Catalogne

Décret 78/1991 du 8 avril sur l'utilisation de la toponymie
(
Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia)

1) Décret 78/1991 du 8 avril sur l'utilisation de la toponymie
2) Décret 59/2001 du 23 janvier établissant la Commission de toponymie et modifiant le décret 78/1991 du 8 avril sur l'usage de la toponymie

La version française de ces deux décrets sur le toponymie est une traduction par Jacques Leclerc des textes catalans originaux. Rappelons que ces décrets ont été adoptés en catalan et en espagnol.

Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia, modificat pels decrets 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia, i 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades

 (DOGC 1434, del 24 1991)

Els noms de lloc són una part essencial del patrimoni d'un poble i contenen elements importants de la seva història i la seva tradició. La Llei 12/1982, de 8 d'octubre, sobre canvis de nom dels municipis de Catalunya, va significar un pas important en la recuperació dels topònims de Catalunya, consolidat en l'article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya. La conveniència de fer plenament efectives les prescripcions de la Llei de normalització lingüística en aquesta matèria fan necessari el seu desplegament reglamentari.

Atesos els articles 3 i 9.8 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; 12, 28 i la disposició final 1 de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, i 29 i següents de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya; a proposta del conseller de Cultura i d'acord amb el Govern,

DECRETO

Article 1.

Forma oficial dels topònims

1.1
Els noms de les comarques, dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades, dels nuclis de població, dels accidents geogràfics i de qualsevol altra demarcació territorial, i també els noms dels carrers i de les vies urbanes i interurbanes de Catalunya, tenen com a única forma oficial la catalana, excepte els de la Val d'Aran, que tenen com a única forma oficial l'aranesa.

1.2 Les denominacions en català o en aranès que estableixin els organismes competents, d'acord amb el procediment que estableix l'ordenament vigent, són les úniques legals a tots els efectes en el territori català.

Article 2.

Retolació a les vies urbanes i interurbanes

2.1 La retolació a totes les vies urbanes i interurbanes dins el territori de Catalunya ha de fer constar els topònims de Catalunya exclusivament en la seva forma oficial, amb l'única excepció del que disposa l'apartat 3 d'aquest article.

2.2 Quan en la retolació de les vies urbanes o interurbanes s'indiqui la direcció cap a un lloc de fora de Catalunya, el topònim corresponent ha de figurar en català si té una forma tradicional en aquesta llengua, sens perjudici que pugui figurar també en altres llengües. A la Val d'Aran, aquesta norma s'ha d'aplicar referida a l'aranès en el lloc del català.

2.3 Les prescripcions que estableix l'apartat anterior s'han d'aplicar també, dins el territori de Catalunya, als rètols situats fora de la Val d'Aran que designin topònims aranesos i als rètols situats a la Val d'Aran que designin topònims catalans de fora de la vall.

Article 3.

Ús de la toponímia oficial en els serveis al públic

3.1 En tots els rètols externs i interns de Catalunya, els topònims de Catalunya han de constar en la seva forma oficial.

3.2 En tots els impresos, les capçaleres impreses de tota classe de papers, els segells i els matasegells, la premsa escrita, els fulletons publicitaris i altres elements anàlegs fabricats o editats a Catalunya per al seu ús a Catalunya, els topònims de Catalunya han de constar en la seva forma oficial.

3.3 Els mapes, les guies i, en general, les publicacions descriptives del territori que s'editin a Catalunya, han de fer constar els topònims de Catalunya en la seva forma oficial.

3.4 En tots els registres públics de Catalunya, inclosos els dependents de l'Administració de l'Estat, s'hi han de fer constar els topònims de Catalunya en la seva forma oficial.

Article 4.

Matrícules de vehicles

Les matrícules dels automòbils, les naus, les aeronaus i qualsevol altre tipus de vehicle s'han d'ajustar estrictament, si prenen l'origen en un topònim, a la forma oficial dels topònims de Catalunya, tant si aquests són designats completament com abreujadament.

Article 5.

Llibres de text i material escolar

No es pot autoritzar administrativament l'ús de llibres de text i de material didàctic destinat a les escoles de Catalunya si els topònims de Catalunya no consten en la seva forma oficial, sens perjudici que quan la llengua utilitzada en el llibre o el material no sigui la llengua oficial del topònim, aquest pugui fer-se constar també en la forma tradicional de la llengua vehicular, si en té.

Article 6.

Retolació dels nuclis de població

6.1
Queda prohibida la col·locació a la via pública de rètols que continguin topònims de Catalunya inclosos en la denominació d'urbanitzacions privades, d'altres establiments de població disseminada o dels seus vials, si no hi figuren en la forma oficial o, si de cas hi manca, en la forma toponímica tradicional.

(Els apartats 2 i 3 d'aquest article han estat derogats pel Decret 60/2001).

Article 7.

Foment

L'Administració de la Generalitat i les corporacions locals poden dur a terme accions i destinar fons per adequar els rètols públics de denominació de societats i altres entitats, d'establiments comercials, d'etiquetatge de productes, publicitat i d'altres àmbits socials, a l'ús de la toponímia oficial segons el que estableix aquest Decret.

Article 8.

Assessorament lingüístic

Les administracions públiques de Catalunya han d'oferir l'assessorament lingüístic necessari per facilitar l'aplicació del present Decret.

Article 9 (article addicionat pel Decret 59/2001).

La Comissió de Toponímia

9.1 La Comissió de Toponímia, adscrita al Departament de Cultura, és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.

9.2 Integren la Comissió:

a) El director o directora general de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència.

b) Les persones titulars de la Direcció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la Direcció de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exerceixen les
vicepresidències.

c) Les persones titulars de la Direcció General d’Administració Local, la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya o persones en qui deleguin.

d) Una persona representant del Departament de Cultura i una de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb rang mínim de cap de servei o assimilat.

e) Cinc persones, una en representació de cada una de les institucions i entitats següents: l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell General d’Aran, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

f) Una secretaria, que és exercida per un funcionari o funcionària de la Generalitat adscrit/a a qualsevol dels departaments integrants de la Comissió, designat/da per aquesta a proposta de la presidència.

9.3 Els membres de la Comissió que no són nats són designats per les entitats o pels òrgans als quals representen.

9.4 Són funcions de la Comissió de Toponímia:

a) Procurar la coordinació entre l’Institut d’Estudis Catalans i el Consell General d’Aran i l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia.

b) Actuar com a òrgan de coordinació amb altres entitats o institucions amb competències en el camp de la toponímia.

c) Proposar criteris i regles d’escriptura per a l’ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i del Consell General d’Aran.

Disposicions transitòries

- 1. Les administracions competents en cada cas han d'adoptar les mesures necessàries per tal que siguin substituïts els rètols que incompleixen les prescripcions dels articles 2, 3 i 6.1 d'aquest Decret.

- 2. Les prescripcions que estableixen els articles 3.2, 3.3 i 5 són aplicables exclusivament a les publicacions editades tres mesos després a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Disposicions finals

- 1. L'Administració de la Generalitat ha de promoure, en cooperació amb els òrgans competents de l'Administració de l'Estat i d'acord amb ells, l'aplicació del que disposen els articles 2, 3 i 4 d'aquest Decret.

- 2. El que disposa aquest Decret s'estableix sens perjudici del compliment de les normes internacionals que l'Estat ha fet seves.

- 3. Es faculta el conseller de Cultura per dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'aplicació d'aquest Decret.

Décret 78/1991 du 8 avril sur l'utilisation de la toponymie modifié par les décrets 59/2001 du 23 janvier par lequel est créée la Commission de toponymie et celui du 60/2001 du 23 janvier, par lequel est réglementé la procédure pour le changement de dénomination des localités et des organismes municipaux décentralisés

(DOGC 1434, de le 24)

Les noms de lieu constituent une partie essentielle du patrimoine d'un peuple et contiennent des éléments importants de leur histoire et de leur tradition. La loi 12/1982 du 8 octobre sur les changements de nom des communes de la Catalogne, équivaut à un pas important dans la récupération des toponymes de Catalogne et a consolidé l'article 12 de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne. La possibilité de rendre pleinement effectives les prescriptions de la Loi sur la normalisation linguistique en cette matière rendent nécessaire son développement réglementaire.

