Catalogne

Déclaration de souveraineté et du droit à l'autodétermination
du peuple de Catalogne

Le 23 janvier 2013

La «Déclaration de souveraineté» suivante (Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya) a été adoptée par résolution le 23 janvier 2013 par le Parlement catalan. Ce texte, qui ne fait aucune allusion à la langue, a été traduit du catalan par Chantal Barber.

Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya

Preàmbul

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva.

L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus fonaments en l’edat mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i la Cort Comtal.

Al segle XIV es creà la Diputació del General, o Generalitat, que anà adquirint més autonomia fins que arribà a actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.

Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-se i promoure’s des del reconeixement mutu.

Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 fou un primer pas en la recuperació de l’autogovern, abolit per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República Espanyola, el 1931, es constituí un govern català, amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un estatut d’autonomia.

La Generalitat fou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial que durà fins al 1975. La dictadura va tenir una resistència activa del poble i el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema autonòmic definit per la Constitució espanyola del 1978, el poble de Catalunya aprovà en referèndum l’Estatut d’autonomia de Catalunya el 1979 i celebrà les primeres eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

Els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent es va concretar en el procés de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten un refús radical de l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat espanyol i creen les bases per a una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.

El poble de Catalunya ha expressat de diverses maneres la voluntat de superar l’actual situació de bloqueig dins de l’Estat espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010, amb el lema «Som una nació. Nosaltres decidim», i de l’11 de setembre de 2012, amb el lema «Catalunya, nou estat d’Europa», són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.

El 27 de setembre de 2012, mitjançant la Resolució 742/IX, el Parlament constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu per mitjà d’una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, el 25 de novembre de 2012, van expressar i confirmar aquesta voluntat de manera clara i inequívoca.

Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit a l’inici de la desena legislatura, en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada democràticament en les darreres eleccions, aprova la següent:

DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR
DEL POBLE DE CATALUNYA

D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament pel poble de Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per a fer efectiu l’exercici del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir llur futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:

Primer. Sobirania.

El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà.

Segon. Legitimitat democràtica.

El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament democràtic i garantirà especialment la pluralitat i el respecte de totes les opcions, per mitjà de la deliberació i el diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat
popular, que serà el garant fonamental del dret a decidir.

Tercer. Transparència.

Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement adequat per a exercir el dret a decidir i perquè es promogui la seva participació en el procés.

Quart. Diàleg.

Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, amb les institucions
europees i amb el conjunt de la comunitat internacional.

Cinquè. Cohesió social.

Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un
sol poble.

Sisè. Europeisme.

Es defensaran i es promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.

Setè. Legalitat.

S’utilitzaran tots els marcs legals existents per a fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.

Vuitè. Paper principal del Parlament.

El Parlament, com a institució que representa el
poble de Catalunya, té un paper principal en aquest procés i, per tant, s’han d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.

Novè. Participació.

El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius de tot aquest procés el món local i el màxim de forces polítiques, d’agents econòmics i socials i d’entitats culturals i cíviques de Catalunya, i han de concretar els mecanismes que garanteixin aquest principi.

El Parlament de Catalunya encoratja tots els ciutadans i ciutadanes a ésser protagonistes actius del procés democràtic d’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de gener de 2013.

Déclaration de souveraineté et du droit à l'autodétermination du peuple de Catalogne

PRÉAMBULE

Le peuple catalan, tout au long de son histoire, a manifesté démocratiquement sa volonté de se gouverner lui-même, dans le but de favoriser le progrès, le bien-être et l'égalité des chances de tous ses citoyens et de renforcer sa culture et son identité collective.

Le gouvernement autonome de la Catalogne se fonde également sur les droits historiques du peuple catalan, sur ses institutions séculaires et sur la tradition juridique catalane. Le parlementarisme catalan remonte au Moyen-âge, avec les assemblées de Pau i Treva (Trêve de Dieu) et de la Cour comtale.

Créée au XIVe siècle, la Diputació del General ou Generalitat acquiert peu à peu une plus grande autonomie, jusqu’à exercer la fonction de gouvernement de la Principauté de Catalogne, aux XVIe et XVIIe siècles. Toutefois, dans la foulée de la Guerre de Succession d’Espagne et à la suite de la chute de Barcelone en 1714, par le décret de Nova Planta Philippe V d'Espagne abolit le droit public catalan et les institutions gouvernementales autonomes.

D'autres régions ayant suivi le même parcours historique, il s’est créé un espace linguistique, culturel, social et économique commun ayant vocation de renforcer et de promouvoir ce territoire par la reconnaissance mutuelle.

Tout au long du XXe siècle le désir d'autonomie des Catalanes et Catalans est une constante. La création de la Mancomunitat de Catalogne en 1914 représente une première étape du processus de rétablissement de l’autonomie, abolie par la dictature de Primo de Rivera. À la suite de la proclamation de la Seconde république espagnole en 1931, un gouvernement catalan se constitue sous le nom de Generalitat de Catalunya et se dote d'un statut d'autonomie.

La Generalitat est abolie en 1939 par le général Franco, qui instaure un régime dictatorial jusqu'en 1975. La dictature doit faire face à une résistance active du peuple catalan et du gouvernement de la Catalogne. Une des étapes importantes de la lutte pour la liberté est la création de l'Assemblée de Catalogne en 1971, préalable au rétablissement provisoire de la Generalitat en 1977, qui s’accompagne du retour de son président en exil. Durant la transition démocratique et dans le contexte du nouveau système autonomiste défini par la Constitution espagnole de 1978, le peuple catalan adopte par référendum le Statut d'autonomie de la Catalogne en 1979 et organise les premières élections au Parlement de Catalogne en 1980.

Ces dernières années, sur la voie de la consolidation de la démocratie, la majorité des forces politiques et sociales catalanes ont favorisé des mesures visant à transformer le cadre politique et juridique, la plus récente étant le processus de réforme du Statut d'autonomie de la Catalogne lancé par le Parlement en 2005. Les difficultés et les réponses négatives de la part des institutions de l'État espagnol, parmi lesquelles il convient de souligner le jugement 31/2010 du tribunal constitutionnel, font radicalement obstacle à l'évolution démocratique de la volonté collective du peuple catalan au sein de l'État espagnol et jettent les bases d'une régression de l'autonomie, que l'on voit aujourd'hui très clairement à l’œuvre dans les domaines politiques, des compétences, financiers, sociaux, culturels et linguistiques.

Le peuple de Catalogne a exprimé de différentes façons sa volonté de surmonter la situation de blocage actuelle au sein de l'État espagnol. À travers les manifestations massives, du 10 juillet 2010 sous le slogan « Nous sommes une nation, c’est nous qui décidons » et du 11 septembre 2012 sous le slogan « La Catalogne, nouvel État de l’Europe », les citoyens expriment leur rejet du manque de respect de l'État espagnol pour leurs décisions.

Le 27 septembre 2012, par la résolution 742/IX, le Parlement de Catalogne a constaté la nécessité d’une consultation, afin que le peuple catalan puisse décider librement et démocratiquement de son avenir collectif. Les résultats des dernières élections au Parlement de Catalogne du 25 novembre 2012 ont exprimé et confirmé cette volonté de manière claire et sans ambigüité.

Pour mener à terme ce processus, le Parlement de Catalogne, réuni en première session de la Xe législature et représentant la volonté des citoyens de Catalogne exprimée démocratiquement lors des dernières élections, approuve la suivante

DÉCLARATION DE SOUVERAINETÉ ET DU DROIT À L'AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE DE CATALOGNE

Conformément à la volonté majoritaire exprimée démocratiquement par le peuple de Catalogne, le Parlement de Catalogne convient de débuter le processus permettant l'exercice effectif du droit à l'autodétermination, afin que les citoyennes et citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir politique collectif, en accord avec les principes suivants :

1. SOUVERAINETÉ

Le peuple de Catalogne a, pour des raisons de légitimité démocratique, qualité de sujet politique et juridique souverain.

2. LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUE 

Le processus d'exercice du droit à l'autodétermination sera rigoureusement démocratique, garantissant en particulier la pluralité des options et le respect de toutes, par le biais du débat et du dialogue au sein de la société catalane, dans l'objectif que le choix en résultant soit l'expression majoritaire de la volonté populaire, laquelle sera le garant fondamental du droit à l'autodétermination.

3. TRANSPARENCE 

Tous les outils nécessaires seront fournis pour que l'ensemble de la population et de la société civile catalanes ait toute l’information et les connaissances nécessaires à l'exercice du droit à l'autodétermination, de même que pour encourager la participation au processus.

4. DIALOGUE 

Dialogues et négociations seront établis avec l'État espagnol, les institutions européennes et l'ensemble de la communauté internationale.

5. COHÉSION SOCIALE 

La cohésion sociale et territoriale du pays sera garantie ainsi que la volonté exprimée par la société catalane en multiples occasions de maintenir l’unité du peuple de Catalogne.

6. EUROPÉANISME 

Les principes fondateurs de l'Union européenne seront défendus et promus, en particulier les droits fondamentaux des citoyens, la démocratie, l'engagement envers l’État-providence, la solidarité entre les peuples d'Europe et le pari du développement économique, social et culturel.

7. LÉGALITÉ 

Tout cadre juridique existant sera utilisé pour mettre en œuvre le renforcement de la démocratie et l'exercice du droit à l'autodétermination.

8. RÔLE PRINCIPAL DU PARLEMENT 

Étant l’institution qui représente le peuple de Catalogne, le Parlement joue un rôle essentiel dans ce processus; des mécanismes et dynamiques de travail devront donc faire l'objet d'un accord et être précisés afin de garantir ce principe.

9. PARTICIPATION 

Le Parlement de Catalogne et le Gouvernement de la Generalitat doivent faire participer activement à tout ce processus le milieu local, ainsi que le plus grand nombre possible de forces politiques, d’agents économiques et sociaux, d’entités culturelles et civiques de notre pays. De même ils doivent définir les mécanismes garantissant ce principe.

Le Parlement de Catalogne encourage l'ensemble des citoyennes et des citoyens à jouer un rôle actif dans le processus démocratique d'exercice du droit à l'autodétermination du peuple catalan.

Palais du Parlement, le 23 janvier 2013.


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde