Galice

Statut d'autonomie
Estatuto de Autonomía

(Le 6 avril 1981)

Dispositions linguistiques

 

Le Statut d'autonomie de la Galice (en galicien: Estatuto de Autonomía de Galicia; en castillan: Estatuto de Autonomía de Galicia) est aussi désigné comme la Loi organique 1/1981 du 6 avril.

Artigo 5 [galicien]

1) A lingua propia de Galicia é o galego.

2) Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o dereito de os coñecer e de os usar.

3) Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para facilita-lo seu coñecemento.

4) Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Artigo 27

No marco do presente Estatuto correspóndelle á Comunidade Autónoma galega a competencia exclusiva das seguintes materias:

20. A promoción e o ensino da lingua galega.

Article 5 [traduction]

1)
La langue propre de la Galice est le galicien.

2) Les langues galicienne et castillane sont officielles en Galice et tous ont le droit de les connaître et de les utiliser.

3) Les pouvoirs publics de la Galice garantissent l'usage normal et officiel des deux langues, et rendent possible l'utilisation du galicien dans les domaines de la vie publique, de la culture et de l'information, et mettent en œuvre les moyens nécessaires pour en faciliter la connaissance.

4) Personne ne peut être victime de discrimination à cause de la langue.

Article 27

Dans le cadre du présent statut, la Communauté autonome galicienne bénéficie des compétences exclusives suivantes:

20. La promotion et l'enseignement de la langue galicienne.

Page précédente

Galice

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde