Finlande

Lois diverses
en matičre judiciaire

Dispositions linguistiques

1) Loi sur l'information judiciaire (1987)
2) Loi sur la procédure administrative judiciaire (1996)
3)
Loi sur la procédure pénale (1997)
4) Loi sur les nominations ā la magistrature (2000)
5) Code de procédure judiciaire (2003)
 

[Version suédoise]
Förundersökningslag
(449/1987)

37 Artikel

Förundersökningsmyndigheten skall ombesörja tolkning, om den som skall förhöras inte behärskar det språk som enligt språklagen (148/22) skall användas vid myndigheten eller om han på grund av hörsel- eller talskada inte kan göra sig förstådd.

Loi sur l'information judiciaire
(449/1987)

Article 37

Avant le procčs, les autorités doivent prendre les dispositions nécessaires pour la traduction, si le justiciable ne connaît pas la langue qui, en vertu de la Loi sur les langues (148/22), serait normalement utilisée devant le tribunal, ou ne peut pas se faire comprendre pour des motifs auditifs ou d'un défaut de langage.

[Version suédoise]
Förvaltningsprocesslag
(586/1996)

77 Artikel
Tolkning och översättning

Myndigheten skall ordna tolkning och översättning, om en person inte behärskar det språk som enligt språklagen (423/2003) skall användas vid myndigheten eller om han eller hon på grund av hörsel-, syn- eller talskada inte kan göra sig förstådd och

1) den myndighet som har behandlat ärendet i ett tidigare behandlingsskede har varit skyldig att ordna tolkning eller skaffa översättning enligt 26 § 1 mom. förvaltningslagen eller någon annan bestämmelse,

2) den myndighet som behandlar rättskipningsärendet är första instans i ett ärende som har inletts av en myndighet, eller

3) en person skall höras muntligen.

4) Av särskilda skäl kan myndigheten ordna tolkning och skaffa översättning också i andra fall än de som avses i 1 mom.

5) Som tolk eller översättare får inte användas en person som står i ett sådant förhållande till en part eller ärendet att hans tillförlitlighet till följd därav kan äventyras.

6) Myndigheten skall se till att medborgare i de övriga nordiska länderna får behövlig tolk- och översättningshjälp i ärenden som behandlas vid myndigheten.

Loi sur la procédure administrative judiciaire
(586/1996)

Article 77

Interprétation et traduction

Les autorités s'assurent de l'interprétation et de la traduction si le justiciable ne connaît pas la langue employée dans le cadre de la Loi sur les langues (148/1922) ou ne peut pas se faire comprendre pour des motifs auditifs ou d'un défaut de langage, et :

1) Les autorités ayant traité d'une affaire ā un stade précédent du traitement sont dans l'obligation d'assurer les frais de l'interprétation ou de la traduction, conformément au paragraphe 1 de l'article 26 de la Loi sur la procédure administrative ou de toute autre disposition;

2) Les autorités assurant la justice constituent les cas de premičre instance dans une cause intentée par une autorité publique, ou

3) Tout justiciable doit ętre entendu.

4) Pour des raisons particuličres, les autorités peuvent également prévoir des services d'interprétation et de traduction dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1.

5) Nul n'agit comme interprčte ou traducteur s'il est en relation avec une partie ou sous réserve de sa crédibilité en raison d'un conflit d'intéręt.

6) Les autorités s'assurent que les ressortissants des autres pays nordiques reįoivent de l'aide dans l'interprétation et la traduction dans les questions examinées par les autorités.

Act on Judicial Appointments
(205/2000)

Section 13

Language proficiency

Separate provisions apply to the language proficiency required for appointment to a position in the judiciary.

Loi sur les nominations ā la magistrature
(205/2000)

Article 13

Maîtrise de la langue

Des dispositions distinctes s'appliquent aux compétences linguistiques nécessaires pour un poste dans la magistrature.

Rättegångsbalk (2003-2023)

4 kap

Rättegångsspråket

1 Artikel

1) Vid domstolarna används som handläggningsspråk antingen finska eller svenska, och domstolarna skall ge sina avgöranden på finska eller svenska enligt vad som bestäms i språklagen.

2) Inom samernas hembygdsområde kan som handläggningsspråk vid domstol användas samiska enligt vad som bestäms i lagen om användning av samiska hos myndigheter.

2 Artikel

1) En part vars eget språk är finska eller svenska har, när något annat än partens eget språk används vid rättegång, rätt till tolkning och översättning enligt vad som bestäms i språklagen.

2) Bestämmelser om rätten att använda samiska vid rättegång finns i lagen om användning av samiska hos myndigheter.

3) Andra än finsk-, svensk- eller samiskspråkiga parter som önskar få tolkning eller en översättning skall själv skaffa och bekosta den, om inte domstolen med beaktande av sakens art bestämmer något annat. Domstolen skall dock se till att nordiska medborgare får behövlig tolk- och översättningshjälp i ärenden som gäller dem.

4) Bestämmelser om rätten till tolkning och översättning i brottmål finns i lagen om rättegång i brottmål.

Code de procédure judiciaire (2003-2023)

Chapitre IV

La langue de la procédure

Article 1er

1) La langue de la procédure judiciaire doit ętre le finnois ou le suédois, et la sentence est rendue en finnois ou en suédois, conformément ā la Loi sur les langues.

2) Le same peut servir comme langue de la procédure judiciaire dans la région d'origine des Sames, tel que prévu dans la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités.

Article 2

1) Lorsqu'une autre langue que celle utilisée par une partie parlant le finnois ou le suédois est employée dans la procédure judiciaire, ladite partie a droit ā l'interprétation et ā la traduction, tel qu'il est prévu dans la Loi sur les langues.

2) La Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités contient des dispositions sur le droit d'employer le same devant les tribunaux.

3) Les parties autres que les parties de langue finnoise, suédoise ou same, qui souhaitent bénéficier d'un interprétation ou d'une traduction doivent elles-męmes prendre les dispositions ā cet effet ā leurs frais, ā moins que le tribunal, compte tenu de la nature du procčs, n'en décide autrement. Toutefois, le tribunal doit veiller ā ce que les citoyens nordiques bénéficient de l’assistance nécessaire en matičre d’interprétation et de traduction pour les questions qui les concernent.

4) Les dispositions concernant le droit ā l'interprétation et ā la traduction dans les affaires pénales figurent dans la Loi sur la procédure pénale.

Lag om rättegång i brottmål (1997-2023)

6 a kap

Rättegångsspråket och tolkning

1 Artikel

1) Vid domstolarna används som handläggningsspråk antingen finska eller svenska, och domstolarna skall ge sina avgöranden på finska eller svenska enligt vad som bestäms i språklagen.

2) Inom samernas hembygdsområde kan som handläggningsspråk vid domstol användas samiska enligt vad som bestäms i lagen om användning av samiska hos myndigheter.

Artikel 2

1) En part vars eget språk är finska eller svenska har, när något annat än partens eget språk används vid rättegång, rätt till tolkning och översättning enligt vad som bestäms i språklagen.

2) Bestämmelser om rätten att använda samiska vid rättegång finns i lagen om användning av samiska hos myndigheter.

3) En svarande och en målsägande i ett brottmål där åklagaren utför åtal har, om han eller hon inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkig, rätt att få gratis tolkning vid behandlingen av brottmålet. Domstolen ska på tjänstens vägnar se till att svaranden och målsäganden får den tolkning som han eller hon behöver.

4) Domstolen ska se till att tolkning ordnas också när en part är teckenspråkig eller när tolkning behövs på grund av att en part har en syn-, hörsel- eller talskada.

5) Om domstolen anser att det är lämpligt, kan tolkning ordnas genom videokonferens eller någon annan lämplig dataförmedling där de som deltar i sammanträdet har sådan kontakt att de kan tala med och se varandra, eller per telefon.

Artikel 3

1) Till en svarande som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkig ska det inom skälig tid ges en avgiftsfri skriftlig översättning av stämningsansökan och domen till den del de gäller honom eller henne. Till svaranden ska det inom skälig tid även ges en avgiftsfri skriftlig översättning av ett beslut som fattats i brottmålet och av andra väsentliga handlingar eller delar av dem, om översättningen behövs för att bevaka svarandens rättigheter. Till en målsägande som inte är finsk-, svensk- eller samiskspråkig i ett brottmål där åklagaren utför åtal ska det på begäran inom skälig tid ges en avgiftsfri skriftlig översättning av domen till den del den gäller målsäganden och av underrättelsen om tiden och platsen för sammanträdet. Till målsäganden ska det på begäran inom skälig tid även ges en avgiftsfri skriftlig översättning av ett beslut som fattats i brottmålet och av andra väsentliga handlingar eller delar av dem, om översättningen behövs för att bevaka målsägandens rättigheter. (8.1.2016/12)

2) Med avvikelse från 1 mom. får stämningsansökan, domen eller någon annan väsentlig handling eller delar av eller ett sammandrag av handlingen översättas muntligt för svaranden eller målsäganden, om inte partens rättsskydd kräver att handlingen översätts skriftligt.

3) Domstolen ska se till att svaranden får tillräcklig information om sin rätt till en översättning av handlingar och vid behov försäkra sig om huruvida svaranden vill ha en översättning av handlingar som avses i denna paragraf. Om svaranden avstår från sin rätt till en översättning av handlingar, behöver ingen översättning ges till svaranden.

Artikel 4

Om en part har hörts via tolk eller om stämningsansökan, domen eller någon annan väsentlig handling eller delar av eller ett sammandrag av handlingen i enlighet med 3 § har översatts muntligt för en part vid rättens sammanträde eller om svaranden har avstått från sin rätt till en översättning av handlingar, ska detta antecknas i protokollet, domen eller beslutet.

Artikel 5

1) Om svarandens rättsskydd kräver det, ska skäliga kostnader för behövlig tolkning av överläggningar mellan svaranden och hans eller hennes rättegångsbiträde ersättas av statens medel.

2) Närmare bestämmelser om de kostnader som ska ersättas med stöd av 1 mom. får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Loi sur la procédure pénale (1997-2023)

Chapitre VI-a

Le langage juridique et son interprétation

Article 1er

1) Dans les tribunaux, le finnois ou le suédois doit ętre employé comme langue de la procédure, et les tribunaux doivent rendre leurs décisions en finnois ou en suédois, conformément ā ce qui est prévu dans la Loi sur les langues.

2) Dans la région d'origine des Sames, le same peut ętre employé comme langue de la procédure devant les tribunaux, conformément ā ce qui est déterminé dans la
Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités.

Article 2

1) Une partie dont la langue maternelle est le finnois ou le suédois a, lorsqu'une autre langue que sa propre langue est employée au procčs, le droit ā l'interprétation et ā la traduction, conformément ā ce qui est déterminé dans la Loi sur les langues.

2) Les dispositions concernant le droit d'employer le same lors d'un procčs figurent dans la
Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités.

3) Un accusé et une partie lésée dans une affaire pénale engagée par le procureur ont le droit, s’ils ne parlent pas le finnois, le suédois ou le same, de bénéficier gratuitement de l’interprétation lorsqu’ils traitent d'une affaire pénale. Le tribunal veille, au nom du service, ā ce que le défendeur et la partie lésée reįoivent l’interprétation dont ils ont besoin.

4) Le tribunal doit veiller ā ce que l'interprétation soit également assurée lorsqu'une partie emploie la langue des signes ou lorsqu'une interprétation est nécessaire parce qu'une partie a une déficience visuelle, auditive ou d'élocution.

5) Si le tribunal le juge approprié, l'interprétation peut ętre organisée par vidéoconférence ou par une autre transmission de données appropriée oų les participants ā la réunion ont un contact tel qu'ils peuvent se parler et se voir, ou par téléphone.

Article 3

1) Un défendeur qui ne parle pas le finnois, le suédois ou le same recevra une traduction écrite gratuite de l'assignation et du jugement dans la mesure oų ils s'appliquent ā lui dans un délai raisonnable. En ce cas, le prévenu doit également recevoir une traduction écrite gratuite d'une décision rendue dans une affaire pénale et d'autres documents essentiels ou une partie de ceux-ci, si la traduction est nécessaire pour protéger les droits du prévenu. Un plaignant qui ne parle pas le finnois, le suédois ou le same dans une affaire pénale engagée par le procureur doit recevoir, sur demande dans un délai raisonnable, une traduction écrite gratuite de la partie du jugement qui s'applique audit plaignant et de l'avis de l'heure et du lieu de l'audience.

2) Par dérogation au paragraphe 1, l'assignation, le jugement ou tout autre document important ou l'une des parties ou un résumé du document peuvent ętre traduits oralement pour le défendeur ou le demandeur, ā moins que la protection juridique d'un partie n'exige que le document soit traduit par écrit.

3) Le tribunal doit veiller ā ce que le défendeur reįoive suffisamment d'informations sur son droit ā une traduction des documents et, le cas échéant, vérifier s'il souhaite une traduction des documents visés au présent article. Si le défendeur renonce ā son droit ā une traduction des documents, aucune traduction ne doit lui ętre fournie.

Article 4

Si une partie a été entendue par un interprčte ou si la citation, le jugement ou tout autre document important ou l'une des parties ou un résumé du document, conformément ā l'article 3, ont été traduits oralement pour une partie ā l'audience ou si le défendeur a renoncé ā son droit ā une traduction des documents, cela doit ętre consigné dans le procčs-verbal, le jugement ou la décision.

Article 5

1) Si la protection juridique du défendeur l'exige, les frais raisonnables liés ā l'interprétation nécessaire des délibérations entre le défendeur et son avocat seront remboursés par les fonds de l'État.

2) Des dispositions détaillées sur les frais de remboursement en vertu du paragraphe 1 peuvent ętre délivrées par rčglement du gouvernement.

Page précédente

       

Finlande