Catalogne

Décret 216/2005 du 11 octobre sur la structure organique
du Secrétariat à la politique linguistique

 

1) Décret 216 du 11 octobre sur la structure organique du Secrétariat à la politique linguistique (2005)

2) Décret 632 du 27 décembre modifiant la structure organique du Secrétariat à la politique linguistique (2006)

Traduit du catalan par Jacques Leclerc.

Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica
de la Secretaria de Política Lingüística.

La Secretaria de Política Lingüística, amb rang orgànic de secretaria general dins el Departament de la Presidència, es crea per mitjà dels decrets 68/2004, de 20 de gener, d'estructuració i reestructuració de diversos departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i 195/2004, de 24 de febrer, de reestructuració parcial del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a fi d'exercir més eficaçment l'impuls i la dinamització de la política lingüística del Govern, i en principi assumeix l'estructura i les funcions de l'anterior Direcció General de Política Lingüística.

Els canvis de rang i adscripció orgànics, sumats als canvis tecnològics, sociolingüístics, migratoris i polítics esdevinguts en els darrers anys, fan convenient adaptar l'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística a les necessitats i als objectius actuals per tal de poder respondre amb més eficàcia a les noves realitats i demandes de la societat catalana i per millorar i reforçar la coordinació interdepartamental de la política lingüística del Govern i l'assoliment dels objectius que es desprenen de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

D'acord amb l'article 25.1 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta del conseller primer i d'acord amb el Govern:

DECRETO:

Article 1

Objecte i funcions de la Secretaria de Política Lingüística

1.1  La Secretaria de Política Lingüística és l'òrgan de direcció, planificació, coordinació i execució de la política lingüística de la Generalitat de Catalunya.

1.2  La Secretaria de Política Lingüística té com a objectiu impulsar el desplegament i l'aplicació de la legislació derivada de l'article 3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, vetllar per l'aplicació de la política lingüística que estableix el Govern i coordinar les accions i mesures dels diversos departaments que hi estiguin relacionades.

1.3  La Secretaria exerceix les funcions següents:

a) Planteja a la persona titular del Departament a la qual està adscrita les mesures adients en matèria de política lingüística i de foment de la llengua catalana i, quan s'escau, les executa.

b) Elabora propostes legislatives i reglamentàries relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana, i informa sobre els projectes normatius de caràcter general que s'hi relacionen que promouen els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

c) Coopera amb la Comissió Tècnica de Política Lingüística, impulsa i coordina les mesures i projectes dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya relacionats amb la política lingüística i el foment de la llengua catalana i els dóna suport tècnic en matèria de política lingüística.

d) Impulsa i coordina, quan s'escau, per mitjà de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, les actuacions relacionades amb la política lingüística i amb el foment de la llengua catalana que emprenen els ens locals de Catalunya.

e) Estableix i desenvolupa polítiques tendents a fomentar els usos de la llengua catalana en tots els àmbits de la societat i la disponibilitat de productes i serveis en català.

f) Promou, a través de la participació en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya i d'altres iniciatives, l'ensenyament de la llengua catalana a la població adulta de Catalunya i vetlla per l'adequat acolliment lingüístic de la població nouvinguda a Catalunya.

g) Convoca i administra les proves i expedeix els certificats de coneixement de català en el territori de Catalunya i els certificats d'interpretació i traducció jurades d'altres llengües al català i viceversa.

h) Impulsa i coordina, a través del Centre de Terminologia Termcat, les activitats terminològiques relacionades amb la llengua catalana i vetlla per la difusió i l'aplicació de la terminologia que elabora el centre esmentat.

i) Col·labora amb l'Institut d'Estudis Catalans per facilitar i impulsar l'aplicació de la normativa lingüística. En el cas de la toponímia, actua a través de la Comissió de Toponímia creada pel Decret 59/2001, de 23 de gener, pel qual s'estableix la Comissió de Toponímia i es modifica el Decret 78/1991, de 8 d'abril, sobre l'ús de la toponímia.

j) En col·laboració amb el Consell Social de la Llengua Catalana, promou el diàleg social en matèria de política lingüística i l'assoliment d'un consens favorable a l'ampliació dels usos del català en tots els àmbits de la societat catalana.

k) Promou el diàleg i la cooperació i procura la coordinació amb altres institucions competents en matèria de política lingüística, especialment en l'àmbit territorial de la comunitat lingüística catalana.

l) Facilita suport, quan aquest ho sol·licita, al Conselh Generau d'Aran, en matèria de política lingüística i de foment de la varietat aranesa de la llengua occitana.

m) Coopera amb l'Institut Ramon Llull en la seva tasca de projecció i difusió de la llengua catalana fora del domini lingüístic.