Attendu les articles 3 et 9.8 du Statut d'autonomie de la Catalogne, les art. 12 et 28 et la première disposition finale de la loi  7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, ainsi que l'art. 29 et les suivants de la loi 8/1987 du 15 avril sur le régime municipal et local de la Catalogne; sur proposition du ministre de la Culture et en conformité avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE

Article 1er

Forme officielle des toponymes

1.1
Les noms des comarques, municipalités, organismes municipaux décentralisés, localités, accidents géographiques et de tout autre délimitation territoriale, ainsi que les noms de rues et de voies urbaines et interurbaines de la Catalogne, ont comme seule forme officielle celle en catalan, sauf ceux du val d'Aran, qui ont comme seule forme officielle celle en aranais.

1.2 Les dénominations en catalan ou en aranais que déterminent les organismes compétents, conformément à la procédure établie par les ordonnances en vigueur, sont les seules légales avec plein effet sur le territoire catalan.

Article 2

Désignation sur les voies urbaines et interurbaines

2.1 La désignation toutes les voies urbaines et interurbaines dans le territoire de Catalogne doit faire figurer les toponymes de Catalogne exclusivement dans sa forme officielle, avec comme seule exception de ce que prévoit le paragraphe 3 du présent article.

2.2 Lorsque, dans la désignation des voies urbaines ou interurbaines,  la direction vers un lieu hors de la Catalogne est indiquée, le toponyme correspondant doit figurer en catalan s'il a une forme traditionnelle dans cette langue, sous réserve de ce qui peut aussi figurer dans d'autres langues. Dans la Val d'Aran, cette règle doit être appliquée par rapport à l'aranais dans le lieu catalan.

2.3 Les prescriptions prévues au paragraphe précédent doivent aussi s'appliquer dans le territoire de la Catalogne sur les panneaux indicateurs situés hors du val d'Aran qui désignent des toponymes aranais et sur les panneaux indicateurs situés dans la val d'Aran, qui désignent des toponymes catalans hors de la vallée.

Article 3

Usage du toponyme officiel dans les services au public

3.1
Dans tous les panneaux indicateurs externes et internes de la Catalogne, les toponymes de la Catalogne doivent figurer dans leur forme officielle.

3.2 Dans tous les imprimés, les en-têtes imprimées de toute catégorie de documents, les timbres et tampons, la presse écrite, les feuillets publicitaires et autres éléments analogues fabriqués ou publiés en Catalogne pour son usage en Catalogne, les toponymes de Catalogne doivent figurer dans leur forme officielle.

3.3 Les cartes, les guides et en général les publications descriptives du territoire qui sont publiées en Catalogne doivent faire figurer les toponymes de Catalogne dans leur forme officielle.

3.4 Dans tous les registres publics de la Catalogne, y compris les employés de l'Administration de l'État, les toponymes de Catalogne doivent figurer selon leur forme officielle.

Article 4

Immatriculation des véhicules

L'immatriculation des automobiles, navires, avions et tout autre type de véhicule doit strictement être adaptée selon la forme officielle des toponymes de Catalogne, si l'immatriculation tire son origine d'un toponyme, dans la mesure où celle-ci est complètement désignée par une abréviation.

Article 5

Manuels et matériel scolaire


Il n'est pas administrativement autorisé d'utiliser des manuels et du matériel pédagogique destinés aux écoles de la Catalogne si les toponymes de Catalogne ne figurent pas dans leur forme officielle, sous réserve que la langue utilisée dans le manuel ou le matériel pédagogique n'apparaît pas dans la langue officielle du toponyme; cela peut être fait pour figurer aussi dans la forme traditionnelle de la langue véhiculaire, si tel est le cas. 

Article 6

Désignation des localités

6.1
L'emplacement sur la voie publique de panneaux indicateurs est interdite s'ils contiennent des toponymes inclus dans la dénomination des aménagements privés, des autres établissements de population dispersée ou de leurs routes, s'ils n'apparaissent pas dans la forme officielle ou, si en cas de manquement, dans la forme toponymique traditionnelle.

(Les paragraphes 2 et 3 du présent article ont été abolis par le décret 60/2001.)

Article 7

Promotion

L'administration de la Generalitat et les sociétés locales peuvent mener à bien des actions et prévoir des fonds pour adapter les panneaux indicateurs publics provenant de la dénomination de sociétés et d'autres organismes, d'établissements commerciaux, d'étiquetage de produits, de publicité et d'autres domaines sociaux, à recourir à la toponymie officielle tel qu'il est prévu dans le présent décret.

Article 8

Consultation linguistique

Les administrations publiques de la Catalogne doivent offrir la consultation linguistique nécessaire pour faciliter l'application du présent décret.

Article 9 (article additionnel par le décret 59/2001)

La Commission de toponymie

9.1
La Commission de toponymie assignée au département de la Culture est l'organisme de conseil, de consultation et de proposition en matière de fixation officielle des toponymes de la Catalogne.

9.2 Font partie de la Commission :

a) Le directeur ou le directeur général de la politique linguistique exerce la fonction de président.

b) Les personnes titulaires de la direction de l'Institut cartographique de la Catalogne et de la direction du Bureau d'onomastique de la section philologique de l'Institut d'études catalanes exercent la fonction de vice-présidents.

c) Les personnes titulaires de la Direction générale d'administration locale, la Direction des services du Département de la politique territoriale et des travaux publics et la Direction de l'Institut de la statistique de la Catalogne ou les personnes déléguées.

d) Une personne représentant le Département de la culture et une de l'Institut cartographique de Catalogne avec le rang minimal de chef de service ou similaire. 

e) Cinq personnes, dont l'une représente chacune des institutions et organismes suivants : l'Institut d'études catalanes, le Conseil général d'Aran, l'Association catalane des municipalités et commarques, la Fédération des municipalités de la Catalogne et le Consortium pour la normalisation linguistique.

f) Un secrétariat, qui est exercé par un fonctionnaire ou un fonctionnaire de la Generalitat affecté dans chacun des départements membres de la Commission, et désigné par celle-ci sur proposition de la présidence.

9.3 Les membres de la Commission qui n'en font pas partie de droit sont désignés par leur organismes ou par les organismes qu'ils représentent.

9.4 Les fonctions de la Commission de toponymie sont les suivantes:

a) Assurer la coordination entre l'Institut d'études catalanes et le Conseil général d'Aran et l'administration de la Generalitat et ses organismes autonomes en matière de toponymie. 

b) Agir comme organisme de coordination avec d'autres organismes ou institutions ayant des compétences dans le domaine de la toponymie.

c) Proposer des critères et des règles d'écriture pour l'usage des toponymes sur les panneaux indicateurs, dans la cartographie, les publications et les moyens de diffusion audiovisuelle, en conformité avec la réglementation linguistique de l'Institut d'études catalanes et celle du Conseil général d'Aran.

Dispositions transitoires

- Première. Les administrations compétentes, dans chaque cas, doivent adopter les mesures nécessaires pour que les panneaux indicateurs qui négligent prescriptions des articles 2, 3 et 6.1 du présent décret soient remplacés.

- Seconde. Les prescriptions qui régissent les articles 3.2, 3.3 et 5 sont applicables exclusivement dans les publications trois mois émises après l'entrée en vigueur du présent décret.

Dispositions finales

- Première
. L'administration de la Generalitat doit promouvoir, en collaboration avec les organismes compétents de l'administration de l'État et en conformité avec eux, l'application des dispositions des articles 2.3 et 4 du présent décret.

- Seconde. Les dispositions du présent décret sont établies sous réserve de l'application des normes internationales que l'État a approuvées.

- Troisième. Le ministre de la Culture est autorisé à édicter les dispositions nécessaires pour le développement et l'application du présent décret.

DECRET 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia, i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia

Els noms que designen els llocs d’un territori tenen una funció alhora tècnica i cultural. Tècnica perquè els referencien geogràficament, i cultural perquè vehiculen informació sobre la cultura, la llengua o els costums d’aquells que els van anomenar. En aquest sentit, la toponímia catalana és un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar com a part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya.

Per això, l’article 18 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, ha mantingut i reforçat els preceptes que ja contenia l’article 12 de la Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalització lingüística de Catalunya, tot atribuint als ajuntaments i al Govern de la Generalitat la competència per a la determinació dels topònims, determinació que, amb l’excepció dels topònims aranesos, s’ha de fer d’acord amb la normativa general de la llengua establerta per l’Institut d’Estudis Catalans.

