Finlande


Sučde

Accord sur l'autonomie d'Åland du 27 juin 1921

entre la Finlande et la Sučde

L'accord du 21 juin 1921 (en suédois: Ålandsöverenskommelsen av den 27 juni 1921) fut signé entre la Finlande et la Sučde. La version franįaise était un texte officiel, la version suédoise, une traduction. Le Conseil de la Société des Nations a appuyé unanimement l'accord en l'annexant ā sa résolution du 24 juin 1921.

Ålandsöverenskommelsen av den 27 juni 1921

Artikel 1.

Finland, som är beslutet att säkerställa och garantera Ålandsöarnas befolkning bevarandet av dess språk, dess kultur och dess lokala svenska traditioner, förbinder sig att utan dröjsmål införa följande garantier i självstyrelselagen för Ålandsöarna av den 7 maj 1920:

Artikel 2.

Landstinget och kommunerna på Åland skall under inga omständigheter vara förpliktade att upprätthålla eller understöda andra skolor än sådana i vilka undervisningsspråket är svenska. I statens undervisningsanstalter skall undervisningen likaledes ges på svenska språket. Utan berörda kommuns samtycke får undervisning i finska språket icke ske i primärskolor som får understöd av stat eller kommun.

Artikel 3.

Då på Åland belägen fastighet försäljs till en person som inte har sin laga hemort i landskapet, har varje person som har laga hemort i landskapet ävensom Landskapsnämnden eller den kommun i vilken fastigheten är belägen rätt att återköpa fastigheten till ett pris som, om enighet inte nås, skall fastställas av häradsrätten med beaktande av gällande pris. 

Detaljbestämmelser skall fastställas i en speciell lag rörande återköpsförfarandet och om företrädesrätt vid flera anbud.

Denna lag får inte ändras, tolkas eller upphävas under andra villkor än de som gäller för Självstyrelselagen.
 
Artikel 4.

Personer som inflyttar till Ålandsögruppen och åtnjuter medborgarrätt i Finland, skall inte förvärva rösträtt i kommun eller landskap före fem år av laglig hemvist. Såsom inflyttad i denna mening skall icke anses en person, som tidigare under minst fem år haft sin laga hemort på Ålandsöarna.

Artikel 5.

Ålandsöarnas landshövding skall utnämnas av Finska republikens president i samråd med Ålandsöarnas Landstings ordförande. I händelse en överenskommelse dem emellan icke kan nås, skall Republikens President till landshövding utse en person inom en förteckning på fem kandidater, vilka föreslås av Landstinget och har de förutsättningar som krävs för en god förvaltning av öarna och för statens säkerhet.

Artikel 6.

Ålandsöarna skall ha rätt att för sitt bruk använda 50% av grundskatteinkomsten utöver de inkomster som anges i Artikel 21 Självstyrelselagen.

Artikel 7.

Nationernas Förbunds Råd skall övervaka tillämpningen av dessa garantier. Finland skall till Nationernas Förbunds Råd, tillsammans med sina anmärkningar, vidarebefordra alla klagomål eller framställningar från Ålands Landsting som berör tillämpningen av ifrågavarande garantier, och Rådet bör, i det fall frågan är av juridisk karaktär, rådfråga den permanenta Internationella domstolen.

Accord sur l'autonomie d'Åland du 27 juin 1921

Article 1er

La Finlande, résolue ā assurer et ā garantir ā la population des îles d'Åland la préservation du suédois, de sa culture et de ses traditions locales suédoises, s'engage ā introduire ā bref délai dans la loi d'autonomie des îles d'Åland du 27 mai 1920, les garanties ci-dessous:

Article 2

Le Landsting et les communes d'Åland ne sont, dans aucun cas, obligés d'entretenir ou de subventionner d'autres écoles que celles oų la langue d'enseignement est le suédois. Dans les établissements scolaires de l'État, l'enseignement se fera également dans la langue suédoise. Sans le consentement de la commune intéressée, la langue finnoise ne peut ętre enseignée dans les écoles primaires entretenues ou subventionnées par l'État ou la commune.

Article 3

Lorsqu'un immeuble situé ā Åland est vendu ā une personne qui n'a pas son domicile légal dans la province, toute personne y domiciliée légalement, ou le Conseil de province, ou bien la commune dans laquelle l'immeuble est situé, a le droit de racheter l'immeuble ā un prix qui, faute d'accord, sera fixé par le tribunal de premičre instance (Häradsrätt) en tenant compte du prix courant.

Des prescriptions détaillées seront fixées par une loi spéciale concernant la procédure du rachat et la priorité entre plusieurs offres.

Cette loi ne peut ętre modifiée, interprétée ou abrogée que dans les męmes conditions que la loi d'autonomie. 

Article 4

Les immigrants dans l'archipel d'Åland jouissant des droits de citoyen en Finlande n'acquerront le droit de suffrage communal et provincial dans les îles qu'aprčs cinq ans de domicile légal. Ne seront pas considérées comme immigrantes les personnes qui ont eu précédemment cinq ans de domicile légal dans les îles d'Åland.

Article 5

Le gouverneur des îles d'Åland sera nommé par le président de la République finlandaise, d'accord avec le président du Landsting des îles d'Åland. Au cas oų cet accord ne pourrait se réaliser, le président de la République choisira le gouverneur sur une liste de cinq candidats, désignés par le Landsting et présentant les garanties requises pour la bonne administration des îles et la sécurité de l'État.

Article 6

La province d'Åland aura le droit d'employer pour ses besoins 50 % des revenus de l'impôt foncier, outre les revenus prévus par l'article 21 de la loi d'autonomie.

Article 7

Le Conseil de la Société des Nations veillera ā l'application des garanties prévues. La Finlande transmettra au Conseil de la Société des Nations, avec ses observations, toutes plaintes ou réclamations du Landsting d'Åland au sujet de l'application des garanties susdites, et le Conseil pourra, au oų la question serait de nature juridique, consulter la Cour permanente de justice internationale.

Page précédente

    
    

Åland