Article 2

Funcions de la Subdirecció General de Política Lingüística

2.1  Corresponen a la Subdirecció General de Política Lingüística, sota la dependència de la Secretaria, les funcions següents:

a) El suport a la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística en l'exercici de les seves funcions.

b) La planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions assumides per la Secretaria en els àmbits del foment del coneixement i l'ús del català, de la gestió i la difusió d'informació relacionada amb la política lingüística i en general de les actuacions desenvolupades pels òrgans que té adscrits.

c) La coordinació de les actuacions de la Secretaria en l'àmbit territorial.

d) La coordinació de les mesures i els projectes dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de política lingüística.

e) La coordinació de l'elaboració de l'Informe de política lingüística que anualment el Govern presenta al Parlament.

f) La coordinació de la secretaria del Consell Social de la Llengua Catalana.

g) La coordinació de l'assessorament especialitzat en matèria de legislació i drets lingüístics i en relació amb la situació jurídica de la llengua catalana.

h) La direcció de la gestió administrativa de la Secretaria, d'acord amb la Direcció de Serveis del Departament de la Presidència.

i) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística.

2.2  De la Subdirecció General depenen els òrgans següents:

a) Servei de Foment de l'Ús del Català.

b) Servei de Recursos Lingüístics.

c) Servei d'Informació, Difusió i Estudis.

d) Secció d'Actuació Administrativa.

Article 3

Servei de Foment de l'Ús del Català

Són funcions del Servei de Foment de l'Ús del Català:

a) La proposta i l'impuls d'iniciatives tendents a promoure comportaments lingüístics que assegurin l'ús del català, a millorar la percepció social d'utilitat, modernitat i prestigi del català i a augmentar la demanda de serveis i productes en català.

b) El disseny, la coordinació i el desenvolupament de campanyes i activitats pedagògiques i de sensibilització destinades a crear un clima social favorable als usos de la llengua catalana.

c) El foment de l'ús del català en les relacions professionals, especialment en l'àmbit socioeconòmic i en tots aquells altres sectors d'importància per la seva repercussió social, en col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya implicats i amb el Consorci per a la Normalització Lingüística.

d) El foment de l'ús del català en les relacions particulars entre les persones.

e) La col·laboració amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i amb el Consorci per a la Normalització Lingüística en el foment de l'oferta de serveis i productes en català en els diferents sectors d'activitat.

f) L'impuls específic de l'oferta de productes i serveis en català en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, la informàtica, les telecomunicacions, internet, el cinema i en general l'àmbit audiovisual, en col·laboració amb els organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en la matèria.

g) La difusió dels principals serveis i productes en català disponibles en els àmbits que es considerin deficitaris.

h) La gestió de les convocatòries d'ajuts, subvencions, premis i altres iniciatives vinculades a aquestes activitats.

Article 4

Servei de Recursos Lingüístics

Són funcions del Servei de Recursos Lingüístics:

a) L'impuls i la difusió de recursos i eines que facilitin la comunicació en català, especialment en l'àmbit de les tecnologies de la llengua.

b) L'assessorament a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria de política comunicativa, pel que fa a la qualitat de la llengua catalana, les convencions pròpies del llenguatge administratiu, l'ús del llenguatge no sexista, la gestió de la diversitat lingüística i els usos de les llengües oficials i no oficials. L'elaboració i la difusió de criteris relacionats amb aquestes matèries.

c) El suport tècnic en matèria de llengua als serveis lingüístics de l'Administració de Generalitat de Catalunya i els organismes que en depenen.

d) L'impuls i la difusió de recursos per facilitar l'aprenentatge del català, i l'establiment del marc metodològic de referència, els plans i els programes per a l'aprenentatge de català de les persones adultes, d'acord amb les directrius del Consell d'Europa en matèria d'ensenyament de llengües.

e) L'estudi, la proposta, l'impuls i la difusió d'iniciatives per fomentar i millorar el coneixement de la llengua catalana entre la població adulta, especialment en el cas de l'acolliment i la capacitació lingüística de la immigració recent.

f) L'oferta de certificació oficial de coneixements de català, i dels certificats d'interpretació i traducció jurades d'altres llengües al català i viceversa, que comprèn en tots dos casos la convocatòria, la supervisió i l'avaluació de les proves corresponents, i el control del registre de certificats.

g) La coordinació amb el Consell d'Europa i amb altres organismes europeus en relació amb els processos de convergència relatius a l'aprenentatge, a l'ensenyament i a l'avaluació de llengües.

h) La col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans en la promoció i el seguiment de l'aplicació de la normativa general de la llengua catalana i específicament de la referida a l'onomàstica i la toponímia.

Article 5

Òrgans del Servei de Recursos Lingüístics

5.1  Del Servei de Recursos Lingüístics depèn la Secció d'Avaluació.

5.2  Correspon a la Secció d'Avaluació:

a) La programació, l'avaluació i el seguiment de l'elaboració, l'organització i l'administració de les proves de coneixement de llengua catalana adreçades a les persones residents a Catalunya, així com la proposta d'expedició dels certificats corresponents i l'organització del seu registre.

b) La programació, l'avaluació i el seguiment de l'elaboració, l'organització i l'administració de les proves d'interpretació i traducció jurades d'altres llengües al català i viceversa, la proposta d'expedició dels títols corresponents i l'organització del seu registre.

c) L'estudi dels títols, diplomes i certificats per tal de determinar-ne l'equivalència amb els certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística i fer les propostes corresponents.