D’altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, disposa que l’Administració de la Generalitat ha d’establir sistemes de col·laboració perquè les diferents administracions públiques de Catalunya segueixin en els usos lingüístics criteris coherents i ajustats a la normativa de la llengua.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta dels consellers de Governació i Relacions Institucionals, de Política Territorial i Obres Públiques i de Cultura, i d’acord amb el Govern,

DECRETO

Article únic

S’addiciona un article 9 al Decret 78/1991, de 8 d’abril, sobre l’ús de la toponímia, amb el contingut següent:

"Article 9

"La Comissió de Toponímia

"9.1 La Comissió de Toponímia, adscrita al Departament de Cultura, és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya.

"9.2 Integren la Comissió:

"a) El director o directora general de Política Lingüística, que n’exerceix la presidència.

"b) Les persones titulars de la Direcció de l’Institut Cartogràfic de Catalunya i de la Direcció de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que n’exerceixen les vicepresidències.

"c) Les persones titulars de la Direcció General d’Administració Local, la Direcció de Serveis del Departament de Política Territorial i Obres Públiques i la Direcció de l’Institut d’Estadística de Catalunya o persones en qui deleguin.

"d) Una persona representant del Departament de Cultura i una de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb rang mínim de cap de servei o assimilat.

"e) Cinc persones, una en representació de cada una de les institucions i entitats següents: l’Institut d’Estudis Catalans, el Consell General d’Aran, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació de Municipis de Catalunya, i del Consorci per a la Normalització Lingüística.

"f) Una secretaria, que és exercida per un funcionari o funcionària de la Generalitat adscrit/a a qualsevol dels departaments integrants de la Comissió, designat/da per aquesta a proposta de la presidència.

"9.3 Els membres de la Comissió que no són nats són designats per les entitats o pels òrgans als quals representen.

"9.4 Són funcions de la Comissió de Toponímia:

"a) Procurar la coordinació entre l’Institut d’Estudis Catalans i el Consell General d’Aran i l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en matèria de toponímia.

"b) Actuar com a òrgan de coordinació amb altres entitats o institucions amb competències en el camp de la toponímia.

"c) Proposar criteris i regles d’escriptura per a l’ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i del Consell General d’Aran.

"d) Proposar criteris per a la determinació i fixació de la toponímia urbana, dels nuclis de població, de les divisions administratives, de la resta de la toponímia de Catalunya i de les formes catalanes de topònims d’altres llengües, sens perjudici de les competències que la legislació vigent atribueix als ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

"e) Proposar i emprendre mesures per a la difusió de la toponímia oficial i per al foment dels estudis de toponímia en general.

"f) Elaborar propostes en relació amb la determinació dels topònims de competència local d’acord amb el que preveu la normativa aplicable en aquesta matèria.

"9.5 El funcionament de la Comissió es regeix per les normes següents:

"a) La Comissió es reuneix en ple amb caràcter ordinari tres cops l’any, i amb caràcter extraordinari sempre que el president o la presidenta la convoqui.

"b) Pot organitzar grups de treball amb l’objectiu d’elaborar informes o estudis específics que el Ple els encarregui. Poden formar part dels grups de treball persones externes expertes en la matèria específica.

"c) El funcionament intern de la Comissió es regeix per allò que preveu la normativa general aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.".

Décret 59/2001 du 23 janvier établissant la Commission de toponymie et modifiant le décret 78/1991 du 8 avril sur l'usage de la toponymie

Les noms qui désignent les lieux d'un d'un territoire ont une fonction en même temps d'ordre technique et culturelle; d'ordre technique parce que ces noms font référence à la géographie, et d'ordre culturel parce qu'ils véhiculent une information sur la culture, la langue ou les coutumes de ceux qui les ont nommés. En ce sens, la toponymie catalane est un patrimoine collectif qu'il faut sauvegarder de façon indépendante du patrimoine linguistique et culturel de la Catalogne.

À cet effet l'article 18 de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique a maintenu et renforcé les dispositions que contenait déjà l'article 12 de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique de la Catalogne, en attribuant aux mairies et au gouvernement de la Generalitat la compétence pour la désignation des toponymes, désignation qui, à l'exception des toponymes aranais, doit être faite dans le respect de la réglementation générale de la langue établie par l'Institut d'études catalanes.

Par ailleurs, la loi 8/1991 du 3 mai sur l'autorité linguistique de l'Institut d'études catalanes prévoit que l'administration de la Generalitat doit établir des systèmes de collaboration pour que les différentes administrations publiques de la Catalogne suivent au sujet des usages linguistiques des critères cohérents et adaptés à la réglementation linguistique.

En accord avec l'avis de la Commission juridique consultative, sur proposition des ministres du gouvernement et des Relations institutionnelles, de la Politique territoriale et des Travaux public et de la Culture, et ce, en accord avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE

Article unique

Est ajouté un article 9 au décret 78/1991 du 8 avril sur l'usage de la toponymie, avec le contenu suivant :

"Article 9

"La Commission de toponymie

"9.1 La Commission de toponymie assignée au Département de la culture est l'organisme de conseil, de consultation et de proposition en matière de fixation officielle des toponymes de la Catalogne.

"9.2 Font partie de la Commission :

a) Le directeur ou le directeur général de la politique linguistique exerce la fonction de président.

b) Les personnes titulaires de la direction de l'Institut cartographique de la Catalogne et de la direction du Bureau d'onomastique de la section philologique de l'Institut d'études catalanes exercent la fonction de vice-présidents.

c) Les personnes titulaires de la Direction générale d'administration locale, la Direction des services du Département de la politique territoriale et des travaux publics et la Direction de l'Institut de la statistique de la Catalogne ou les personnes déléguées.

d) Une personne représentant le Département de la culture et une de l'Institut cartographique de Catalogne avec le rang minimal de chef de service ou similaire. 

e) Cinq personnes, dont l'une représente chacune des institutions et organismes suivants : l'Institut d'études catalanes, le Conseil général d'Aran, l'Association catalane des municipalités et commarques, la Fédération des municipalités de la Catalogne et le Consortium pour la normalisation linguistique.

f) Un secrétariat, qui est exercé par un fonctionnaire ou un fonctionnaire de la Generalitat affecté dans chacun des départements membres de la Commission, et désigné par celle-ci sur proposition de la présidence.

"9.3 Les membres de la Commission qui n'en font pas partie de droit sont désignés par leur organismes ou par les organismes qu'ils représentent.

"9.4 Les fonctions de la Commission de toponymie sont les suivantes:

a) Assurer la coordination entre l'Institut d'études catalanes et le Conseil général d'Aran et l'administration de la Generalitat et ses organismes autonomes en matière de toponymie. 

b) Agir comme organisme de coordination avec d'autres organismes ou institutions ayant des compétences dans le domaine de la toponymie.

c) Proposer des critères et des règles d'écriture pour l'usage des toponymes sur les panneaux indicateurs, dans la cartographie, les publications et les moyens de diffusion audiovisuelle, en conformité avec la réglementation linguistique de l'Institut d'études catalanes et celle du Conseil général d'Aran.

"d) Proposer des critères pour la délimitation et la fixation de la toponymie urbaine, des localités, des divisions administratives du reste de la toponymie de la Catalogne et des formes catalanes de toponymes provenant des autres langues, sous réserve des compétences que la législation en vigueur attribue aux mairies et à l'administration de la Generalitat de Catalogne.

"e) Proposer et entreprendre des mesures pour la diffusion de la toponymie officielle et pour la promotion des études de toponymie en général.

"f) Élaborer des propositions par rapport à la délimitation des toponymes de compétence locale en accord avec ce que prévoit la réglementation applicable en cette matière.

"9.5 Le fonctionnement de la Commission est régi par les normes suivantes:

"a) La Commission se réunit en séance plénière à titre ordinaire trois fois par année et à titre extraordinaire chaque fois que le président ou la présidente la convoque.

"b) Elle peut organiser des séances de travail dans le but d'élaborer des rapports ou des études spécifiques que la réunion plénière leur confie. Peuvent faire partie des séances de travail des personnes externes expertes dans des sujets spécifiques.

"c) Le fonctionnement interne de la Commission est régi par les dispositions prévues par la réglementation générale applicable aux organismes associés à l'administration de la Generalitat.".


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde