Catalogne

Loi linguistiques diverses (2)

(dispositions linguistiques plus récentes)

 

1) Loi 4/1987 du 24 mars régularisant l'École d'administration publique (1987)
2) Décret 214/1990 du 30 juillet approuvant le règlement sur le personnel au service des entités locales (1990)
3) Décret 317/1994 du 4 novembre fixant les normes sur l'aménagement et la classification des établissements de restauration (1994)
4) Décret 168/1994 du 30 mai sur la réglementation des agences de voyages (1994)
5) Décret 53/1994 du 8 février sur le régime des prix, réservations et services complémentaires dans les établissements hôteliers (1994)

6) Décret 208/1998 du 30 juillet réglementant l'accréditation de la modification linguistique des noms et prénoms (1998)
7) Décret 269/1998 du 21 octobre sur le régime juridique d'obtention pour la prestation des services de radiodiffusion (1998)
8) Décret 188 du 26 juin sur les étrangers et leur intégration sociale en Catalogne (2001)

9) Décret 213/2001 du 24 juillet sur la protection des droits du consommateur et de l'usager dans la prestation de service sur les biens durables (2001)
10) Décret 15/2003 du 8 janvier réglementant le régime juridique transitoire des télévisions locales par ondes terrestres (2003)
11) Loi 1/2003 du 19 février sur les universités de la Catalogne (2003)
12) Loi 11/2007 du 11 octobre sur la Société catalane des moyens audiovisuels (2007)
13) Loi 10/2008 du 10 juillet sur le Livre IV du Code civil de la Catalogne, relative aux successions (2008)
14) Loi 4/2008 du 24 avril du Livre III du Code civil de la Catalogne, relative aux personnes morales (2008)
15) Décret législatif n° 2/2009 du 25 août (DOGC 5452 du 27) approuvant le texte refondu de la Loi sur les routes (2009)
16)
Loi 22/2010 du 20 juillet sur le Code de la consommation de la Catalogne (2010)

Tous les textes qui suivent ont été traduits du catalan ou, selon le cas, du castillan par Jacques Leclerc.

La Catalogne utilise les termes Departament (fr. «département») ou consellerie (a. fr. «conseillerie») et conseller / consellera (fr. «conseiller») pour désigner les ministères et les ministres de la Generalitat.  On peut, en français, employer l'expression «ministre-conseiller» ou «ministre-conseillère») pour rendre compte adéquatement du terme catalan conseller / consellera. De plus, les expressions Conseller Primer (fr. «premier conseiller», Conseller en Cap (fr. «conseiller en chef») et, depuis 2006, le mot vicepresident (fr. «vice-président») servent d'équivalent à «premier ministre».

En Espagne, les termes ministerio (fr. «ministère») et ministro / ministra (fr. «ministre») désignent les ministères et les ministres du gouvernement central. Le premier ministre du gouvernement espagnol est désigné par l'expression Primer ministro (fr. «premier ministre»).  

On peut consulter aussi la page Lois linguistiques 1 (Catalogne) plus anciennes.

Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública

Article 3 (catalan)

L) Coadjuvar en la programació i l'organització de l'ensenyament de la llengua catalana i, en especial, del llenguatge administratiu destinat a la plena qualificació lingüística del personal al servei de l'Administració, d'acord amb el que estableix la Llei 7/1983, del 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, i el que determinen els articles 34 i 35 de la Llei 17/1985, del 23 de juliol, de la funció pública de l'Administració de la Generalitat.

Loi 4/1987 du 24 mars régularisant l'École d'administration publique

Article 3

L) Coopérer quant à la programmation et l’organisation de l’enseignement de la langue catalane et, plus particulièrement, du langage administratif destiné à la qualification linguistique complète du personnel au service de l’Administration, conformément à ce qu’établit la loi 7/1983 du 18 avril relative à la normalisation linguistique en Catalogne, ainsi que ce que déterminent les articles 34 et 35 de la loi 17/1985 du 23 juillet relative à la fonction publique de l’administration de la Generalitat.

Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals

 (DOGC 1348, de 28 de setembre, i correcció d'errades en el DOGC 1402, de 4 de febrer de 1991)

Article 67 (catalan)

2) Així mateix, els processos selectius han de contenir proves referents al coneixement de la llengua catalana o han de requerir l'acreditació d'aquests coneixements, en el grau adient a les funcions pròpies de les places objecte de convocatòria. Aquestes proves tindran caràcter eliminatori, quan sigui necessari per garantir els drets que es contenen a la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística, d'acord amb la naturalesa de les places objecte de convocatòria.

Article 106

2) Els funcionaris procedents d'altres administracions que accedeixen al servei de l'Administració local a Catalunya han de posseir un grau de coneixement suficient del català per realitzar les funcions del lloc de treball propi.

Article 240

Són faltes molt greus:

b) Totes les actuacions que signifiquin discriminació per raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
 

Décret 214/1990 du 30 juillet approuvant le règlement
sur le personnel au service des entités locales

 (DOGC 1348 du 28 septembre, et correction d'erreurs dans le DOGC 1402 du 4 février 1991)

Article 67

2) Ainsi, les processus sélectifs doivent contenir des preuves relatives à la connaissance de la langue catalane ou nécessiter l'accréditation de ces connaissances, selon le degré approprié aux fonctions mêmes des postes faisant l'objet d'un appel d'offre. Ces preuves ont un caractère éliminatoire, lorsqu'il est nécessaire de garantir les droits prévus dans la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique, conformément à la nature des postes offerts.

Article 106

2) Les fonctionnaires provenant d'autres administrations qui ont accès au service de l'administration locale en Catalogne doivent posséder un degré suffisant de connaissance du catalan pour exercer les fonctions propres du travail.

Article 240

Sont des infractions très graves :

b) Toutes les actions qui témoignent de la discrimination en raison de la race, du sexe, de la religion, de la langue, d'une opinion, du lieu de naissance ou voisinage, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

Decret 317/1994, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen normes sobre l'ordenació i la classificació dels establiments de restauració

(DOGC 1983, de 9 de desembre)

Article 15 (catalan)

Normes comunes de funcionament dels establiments de restauració

15.1 Els restaurants i els restaurants-bar han de donar la màxima publicitat dels preus dels serveis que ofereixen, que s'han d'exhibir, redactats almenys en català, tant a l'interior com a l'exterior de
l'establiment. En aquest mateix sentit, els bars únicament els han d'exhibir a l'interior de l'establiment, de manera visible.

Article 18

Cartes de serveis i menús dels restaurants i restaurants-bar

18.1 Tots els establiments de restauració dels grups Restaurant i Restaurant-bar han d'oferir al públic les cartes de plats i de vins amb els seus preus, com a mínim, en català.

18.2 S'entén per carta de plats i carta de vins les relacions de menjars i begudes, respectivament, que ofereixen aquests establiments.

Décret 317/1994 du 4 novembre fixant les normes sur l'aménagement et la classification des établissements de restauration

 (DOGC 1983 du 9 décembre)

Article 15

Normes communes du fonctionnement des établissements de restauration

15.1 Les restaurants et restaurants-bars doivent présenter un affichage maximal des prix des services qu'ils offrent; ces prix devant être présentés et rédigés au moins en catalan, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'établissement. Il en est ainsi des bars qui, pour leur part, doivent les présenter de manière visible dans l'établissement.

Article 18

Cartes de services et menus des restaurants et restaurants-bar

18.1 Tous les établissements de restauration des catégories restaurants et restaurant-bars doivent offrir au public les cartes des menus et des vins avec leurs prix au moins en catalan.