Article 6

Servei d'Informació, Difusió i Estudis

Són funcions del Servei d'Informació, Difusió i Estudis:

a) La coordinació de l'activitat de l'Oficina de Garanties Lingüístiques.

b) La difusió de les activitats, els estudis i les campanyes de política lingüística a Catalunya impulsats pel Govern, en col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, el Termcat i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística.

c) La coordinació de la informació al públic sobre les funcions i les activitats de la Secretaria, i especialment la gestió del web de la llengua catalana.

d) La coordinació de les publicacions i de l'activitat publicitària de la Secretaria.

e) L'aplicació dels criteris del Programa d'identificació visual (PIV) de la Generalitat de Catalunya i d'imatge corporativa als productes elaborats per la Secretaria.

f) El manteniment de les bases de dades d'informació corporativa destinades a la difusió d'informació i a la tramesa de publicacions i materials de la Secretaria.

g) L'impuls d'estudis empírics en el camp de la política lingüística, en col·laboració amb altres organismes i institucions especialitzats en sociolingüística i matèries afins, per avaluar la situació de la llengua.

h) La gestió de la informació referida al coneixement i l'ús de la llengua catalana, en els seus diversos àmbits, per tal que aquesta informació sigui útil al Govern de la Generalitat de Catalunya per fixar i avaluar la seva política lingüística. Especialment, la gestió i el manteniment d'un sistema d'indicadors lingüístics.

i) L'organització d'un centre de documentació especialitzat en matèria de sociolingüística, política lingüística i dret lingüístic, d'accés públic.

Article 7

Òrgans del Servei d'Informació, Difusió i Estudis

7.1  El Servei d'Informació, Difusió i Estudis s'estructura en els òrgans següents:

a) Oficina de Garanties Lingüístiques.

b) Centre de Documentació.

7.2  Correspon a l'Oficina de Garanties Lingüístiques, amb rang orgànic de secció:

a) L'atenció de consultes, queixes o denúncies a l'entorn de l'ús de la llengua catalana.

b) La tramitació de les queixes i denúncies perquè, si escau, els organismes competents iniciïn el procediment d'inspecció.

c) L'oferta d'assessorament i recursos a les empreses o entitats objecte de queixa o denúncia, per facilitar-los l'ús del català, en col·laboració amb els centres del Consorci per a la Normalització Lingüística.

d) La proposta d'actuacions per afavorir l'ús del català en els àmbits que generen més queixes o consultes.

e) La col·laboració amb els organismes de l'Administració de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de protecció dels drets de les persones consumidores i usuàries, i en general amb els departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en l'aplicació de la normativa lingüística en el seu àmbit.

7.3  Correspon al Centre de Documentació, amb rang orgànic de secció:

a) El manteniment d'un fons documental, d'accés públic, sobre matèries relacionades amb la política lingüística, especialment la sociolingüística, el dret lingüístic i la planificació lingüística.

b) L'atenció de les necessitats documentals i informatives de la Secretaria de Política Lingüística.

c) L'atenció de les necessitats documentals i informatives dels organismes i òrgans directament relacionats amb la Secretaria, com ara la Comissió i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística, o el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Article 8

Secció d'Actuació Administrativa

Són funcions de la Secció d'Actuació Administrativa:

a) La tramitació administrativa de les actuacions pròpies de la Secretaria en matèria de personal, gestió econòmica, contractació, subvencions i gestió d'infraestructures.

b) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de la Secretaria, els tràmits per a la seva execució i el seu seguiment.

c) La coordinació del registre d'entrada i sortida de documents.

d) La coordinació del personal subaltern i d'atenció telefònica.

e) Qualsevol altra funció administrativa que li sigui encomanada.

Disposicions addicionals

1. El Servei d'Assessorament Lingüístic passa a denominar-se Servei de Recursos Lingüístics.

2. El Servei de Normalització Lingüística passa a denominar-se Servei de Foment de l'Ús del Català.

3. Se suprimeixen els òrgans següents:

a) Institut de Sociolingüística Catalana.

b) Secció d'Assessorament.

c) Gabinet de Didàctica.

d) Secció de l'Àmbit Socioeconòmic.

e) Secció de l'Àmbit Institucional.

f) Secció d'Estudis Sociolingüístics.

g) Secció d'Estudis Jurídics.

Disposicions transitòries

1.  Les persones que ocupen els llocs de comandament de les unitats afectades per aquest Decret seguiran exercint les seves funcions corresponents mentre no es proveeixin els llocs de treball d'acord amb l'estructura regulada.

2.  Els funcionaris i les funcionàries i el personal que resultin afectats per les modificacions orgàniques d'aquest Decret continuaran percebent la totalitat de les seves retribucions amb càrrec als crèdits als quals s'estaven imputant, fins que s'adoptin les disposicions de desplegament i pressupostàries corresponents.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 53/2003, de 20 de febrer, de reestructuració de la Direcció General de Política Lingüística.

Es deroguen els articles 2 i 4 del Decret 36/1998, de 4 de febrer, de mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Disposicions finals

Es faculta la persona titular del Departament de la Presidència per dictar les disposicions necessàries per al desplegament d'aquest Decret i el conseller o la consellera d'Economia i Finances per realitzar les modificacions pressupostàries necessàries per donar compliment a aquest Decret.

Barcelona, 11 d'octubre de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Josep Bargalló Valls

Conseller primer

Décret 216/2005 du 11 octobre sur la structure organique
du Secrétariat à la politique linguistique

Le Secrétariat à la politique linguistique, ayant le rang organique de secrétariat général au sein du département de la Présidence, est créé au moyen du décret 68/2004 du 20 janvier sur la structuration et la restructuration de divers départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne, et du décret 195/2004 du 24 février sur la restructuration partielle du département de la Présidence de la Generalitat de Catalogne, afin d'exercer plus efficacement l'essor et la dynamisation de la politique linguistique du gouvernement, et en principe d'assumer la structure et les fonctions de la précédente Direction générale à la politique linguistique.

Les changements de rang et d'assignation organiques, ajoutés aux changements technologiques, sociolinguistiques, migratoires et politiques produits durant les dernières années, rendent nécessaire d'adapter la structure organique du Secrétariat à la politique linguistique aux nécessités et objectifs actuels afin de pouvoir répondre avec davantage d'efficacité aux nouvelles réalités et aux demandes de la société catalane, et pour améliorer et renforcer la coordination interdépartementale de la politique linguistique du gouvernement ainsi que la réalisation des objectifs qui découlent de l'article 3 du Statut d'autonomie de Catalogne et de la loi 1/1998, du 7 janvier sur la politique linguistique.

Conformément à l'article 25.1 de la loi 13/1989 du 14 décembre sur l'organisation, la procédure et le régime juridique de l'Administration de la Generalitat de Catalogne, sur proposition préalable du ministre et en accord avec le gouvernement :

JE DÉCRÈTE

Article 1

Objet et fonctions du Secrétariat à la politique linguistique

1.1 Le Secrétariat à la politique linguistique est l'organisme de direction, de planification, de coordination et d'exécution de la politique linguistique de la Generalitat de Catalogne.

1.2 Le Secrétariat à la politique linguistique a pour but de promouvoir l'extension et l'application de la législation découlant de l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne, de veiller à l'application de la politique linguistique établie par le gouvernement, et de coordonner les actions et les mesures des divers départements qui sont concernés.

1.3 Le Secrétariat exerce les fonctions suivantes:

a) Proposer au titulaire du département auquel sont dévolues les mesures adéquates en matière de politique linguistique et de promotion de la langue catalane et, si tel est le cas, il les met en application.

b) Élaborer des propositions législatives et réglementaires en relation avec la politique linguistique et la promotion de la langue catalane, et informer sur les projets normatifs à caractère général qui sont reliés et que soutiennent les départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne.

c) Coopérer avec la Commission technique à la politique linguistique, promouvoir et coordonner les mesures et les projets des départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne en relation avec la politique linguistique et la promotion du catalan, et leur donner un support technique en matière de politique linguistique.

d) Stimuler et coordonner, si tel est le cas, au moyen de la participation du Consortium pour la normalisation linguistique de la Catalogne, les activités reliées à la politique linguistique et la promotion de la langue catalane qu'entreprennent les entités locales de Catalogne.

e) Établir et développer des politiques visant à favoriser l'usage du catalan dans tous les domaines de la société ainsi que la disponibilité des produits et services en catalan.

f) Promouvoir, au moyen de la participation du Consortium pour la normalisation linguistique de la Catalogne et d'autres initiatives, l'enseignement du catalan au sein de la population adulte de la Catalogne et veiller à un traitement linguistique adéquat auprès de la population récemment arrivée en Catalogne.

g) Attribuer et administrer les tests et expédier les certificats de connaissance du catalan dans le territoire de la Catalogne ainsi que les certificats d'interprétation et de traduction assermentées à partir d'autres langues vers le catalan et vice versa.

h) Stimuler et coordonner, au moyen du Centre de terminologie Termcat, les activités terminologiques reliées à la langue catalane et veiller à la diffusion et l'application de la terminologie élaborée par ledit centre.

i) Collaborer avec l'Institut d'études catalanes pour faciliter et promouvoir l'application de la réglementation linguistique. Dans le cas de la toponymie, agir grâce à la Commission de toponymie créée par le décret 59/2001 du 23 janvier établissant la Commission de toponymie et modifiant le décret 78/1991 du 8 avril sur l'usage de la toponymie.

j) En collaboration avec le Conseil social de la langue catalane, promouvoir le dialogue social en matière de politique linguistique et la réalisation d'un consensus favorable à l'extension de l'emploi du catalan dans tous les domaines de la société catalane.

k) Promouvoir le dialogue et la coopération, et faciliter la coordination avec d'autres institutions compétentes en matière de politique linguistique, particulièrement dans le cadre territorial de la communauté linguistique catalane.

l) Favoriser le soutien auprès du Conselh Generau [Conseil général], quand celui-ci le demande, en matière de politique linguistique et de promotion de la variété aranaise de la langue occitane.

m) Coopérer avec l'Institut Ramon-Llull dans sa tâche de rayonnement et de diffusion du catalan hors de son aire linguistique.

Article 2

Fonctions de la Sous-direction générale à la politique linguistique

2.1 Reviennent à la Sous-direction générale à la politique linguistique, sous la responsabilité du Secrétariat, les fonctions suivantes :

a) Le soutien au titulaire du Secrétariat à la politique linguistique dans l'exercice de ses fonctions.

b) La planification, la coordination et le suivi des activités assumées par le Secrétariat dans les domaines de la promotion de la connaissance et de l'emploi du catalan, de la gestion et de la diffusion de l'information en relation avec la politique linguistique et généralement dans les mesures développées par les organismes concernés.

c) La coordination des activités du Secrétariat dans le cadre territorial.

d) La coordination des mesures et projets des départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne en matière de politique linguistique.

e) La coordination de l'élaboration du Rapport de la politique linguistique que le gouvernement présent chaque année au Parlement.

f) La coordination du secrétariat du Conseil social de la langue catalane.

g) La coordination de la consultation spécialisée en matière de législation et de droits linguistiques en relation avec la situation juridique du catalan.

h) La direction de la gestion administrative du Secrétariat, en accord avec la Direction des services du département de la Présidence.

i) Les autres fonctions de nature analogue que lui confie le titulaire du Secrétariat à la politique linguistique.

2.2 Les organismes suivants relèvent de la juridiction de la Sous-direction générale :

a) Le Service de promotion de l'emploi du catalan.

b) Le Service des ressources linguistiques.

c) Le Service de l'information, de la diffusion et des études.

d) La Section des activités administratives.

Article 3

Service de promotion de l'emploi du catalan

Relèvent des fonctions du Service de promotion de l'emploi du catalan:

 a) Les propositions et la mise en œuvre d'initiatives visant à promouvoir des comportements linguistiques assurant l'usage du catalan, à améliorer la perception sociale de l'utilité, la modernité et le prestige du catalan et à augmenter la demande de services et produits en catalan.

b) La conception, la coordination et le développement de campagnes et d'activités pédagogiques et de sensibilisation destinées à créer un climat social favorable à l'emploi du catalan.

c) La promotion de l'emploi du catalan dans les relations professionnelles, particulièrement dans le cadre socio-économique et dans tous ces d'autres secteurs d'importance pour leur répercussion sociale, en collaboration avec les départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne impliqués ainsi qu'avec le Consortium pour la normalisation linguistique.

d) La promotion de l'emploi du catalan dans les relations particulières entre les individus.

e) La collaboration avec les départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne et avec le Consortium pour la normalisation linguistique dans la promotion de l'offre de services et de produits en catalan dans les différents secteurs d'activité.

f) L'extension spécifique de l'offre de produits et services en catalan dans le cadre des technologies de l'information et de la communication, de l'informatique, des télécommunications, d'Internet, du cinéma et, en général, de l'audio-visuel, en collaboration avec les organismes compétents en la matière de l'Administration de la Generalitat de Catalogne.

g) La diffusion des principaux services et produits en catalan disponibles dans les domaines qui sont considérés insuffisants.

h) La gestion de sessions d'aides, de subventions, de prix et d'autres initiatives liées à ces activités.

Article 4

Service des ressources linguistiques

Relèvent des fonctions du Service des ressources linguistiques :

a) L'extension et la diffusion de ressources et d'outils facilitant la communication en catalan, spécialement dans le cadre des technologies de la langue.

b) L'assistance auprès de l'Administration de la Generalitat de Catalogne en matière de politique de communication en ce qui concerne la qualité de la langue catalane, les conventions propres du langage administratif, l'emploi du langage non sexiste, la gestion de la diversité linguistique et des usages linguistiques officiels et non officiels. L'élaboration et la diffusion de critères en relation avec ces matières.

c) Le support technique en matière de langue aux services linguistiques de l'Administration de la Generalitat de Catalogne et des organismes qui en dépendent.

d) L'extension et la diffusion de ressources facilitant l'apprentissage du catalan et l'établissement du cadre méthodologique de référence, de plans et de programmes pour l'apprentissage du catalan chez les adultes, en accord avec les directives du Conseil de l'Europe en matière d'enseignement des langues.

e) L'étude, les propositions, l'extension et la diffusion d'initiatives pour favoriser et améliorer la connaissance du catalan parmi la population adulte, particulièrement dans le cas de l'accueil et de la qualification linguistique des immigrants récents.

f) L'offre de certification officielle de connaissance du catalan et de certificats d'interprétation et de traduction assermentées à partir d'autres langues vers le catalan et vice versa, ce qui comprend dans les deux cas l'attribution, la supervision et l'évaluation des tests correspondants, et le contrôle du registre des certificats.

g) La coordination avec le Conseil de l'Europe et d'autres organismes européens en relation avec le processus de convergence relative à l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation des langues.

h) La collaboration avec l'Institut d'études catalanes dans la promotion et le suivi de l'application de la réglementation générale au sujet du catalan et particulièrement de celle relative à l'onomastique et la toponymie.

Article 5

Organismes du Service des ressources linguistiques

5.1 La Section d'évaluation relève du Service des ressources linguistiques.

5.2 Relèvent de la Section d'évaluation :

a) La programmation, l'évaluation et le suivi de l'élaboration, de l'organisation et de l'administration des tests de connaissance du catalan adressés aux personnes domiciliées en Catalogne, ainsi que l'émission des certificats correspondants et l'organisation de leur enregistrement.

b) La programmation, l'évaluation et le suivi de l'élaboration, de l'organisation et de l'administration des tests d'interprétation et de traduction assermentées à partir d'autres langues vers le catalan et vice versa, l'émission des titres correspondants et de l'organisation de leur enregistrement. 

c) L'étude des titres, diplômes et certificats afin de déterminer l'équivalence avec les certificats de connaissances du catalan provenant du Secrétariat à la politique linguistique et faire des propositions correspondantes.

Article 6

Service de l'information, de la diffusion et des études

Les fonctions du Service de l'information, de la diffusion et des études sont:

a) La coordination de l'activité de l'Office des garanties linguistiques.

b) La diffusion des activités, études et campagnes de politique linguistique en Catalogne formulées par le gouvernement en collaboration avec le Consortium pour la normalisation linguistique, le Termcat et le Réseau technique de politique linguistique.

c) La coordination de l'information auprès du public sur les fonctions et les activités du Secrétariat, particulièrement dans la gestion du Web de langue catalane.

d) La coordination des publications et des activités publicitaires du Secrétariat.

e) L'application des critères du Programme d'identification visuelle (PIV) de la Generalitat de Catalogne et d'image d'entreprise dans les produits élaborés par le Secrétariat.

f) Le maintien des bases de données d'information corporative destinées à la diffusion d'informations et l'envoi de publications et du matériel de la part du Secrétariat.

g) La stimulation d'études empiriques dans le domaine de la politique linguistique, en collaboration avec d'autres organismes et institutions spécialisées dans la sociolinguistique et les matières connexes, dans le but d'évaluer la situation linguistique.

h) La gestion de l'information relative à la connaissance et l'usage du catalan dans ses divers domaines, afin que cette information soit utile pour le gouvernement de la Generalitat de Catalogne afin de déterminer et d'évaluer sa politique linguistique, en particulier la gestion et le maintien d'un système d'indicateurs linguistiques.

i) L'organisation d'un centre de documentation spécialisé en matière de sociolinguistique, de politique linguistique et de droit linguistique, accessible au public.

Article 7

Organismes du Service d'information, de diffusion et d'études

7.1 Le Service d'information, de diffusion et d'études est structuré selon les organismes suivants:

a) L'Office des garanties linguistiques.

b) Le Centre de documentation.

7.2 Relèvent de l'Office des garanties linguistiques au rang de section:

a) Les services de consultation, de plaintes ou de dénonciations autour de l'emploi du catalan.

b) L'instruction des plaintes et dénonciations pour que, si tel est le cas, les organismes compétents entament la procédure d'inspection.

c) L'offre de consultation et de ressources pour les entreprises ou organismes faisant l'objet de plainte ou de dénonciation afin de leur faciliter l'emploi du catalan, en collaboration avec les centres du Consortium pour la normalisation linguistique.

d) La proposition d'activités favorisant l'emploi du catalan dans les domaines qui suscitent davantage de plaintes ou de consultations.

e) La collaboration avec les organismes de l'Administration de la Generalitat de Catalogne, qui sont compétents en matière de protection des droits des consommateurs et usagers, et en général avec les départements de l'Administration de la Generalitat de Catalogne dans l'application de la réglementation linguistique dans leur domaine.

7.3 Relèvent du Centre de documentation, avec rang de section :

a) Le maintien d'un fonds documentaire accessible au public sur les matières concernant la politique linguistique, particulièrement le sociolinguistique, le droit linguistique et la planification linguistique.

b) Le service des besoins documentaires et informatifs du Secrétariat à la politique linguistique.

c) Le service des besoins documentaires et informatifs des organismes et organes directement en relation avec le Secrétariat tels que la Commission et le Réseau technique de la politique linguistique ou le Consortium pour la normalisation linguistique.

Article 8

Section des activités administratives

Relèvent des fonctions de la Section des activités administratives:

a) La procédure administrative des activités propres au Secrétariat en matière de personnel, de gestion économique, d'embauche, de subventions et de gestion des infrastructures.

b) L'élaboration de l'avant-projet de budget du Secrétariat, les procédures pour sa mise en œuvre et son suivi.

c) La coordination du registre des entrées et sorties de documents.

d) La coordination du personnel subalterne et du service téléphonique.

e) Tout autre fonction administrative qui lui est confiée.

Dispositions additionnelles

1. Le Service de consultation linguistique est dorénavant appelé «Service des ressources linguistiques».

2. Le Service de normalisation linguistique est dorénavant appelé «Service de promotion de l'emploi du catalan».

3. Les organismes suivants sont supprimés:

a) L'Institut de sociolinguistique catalane.

b) La Section de consultation.

c) Le Cabinet de didactique.

d) La Section du cadre socio-économique.

e) La Section du cadre institutionnel.

f) La Section des études sociolinguistiques.

g) La Section des études juridiques.

Dispositions transitoires

1. Les personnes qui occupent des postes de commandement dans les unités touchées par le présent décret continueront d'exercer des fonctions équivalentes tant que des postes de travail ne seront pas pourvus avec la structure régulière.

2. Les fonctionnaires et le personnel touchés par les modifications du présent décret continueront de percevoir la totalité de leurs rémunérations à charge des crédits qui leur étaient imputés, jusqu'à ce que soient adoptées les dispositions de transmission de budgets correspondants.

Disposition dérogatoire

Le décret 53/2003 du 20 février sur la restructuration de la Direction générale à la politique linguistique est aboli.

Les articles 2 et 4 du décret 36/1998 du 4 février sur les mesures pour l'application de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique sont abolis.

Dispositions finales

Le titulaire du département de la Présidence est autorisé à dicter les dispositions nécessaires pour la mise en vigueur du présent décret; et le ministre de l'Économie et des Finances peut effectuer les modifications budgétaires nécessaires pour respecter le présent décret.

Barcelone, le 11 octobre 2005

Maragall Pascal i Mira

Président de la Generalitat de Catalogne

Josep Bargalló Valls

Premier ministre

Decret 632/2006, de 27 de desembre, pel qual es modifica l'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística.

Mitjançant el Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, es va estructurar la Secretaria de Política Lingüística. Sota la dependència de la Secretaria, es va adscriure una Subdirecció General de Política Lingüística, de la qual depenen el Servei de Foment de l'Ús del Català, el Servei de Recursos Lingüístics, el Servei d'Informació, Difusió i Estudis i la Secció d'Actuació Administrativa.

D'acord amb l'objectiu del Govern de fomentar la política lingüística com a política pública transversal, cal promoure les actuacions en matèria de política lingüística dels diferents departaments i organismes adscrits a la Generalitat, i reforçar la coordinació de la Secretaria de Política Lingüística amb aquests organismes, des del punt de vista sectorial, i també amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, des del punt de vista territorial.

Per això es fa necessària la creació d'una nova Direcció de Planificació i Foment, sota la dependència directa de la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística. Com a conseqüència d'aquesta estructura, també es modifiquen parcialment les funcions de la Subdirecció General de Política Lingüística, de la qual continuen depenent els mateixos serveis i seccions que estableix el Decret 216/2005, d'11 d'octubre.

A proposta del vicepresident i d'acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1

Creació de la Direcció de Planificació i Foment

Es crea la Direcció de Planificació i Foment, amb rang orgànic de direcció general, sota la dependència immediata de la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística, que assumeix les funcions següents:

1. Coordina les actuacions de la Secretaria de Política Lingüística amb les del Consorci per a la Normalització Lingüística.

2. Promou i coordina les mesures i els projectes dels departaments de l'Administració de la Generalitat en matèria de política lingüística, en el marc de les actuacions prioritàries de la Secretaria de Política Lingüística.

3. Coordina l'elaboració de l'informe de política lingüística que anualment el Govern presenta al Parlament.

4. Coordina l'actuació de la Secretaria del Consell Social de la Llengua Catalana.

5. Coordina l'assessorament especialitzat en matèria de legislació i drets lingüístics i en relació amb la situació jurídica de la llengua catalana.

6. Assumeix la representació de la Secretaria de Política Lingüística en aquelles comissions interdepartamentals relacionades amb les seves funcions.

7. Les altres funcions de naturalesa anàloga que li encomani la persona titular de la Secretaria de Política Lingüística.

Article 2

Modificació del Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructuració orgànica de la Secretaria de Política Lingüística

L'article 2 del Decret 216/2005, d'11 d'octubre, d'estructura orgànica de la Secretaria de Política Lingüística, queda redactat de la manera següent:

"Article 2

"Funcions de la Subdirecció General de Política Lingüística

"2.1 Corresponen a la Subdirecció General de Política Lingüística, sota la dependència de la Direcció de Planificació i Foment, les funcions següents:

"a) El suport a les persones titulars de la Secretaria de Política Lingüística i de la Direcció de Planificació i Foment en l'exercici de les seves funcions.

"b) La planificació, la coordinació i el seguiment de les actuacions assumides per la Secretaria en els àmbits del foment del coneixement i l'ús del català, de la gestió i la difusió d'informació relacionada amb la política lingüística i, en general, de les actuacions desenvolupades pels òrgans que té adscrits.

"c) La coordinació de les actuacions de la Secretaria en l'àmbit territorial.

"d) La direcció de la gestió administrativa de la Secretaria, d'acord amb la Direcció de Serveis del Departament al qual està adscrita.

"e) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin les persones titulars de la Secretaria de Política Lingüística i de la Direcció de Planificació i Foment.

"2.2 De la Subdirecció General depenen els òrgans següents:

"a) Servei de Foment de l'Ús del Català.

"b) Servei de Recursos Lingüístics.

"c) Servei d'Informació, Difusió i Estudis.

"d) Secció d'Actuació Administrativa.".

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 27 de desembre de 2006

José Montilla i Aguilera

President de la Generalitat de Catalunya

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vicepresident

Décret 632/2006 du 27 décembre modifiant la structure organique
du Secrétariat à la politique linguistique

Par le décret 216/2005 du 11 octobre sur la structure organique du Secrétariat à la politique linguistique, le Secrétariat à la politique linguistique a été restructuré. Il a été attribué, sous la juridiction du Secrétariat, une Sous-direction générale à la politique linguistique, dont dépendent le Service de promotion de l'emploi du catalan, le Service des ressources linguistiques, le Service d'information, de diffusion et des études et la Section des activités administratives.

En accord avec l'objectif du Gouvernement de favoriser la politique linguistique comme politique publique transversale, il est nécessaire de promouvoir les activités en matière de politique linguistique de la part des différents départements et organismes sous la juridiction de la Generalitat, et de renforcer au point de vue sectoriel la coordination du Secrétariat à la politique linguistique avec ces organismes, et aussi au point de vue territorial avec le Consortium pour la normalisation linguistique.

À cette fin, la création d'une nouvelle Direction de la planification et de la promotion devient nécessaire, sous la juridiction directe du titulaire du Secrétariat à la politique linguistique. En conséquence de cette structure, il est modifié aussi partiellement les fonctions de la Sous-direction générale à la politique linguistique, dont continuent à dépendre les mêmes services et les mêmes sections prévus dans le décret 216/2005 du 11 octobre.

Sur proposition du vice-président et en accord avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE:

Article 1

Création de la Direction de la planification et de la promotion

Est créée la Direction de la planification et de la promotion avec rang de direction générale, sous la responsabilité immédiate du titulaire du Secrétariat à la politique linguistique, qui assume les fonctions suivantes:

1. Coordonner les activités du Secrétariat à la politique linguistique avec celles du Consortium pour la normalisation linguistique.

2. Promouvoir et coordonner les mesures et les projets des départements de l'Administration de la Generalitat en matière de politique linguistique, dans le cadre des activités prioritaires du Secrétariat à la politique linguistique.

3. Coordonner l'élaboration du rapport sur la politique linguistique présenté chaque année par le gouvernement au Parlement.

4. Coordonner les activités du secrétariat au Conseil social de la langue catalane.

5. Coordonner la consultation spécialisée en matière de législation et de droits linguistiques en relation avec la situation juridique de la langue catalane.

6. Assumer la représentation du Secrétariat à la politique linguistique dans les commissions interdépartementales rattachées à ses fonctions.

7. Les autres fonctions de nature similaire que lui confie le titulaire du Secrétariat à la politique linguistique.

Article 2

Modification du décret 216/2005 du 11 octobre sur la structuration organique du Secrétariat à la politique linguistique

L'article 2 du décret 216/2005 du 11 octobre sur la structure organique du Secrétariat à la politique linguistique est rédigé de la façon suivante:

"Article 2

"Fonctions de la Sous-direction générale à la politique linguistique

"2.1 Relèvent de la Sous-direction générale à la politique linguistique, sous la juridiction de la Direction de la planification et de la promotion, les fonctions suivantes :

"a) L'appui aux titulaires du Secrétariat à la politique linguistique et de la Direction de la planification et de la promotion dans l'exercice de leurs fonctions.

"b) La planification, la coordination et le suivi des activités assumées par le Secrétariat dans les domaines de la promotion de la connaissance et de l'usage du catalan, de la gestion et de la diffusion de l'information en relation avec la politique linguistique et en général des activités développées par les organismes qu'il assigne.

"c) La coordination des activités du Secrétariat dans le cadre territorial.

"d) La direction de la gestion administrative du Secrétariat, en accord avec la Direction des services du département dont elle relève.

"e) Les autres fonctions de nature similaire que lui confient les titulaires du Secrétariat à la politique linguistique et de la Direction de la planification et de la promotion.

"2.2 De la Sous-direction générale dépendent les organismes suivants :

"a) Le Service de la promotion de l'emploi du catalan.

"b) Le Service des ressources linguistiques.

"c) Le Service de l'information, de la diffusion et des études.

"d) La Section des activités administratives.".

Disposition finale

Le présent décret entre en vigueur le même jour de sa publication dans le DOGC.

Barcelone, 27 décembre 2006

Josés Montilla i Aguilera

Président de la Generalitat de Catalogne

Josep-Lluís Carod-Rovira

Vice-président


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde