome, de son administration, de l'administration locale et des entités publiques dépendant de la Communauté autonome.

2) La langue officielle de l'État est aussi le castillan.

Article 5

Les lois de la Galice, les décrets législatifs, les dispositions normatives et les résolutions officielles de l'administration publique galicienne sont publiés en galicien et en castillan dans le Journal officiel de la Galice.

Article 6

1) Les citoyens ont le droit à l'usage oral et écrit du galicien, dans leurs relations avec l'administration publique dans les limites territoriales de la Communauté autonome.

2) Les procédures administratives en Galice sont valides et prennent effet, quelle que soit la langue officielle utilisée.

3) Les pouvoirs publics de la Galice assurent la promotion de l'usage normal du galicien oral et écrit dans leurs relations avec les citoyens.

4) La Junte édicte les dispositions nécessaires à la normalisation progressive de l'usage du galicien. Les assemblées locales doivent les appliquer en conformité avec les règles rassemblées dans la présente loi.

Article 7

1) Dans les limites territoriales de la Galice, les citoyens peuvent faire usage de l'une ou l'autre des deux langues officielles dans leurs relations avec l'administration de la justice.

2) La procédure judiciaire en Galice est valide et prend effet, quelle que soit la langue officielle employée. Dans tous les cas, la partie ou l'intéressé aura droit d'en être instruit ou avisé dans la langue officielle de son choix.

3) La Junte de Galice assure la promotion, en accord avec les organismes concernées, de la normalisation progressive de l'usage du galicien dans l'administration de la justice.

Article 8

Les documents publics conclus en Galice peuvent être rédigés en galicien ou en castillan. À défaut d'entente entre les parties, les deux langues sont employées.

Article 9

1) Dans les registres publics dépendant de l'administration autonome, les jugements sont rendus dans la langue officielle dans laquelle est rédigé le document ou dans laquelle se fait la déclaration. Si le document est bilingue, il est transcrit dans la langue indiquée par celui qui le présente dans le registre. Dans les registres publics qui ne sont pas sous la juridiction de la Communauté autonome, la Junte de Galice, en accord avec les organismes compétents, assure la promotion de l'usage normal du galicien.

2) Les authentifications conformes sont émises dans la langue dans laquelle s'effectue l'inscription reproduite. Lorsqu'il ne s'agit pas de transcription littérale du jugement, la langue officielle choisie par celui qui en fait la demande doit être employée.

3) Lorsqu'il s'agit de documents inscrits en double version linguistique, les authentifications dans l'une ou l'autre langue des versions peut être obtenue, selon le désir du requérant.

Article 10

1)
Les toponymes de la Galice sont employés comme unique forme officielle en galicien.

2)
Il incombe à la Junte de Galice de fixer les noms officiels des municipalités, des territoires, des agglomérations, des voies de communication interurbaines et des toponymes de la Galice. La dénomination des voies urbaines est fixée par la mairie concernée.

3)
Ces dénominations sont légales avec tous leurs effets et la nomenclature doit concorder avec celles-ci. La Junte de Galice doit réglementer la normalisation de la nomenclature publiée en respectant dans tous les cas les normes internationales auxquelles souscrit l'État.

Article 11

1) Afin de donner effet aux droits reconnus au présent chapitre, les pouvoirs autonomes doivent assurer la promotion de la formation progressive dans l'usage du galicien auprès du personnel affecté à l'Administration publique et dans les entreprises à caractère public de la Galice.

2) Dans les examens de sélection pour l'accès aux emplois de l'Administration autonome et locale, il faut tenir compte, entre autres mérites, du degré de connaissance des langues officielles, dont les exigences varieont selon le niveau professionnel.

3) Dans la résolution des concours et des examens visant à pourvoir les postes de magistrat, de juges, de secrétaires judiciaires et de procureurs et pour tous les fonctionnaires au service de l'Administration de la justice, de même que les notaires, les conservateurs d'hypothèques, il est donné préférence à ceux qui connaissent la langue galicienne.

Titre troisième

DE L'USAGE DU GALICIEN DANS L'ENSEIGNEMENT

Article 12

1) Le galicien, comme langue propre de la Galice est aussi la langue officielle d'enseignement à tous les niveaux scolaires.

2) La Junte de Galice réglemente la normalisation de l'usage des langues officielles dans l'enseignement, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 13

1) Les enfants ont le droit de recevoir l'enseignement primaire dans leur langue maternelle.

Le gouvernement de la Galice s'efforce de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit soit appliqué.

2) Les autorités scolaires de la Communauté autonome doivent s'efforcer de prendre les mesures destinées à assurer la promotion de l'usage progressif du galicien dans l'enseignement.

3) Les élèves ne peuvent être séparés dans des établissements d'enseignement différents pour des motifs linguistiques. La séparation dans des classes différentes doit aussi être évitée, sauf par nécessité pédagogique à caractère exceptionnel.

Article 14

1) La langue galicienne est une matière d'étude obligatoire à tous les niveaux d'enseignement non universitaires.

L'usage effectif de ce droit est garanti dans tous les établissements publics et privés.

2) Le gouvernement galicien réglemente les circonstances exceptionnelles où un élève peut être dispensé de l'étude obligatoire de la langue galicienne. Aucun élève, qui a poursuivi sans interruption ses études en galicien, ne peut être dispensé de cette obligation.

3) Les autorités scolaires de la Communauté autonome garantissent que, au terme des cycles où l'enseignement du galicien est obligatoire, les élèves connaissent cette langue, à l'oral et à l'écrit, de façon égale avec le castillan.

Article 15

1) Les professeurs et les élèves de niveau universitaire ont le droit de faire usage, oralement et par écrit, de la langue officielle de leur choix.

2) Le gouvernement de la Galice et les autorités universitaires s'efforcent de prendre les mesures appropriées pour rendre normal l'usage du galicien dans l'enseignement universitaire.

3) Les autorités scolaires adoptent les mesures appropriées pour faire en sorte que la langue ne constitue pas un obstacle à l'application du droit qu'ont les élèves de recevoir des connaissances.

Article 16

1) Dans les cours spéciaux à l'éducation des adultes et dans les cours d'enseignement spécialisé où sont dispensées des matières comme la langue, l'enseignement du galicien est obligatoire.

Dans les établissements d'enseignement spécialisés dépendant de la Junte de Galice, l'enseignement de la langue galicienne est dispensé dans les cas où l'étude de celle-ci n'a pas de caractère obligatoire.

2) Dans les établissements d'enseignement spécial pour élèves ayant des déficiences physiques ou mentales, la langue qui contribue le plus au développement de chaque élève est employée, en tenant compte des particularités familiales et sociales.

Article 17

1) Dans les écoles universitaires et autres établissements de formation du personnel enseignant, l'étude de la langue galicienne est obligatoire. Les élèves de ces établissements doivent acquérir la formation nécessaire pour que les droits protégés par la présente loi prennent effet.

2) Les autorités scolaires assurent la promotion de la connaissance du galicien chez les professeurs des niveaux non prévus au paragraphe précédent, afin de garantir la normalisation progressive de l'usage de la langue galicienne dans l'enseignement.

Titre quatrième

DE L'USAGE DU GALICIEN DANS LES MOYENS DE COMMUNICATION

Article 18

Le galicien doit être a langue courante dans les stations émettrices de radio et de télévision et dans les autres moyens de communication sociale soumis à la gestion ou à la compétence des institutions de la Communauté autonome.

Article 19

Le gouvernement de la Galice accorde son soutien économique et matériel aux moyens de communication, non prévus à l'article précédent, qui font usage du galicien d'une manière habituelle et progressive.

Article 20

La Junte de Galice a l'obligation :

1. D'encourager la production, le doublage, le sous-titrage et la présentation de films et autres moyens audio-visuels en langue galicienne.
2. De stimuler les manifestations culturelles, les représentations théâtrales et les spectacles en langue galicienne.
3. Contribuer à encourager la publication de livres en galicien, en adoptant des mesures qui rendent possible la production de l'édition et sa diffusion.

Titre cinquième

DU GALICIEN HORS-GALICE

Article 21

1) Le gouvernement de la Galice fait usage des recours que lui confèrent la Constitution espagnole et le Statut d'autonomie pour que les émigrants galiciens puissent disposer des services culturels et linguistiques en galicien.

2) De la même façon, le gouvernement fait usage des dispositions prévues à l'article 35 du Statut d'autonomie dans le but de protéger le galicien parlée dans les territoires limitrophes de la Communauté autonome.

Titre sixième

DE L'ADMINISTRATION AUTONOME ET DE LA FONCTION NORMALISATRICE

Article 22

Le gouvernement de la Galice assume la direction technique et la poursuite du processus de normalisation de la langue galicienne; il consulte les entités administratives et les particuliers, et coordonne les services entrepris pour atteindre les objectifs de la présente loi.

Article 23

Le gouvernement de la Galice établit un programme destiné à mettre en valeur l'importance de la langue comme patrimoine historique de la Communauté et à mettre en évidence la responsabilité et les devoirs qui lui incombent concernant sa conservation, sa protection et sa transmission.

Article 24

1) L'École galicienne d'administration publique est chargée de la formation des fonctionnaires afin de les rendre aptes à faire usage du galicien de la manière prévue à la présente loi.

2) La maîtrise du galicien et du castillan est obligatoire pour obtenir un diplôme de l'École galicienne d'administration publique.

Article 25

Le gouvernement galicien et les sociétés locales, dans le champs de leur juridiction, doivent favoriser la normalisation de l'usage du galicien dans les activités commerciales, publicitaires, culturelles, associatives, sportives et autres. Dans ce but et par des actes particuliers, il est possible d'accorder des réductions ou des exemptions fiscales.

DISPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

Pour les questions relatives à la réglementation, la mise à jour et l'usage correct de la langue galicienne, le critère d'autorité est celui établi par l'Académie royale de la Galice.

La présente réglementation est révisée en fonction du processus de normalisation de l'usage du galicien.

DISPOSITION FINALE

La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la Galice.

Saint-Jacques-de-Compostelle, le 15 juin 1983.

Gerardo Fernández Albor,

Président