18.2 Par carte des menus et vins, il faut entendre les relations entre les repas et les boissons qu'offrent respectivement ces établissements.

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges

(DOGC 1924, de 22 de juliol)

Article 4 (catalan)

4.2 El local on se situï l'agència de viatges ha de reunir les característiques següents:

c) A l'exterior del local on està instal·lat l'establiment haurà de figurar un rètol on consti clarament, almenys en català, el nom de l'agència, el grup al qual pertany i el seu codi d'identificació.

Article 15

15.1 Les agències de viatges que participin en l'organització i venda final del viatge combinat, d'acord amb les funcions que els corresponguin sobre aquest, hauran de lliurar al consumidor, per escrit i en temps suficient abans de l'inici del viatge, la següent informació:

a) Horaris, escales i enllaços, així com la categoria o classe contractada en el mitjà de transport.

b) Nom, adreça i número de telèfon de la representació local de l'agència organitzadora del viatge al país o països pels quals transcorri el viatge, i, mancant aquesta, els noms, direccions i telèfons d'organismes que puguin ajudar els viatgers en cas de dificultats. En cas de no existir aquests, el viatger haurà de disposar d'un núm. de telèfon d'urgència o de qualsevol informació que li permeti posar-se en contacte amb l'organitzador o el detallista.

c) Per als viatges i les estades de menors a l'estranger, la informació que permeti d'establir contacte directe amb el responsable in situ de l'estança.

d) Informació sobre la subscripció facultativa d'un contracte d'assegurança que cobreixi les despeses de cancellació ocasionades pel consumidor o d'un contracte  d'assistència que cobreixi les despeses de repatriació en cas d'accident o malaltia.

e) Clàusules contractuals del viatge combinat.

15.2 Les informacions a què fa referència aquest article s'han de lliurar al consumidor almenys en català.

Article 16

16.1 Els contractes de viatges combinats s'haurà de formalitzar per escrit, i inclouran com a mínim les dades següents:

a) Destinació/destinacions dels viatges i, en cas de períodes fraccionats d'estada, les destinacions i dates.

b) Mitjans, característiques i categories de transport a utilitzar, les dates, hores i lloc de sortida i tornada.

c) Si el viatge combinat inclou allotjament, situació, categoria turística i característiques principals segons normativa de l'estat membre d'acollida i nombre d'àpats servits.

d) Si per a la realització del viatge combinat s'exigeix un nombre mínim de persones i, en tal supòsit, la data límit d'informació al consumidor en cas de cancel·lació.

e) Itinerari.

f) Visites, excursions i altres serveis inclosos en el preu total del viatge combinat.

g) Nom i direcció de les agències de viatge que participin com a organitzadora i venedora final del viatge combinat.

h) Preu del viatge combinat, així com una indicació de tota possible previsió del preu i d'acord amb la present disposició legal, i indicació dels possibles drets i impostos corresponents als serveis de transport, quan no figurin en el total preu del viatge combinat.

i) Calendari i modalitats de pagament del preu.

j) Tota sol·licitud especial que el consumidor hagi transmès en el moment de la reserva l'organitzador, o al detallista i ambdós hagin acceptat.

k) Advertiment al consumidor de l'obligació de comunicar amb la major brevetat possible al prestador de què es tracti, així com a l'organitzador o al detallista, per escrit o per qualsevol altre mitjà, tot incompliment en l'execució del contracte que hagi comprovat in situ.

16.2 S'entendrà per contracte de serveis solts quan es facilitin a comissió els elements aïllats d'un viatge o una estada.

16.3 En els contractes de serveis solts, les agències no podran percebre dels turistes o usuaris dels serveis més que el preu que correspon a aquests serveis, al qual es podrà afegir un recàrrec per
despeses de gestió derivades de l'operació.

16.4 En el moment de la formalització del contracte, l'agència de viatges haurà de lliurar a l'usuari o consumidor els títols, bons o altres documents corresponents als serveis encarregats, i unir-hi una
factura o document de cobrament a la qual haurà de figurar el preu total abonat pel client. En la factura o document de cobrament corresponent al contracte de serveis solts, s'especificaran clarament i separadament el preu de cadascun dels serveis i el recàrrec per despeses de gestió.

16.5 Els contractes que en aplicació del present article lliurin als consumidors i als usuaris les agències de viatges han d'estar redactats, almenys, en català.

Décret 168/1994 du 30 mai sur la réglementation des agences de voyages

 (DOGC 1924 du 22 juillet 1994)

Article 4

4.2 Le local où est située l'agence de voyages doit correspondre aux caractéristiques suivantes :

c) À l'extérieur du local où il est installé, l'établissement doit prévoir un écriteau où  figureront clairement au moins en catalan le nom de l'agence, le groupe auquel il appartient et son code d'identification.

Article 15

15.1 Les agences de voyages qui participent à l'organisation et la vente finale d'un voyage organisé, conformément aux fonctions qui leur conviennent, doivent donner au consommateur, par écrit et dans un délai suffisant avant le début du voyage, l'information suivante :

a) Les horaires, les escales et les correspondances, ainsi que la catégorie ou classe souscrite dans le moyen de transport.

b) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale de l'agence de voyage du pays ou des pays dans lesquels le voyage est effectué et, si c'est nécessaire, le nom, le trajet et les téléphones des organismes qui pourront aider les voyageurs en cas de difficultés. Si ces derniers n'existent pas, le voyageur devra disposer d'un numéro de téléphone d'urgence ou de toute autre information qui lui permette de se mettre en contact avec l'organisateur ou le voyagiste.

c) Pour les voyages et les séjours des mineurs à l'étranger, l'information qui permettra d'établir un contact direct avec le responsable du séjour sur place.

d) L'information sur la souscription facultative d'un contrat d'assurance qui couvrira les dépenses d'annulation occasionnées pour le consommateur ou d'un contrat d'assistance couvrant les dépenses de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

e) Les clauses contractuelles du voyage organisé.

15.2 Les informations auxquelles le présent article fait référence doivent être données au consommateur au moins en catalan.

Article 16

16.1 Les contrats des voyages organisés doivent être rédigés par écrit et inclure au moins les données suivantes :

a) La destination ou les destinations des voyages et, en cas de périodes fractionnées de séjour, les destinations et les dates.

b) Les moyens, caractéristiques et catégories de transport utilisé, les dates, heures et lieux de sortie et de retour.

c) Si le voyage organisé inclut le logement, la situation, la catégorie touristique et les caractéristiques principales selon la réglementation de l'État d'accueil et le nombre des repas servis.

d) Si, pour la réalisation du voyage organisé, un nombre minimal de personnes est exigé, et dans ce cas, la date limite d'information au consommateur en cas d'annulation.

e) L'itinéraire.

f) Les visites, les excursions et les autres services inclus dans le prix total du voyage organisé.

g) Le nom et la direction des agences de voyage qui partagent à l'organisation et la vente finale du voyage organisé.

h) Le prix du voyage organisé, ainsi qu'une indication de toute prévision possible du prix et en conformité avec la présente disposition juridique, et l'indication des possibles droits et impôts correspondants aux services de transport, quand ils n'apparaissent pas dans le tarif total du voyage organisé.

i) Le calendrier et les modalités de paiement du tarif.

j) Toute requête spéciale que le consommateur a transmise au moment de la réservation à l'organisateur ou au voyagiste et que tous les deux ont acceptée.

k) L'avertissement au consommateur de l'obligation de communiquer dans le plus bref délai possible avec le prêteur concerné ainsi qu'à l'organisateur ou au voyagiste, par écrit ou par tout autre moyen, pour tout non-accomplissement dans l'exécution du contrat qu'il a vérifié sur place.

16.2 Il doit être compris, selon le contrat de services, quand les éléments d'un voyage ou d'un séjour sont effectués à la commission.

16.3 Dans les contrats de services, les agences ne peuvent pas percevoir de la part des touristes ou des usagers des services plus que le prix correspondant à ces services, auquel pourra être ajoutée une surcharge pour les coûts de gestion dérivés de l'opération.

16.4 Au moment de la régularisation du contrat, l'agence de voyages doit transmettre à l'usager ou au consommateur les titres, bons ou autres documents correspondant aux services confiés et y joindre une
facture ou un document d'encaissement auquel le prix total payé par le client doit apparaître. Dans la facture ou document d'encaissement correspondant au contrat de services, il doit être précisé clairement et séparément le prix de chacun des services et de la surcharge en raison des dépenses de gestion.

16.5 Les contrats destinés aux consommateurs et aux usagers des agences de voyages, auxquels s'applique le présent article, doivent être doivent être rédigés au moins en catalan.

Decret 53/1994, de 8 de febrer, sobre el règim de preus, reserves i serveis complementaris en establiments d'allotjament turístic

(DOGC 1876, de 23 de març 1994)

Article 1 (catalan)

Publicitat dels preus

1.1 Els preus de tots els serveis que facilitin els establiments d'allotjament turístic han de gaudir de la màxima publicitat en els llocs on es prestin. En tot cas, s'han d'exposar, almenys en català, a la recepció de l'establiment de manera visible i permetent a l'usuari la seva lectura de forma clara, figurant de forma independent el preu de cadascuna de les unitats d'allotjament i cadascun dels serveis oferts.

Article 10.

Requisits de les factures

La factura haurà de contenir, almenys en català, de manera clara i especificada, ja sigui nominalment o en clau, desglossats per dies i conceptes, els diversos serveis prestats per l'establiment d'allotjament turístic.

Décret 53/1994 du 8 février sur le régime des prix, réservations et services complémentaires dans les établissements hôteliers

(DOGC 1876 du 23 mars 1994)

Article 1

Affichage des prix

1.1 Les prix de tous les services que fournissent les établissements hôteliers doivent bénéficier d'un affichage maximal dans les lieux où ils sont offerts. Dans tous les cas, ils doivent être présentés au moins en catalan à la réception de l'établissement de manière visible et permettant à l'usager une lecture de manière claire et montrant de façon distincte le prix de chacune des unités de location et chacun des services offerts.

Article 10

Conditions exigées des notes d'hôtel

La note d'hôtel devra présenter, en catalan au moins, de façon claire et précise, à savoir nommément désignés et en chiffres, présentés par jour et par objet, les divers services donnés par
l'établissement hôtelier.

Decret 208/1998, de 30 de juliol, pel qual es regula l'acreditació de la correcció lingüística de noms i cognoms

(DOGC 2698, de 7 d'agost) catalan

L’article 19 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, disposa que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l’ús de la forma normativament correcta en català dels seus noms i
cognoms i a incloure la conjunció "i" entre els cognoms.

El mateix article estableix que les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en català dels seus noms i cognoms en el Registre Civil, sigui quina sigui la data de la imposició, per simple manifestació a la persona encarregada del Registre, amb l’aportació dels documents que n’acreditin la correcció lingüística, els quals s’han d’establir per reglament.

Les normes precedents són aplicables als noms i cognoms aranesos respecte a la normativa lingüística aranesa.

D’altra banda, la Llei 8/1991, de 3 de maig, sobre l’autoritat lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans, el reconeix com a institució encarregada d’establir i actualitzar la normativa lingüística del català, per la qual cosa l’acreditació de la correcció de la forma dels noms i cognoms ha de ser feta d’acord amb les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.

Pel que fa a la correcció de la forma dels noms i cognoms aranesos, s’ha de fer d’acord amb la normativa lingüística aranesa, continguda en les normes ortogràfiques de la llengua occitana aplicables a
l’aranès, aprovades pel Decret 57/1983, de 14 de gener.

El present Decret té per objecte el desplegament de l’article 19 de la Llei de política lingüística, i establir els documents que acrediten la correcció lingüística dels noms i cognoms.

Pel que fa al procediment per obtenir la substitució de les grafies normativament incorrectes per les correctes, la disposició addicional 4 de la Llei de política lingüística es remet al que preveu l’article 2 de la Llei de l’Estat 17/1977, de 4 de gener, sobre reforma de l’article 54 de la Llei del Registre Civil. Per raó d’aquesta remissió, el procediment és el de la simple manifestació a la persona encarregada del Registre feta per la persona interessada o el seu representant legal.

D’acord amb el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, a proposta del conseller de Cultura i de la consellera de Justícia i de conformitat amb el Govern,

DECRETO

Article 1 (catalan)

1.1 La constància en el Registre Civil de la forma normativament correcta en català o en aranès dels noms i cognoms dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya es pot obtenir mitjançant alguna de les
actuacions següents:

a) Correcció de la grafia normativament incorrecta dels noms i cognoms.
b) Constància de la conjunció "i" entre cognoms.
c) Substitució del nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalent onomàstic en català o en aranès.

1.2 La constància registral de la forma normativament correcta dels noms i cognoms s’obté per simple manifestació de les persones interessades o dels seus representants legals a la persona encarregada del Registre Civil. Per obtenir la correcció de la grafia normativament incorrecta de noms i cognoms s’ha d’aportar una certificació que n’acrediti la correcció lingüística. No és necessària la certificació per obtenir la constància de la conjunció "i" entre cognoms, ni per a la substitució del nom inscrit en qualsevol
llengua per l’equivalent onomàstic en català o en aranès.

Article 2

2.1 La grafia normativament correcta en català dels noms i cognoms s’acredita mitjançant un certificat en el qual ha de constar que la forma proposada s’adequa a la normativa de l’Institut d’Estudis Catalans.

2.2 El certificat ha ser lliurat per l’Institut d’Estudis Catalans o per la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Article 3

3.1 La grafia normativament correcta en aranès dels noms i cognoms s’acredita mitjançant un certificat en el qual ha de constar que la forma proposada s’adequa a la normativa occitana aplicable a l’aranès, aprovada pel Decret 57/1983, de 14 de gener.

3.2 El certificat ha de ser lliurat per l’Oficina de Foment i Ensenyament de l’Aranès del Consell General d’Aran.

Décret 208/1998 du 30 juillet réglementant l'accréditation de la modification linguistique des noms et prénoms

(DOGC 2698 du 7 août)

L'article 19 de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique dispose que les citoyens et citoyennes de la Catalogne ont le droit de l'usage de la forme grammaticalement correcte en catalan de leurs noms et prénoms, et à inclure la conjonction "i" (et) entre les noms.

Le même article établit que les personnes intéressées peuvent obtenir l'exactitude de la forme grammaticalement correcte en catalan de leurs noms et prénoms dans le registre de l'état civil, soit par la date du dépôt, soit par simple déclaration à la personne responsable du Registre avec l'apport des documents qui en confirment la modification linguistique, lesquels doivent être établis par règlement.

Les normes précédentes sont applicables aux noms et prénoms aranais en conformité avec la réglementation linguistique aranaise.

D'autre part, la loi 8/1991 du 3 mai sur l'autorité linguistique de l'Institut d'études catalanes reconnaît celui-ci comme institution occupée à établir et à mette à jour la réglementation linguistique du catalan, par laquelle l'accréditation de la modification de la forme des noms et prénoms et doit être faite en conformité avec les normes orthographiques de l'Institut d'études catalanes.

En ce qui concerne la modification de la forme des noms et prénoms aranais, celle-ci doit être faite en conformité avec la réglementation linguistique aranaise, qui est contenue dans les normes orthographiques de la langue occitane applicables à l'aranais et approuvées par le décret 57/1983 du 14 janvier.

Le présent décret vise le développement de l'article 19 de la Loi sur la politique linguistique et l'établissement des documents accréditant la modification des noms et prénoms.

En ce qui concerne la procédure pour obtenir le remplacement des graphies grammaticalement incorrectes par des graphies correctes, la quatrième disposition additionnelle de la Loi sur la politique linguistique s'en remet à ce que prévoit l'article 2 de la Loi de l'état civil 17/1977 du 4 janvier portant sur la réforme de l'article 54 de la Loi du registre de l'état civil. En raison de ce renvoi, la procédure est celle de la simple déclaration à la personne responsable du Registre civil faite par la personne intéressée ou son représentant légal.

En conformité avec l'avis de la Commission juridique consultative, à l'initiative du ministre de la Culture et du ministre de la Justice, en conformité avec le gouvernement,

JE DÉCRÈTE

Article 1er

1.1 L'exactitude du registre de l'état civil de la forme grammaticalement correcte en catalan ou en aranais des noms et prénoms des citoyens et citoyennes de la Catalogne peut être obtenue au moyen de certaines des procédures suivantes :

a) Modification de la graphie grammaticalement incorrecte des noms et prénoms.
b) Exactitude de la conjonction "i" (et) entre les noms.
c) Substitution du nom inscrit en une langue à cause de l'équivalent onomastique en catalan ou en aranais.

1.2 L'exactitude au registre de la forme grammaticalement correcte des noms et prénoms est obtenue par simple déclaration des personnes intéressées ou de leurs représentants légaux à la personne responsable de l'état civil. Pour obtenir la modification de la graphie grammaticalement incorrecte des noms et prénoms, une authentification doit être apportée pour en assurer la modification linguistique. Cette certification n'est pas nécessaire pour n'obtenir l'exactitude de la conjonction "i" (et) entre les noms, ni pour la substitution du nom inscrit dans une langue à cause de l'équivalent onomastique en catalan ou en aranais.

Article 2

2.1 La graphie grammaticalement correcte en catalan des noms et prénoms est autorisée au moyen d'un certificat dans lequel la réglementation de l'Institut d'études catalanes doit être certaine de l'adaptation de la forme proposée.

2.2 Le certificat a être accordé par l'Institut d'études catalanes ou par la Direction générale de la politique linguistique de la Generalitat de Catalogne.  

Article 3

3.1 La graphie grammaticalement correcte en aranais des noms et prénoms et noms est autorisée au moyen d'un certificat dans lequel doit figurer que la forme proposée est adaptée à la réglementation occitane applicable à l'aranais et approuvée par le décret 57/1983 du 14 janvier.

3.2 Le certificat doit être accordé par le Bureau de promotion et d'enseignement de l'aranais du Conseil général du val d'Aran.

Decreto 269/1998, de 21 de octubre, del régimen jurídico de las concesiones para la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia para emisoras comerciales (DOGC 2756 de 2.11.1998).

Artículo 3 (castillan)

Principios inspiradores de la actividad de las emisoras de radiodifusión

Con carácter general, los principios inspiradores de la actividad de las emisoras de radiodifusión son los siguientes:

a) La objetividad, la veracidad y la imparcialidad de las informaciones.

b) El respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural, ideológico y lingüístico.

c) El respeto al honor, a la intimidad de las personas, a la propia imagen y otros derechos y libertades reconocidos en la Constitución española.

d) El respeto a los valores de igualdad recogidos en el artículo 14 de la Constitución española.

e) La protección de la cultura y de la normalización de la lengua catalana y del aranés.

[...]

Artículo 6

Obligaciones del concesionario

El concesionario de una emisora comercial del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia debe respetar los principios inspiradores detallados en el artículo 3 y las siguientes obligaciones:

f) Usar la lengua catalana en sus emisiones de forma que el 50%, como mínimo, del tiempo de programación sea en lengua catalana. El uso del catalán se debe distribuir equitativamente en todas las franjas horarias. No obstante, las emisoras que actualmente formen parte de cadenas de ámbito estatal, en la totalidad o en parte de su tiempo de emisión, podrán excluir de esta obligación una franja horaria cuya duración sea de un máximo de seis horas consecutivas. Esta franja quedará excluida del cómputo del tiempo de emisión a los efectos de lo que prevé este precepto.

Las emisoras que tienen su zona de servicio en Era Val d'Aran deben garantizar una presencia significativa del aranés. La mitad del tiempo de emisión en aranés se podrá deducir del porcentaje mínimo de emisión en catalán.

g) Garantizar que en la programación de música cantada haya una presencia adecuada de canciones producidas por artistas catalanes y que como mínimo el 25% sean canciones interpretadas en lengua catalana o en aranés. Quedan excluidas de esta obligación las emisoras musicales especializadas en música clásica o folclórica. La Dirección General de Radiodifusión y Televisión reconocerá esta exclusión a petición del concesionario.

h) Cumplir las normas que regulan los contenidos de la programación y la publicidad vigentes en Cataluña, y específicamente los principios establecidos en el artículo 3 de este Decreto.

m) Tener a disposición de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión todas las emisiones y conservarlas grabadas durante un mes, a efectos de comprobar el grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas por el gestor del servicio.

Artículo 13

Inspección


13.1 Es competencia de la Dirección General de Radiodifusión y Televisión la inspección y la comprobación del cumplimiento de las disposiciones de este Decreto, de las obligaciones derivadas del otorgamiento del título de habilitación y, en general, del servicio público de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia. También corresponde a este centro directivo la imposición de sanciones o su propuesta, según sea procedente, así como la adopción de las medidas provisionales que sean procedentes durante la tramitación del expediente sancionador.

Artículo 14

Régimen sancionador


14.1 Las infracciones de las normas reguladoras del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia se clasifican de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones.

Asimismo, son de aplicación a las infracciones las sanciones que prevé el artículo 82.2 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones.

14.2 A efectos de lo que establecen los artículos 79.16 y 80.15 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, general de telecomunicaciones, se consideran condiciones esenciales del servicio las siguientes:

a) Las obligaciones establecidas en los apartados a), b), c), d), e), h), i), j), k) y l) del artículo 6 de este Decreto.

b) De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional 5.a) de la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, también se consideran condiciones esenciales, las obligaciones específicas del artículo 6.f) y g).

Artículo 15

Competencia sancionadora

15.1
La incoación y la instrucción de los expedientes sancionadores corresponde a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión.

15.2 La competencia sancionadora de la Generalidad de Cataluña por infracciones cometidas en la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia corresponde:

a) Al director general de Radiodifusión y Televisión, se trata de infracciones leves.

b) Al secretario general de la Presidencia, si se trata de infracciones graves. También esta autoridad será competente para sancionar las infracciones muy graves por razón de la prestación del servicio de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia sin disponer de la concesión administrativa preceptiva.

c) Al consejero de la Presidencia, si se trata de infracciones muy graves, a excepción de lo que dispone el apartado anterior.

Disposiciones adicionales

--1 Música cantada en catalán

1.1
A efectos del cumplimiento de la obligación de emisión de música cantada en catalán, se computaran doble las emisiones efectuadas en los períodos diarios de máxima audiencia. La Dirección General de Radiodifusión y Televisión determinará de forma general estos períodos, previo informe de la Dirección General de Promoción Cultural.

1.2 Los departamentos de la Presidencia y de Cultura podrán establecer convenios con emisoras que tengan programación de radiofórmulas musicales que estén especializadas en música de listas o en música popular o ligera española para incluir adaptaciones específicas en relación con la emisión de música cantada en catalán. Estos convenios también podrán incluir adaptaciones específicas en relación con el uso de la lengua catalana en los supuestos de radiofórmulas especializadas en música popular o ligera española.

[...]

Disposiciones transitorias

--1 Programación en lengua catalana

1.1
Respecto a la obligación de garantizar un mínimo del 50% del tiempo de emisión en lengua catalana, a que se refiere el artículo 6.f) de este Decreto, el Gobierno puede autorizar, previa solicitud de la persona interesada, la aplicación de esta obligación simultáneamente a todas las emisoras que formen parte de una cadena en el momento de la entrada en vigor de este Decreto.

1.2 De igual forma, el Gobierno podrá autorizar la utilización de un porcentaje inferior atendiendo a las características de la audiencia de una emisora en concreto.

1.3 Dicha autorización permitirá el establecimiento de un período de aplicación progresiva de aquella obligación. Este período se iniciará con el nacimiento de la obligación en cualquiera de las emisoras que integren la cadena, respecto al epígrafe número 1, o a la entrada en vigor de este Decreto, respecto al epígrafe número 2, y puede prolongarse durante cuatro años. En todo caso, se tendrá que respetar un mínimo del 25% del tiempo de emisión en lengua catalana desde el inicio del período transitorio.

--2 Programación de música cantada en catalán

En cuanto a la obligación de garantizar un 25% de emisión de música cantada en catalán que establece el artículo 6.g) de este Decreto, el Gobierno puede autorizar, previa solicitud de la persona interesada, la aplicación progresiva de esta obligación durante un plazo de cuatro años. En todo caso, deberá respetarse un mínimo del 10% desde el inicio del periodo transitorio y unos incrementos anuales del 5% sobre el tiempo total de emisión de música cantada.

Disposición final

Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
 

Décret 269/1998 du 21 octobre sur le régime juridique d'obtention pour la prestation des services de radiodiffusion par ondes métriques avec modulation de fréquence pour les stations émettrices commerciales (DOGC 2756 du 2.11.1998)

Article 3

Principes inspirateurs de l'activité des stations émettrices de radiodiffusion

De façon générale, les principes inspirateurs de l'activité des stations émettrices de radiodiffusion sont les suivants :

a) L'objectivité, la véracité et l'impartialité des informations.

b) Le respect du pluralisme politique, religieux, social, culturel, idéologique et linguistique.

c) Le respect pour l'honneur, l'intimité personnelle, l'image de soi-même et des autres droits et libertés reconnus dans la Constitution espagnole.

d) Le respect pour les valeurs d'égalité énoncées à l'article 14 de la Constitution espagnole.

e) La protection de la culture et de la normalisation du catalan et de l'aranais.

[...]

Article 6

Obligations du diffuseur

Le diffuseur d'une station émettrice commerciale pour le service de radiodiffusion par ondes métriques avec modulation de fréquence doit respecter les principes inspirateurs précisés à l'article 3 ainsi que les obligations suivantes :

f) Utiliser la langue catalane dans ses émissions de sorte qu'au moins 50 % du temps d'antenne soit en catalan. L'usage du catalan doit équitablement être distribué dans toutes les bandes horaires. Cependant, les stations émettrices, qui font actuellement partie de chaînes de niveau étatique, en totalité ou partiellement pour leur temps d'antenne, pourront exclure de cette obligation une bande horaire dont la durée est d'un maximum de six heures consécutives. Cette bande sera exclue du calcul du temps d'antenne pour ce que prévoit la présente disposition.

Les stations émettrices qui ont leur zone de service dans le val d'Aran doivent garantir une présence significative de l'aranais. La moitié du temps d'antenne en aranais pourra être déduit du pourcentage minimal d'émission en catalan.

g) Garantir que, dans la programmation de musique chantée, il y a une présence adéquate de chansons produites par des artistes catalans et qu'au moins 25 % de celles-ci soient des chansons interprétées en catalan ou en aranais. Sont exclues de cette obligation les stations émettrices musicales spécialisées en musique classique ou folklorique. La Direction générale de radiodiffusion et de télévision doit reconnaître cette exclusion à la demande du diffuseur.

h) Respecter les normes qui règlementent les contenus de la programmation et la publicité en vigueur en Catalogne, et spécifiquement les principes établis à l'article 3 du présent décret.

m) Avoir à la disposition de la Direction générale de radiodiffusion et de télévision toutes les émissions et les conserver enregistrées pendant un mois, en vue de vérifier le degré d'application des obligations assumées par le gestionnaire du service.

Article 13

Inspection


13.1 Relèvent de la compétence de la Direction générale de radiodiffusion et de télévision l'inspection ainsi que la vérification de l'application des dispositions du présent décret, les obligations dérivées de l'octroi du titre de diffuseur et, en général, du service public de radiodiffusion sonore par ondes métriques avec modulation de fréquence. Correspond aussi à ce principe directeur l'imposition de sanctions ou une proposition de sanctions, selon leur origine, ainsi que l'adoption des mesures provisoires qui sont recevables pendant la démarche du dossier de sanction.

Article 14

Régime de sanction


14.1 Les infractions aux des normes régularisant le service de radiodiffusion sonore par ondes métriques avec modulation de fréquence sont classées en conformité avec les dispositions prévues à l'article 78 de la loi générale 11/1998 du 24 avril sur les télécommunications.

De même, sont appliquées aux infractions les sanctions que prévoit l'article 82.2 de la loi générale 11/1998 du 24 avril sur les télécommunications.

14.2 En ce qui concerne les dispositions prévues aux articles 79.16 et 80.15 de la loi générale 11/1998 du 24 avril sur les télécommunications, sont considérées comme des conditions essentielles de service les suivantes:

a) Les obligations prévues aux paragraphes a), b), c), d), e), h), i), j), k) et l) de l'article 6 du présent décret.

b) En conformité avec la prescription prévue dans la Disposition additionnelle 5.a) de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique, les obligations spécifiques de l'article 6.f) et g). sont considérées comme des conditions essentielles.

Article 15

Domaine des sanctions

15.1
L'introduction et l'instruction des dossiers concernant les sanctions relèvent de la responsabilité de la Direction générale de la radiodiffusion et de la télévision.

15.2 Le domaine des sanctions de la Generalitat de Catalogne par des infractions commises dans la prestation de service de radiodiffusion par ondes métriques avec modulation de fréquence est sous la responsabilité:

a) Du directeur général de la radiodiffusion et de la télévision, s'il s'agit d'infractions légères.

b) Du secrétaire général de la Présidence, s'il s'agit d'infractions graves. Cette même autorité sera aussi compétente pour sanctionner les infractions très graves pour des motifs de prestation de service pour la radiodiffusion par ondes métriques avec modulation de fréquence sans disposer de l'autorisation administrative obligatoire.

c) Au ministre-conseiller de la Présidence, s'il s'agit d'infractions très graves, à l'exception des dispositions prévues au paragraphe précédent.

Dispositions additionnelles

--1. Musique chantée en catalan

1.1
Afin de respecter l'obligation de transmettre des émissions musicales chantées en catalan, les émissions effectuées dans les périodes quotidiennes d'audition maximale sont comptabilisées au double. La Direction générale de radiodiffusion et de télévision doit fixer de façon générale ces périodes, après un avis préalable informant la Direction générale de promotion culturelle.

1.2 Le département de la Présidence et le département de la Culture pourront établir des conventions avec des stations émettrices qui ont une programmation de radios-formule musicales, qui sont spécialisées en musique de répertoire, en musique populaire ou en musique espagnole légère pour inclure des adaptations spécifiques par rapport aux émissions musicales chantées en catalan. Ces conventions pourront aussi inclure des adaptations spécifiques par rapport à l'utilisation du catalan dans l'éventualité des radios-formule spécialisées en musique populaire ou en musique espagnole légère.

[...]

Dispositions transitoires

--1. Programmation en catalan


1.1 En ce qui concerne l'obligation de garantir un minimum de 50 % du temps d'antenne en catalan auquel réfère l'article 6.f) du présent décret, le gouvernement peut simultanément autoriser, sur demande préalable de la personne intéressée, l'application de cette obligation à toutes les stations émettrices qui font partie d'une chaîne au moment de l'entrée en vigueur du présent décret.

1.2 De manière égale, le gouvernement pourra concrètement autoriser l'usage d'un pourcentage inférieur en tenant compte des caractéristiques de l'auditoire d'une station émettrice.

1.3 Cette autorisation permettra l'établissement d'une période d'application progressive de ladite obligation. Cette période sera entamée avec la naissance de l'obligation dans chacune des stations émettrices qui intègrent la chaîne, en ce qui concerne l'alinéa nombre 1, ou à l'entrée en vigueur de ce Décret, en ce qui concerne l'alinéa nombre 2, et il peut être prolongé pendant quatre années. En tout cas, on devra respecter un minimum de de 25% du temps d'émission en catalan depuis le début de la période transitoire.

--2. Programmation de musique chantée en catalan

Quant à l'obligation de garantir 25 % des émissions musicales chantées en catalan que prévoit l'article 6.g) du présent décret, le gouvernement peut autoriser, sur demande préalable de la personne intéressée, l'application progressive de ladite obligation pour un délai de quatre ans. Dans tous les cas, il devra être respecté un minimum de 10 % depuis le début de la période transitoire ainsi qu'une augmentation annuelle de 5 % sur la durée totale des émissions musicales chantées.

Disposition finale

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Journal officiel de la Generalitat de Catalogne.

DECRET 188/2001, de 26 de juny, dels estrangers
i la seva integració social a Catalunya

DOGC núm. 3431, 16.07.2001

Article 3

Dret a l’assistència jurídica gratuïta

1)
El Departament de Justícia ha de tenir cura que sigui efectiu el dret dels estrangers a l’assistència jurídica gratuïta en els procediments administratius o judicials que puguin comportar la denegació de la seva entrada, la seva sortida obligatòria o la seva expulsió del territori espanyol i en els procediments en matèria d’asil, quan els estrangers no tinguin recursos econòmics suficients segons els criteris establerts en la normativa d’assistència jurídica gratuïta; així com també, el dret a ser assistits per intèrprets en els procediments judicials, si no entenen o no parlen la llengua oficial que s’empri.

Décret 188/2001 du 26 juin sur les étrangers
et leur intégration sociale en Catalogne

DOGC n° 3431, du 16 juin 2001

Article 3

Droit à une assistance juridique gratuite

1) Le ministère de la Justice doit veiller à ce que le droit effectif des étrangers à l'aide juridique gratuite dans les procédures administratives ou judiciaires, qui pourraient entraîner le refus de leur admission, leur départ obligatoire ou leur expulsion d'Espagne, ainsi que dans les procédures en matière d'asile, lorsque les étrangers n'ont pas de ressources financières suffisantes, conformément aux critères établis dans le règlement sur l'aide juridique gratuite ; ainsi que le droit d'être assisté par des interprètes dans la procédure judiciaire, s'ils ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue officielle qui est utilisée.

Decret 213/2001, de 24 de juliol, de protecció dels drets del consumidor i usuari en la prestació de serveis sobre els béns de naturalesa duradora

(DOGC 3446, del 6 d'agost)

Article 18 (catalan)

Idioma de les relacions

Tots els establiments han d’estar en disposició de lliurar a l’usuari tota la informació i documentació prevista en la present disposició almenys en català.

Article 19

Publicitat dels serveis

Qualsevol tipus de forma de comunicació publicitària o promocional dels establiments subjectes a aquesta disposició ha d’incorporar la raó social i domicili de l’empresa, on es puguin fer efectives posteriors reclamacions i consultes per part de l’usuari.

Décret 213/2001 du 24 juillet sur la protection des droits du consommateur et de l'usager dans la prestation de service sur les biens durables

(DOGC 3446, du 6 août 2001)

Article 18

Langue des communications

Tous les établissements sont dans l'obligation de donner à l'usager au moins en catalan toute l'information et la documentation prévue dans la présente disposition.

Article 19

Publicité des services

Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle des établissements assujettis à la présente disposition doit incorporer la raison sociale et le domicile de l'entreprise, d'où il sera possible de faire des réclamations effectives ultérieures et des consultations de la part de l'usager.

Decret 15/2003, de 8 de gener, pel qual es regula el règim jurídic transitori de les televisions locals per ones terrestres.

 (DOGC 3801, del 16)

Capítol I
Disposicions generals

Article 2 (catalan)

Principis generals

Amb caràcter general, els principis inspiradors de l’activitat de les televisions locals per ones terrestres sotmeses a aquest règim transitori són els següents:

c) El respecte al pluralisme polític, religiós, social, cultural, ideològic i lingüístic.

h) La protecció de la cultura i de la normalització de la llengua catalana i, a la Vall d’Aran, de l’aranès.

Capítol II

Drets i obligacions de les persones titulars de les televisions locals

Article 6

Obligacions de la persona titular d’una televisió local

La persona física o jurídica titular de la televisió local per ones terrestres ha de respectar els principis inspiradors detallats en l’article 2 i les obligacions següents:

f) Usar la llengua catalana en les seves emissions d’acord amb el que es disposa a la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística.

Article 7

Programació

En els termes del que estableixen els articles 6, 7, 8 i 9 de la Llei 8/1996, de 5 de juliol, de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable, la programació de les televisions locals per ones terrestres se subjecta als límits i les condicions següents:

b) Dedicar el cinquanta per cent del temps de reserva destinat a la difusió d’obres europees a l’emissió d’obres d’expressió originària en qualsevol llengua oficial de Catalunya. S’ha de garantir que, com a mínim, el cinquanta per cent d’aquestes obres sigui en llengua catalana.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 320/1996, d’1 d’octubre, de regulació del règim jurídic de les televisions locals per ones terrestres.

Décret 15/2003 du 8 janvier réglementant le régime juridique transitoire des télévisions locales par ondes terrestres

 (DOGC 3801 du 16 janvier 2003)

Chapitre I
Dispositions générales

Article 2

Principes généraux

Avec le caractère général, les principes inspirants de l'activité des télévisions locales par ondes terrestres soumises à ce régime transitoire sont les suivants :

c) Le respect du pluralisme politique, religieux, social, culturel, idéologique et linguistique.

h) La protection de la culture et de la normalisation de la langue catalane et de l'aranais du val d'Aran.

Chapitre II

Droits et obligations des personnes titulaires des télévisions locales

Article 6

Obligations du titulaire d'une télévision locale

La personne physique ou morale titulaire de la télévision locale par ondes terrestres doit respecter les principes inspirants détaillés dans l'article 2 et les obligations suivantes :

f) Utiliser la langue catalane dans ses émissions en conformité avec les dispositions de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique.

Article 7

Programmation

Selon les termes des articles 6, 7, 8 et 9 de la loi 8/1996 du 5 juillet établissant la réglementation de la programmation audiovisuelle distribuée par câble, la programmation des télévisions locales est assujettie par ondes terrestres aux limites et aux conditions suivantes:

b) Dédier 50 % du temps de disponibilité destiné à la diffusion d'œuvres européennes à l'émission d'œuvres d'expression originaire de toute autre langue officielle de la Catalogne. Il doit être garanti qu'au moins 50 % de ces œuvres soient en catalan.

Disposition dérogatoire

Le décret 320/1996 du 1er octobre sur la réglementation du régime juridique des télévisions locales par ondes terrestres est abrogé.

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya

(DOGC 3826, del 20) catalan

Article 3

Objectius del sistema universitari de Catalunya

1) Les universitats del sistema universitari de Catalunya tenen com a objectius fonamentals:

d) La incorporació de la llengua catalana a tots els àmbits del coneixement i la contribució al procés de normalització de l’ús científic, cultural i social del català.

Article 6

Llengua

1) El català és la llengua pròpia de les universitats de Catalunya i, per tant, és la llengua d’ús normal de llurs activitats.

2) El català és la llengua oficial de les universitats de Catalunya, com també ho és el castellà. L’ús de les llengües oficials en les activitats universitàries es regeix per la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística.

3) En el marc de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, el Govern i les universitats, en l’àmbit de llurs respectives competències, han d’estimular el coneixement i l’ús del català en tots els àmbits de l’activitat universitària i fomentar-ne l’aprenentatge entre tots els membres de la comunitat universitària.

4) D’acord amb la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística, el professorat universitari, llevat del visitant i casos anàlegs, ha de conèixer suficientment les dues llengües oficials, d’acord amb les exigències de llurs tasques acadèmiques. El Govern, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de garantir que en els processos de selecció, d’accés i d’avaluació es concreti el dit coneixement suficient.

5) El Govern, d’acord amb la normativa vigent i mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha de procurar que l’accés i la incorporació de nous membres a la comunitat universitària no alteri els usos lingüístics docents normals i el procés de normalització lingüística de les universitats.

6) El Govern i les universitats, en l’àmbit de les competències respectives, han d’establir programes de foment del coneixement de terceres llengües que puguin incloure tant l’ús d’aquestes llengües en les activitats acadèmiques de la universitat com l’oferta d’assignatures específiques de cada titulació.

Article 33

Mobilitat

El departament competent en matèria d’universitats i les universitats públiques han de portar a terme les accions següents:

b) Aprovar programes per a fomentar l’accés a les universitats del sistema universitari de Catalunya, especialment en els cursos més avançats, dels estudiants que procedeixin de fora de Catalunya, en el marc del que estableix la normativa vigent a aquest respecte. Per a fer possible llur plena integració en els estudis corresponents, el Govern de la Generalitat, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha d’establir sistemes per a promoure el coneixement suficient de la llengua catalana.

Article 35

Acolliment

Les universitats han d’establir mecanismes d’acolliment i d’assessorament dels estudiants de nou accés, i també programes i activitats socials amb l’objectiu de facilitar-ne la integració en l’entorn universitari i en el coneixement del país, la seva llengua i la seva cultura.

Article 76

Formació i mobilitat

1) Les universitats públiques han de fomentar la formació del personal d’administració i serveis mitjançant l’oferta de programes específics, especialment en el coneixement de terceres llengües i en l’ús de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Loi 1/2003 du 19 février sur les universités de la Catalogne

(DOGC 3826, du 20 février 2003)

Article 3

Objectifs du système universitaire de la Catalogne

1) Les universités du système universitaire de la Catalogne ont comme objectifs fondamentaux :

d) L'incorporation de la langue catalane dans tous les domaines de la connaissance et la contribution au processus de normalisation de l'usage scientifique, culturel et social du catalan.

Article 6

Langue

1) Le catalan est la langue propre des universités de la Catalogne et, par conséquent, la langue d'usage normal de leurs activités.

2) Le catalan est la langue officielle des universités de la Catalogne, tout autant que le castillan. L'usage des langues officielles dans les activités universitaires est régi par la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique.

3) Dans le cadre de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique, le gouvernement et les universités, dans le domaine de leur juridiction respective, doivent stimuler la connaissance et l'usage du catalan dans tous les domaines de l'activité universitaire et en promouvoir l'apprentissage chez tous les membres de la communauté universitaire.

4) Conformément à la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique, le corps professoral universitaire, sauf les visiteurs et les cas similaires, doit connaître suffisamment les deux langues officielles, en conformité avec les exigences de leurs tâches universitaires. Conformément avec la réglementation en vigueur et au moyen du Conseil interuniversitaire de la Catalogne, le gouvernement doit garantir que, dans les processus de sélection, d'accès et d'évaluation, ladite connaissance suffisante doit être effective.

5) Conformément avec la réglementation en vigueur et au moyen du Conseil interuniversitaire de la Catalogne, le gouvernement doit s'assurer que l'accès et l'incorporation des nouveaux membres dans la communauté universitaire n'altèrent pas les usages linguistiques de l'enseignement normal et le processus de normalisation linguistique des universités.

6) Dans le domaine de leurs compétences respectives, le gouvernement et les universités doivent prévoir des programmes de promotion de la connaissance d'une troisième langue, lesquels pourront inclure également l'usage de ces langues dans les activités universitaires ainsi que l'offre de matières spécifiques de chaque diplôme.

Article 33

Mobilité

Le département compétent en matière d'universités et les universités publiques doivent poursuivre les objectifs suivante:

b) Approuver les programmes pour promouvoir l'accès aux universités du système universitaire de la Catalogne, spécialement dans les cours les plus avancés, à l'intention des étudiants qui proviennent hors de la Catalogne dans le cadre des dispositions prévues dans la respect de la réglementation en vigueur. Pour rendre possible la pleine intégration de ces étudiants dans les études correspondantes, le gouvernement de la Generalitat, au moyen du Conseil interuniversitaire de la Catalogne, doit prévoir des systèmes pour promouvoir la connaissance suffisante du catalan.

Article 35

Accueil

Les universités doivent prévoir des mécanismes d'accueil et d'assessorat des nouveaux étudiants ainsi que des programmes et des activités sociales avec pour objectif d'en faciliter l'intégration dans le monde universitaire et dans la connaissance du pays, ainsi que sa langue et sa culture.

Article 76

Formation et mobilité

1) Les universités publiques doivent favoriser la formation du personnel administratif et des services au moyen de programmes spécifiques, spécialement dans la connaissance d'une troisième langue et dans l'usage des technologies de l'information et des communications.

Ley 11/2007, de 11 de octubre, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

Artículo 2 (castillan)

Función de servicio público

El servicio público de comunicación audiovisual de la Generalidad consiste, de acuerdo con lo establecido por el artículo 23.2 de la Ley 22/2005, en la puesta a disposición de los ciudadanos de Cataluña de un conjunto de contenidos audiovisuales y de los demás servicios que se determinen en el contrato-programa que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales debe suscribir con el Gobierno de la Generalidad, y que es regulado por el capítulo V, orientados a satisfacer las necesidades democráticas, sociales y culturales de los ciudadanos, a garantizar un acceso universal a la información, la cultura y la educación, a difundir y promocionar la lengua catalana y a ofrecer un entretenimiento de calidad.

Artículo 22.

Principios generales de la programación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales

3) La lengua institucional para prestar el servicio público de comunicación audiovisual de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales es el catalán.

Loi 11/2007 du 11 octobre sur la Société catalane des moyens audiovisuels

Article 2

Fonction de service public

Le service public de communication audiovisuelle de la Generalitat consiste, conformément aux dispositions prévues à l'article 23.2 de la loi 22/2005, dans la mise à la disposition des citoyens de la Catalogne d'un ensemble de contenus audiovisuels et d'autres services qui sont déterminés dans le programme de contrat que la Société catalane des moyens audiovisuels doit souscrire avec le gouvernement de la Generalitat, lequel est réglementé dans le chapitre V en visant à satisfaire les besoins démocratiques, sociaux et culturels des citoyens, garantir un accès universel à l'information, à la culture et à l'éducation, à diffuser et promouvoir la langue catalane et offrir un divertissement de qualité. 

Article 22.

Principes généraux de la programmation de la Société catalane des moyens audiovisuels

3)
La langue institutionnelle pour assurer le service public de communication audiovisuelle de la Société catalane des moyens audiovisuels est le catalan.

Ley 10/2008, de 10 de julio, del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a las sucesiones

BOPC, 296, 07.07.2008

Artículo 421-12 (castillan)

Idioma del testamento

1) El testamento debe redactarse en la lengua oficial en Cataluña que escoja el otorgante.

2) Puede testarse en una lengua no oficial en Cataluña si el notario autorizante la conoce o, si no la conoce, en presencia y con la intervención de un intérprete, no necesariamente oficial, designado de común acuerdo por el testador y el notario. El acuerdo en la designación del intérprete se presume por el solo hecho del otorgamiento del testamento.

3) En el caso del apartado 2, el testamento debe redactarse en la lengua oficial en Cataluña que escoja el otorgante y, si este lo solicita, además, en la lengua no oficial de que se trate. El intérprete que ha intervenido debe firmarlo.

Loi 10/2008 du 10 juillet sur le Livre IV du Code civil de la Catalogne, relative aux successions

BOPC, 296, 07.07.2008

Articles 421-12

Langue du testament

1) Le testament doit être rédigée dans la langue officielle de la Catalogne choisie par le bénéficiaire.

2) Le testament peut être dicté dans une langue non officielle de la Catalogne si le notaire autorisé la connaît ou, s'il ne la connaît pas, en présence et avec le recours à un interprète pas nécessairement officiel, mais désigné d'un commun accord par le testateur et le notaire. L'accord dans la désignation de l'interprète est présumé par le seul fait de la passation du testament.

3) En conformité avec le paragraphe 2, le testament doit être rédigé dans la langue officielle en Catalogne choisie par le bénéficiaire et, s'il le sollicite, aussi dans la langue non officielle concernée. L'interprète qui a pris part à la traduction doit signer le document.

Ley 4/2008, de 24 de abril, del libro tercero del Código civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas

BOPC, 251, 28.04.2008; DOGC, 5123, 02.05.08

Artículo 311-4 (castillan)

Denominación

4) La denominación de una persona jurídica no puede coincidir con la traducción de la denominación de otra persona jurídica a otra lengua oficial de Cataluña.

Loi 4/2008 du 24 avril du Livre III du Code civil de la Catalogne, relative aux personnes morales

BOPC, 251, 28.04.2008 ; DOGC, 5123, 02.05.08

Article 311-4

Dénomination

4) La dénomination d'une personne morale ne peut pas coïncider avec la traduction de la dénomination d'une autre personne morale dans une autre langue officielle de la Catalogne.


 

Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost (DOGC 5452 del 27), pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de carreteres

Títol quart. Règim d'ús i de protecció

Capítol I. (catalan)

Delimitació del domini públic viari i zones de protecció

Article 42

Publicitat i rètols informatius i indicatius

42.4 Són rètols informatius:

a) Els senyals de servei.
b) Els que assenyalen indrets, centres o activitats d'atracció o interès turístics o culturals.
c) Els que exigeix la normativa internacional.

42.5 La forma, els colors, les dimensions i les determinacions lingüístiques dels rètols informatius i de llurs elements funcionals s'han d'ajustar als criteris que estableix la Generalitat, d'acord amb la normativa general aplicable a aquesta matèria.

42.6 Sens perjudici de la normativa general aplicable en la matèria, els indicadors de senyalització de la circulació a les carreteres de Catalunya han de ser, almenys, en català. La toponímia hi ha de figurar en català o en aranès, d'acord amb la normativa de la Generalitat de Catalunya.

Décret législatif n° 2/2009  du 25 août (DOGC 5452 du 27)
approuvant le texte refondu de la Loi sur les routes

Titre quatrième. Régime d'emploi et de protection

Chapitre I.

Délimitation du domaine public routier et zones de protection

Article 42

Publicité, et panneaux d'information et d'indication

42.4 Sont des signaux d'information :

a) les signaux de service.
b) les signaux qui indiquent des lieux, des centre ou activités d'attraction, de tourisme ou d'intérêt culturel.
c) les signaux qui sont exigés par la réglementation internationale.

42.5 La forme, la couleur, les dimensions et les choix linguistiques dans les signaux d'information et de leurs éléments fonctionnels doivent être conformes aux critères établis par le gouvernement, selon les règlements généraux applicables en la matière.

42.6 Sans préjudice des règles générales applicables en la matière, les indications de signalisation routière sur les routes de Catalogne doivent être au moins en catalan. La toponymie doit figurer en catalan ou en aranais, conformément aux règlements de la Generalitat de Catalogne.


 

Llei 22/2010, del 20 de juliol,
del Codi de consum de Catalunya.

CAPÍTOL VIII

Drets lingüístics

Article 128-1 (catalan)

Drets lingüístics de les persones consumidores

1) Les persones consumidores, en llurs relacions de consum, tenen dret, d’acord amb el que estableixen l’Estatut d’autonomia i la legislació aplicable en matèria lingüística, a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin.

2) Les persones consumidores, sens perjudici del respecte ple al deure de disponibilitat lingüística, tenen dret a rebre en català:

a) Les invitacions a comprar, la informació de caràcter fix, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit, les factures i els altres documents que hi facin referència o que en derivin.

b) Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.

c) Els contractes d’adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que derivi de la realització d’algun d’aquests contractes.

3) La Generalitat ha de vetllar pel foment en les relacions de consum de l’ús de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, dins de l’àmbit territorial de l’Aran, on és llengua pròpia.

Loi 22/2010 du 20 juillet
sur le
Code de la consommation de la Catalogne


CHAPITRE
VIII

Les droits linguistiques

Article 128-1

Les droits linguistiques des consommateurs

1) Les consommateurs, dans leurs relations de consommateurs, ont le droit, conformément aux dispositions du Statut d'autonomie et de la législation applicable en matière de langue, d'être assisté à l'oral ou à l'écrit dans la langue officielle de leur choix.

2) Les consommateurs, sans préjudice de l'obligation du respect intégral de la disponibilité linguistique, sont en droit de recevoir en catalan:

a) Les invitations à acheter, les informations permanentes, les documents contractuels, les budgets, les certificats de dépôt, les factures et tout autre document s'y rapportant ou étant dérivés.

b) Les informations nécessaires à l'usage des consommateurs et l'emploi correct des biens et services, conformément à leurs caractéristiques, quel que soit le moyen, le format ou support utilisé et, en particulier, les données obligatoires directement reliées à la sauvegarde de la santé et de la sécurité.

c) les contrats d'adhésion, les contrats avec des clauses types, les contrats réglementés, les conditions générales et les documents de référence ou découlant de l'exécution de l'un de ces contrats.

3) Le Generalitat doit veiller à assurer, dans les relations avec les consommateurs, la promotion de l'usage de la langue occitane, appelée aranais en Aran, dans le milieu territorial du Val-d'Aran, là où est la langue particulière.


 

 Page précédente

 

Catalogne - Espagne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde