Province autonome de Voïvodine

Voïvodine

Statut de la province autonome (2014)

Статут Аутономне Покрајине Војводине

(Dispositions linguistiques)

Le Statut d'autonomie de la Province autonome de Voïvodine a été adopté par l'Assemblée nationale serbe et par l'Assemblée provinciale de Novi Sad. Le Statut d'autonomie a été traduit dans  toutes les langues officielles de la province, c'est-à-dire dans les langues hongroise, slovaque, croate, roumaine et ruthène, ainsi que leurs alphabets, et également en anglais.  La présente traduction en français est tirée de la version serbe.

 

Статут Аутономне покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 20/2014)
Аутономна покрајина Војводина

Члан 1.

1)
Аутономна покрајина Војводина (у даљем тексту: АП Војводина) је аутономна територијална заједница Републике Србије у којој грађани остварују право на покрајинску аутономију у складу са Уставом и законом.

2) АП Војводина је неодвојиви део Републике Србије у којој се негују европски принципи и вредности.

Члан 2.

Правни статус АП Војводине

1) АП Војводина је правно лице.

2) Скупштина АП Војводине покрајинском скупштинском одлуком одређује орган АП Војводине који заступа АП Војводину као правно лице и при томе врши права и обавезе које АП Војводина има као оснивач јавних предузећа и установа у складу са законом.

Члан 6.

Равноправност грађана и национална равноправност

1)
Грађани у АП Војводини равноправни су у остваривању својих права, без обзира на расу, пол, националну припадност, друштвено порекло, рођење, вероисповест, политичко или друго уверење, имовно стање, културу, језик, старост и психички или физички инвалидитет, у складу са Уставом и законом.

2) АП Војводина у оквиру својих права и дужности доприноси остваривању Уставом зајамчене потпуне равноправности Мађара, Словака, Хрвата, Црногораца, Румуна, Рома, Буњеваца, Русина, Македонаца и припадника других бројчано мањих националних мањина - националних заједница који у њој живе, са припадницима српског народа.

Члан 7.

Вишејезичност, вишекултуралност и слобода вероисповести

1)
Вишејезичност, вишекултуралност и слобода вероисповести представљају вредности од посебног значаја за АП Војводину.

2) АП Војводина, у оквиру својих надлежности, подстиче и помаже очување и развијање вишејезичности и културне баштине националних мањина - националних заједница које у њој живе и посебним мерама и активностима помаже међусобно упознавање и уважавање језика, култура и вероисповести у АП Војводини.

Члан 19.

Правни и други акти АП Војводине


Органи АП Војводине доносе правне и друге акте:

- Статут као највиши правни акт АП Војводине;
- покрајинске скупштинске одлуке, о питањима која су непосредно, на основу Устава, надлежност АП Војводине или која су законом одређена као питања од покрајинског значаја;
- покрајинске уредбе;
- одлуке;
- декларације;
- резолуције;
- препоруке;
- пословнике;
- правилнике;
- упутства;
- наредбе;
- решења;
- закључке и друге акте.

Члан 23.

Институционални облик самоуправе и очувања идентитета припадника националних мањина - националних заједница

1)
Институционални облик путем кога се остварује право на самоуправу у одређеним областима друштвеног живота значајним за очување идентитета припадника националних мањина - националних заједница уређен је Уставом и законом.

2) Припадници националних мањина - националних заједница преко изабраних националних савета остварују право на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, у складу са законом.

3) АП Војводина може пренети, делимично или у целости, оснивачка права образовних и културних установа чији је оснивач на националне савете националних мањина, у складу са законом.

4) АП Војводина у свом буџету обезбеђује средства за рад националних савета националних мањина са седиштем на својој територији, у складу са законом и покрајинском скупштинском одлуком.

Члан 24.

Службени језици и писма

1)
Поред српског језика и ћириличког писма, у органима АП Војводине у равноправној службеној употреби су и мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом.

2) У оквиру својих надлежности органи АП Војводине предузимају мере у циљу доследног остваривања законом уређене службене употребе језика и писама националних мањина - националних заједница.

III НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 25.


АП Војводина путем својих органа:

- доноси Статут и одлучује о промени Статута;
- доноси покрајинске скупштинске одлуке и друге опште акте којима уређује питања од покрајинског значаја, у складу са законом;
- извршава покрајинске скупштинске одлуке и доноси прописе за њихово спровођење;
- извршава законе и доноси прописе за њихово спровођење када је то законом предвиђено;
- уређује избор, организацију и рад органа, агенција, јавних предузећа и установа чији је оснивач;
- утврђује језике националних мањина - националних заједница који су у службеној употреби у раду покрајинских органа у складу са законом;

[...]

Члан 60.

Објављивање

1)
Статут, покрајинске скупштинске одлуке и други општи акти Скупштине, као и покрајинске уредбе и други општи акти Покрајинске владе објављују се у "Службеном листу Аутономне покрајине Војводине", пре ступања на снагу.

2) Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. овог члана, и акти покрајинских органа управе објављују се када је то тим актима предвиђено.

3) Акти из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на свим језицима који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. У случају неусаглашености, меродаван је текст објављен на српском језику.

Statut de la Province autonome de Voïvodine

(«Journal officiel de la PA de Voïvodine», n ° 20/2014)
Province autonome de Voïvodine

Article 1er

1)
La Province autonome de Voïvodine (ci-après: PA de Voïvodine) est une communauté territoriale autonome de la république de Serbie dans laquelle les citoyens exercent le droit à l'autonomie provinciale, conformément à la Constitution et à la loi.

2) La PA de Voïvodine est une partie inséparable de la république de Serbie dans laquelle les valeurs et les principes et les valeurs européens sont nourris.

Article 2

Statut juridique de la PA de Voïvodine

1) La PA de Voïvodine
est une personne morale.

2) L'Assemblée de la PA de Voïvodine, par une décision de l'Assemblée provinciale, détermine l'organisme de la PA de Voïvodine qui représente la PA de Voïvodine en tant qu'entité juridique et exécute en même temps les droits et les obligations que la PA de Voïvodine a en tant que fondateur d'entreprises et d'institutions publiques, conformément à la loi.

Article 6

Égalité des citoyens et égalité nationale

1)
Les citoyens de la PA de Voïvodine sont égaux dans l'exercice de leurs droits, quels que soient la race, le sexe, la nationalité, l'origine sociale, la naissance, la religion, les convictions politiques ou autres, le statut de propriété, la culture, la langue, l'âge et le handicap mental ou physique, conformément à Constitution et à la loi.

2) La PA de Voïvodine, dans le cadre de ses droits et de ses obligations, contribue à la réalisation de la pleine égalité garantie par la Constitution entre les Hongrois, les Slovaques, les Croates, les Monténégrins, les Roumains, les Roms, les Bunjevci, les Ruthènes, les Macédoniens et les membres des autres minorités nationales numériquement plus petites -- les communautés nationales qui y vivent, avec des membres du peuple serbe.

Article 7

Multilinguisme, multiculturalisme et liberté de religion

1)
Le multilinguisme, le multiculturalisme et la liberté de religion sont des valeurs d'une importance particulière pour la PA de Voïvodine.

2) La PA de Voïvodine, dans le cadre de ses compétences, encourage et aide à préserver et à développer le multilinguisme et le patrimoine culturel des minorités nationales, soit les communautés nationales qui y vivent, et avec des mesures et des activités particulières, contribuent à la connaissance mutuelle et au respect des langues, des cultures et des religions dans la PA de Voïvodine.

Article 19

Actes juridiques et autres de la PA de Voïvodine

Les organismes de la PA de Voïvodine adoptent des actes juridiques et autres:

- le Statut comme l'acte juridique le plus élevé de la PA de Voïvodine;
- les décisions de l'Assemblée provinciale sur des questions qui relèvent directement, sur la base de la Constitution, de la compétence de la PA de Voïvodine ou qui sont déterminées par la loi comme des questions d'importance provinciale;
- les décrets provinciaux;
- les ordonnances;
- les déclarations;
- les résolutions;
- les recommandations;
- les règles de procédure;
- les règlements;
- les instructions;
- les arrêtés;
- les solutions;
- les conclusions et autres actes.

Article 23

Forme institutionnelle d'autonomie gouvernementale et préservation de l'identité des membres des minorités et des communautés nationales

1)
La forme institutionnelle par laquelle le droit à l'autonomie gouvernementale est exercé dans certains domaines importants de la vie sociale pour la préservation de l'identité des membres des minorités et communautés nationales est régie par la Constitution et la loi.

2) Les membres des minorités et des communautés nationales, par le biais des conseils nationaux élus, exercent le droit à l'autonomie en matière de culture, d'éducation, d'information et d'emploi officiel des langues et des alphabets, conformément à la loi.

3) La PA de Voïvodine peut transférer, en totalité ou en partie, les droits fondateurs des institutions éducatives et culturelles dont il est le fondateur aux conseils nationaux des minorités nationales, conformément à la loi.

4) Dans son budget, la PA de Voïvodine fournit des fonds pour les activités des conseils nationaux des minorités nationales, qui sont basés sur son territoire, conformément à la loi et à la décision de l'Assemblée provinciale.

Article 24

Langues et alphabets officiels

1)
Outre la langue serbe et l'alphabet cyrillique, les langues hongroise, slovaque, croate, roumaine et ruthène, ainsi que leurs alphabets, sont d'usage officiel égal dans les organismes de la PA de Voïvodine, conformément à la loi.

2) Dans le cadre de leurs compétences, les organismes de la PA de Voïvodine prennent des mesures pour parvenir systématiquement à l'usage officiel légalement réglementé des langues et des alphabets des minorités et des communautés nationales.

III COMPÉTENCES DE LA PA DE VOÏVODINE

Article 25


La PA de Voïvodine à travers ses organismes:

- adopte son statut et décide de la modification dudit statut;
- adopte les décisions de l'Assemblée provinciale et d'autres actes généraux régissant les questions d'importance provinciale, conformément à la loi;
- exécute les décisions de l'Assemblée provinciale et édicte des règlements pour leur mise en œuvre;
- exécute les lois et édicte des règlements pour leur mise en œuvre lorsque la loi le prévoit;
- réglemente la sélection, l'organisation et le travail des organismes, des agences, des entreprises publiques et des institutions dont elle est la fondatrice;
- détermine les langues des minorités et des communautés nationales qui sont officiellement en usage dans les activités des organismes provinciaux, conformément à la loi;
[...]

Article 60

Publication

1)
Le Statut, les ordonnances de l'Assemblée provinciale et les autres actes généraux de l'Assemblée, ainsi que les décrets provinciaux et tout autre acte général du gouvernement provincial sont publiés au Journal officiel de la province autonome de Voïvodine, avant son entrée en vigueur.

2) Les actes du gouvernement provincial, à l'exception des actes visés au paragraphe 1 du présent article, et les actes des organismes administratifs provinciaux sont publiés lorsque ces actes le prévoient.

3) Les actes visés aux art. 1 et 2 du présent article sont publiés dans toutes les langues d'usage officiel dans les activités des organismes de la PA de Voïvodine. En cas de divergence, le texte publié en langue serbe prévaudra. 

Page précédente

 

Voïvodine - Serbie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde