Galicia

Galice

(Espagne)

Loi 5/1988 du 21 juin relative à l'usage du galicien comme langue officielle de la Galice par les organismes locaux

(Lei 5/1988, do uso do galego como lingua oficial
polas entidades locais)

La présente version française du décret 247/1995 a été traduite par Jacques Leclerc du galicien (Lei 5/1988, do 21 de xuño, do uso do galego como lingua oficial de Galicia polas entidades locais). La version espagnole a comme titre Ley 5/1988, de 21 de junio, del uso del gallego como lengua oficial de Galicia por las entidades locales. Le texte français ne saurait avoir qu'une valeur informative.

Lei 5/1988, do 21 de xuño, do uso do galego
como lingua oficial de Galicia polas entidades locais [galicien]

A lingua galega constitúe o principal patrimonio cultural da nosa Comunidade, como sinal de identificación e diferenciación de Galicia. O Estatuto de Autonomía, no artigo 5.º, recoñécea como lingua propia dos galegos, e o artigo 4.1 da Lei de Normalización Lingüística declara o galego como lingua oficial da Administración local.

Polas razóns expostas, e en coherencia cos mandatos estatutarios e legais, é preciso impulsa-la normalización lingüística na Administración local, e para este efecto a Xunta de Galicia, no marco da súa política de promoción da normalización lingüística, debe colaborar na medida do necesario cos esforzos das entidades locais a prol do uso normalizado da lingua galega na súa documentación oficial, sen prexuício de empregar ademais a outra lingua oficial, se así o decide, neste caso, a respectiva entidade.

A finalidade da presente Lei é a de establecer un criterio normativo impulsor do progresivo proceso de normalización do galego na Administración local, na procura dun clima social e político que multiplique os esforzos que se veñen realizando para a recuperación do uso normal da nosa lingua.

Por todo o exposto, o Parlamento de Galicia aprobou e eu, de conformidade co artigo 13.2 do Estatuto de Galicia e co artigo 24 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e do seu Presidente, promulgo, en nome de El-Rei, a Lei do uso do galego como lingua oficial de Galicia polas entidades locais.

Artigo 1

1) As convocatorias de sesións, ordes do día, mocións, votos particulares, propostas de acordo, dictames das Comisións informativas e actas das entidades locais de Galicia redactaranse en lingua galega.

2) Sen prexuício do disposto no apartado anterior, as devanditas entidades poden facelo, ademais, na outra lingua oficial.

Artigo 2

1) Correspóndelle á Xunta de Galicia o impulso do proceso de incorporación da lingua galega na Administración local, moi especialmente a través de programas de formación de funcionarios en lingua galega.

2) Sen prexuício do anterior, a Xunta de Galicia adoptará as medidas oportunas para que nos concursos de acceso de funcionarios á Administración local se garanta o coñecemento da lingua galega.

Disposición transitoria

1) As entidades locais que non estean en condicións de incorporar de contado o galego como lingua normal nos actos escritos da Administración dispoñerán dun prazo de dous anos a partir da publicación desta Lei para adoptar acordo sobre a realización material do disposto nela e darlle cumprimento.

2) A Xunta de Galicia elaborará un programa de actuacións co obxecto de garantir que, ó cabo do prazo sinalado no parágrafo anterior, tódalas entidades locais de Galicia estean en condicións de cumpri-lo preceptuado nesta Lei.

Santiago de Compostela, 21 de xuño de 1988

Fernando Ignacio González Laxe
Presidente

Loi 5/1988 du 21 juin relative à l'usage du galicien comme langue officielle de la Galice par les organismes locaux [traduction]

La langue galicienne constitue le principal patrimoine culturel de notre Communauté, en tant que signe d'identification et de différenciation de la Galice. Le Statut d'autonomie, dans son article 5, la reconnaît comme langue propre des Galiciens, et l'article 4.1 de la Loi sur la normalisation linguistique déclare le galicien comme langue officielle de l'Administration locale.

Pour les raisons exposées et en conformité avec les prescriptions statutaires et juridiques, il est nécessaire d'encourager la normalisation linguistique auprès de l'Administration locale et, à cet effet, la Junte de Galice, dans le cadre de sa politique de promotion de la normalisation linguistique, doit collaborer, dans la mesure du possible, avec les efforts des entités locales relativement à l'usage normalisé du galicien dans sa documentation officielle, sans préjudice d'employer en plus l'autre langue officielle, ainsi que le décide en ce cas l'organisme concerné.

L'objectif de la présente loi est de déterminer un critère normatif stimulant dans le processus progressif de la normalisation du galicien auprès de l'Administration locale, et ce, dans la recherche d'un climat social et politique qui multiplie les efforts déployés pour la récupération de l'usage normal de notre langue.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Parlement de Galice a approuvé, et moi, conformément à l'article 13.2 du Statut de la Galice et en vertu de l'article 24 de la loi 1/1983 du 23 février sur la réglementation de la Junte et de son président, je promulgue au nom du roi la Loi sur l'usage du galicien comme langue officielle de la Galice par les organismes locaux.

Article 1er

1)
Les convocations des assemblées, les ordres du jour, les motions, les votes particuliers, les propositions d'accords, les rapports des commissions d'information et les actes des organismes locaux de la Galice doivent être rédigés en galicien.

2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces organismes peuvent agir en plus dans l'autre langue officielle.

Article 2

1)
Il incombe à la Junte de Galice la promotion du processus d'intégration du galicien auprès de l'Administration locale, très particulièrement au moyen de programmes de formation en langue galicienne à l'intention des fonctionnaires.

2) Sans préjudice des dispositions précédentes, la Junte de Galice doit adopter les mesures adéquates pour que, dans les concours d'accès aux postes dans l'Administration locale, la connaissance du galicien soit garantie.

Disposition transitoire

1) Les entités locales qui ne sont pas en mesure d'intégrer immédiatement le galicien comme langue normale dans les actes écrits de l'Administration disposeront d'un délai de deux ans, à partir de la publication de la présente loi pour adopter un accord sur la réalisation formelle de ces dispositions et en assurer l'application.

2) La Junte de Galice doit élaborer un programme d'activités dans le but de garantir que, au terme du délai indiqué au paragraphe précédent, tous les organismes locaux de la Galice répondent aux conditions pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.

Saint-Jacques-de-Compostelle, le 21 juin 1988.

Fernando Ignacio González Laxe,
Président.

Page précédente

Galice

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde