Galicia

Galice

Décret 173/1982 du 17 novembre
sur la normalisation de la langue galicienne

Decreto 173/1982, do 17 de novembro,
sobre a Normativización de la Lengua Gallega

La présente version française du décret 173/1982 du 17 novembre a été traduite par Jacques Leclerc à partir de la version galicienne: Decreto 173/1982, do 17 de novembro, sobre a Normativización de la Lengua Gallega. En espagnol, la loi porte le titre suivant: Decreto 173/1982, de 17 de noviembre, sobre Normativización de la Lengua Gallega. Le texte en français ne saurait avoir qu'une valeur informative.

Decreto 173/1982, do 17 de novembro,
sobre a normativización da Lingua Galega

A lingua galega, despois dunha permanencia secular de lingua puramente oral, recuperou desde hai xa máis de cen anos a súa vella condición de lingua escrita. Pero esta recuperación, sen outra base que a vontade espontánea dos seus cultivadores, non tiña máis referencia orientadora que a da fala, co inevitable polimorfismo dialectal que lles é propio a tódalas falas. Con todo, ó ir afianzándose a recuperación tamén foi aparecendo a conciencia da súa necesidade de unificación formal.

Co tempo, o propio desenvolvemento da nosa cultura facía necesaria a regulación normativa da lingua. A Real Academia Galega inicialmente, e o Instituto da Lingua Galega inmediatamente de se constituír, afrontaron esa necesidade publicando sendas normativas, que por seren basicamente coincidentes lograron en conxunto unha aceptación xeneralizada.

Dentro desta situación evolutiva do galego escrito, a entrada en vigor do Estatuto de Autonomía veu abrir unha nova etapa histórica ó establecer no seu artigo quinto que "a lingua propia de Galicia é o galego", que ten tamén carácter oficial en Galicia. As derivacións inmediatas que este feito ten en relación coas necesidades da Administración autónoma e moi principalmente co Ensino, danlle unha urxencia imperativa á normativización oficial da lingua.

Nesta situación considerouse que as «Normas ortográficas e morfolóxicas do Idioma Galego», elaboradas conxuntamente pola Real Academia Galega e máis polo Instituto da Lingua Galega, son as que mellor se axeitan as necesidades presentes da nosa lingua.

Polo tanto, a proposta do conselleiro, Adxunto ó presidente, para a Cultura, previa deliberación da Xunta de Galicia na súa reunión do día dezasete de novembro de mil novecentos oitenta e dous,

DISPOÑO:

Artigo 1.

O Acordo da Real Academia Galega e do Instituto da Lingua Galega, aprobado na sesión conxunta de ambas Institucións celebrada o día tres de xullo mil novecentos oitenta e dous, que nas súas grandes liñas é recollido no Anexo do presente Decreto, queda aprobado como norma básica para a unidade ortográfica e morfolóxica da Lingua Galega.

Artigo 2.

De conformidade co traballo realizado, a Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega poderán, previo acordo conxunto, elevar á Xunta de Galicia cantas melloras estimen conveniente incorporar ás normas básicas.

Artigo 3.

O Instituto da Lingua Galega queda autorizado para elabora-lo Vocabulario Ortográfico Básico da Lingua Galega, que terá o carácter de inventario das palabras básicas do idioma e de prontuario da ortografía adoptada polo presente Decreto.

Para ter carácter oficial o Vocabulario citado non precisará da autorización do Goberno de Galicia sempre e cando sexa publicado no prazo máximo de dous anos.

Artigo 4.

As normas aprobadas polo presente Decreto son de ensino obrigado en tódolos centros escolares de Galicia sobre os que teña competencia a Comunidade Autónoma e esténdense a tódalas áreas e actividades.

Artigo 5.

Os libros e material didáctico que deban ser autorizados conforme á normativa vixente deberán axustarse ás normas aprobadas polo presente Decreto.

Artigo 6.

O Conselleiro da Presidencia, a proposta dos Conselleiros Adxunto ó Presidente para a Cultura e de Educación fixará por orde os prazos nos que se deberán axustar á nova normativa os textos que á entrada en vigor do presente Decreto estean aprobados e publicados.

Artigo 7.

A Xunta de Galicia poderá autorizar aquelas publicacións que total ou parcialmente se aparten da normativa aprobada, tendo en conta razóns de índole histórica, didáctica, ou outras semellantes, e sempre que obedezan ó criterio de respectar textos literarios ou de outra natureza que foron publicados antes da entrada en vigor da presente norma.

DISPOSICIÓNS FINÁIS

Primeira.

Quedan derrogadas as normas anteriores ás contidas no Anexo do presente Decreto.

Segunda.

A Xunta de Galicia disporá os medios precisos para o cumprimento do presente Decreto.

Terceira.

O presente Decreto entrará en vigor ó día seguinte da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, pero no que se refire ós textos presentados para a súa aprobación, conforme ó artigo quinto, poderá ser respectada a normativa anterior para evitar prexuízos graves ós editores.

Santiago de Compostela, dezasete de novembro de mil novecentos oitenta e dous.

José Fernando Filgueira Valverde

Conselleiro, Adxunto ó Presidente para a Cultura.

Décret 173/1982 du 17 novembre
sur la normalisation de la langue galicienne

La langue galicienne, langue séculaire purement orale, a récupéré, il y a maintenant plus de cent ans, sa vieille condition de langue écrite. Mais, cette récupération, sans autre appui que la volonté spontanée de ses usagers, n'avait pas d'autre référence d'orientation que celle de la langue parlée, avec son inévitable polymorphisme dialectal propre à tous les parlers. Cependant, en consolidant la récupération, est apparue aussi la conscience de la nécessité de son unification formelle.

Avec le temps, le développement même de notre culture a rendu nécessaire la réglementation normative de la langue. L'Académie royale de la Galice, tout d'abord, et l'Institut de la langue galicienne, dès sa fondation, ont fait face à cette nécessité par la publication de guides normatifs qui, par leur ressemblance fondamentale, ont obtenu conjointement un consentement généralisé.

Parallèlement à cette évolution du galicien écrit, l'entrée en vigueur du Statut d'autonomie a vu s'ouvrir une nouvelle étape historique par son article 5 qui déclare que «le galicien est la langue propre de la Galice»; ce statut a aussi un caractère officiel en Galice. Les résultats immédiats de cette situation, par le lien qu'elle a avec les besoins de l'Administration autonome et plus particulièrement avec l'enseignement, font de l'établissement officiel une normalisation de toute première urgence.

Dans cette situation, les «Normes orthographiques et morphologiques de la langue galicienne» élaborées conjointement par l'Académie royale de Galice, et plus particulièrement par l'Institut de la langue galicienne, sont considérées comme celles s'adaptant le mieux aux besoins actuels de notre langue.

Par conséquent, la proposition du ministre, adjoint au président, pour la Culture, après délibération du Conseil de la Junte de Galice lors de sa réunion du 17 novembre 1982,

JE PROMULGUE:

Article 1er

L'accord de l'Académie royale de la Galice et de l'Institut de la langue galicienne, résumé dans le recueil de l'annexe du présent décret et approuvé lors de la session mixte des deux institutions le 3 juillet 1982, est approuvé dans ses grandes lignes comme norme fondamentale pour l'unité orthographique et morphologique.

Article 2

En conformité avec les travaux réalisés, l'Académie royale de la Galice et l'Institut de la langue galicienne peuvent, selon entente réciproque préalable, soumettre à la Junte de Galice toutes les améliorations qu'ils jugent appropriées d'incorporer dans les normes fondamentales.

Article 3

L'Institut de la langue galicienne est autorisé à élaborer le vocabulaire orthographique de base de la langue galicienne, vocabulaire qui a un caractère d'inventaire des mots de base de la langue et un résumé de l'orthographe adoptée par le présent décret.

Pour que le vocabulaire cité ait un caractère officiel, il n'est pas nécessaire d'obtenir l'autorisation du gouvernement de la Galice, pourvu qu'il soit publié dans un délai maximal de deux ans.

Article 4

L'enseignement des normes approuvées par le présent décret est obligatoire dans tous les établissements scolaires de la Galice sus la juridiction de la Communauté autonome; ces normes s'appliquent à toutes les régions et à toutes les activités.

Article 5

Les livres et le matériel pédagogique devant être autorisés, conformément à la norme en vigueur, doivent être adaptés aux normes approuvées par le présent décret.

Article 6

Le ministre de la Présidence, sur proposition des ministres adjoints au président pour la Culture et l'Éducation, fixe par ordonnance les délais d'application à la nouvelle norme, auxquels sont soumis les textes qui, lors de l'entrée en vigueur du présent décret, sont approuvés et publiés.

Article 7

La Junte de Galice peut autoriser certaines publications qui, soit totalement soit en partie, s'écartent de la norme approuvée; la Junte doit prendre en considération des raisons de nature historique, didactique ou autres raisons similaires; ces textes doivent obéir au critère de respect des textes littéraires ou de toute autre nature si ces derniers ont été publiés avant l'entrée en vigueur de la présente norme.

DISPOSITIONS FINALES

Première disposition


Les normes antérieures à celles contenues à l'annexe du présent décret sont abrogées.

Deuxième disposition

La Junte de la Galice fixe les mesures nécessaires à l'application du présent décret.

Troisième disposition

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Journal officiel de Galice, mais en ce qui a trait aux textes présentés pour approbation conformément à l'article 5, la norme antérieure peut être respectée pour éviter des préjudices graves à l'éditeur.

Saint-Jacques de Compostelle, le 17 novembre 1982.

José Fernando Filgueira Valverde,

Ministre adjoint au président pour la Culture

Page précédente

Galice

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde