Baléares

Îles Baléares

Décret 100/1990 du 29 novembre réglementant l'usage
des langues officielles de l'administration
de la Communauté autonome des îles Baléares

La présente version française du décret 100/1990 du 29 novembre réglementant l'usage des langues officielles de l'administration de la Communauté autonome des îles Baléares est une traduction du catalan par Jacques Leclerc, faite à partir du texte original (Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant l'ús de les llengües oficials de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

Decret 100/1990, de 29 de novembre, regulant
l'ús de les llengües oficials de l'administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Constitució espanyola estableix a l'article 3.2 que les altres llengües espanyoles seran també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus estatuts. D'aquesta manera, i essent, com és, el català la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears estableix que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà, juntament amb la castellana, el caràcter d'idioma oficial.

La necessitat de fer efectives aquestes declaracions constitucionals i estatutàries, motivada per la situació de desavantatge social de la llengua catalana en relació a la llengua castellana, ha obligat les nostres institucions a realitzar una tasca de normalització lingüística, iniciada amb la promulgació de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística a les Illes Balears. Aquesta Llei assenyala a l'article 1.2.a) com un dels seus objectius bàsics fer efectiu l'ús progressiu i normal de la llengua catalana en l'àmbit oficial i administratiu, i estableix posteriorment a l'article 9.1 que el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les activitats administratives dels òrgans de la seva competència.

Aquest Decret pretén presentar la regulació que faci possible aquest ús normal de la llengua catalana a l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb el desenvolupament, fins a les darreres conseqüències i sempre dins el marc de la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, de l'establert per la Llei de normalització lingüística.

Per tot això, previ l'informe favorable de la Secretaria General Tècnica, a proposta de la consellera de Cultura, Educació i Esports i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió tinguda dia 29 de novembre de 1990,

DECRET

I. ÀMBIT D'APLICACIÓ

Article 1.

1) L'ús de la llengua catalana i de la castellana per part de l'Administració de la CAIB i dels organismes que en depenen es regirà pels criteris que estableix aquest Decret.

Sempre que en aquesta normativa apareix la denominació Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s'ha d'entendre que es refereix a l'Administració de la CAIB i a totes les entitats que en depenen.

2) Les relacions amb institucions i amb persones físiques o jurídiques regulades en aquest Decret fan referència a les que tenen lloc dins el territori de l'Estat espanyol.

II. ÚS LINGÜÍSTIC GENERAL

Article 2.

D'una manera general l'Administració de la CAIB ha d'emprar el català per a les seves relacions, amb les peculiaritats que resulten dels articles següents.

III. ÚS ORAL

Article 3.

El personal al servei de l'Administració de la CAIB s'adreçarà als ciutadans en les seves comunicacions orals normalment en català, però respectarà la tria que aquests facin de la llengua en què volen ser atesos.

Article 4.

1) Els càrrecs de l'Administració de la CAIB de les Illes Balears s'han d'expressar normalment en català en els actes públics celebrats a les Illes Balears, sempre que la intervenció sigui per cas del propi càrrec.

2) Així mateix, els lletrats de la CAIB han d'emprar normalment el català en les seves actuacions davant els òrgans judicials radicats a les Illes Balears.

IV. ÚS INTERN

Article 5.

1) Les actuacions internes de caràcter administratiu, com ara actes, convocatòries, ordres del dia, informes, dictàmens, projectes tècnics i tota l'altra documentació anàloga, s'han de fer en català.

2) Tots els impresos interns utilitzats pels diferents òrgans de l'Administració de la CAIB seran redactats en català.

3) Els rètols indicadors d'oficines i despatxos, les capçaleres de tota classe de papers, els segells de goma, els mata-segells i altres elements anàlegs es redactaran en català.

4) Les màquines d'escriure, les impressores dels ordinadors i els programes d'aquests i tot el material adquirit per ser emprat a les dependències de l'Administració de la CAIB haurà de ser adaptat en la màxima mesura possible per al seu funcionament en llengua catalana.

Article 6.

Els estudis, projectes i treballs anàlegs que l'Administració de la CAIB encarregui a tercers dins l'àmbit territorial de les Illes Balears hauran de ser-li lliurats en català, llevat que la finalitat n'exigeixi la redacció
en una altra llengua.

V. LA RETOLACIÓ PÚBLICA

Article 7.

1) S'han de redactar en català tots els rètols indicadors situats a les vies públiques que depenen de l'Administració de la CAIB i destinats a informar els transeünts i conductors.

2) Si per circumstàncies sociolingüístiques d'especial transcendència fos imprescindible la retolació en català i castellà, la primera versió ha de ser la catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears.

Article 8.

També s'han de redactar en català les inscripcions i les retolacions que identifiquin béns mobles i immobles, inclosos els vehicles propietat de l'Administració de la CAIB.

VI. RELACIONS INSTITUCIONALS

Article 9.

1) La documentació que adreci l'Administració de la CAIB a les restants administracions públiques, dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, es redactarà en català.

2) La documentació de l'Administració de la CAIB adreçada als jutjats i tribunals i, en general, a l'Administració de Justícia, ha de ser en català.

Article 10.

Els òrgans de l'Administració de la CAIB admetran els documents que els siguin adreçats per altres administracions públiques redactats en qualsevol llengua oficial en el respectiu territori.

Article 11.

Els documents de l'Administració de la CAIB destinats a administracions públiques de fora de l'àmbit territorial de les Illes Balears es redactaran en castellà o, si s'escau, en l'altra llengua oficial de l'Administració receptora.

Article 12.

Les còpies de documents redactats en català per l'Administració de la CAIB, les quals s'hagin d'enviar a administracions de fora de l'àmbit lingüístic català, s'han de trametre, bé en castellà o en l'altra llengua
oficial de l'Administració respectiva amb la indicació que el text és traducció de l'original català, bé en català, acompanyades de traducció al castellà o a aquella altra llengua oficial.

VII. RELACIONS AMB ELS ADMINISTRATS

Article 13.

1) Les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català s'han de fer en llengua catalana, sense perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.

2) Les comunicacions i notificacions dirigides a persones residents fora de l'àmbit lingüístic català s'han de fer normalment en castellà.

Article 14.

L'Administració de la CAIB ha d'admetre les comunicacions que li siguin adreçades en castellà o, si és el cas, en l'altra llengua oficial del territori del comunicant.

Article 15.

Els impresos han de ser oferts en versió catalana, sense perjudici del dret dels particulars a emplenar-los en castellà. Les versions castellanes seran a disposició dels interessats.

Article 16.

1) Els documents i els impresos que hagin de tenir efectes dins i fora de les Illes Balears han de ser redactats en versió doble català-castellà.

2) Podran fer-se impresos bilingües per a ús dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, quan alguna circumstància especial ho recomani, d'acord amb les orientacions dels òrgans assessors en matèria lingüística de l'Administració de la CAIB. En aquest cas, s'hi ha de fer constar el text català en lloc preferent.

Article 17.

El lliurament de testimoniatges d'expedients s'ha de fer en català o, si el sol·licitant ho demana, en castellà.

Article 18.

Tots els documents contractuals subscrits per l'Administració de la CAIB han de ser redactats en català.

Si l'altra part contractant ho sol·licita, se n'ha de lliurar còpia en castellà.

VIII. AVISOS I PUBLICACIONS

Article 19.

Les disposicions de l'Administració de la CAIB i dels organismes que en depenen s'han de publicar sempre en català, sense perjudici de la traducció de l'original al castellà quan correspongui.

Article 20.

Qualsevol disposició de la CAIB que hagi de ser publicada al BOE ha de ser tramesa en versió castellana.

Article 21.

1) Les revistes, cartells i, en general, les publicacions de l'Administració de la CAIB s'han de fer en llengua catalana.

2) Les emissions de programes radiofònics o televisius patrocinats per la CAIB s'han de fer en llengua catalana, llevat que la finalitat n'exigeixi la utilització d'altra llengua.

3) Podrà editar-se també la versió en una altra llengua de les publicacions i cartells de la Comunitat Autònoma i, excepcionalment, fer publicacions en una altra llengua, per raó de la seva finalitat, a
criteri de la Conselleria corresponent.

Article 22.

1) Els avisos, anuncis públics i publicitat de tota mena que procedeixi de l'Administració de la CAIB i dels organismes que en depenen s'han de fer en català a les Illes Balears i, si escau, es reproduiran en
castellà, evitant, però, en general, la doble versió simultània del mateix text.

2) Fora de l'àmbit lingüístic català, la publicació es farà en castellà o en versió doble.

IX. REGISTRES

Article 23.

1) Sens perjudici d'allò que per als registres públics estableix l'article 12 de la Llei de Normalització Lingüística, en els registres administratius de les oficines de la CAIB, els assentaments s'han de fer sempre en català, sigui quin sigui l'idioma en què es presenta el document.

2) Les certificacions que es lliuren s'han de redactar en la llengua que triï el sol·licitant.

X. PERSONAL

Article 24.

1) El Govern, a proposta de la Conselleria competent en matèria de personal, fixarà els criteris de classificació dels llocs de treball del personal al servei de l'Administració de la CAIB, d'acord amb els nivells de coneixement de català per a ocupar-los.

2) Una vegada fixats aquests criteris, la Conselleria competent en matèria de personal durà a terme la classificació dels llocs de treball del personal de l'Administració de la CAIB.

Article 25.

1) L'Institut Balear de l'Administració Pública, amb la col·laboració i l'assessorament de la Junta Avaluadora de Català, ha d'organitzar cursos de català per a tot aquell personal al servei de l'Administració de la CAIB que no tengui els coneixements de català per a ocupar-los.

2) Així mateix, també ha d'organitzar cursos de català per a tot aquell personal al servei de l'Administració de la CAIB que no tengui els coneixements de català equivalents als assignats al lloc que ocupa en la classificació prevista a l'article 24.

Article 26.

1) A totes les bases de les convocatòries per a la selecció de personal al servei de l'Administració de la CAIB, funcionaris o contractats, en propietat o amb caràcter temporal, incloses les de promoció interna, s'hi ha d'incloure la pràctica obligatòria d'un exercici de coneixements de català o l'acreditació d'aquests, segons el cas, amb l'objectiu de valorar i assegurar que el nivell de coneixements de l'aspirant correspon al nivell obligatòriament assignat a cada lloc, a més de la seva consideració com a mèrit en tots els casos, d'acord amb l'article 45 de la Llei de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2) Els qui superin les proves selectives i no hagin acreditat els coneixements de català necessaris queden obligats a la realització dels cursos que amb aquesta finalitat es duguin a terme d'acord amb l'article 25, i a presentar el corresponent certificat d'aprofitament.

Article 27.

Les bases de tota convocatòria de proveïment de places a l'Administració de la CAIB han d'incloure per al seu accés els coneixements orals i escrits de la llengua catalana segons els requisits de classificació assignats a aquestes.

Disposició transitòria primera.

Es fixa un termini de sis mesos perquè el Govern estableixi els criteris de classificació i la Conselleria competent en matèria de funció pública classifiqui els llocs de treball a què es refereix l'article 24.

Disposició transitòria segona.

Cada Conselleria procedirà, mentre el Govern no aprovi la classificació dels llocs de treball i s'imparteixin els corresponents cursos d'avaluació dels coneixements de català, a la redistribució provisional d'aquests, amb la finalitat d'aconseguir, en tant que sigui possible, els objectius prevists en aquest Decret.

Donat a Palma de Mallorca, a dia vint-i-nou de novembre de mil nou-cents noranta.

El President,

Gabriel Cañellas Fons

La Consellera de Cultura, Educació i Esports,

Maria Antònia Munar i Riutort

Décret 100/1990 du 29 novembre réglementant
l'usage des langues officielles de l'administration
de la Communauté autonome des îles Baléares

La Constitution espagnole stipule à l'article 3.2 que les autres langues de l'Espagne sont officielles dans leurs régions respectives en conformité avec leur statut. De cette manière, et d'être comme il le fait sur la langue catalane de la Communauté autonome des îles Baléares, l'article 3 du Statut d'autonomie de la Communauté autonome des îles Baléares prévoit que la langue catalane, propre aux îles Baléares, bénéficie avec le castillan du statut de langue officielle.

La nécessité de rendre effectives les dispositions constitutionnelles et statuaires, motivée par la situation de désavantage social du catalan par rapport au castillan, a obligé nos institutions à entreprendre une tâche de normalisation linguistique commencée avec la promulgation de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique aux îles Baléares. Cette loi visée à l'article 1.2.a comme l'un des objectifs fondamentaux pour rendre efficace l'usage progressif et normal du catalan dans le domaine officiel et administratif, et qui énonce à l'article 9.1 que le gouvernement de la Communauté autonome des îles Baléares doit réglementer au moyen de dispositions juridiques l'usage du catalan, à l'oral ou à l'écrit, dans les activités administratives des organismes de sa compétence.

Le présent décret vise à introduire une règlementation rendant possible l'usage normal de la langue catalane de la part du gouvernement de la Communauté autonome des îles Baléares, avec le développement, jusqu'à la dernière conséquence, et toujours dans le cadre de la Constitution, du Statut d'autonomie, ainsi que l'établissement de la Loi sur la normalisation linguistique.

Pour toutes ces raisons, le précédent rapport favorable du Secrétariat général technique, à la demande du ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sports et après avoir considéré l'avis du Conseil du gouvernement lors de la réunion tenue le 29 novembre 1990,

JE DÉCRÈTE

I. CHAMP D'APPLICATION

Article 1er

1) L'usage du catalan et du castillan par l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares (CAIB) et des organismes sous sa juridiction est régi par les dispositions prévues par le présent décret.

Chaque fois que, dans la présente réglementation, apparaît le nom de l'administration de la Communauté autonome des îles Baléares, il doit être compris qu'il est fait référence à l'Administration de la CAIB et à toutes les entités qui en dépendent.

2) Les relations avec les institutions et avec des personnes physiques ou morales régies par le présent décret font référence à celles qui ont lieu dans le territoire de l'État espagnol.

II. USAGE LINGUISTIQUE GÉNÉRAL

Article 2

De façon générale, l'Administration de la CAIB doit utiliser le catalan dans ses relations avec les particularités qui résultent des articles qui suivent. 

III. USAGE ORAL

Article 3

Le personnel au service de l'administration de la CAIB s'adresse aux citoyens dans leurs communications orales normalement en catalan, mais il doit respecter le choix qu'ils font de la langue dans laquelle ils veulent être servis.

Article 4

1) Les bureaux de l'Administration de la CAIB doivent généralement s'exprimer en catalan dans les actes publics tenus dans les îles Baléares, à la condition que l'intervention relève à chaque cas du bureau lui-même.

2) En outre, les avocats de la CAIB doivent normalement utiliser le catalan dans leurs actes devant les instances judiciaires dans les îles Baléares.

IV. USAGE INTERNE

Article 5

1) Le activités internes de nature administrative, tels que les actes, les convocations, les ordres du jour, les rapports, les avis, les projets techniques et tout autres document similaire doivent être rédigés en catalan.

2) Tous les imprimés internes utilisés par les différents organismes de l'administration de la CAIB sont rédigés en catalan.

3) Les affiches des offices et bureaux, les en-têtes de tous les types de documents, les timbres en caoutchouc, les cachets de poste et autres éléments similaires doivent être rédigées en catalan.

4) Les machines à écrire, les imprimantes des ordinateurs et leurs logiciels ainsi que tout le matériel acheté pour être utilisé dans les locaux de l'Administration de la CAIB doivent être ajustés au maximum possible de leur fonctionnement en catalan.

Article 6

Les études, projets et travaux de nature similaire que l'Administration de la CAIB demande à un tiers sur le territoire des îles Baléares doivent être remis en catalan, à moins que le but n'exige la rédaction dans une autre langue.

V. AFFICHAGE PUBLIC

Article 7

1) Toutes les affiches situées sur la voie publique sous la juridiction de l'Administration de la CAIB et destinées à informer les passants et les conducteurs doivent être présentées en catalan.

2) Si, en raison de circonstances sociolinguistiques d'une importance particulière, l'affichage est indispensable en catalan et en castillan, la première version doit en catalan en tant que langue propre des îles Baléares.

Article 8

Sont également rédigées en catalan les inscriptions et les affiches qui identifient des biens meubles et immeubles, y compris les véhicules appartenant à l'Administration de la CAIB.

VI. RELATIONS INSTITUTIONNELLES

Article 9

1) La documentation qu'adresse l'Administration de la CAIB aux autres administrations publiques dans le champ d'application territorial des îles Baléares est rédigée en catalan.

2) La documentation de l'Administration de la CAIB adressée aux judicatures et aux tribunaux et, en général, à l'administration de la justice, doit être en catalan.

Article 10

Les organismes de l'Administration de la CAIB admettent les documents qui leurs sont adressés par d'autres administrations publiques rédigés dans l'une des langues officielles dans leur territoire respectif.

Article 11

Les documents de l'Administration de la CAIB destinés aux administrations publiques en dehors du territoire des îles Baléares doivent être rédigés en castillan ou, si nécessaire, dans l'autre langue officielle de l'administration.

Article 12

Les copies des documents rédigés en catalan pour l'Administration de la CAIB, qui sont transmises aux autorités à l'extérieur de l'aire linguistique catalane, doivent être émises soit en castillan soit dans l'autre des langues officielles de l'Administration respective avec l'indication que le texte soit traduit de l'original catalan, soit en catalan soit accompagné de la traduction en castillan ou dans l'autre langue officielle.

VII. COMMUNICATIONS AVEC LES ADMINISTRÉS

Article 13

1) Les communications et les avis adressés aux personnes physiques ou morales résidant dans l'aire linguistique catalane doivent être faites en catalan, sous réserve du droit des citoyens de les recevoir en castillan s'ils le demandent.

2) Les communications et les avis adressés aux personnes résidant à l'extérieur de l'aire linguistique catalane doivent être rédigés normalement en castillan. 

Article 14

L'administration de la CAIB doit admettre les communications qui lui sont adressées en castillan ou, le cas échéant, dans l'autre langue officielle du territoire du citoyen.

Article 15

Les formulaires doivent être offerts en version catalane, sous réserve du droit des particuliers de les remplir en castillan. La version castillane doit être disponible aux intéressés.

Article 16

1) Les documents et imprimés en usage à l'intérieur et à l'extérieur des îles Baléares doivent être rédigés en double version catalane et castillane.

2) Les imprimés peuvent devenir bilingues à l'usage sur le territoire des îles Baléares si des circonstance particulières l'exigent, conformément aux directives des organismes consultatifs en matière linguistique dans l'administration de la CAAC. Dans ce cas, le texte catalan doit s'y faire figurer en premier lieu.

Article 17

La transmission de témoignages de dossiers doit être faite en catalan ou, si le requérant le demande, en castillan.

Article 18

Tous les documents contractuels signés par l'Administration de la CAIB doivent être rédigés en catalan.

Si l'autre partie contractante le demande, ils doivent être émis en castillan.

VIII. AVIS ET PUBLICATIONS

Article 19

Les prescriptions de l'Administration de la CAIB et des organismes qui en dépendent doivent toujours être publiées en catalan, sous réserve de la traduction de l'original au castillan correspondant.

Article 20

Toute prescription de la CAIB qui est publiée dans le Journal officiel doit être émise en version castillane. 

Article 21

1) Les revues, les affiches et en général les publications de l'Administration de la CAIB doivent être rédigées en catalan. 

2) Les émissions de radio ou de télévision parrainée par la CAIB sont en catalan, à moins que la finalité n'exige le recours à une autre langue.

3) Il est autorisé de faire paraître la version des publications et des affiches dans une autre langue de la Communauté autonome et, de façon exceptionnelle, de faire des publications dans une autre langue en raison de leur finalité, selon le jugement du Ministère concerné.

Article 22

1) Les avis, les annonces publiques et la publicité de toute sorte provenant de l'Administration de la CAIB, ainsi que les organismes qui en dépendent, doivent être faits en catalan dans les îles Baléares et, le cas échéant, en les produisant en castillan en évitant en généra, la double version simultanée du même texte.

2) À l'extérieur de l'aire linguistique catalane, la publication doit être disponible à la fois en castillan et en double version.

IX. REGISTRES

Article 23

1) Sous réserve des dispositions prévues pour les registres publics à l'article 12 de la Loi sur la normalisation linguistique, dans les registres administratifs des bureaux de la CAIB, les règlements doivent toujours être rédigés en catalan ou dans la langue dans laquelle le document est présenté.

2) Les certificats qui sont émis doivent être rédigés dans la langue choisie par le requérant.

X. PERSONNEL

Article 24

1) Le gouvernement, sur proposition du Ministère responsable du personnel, fixe les critères de classification pour les postes de travail du personnel au service de l'Administration de la CAIB, conformément aux niveaux de connaissance du catalan pour les combler.

2) Une fois mis en place ces critères, le Ministère responsable du personnel procède à la classification des postes de travail du personnel de l'Administration de la CAIB.

Article 25

1) L'Institut d'administration publique des Baléares, avec la collaboration et la consultation de la Junta Avaluadora de Català (Assemblée d'évaluation du catalan), doit organiser des cours de catalan pour tout le personnel au service de l'Administration de la CAIB, qui ne possède pas les connaissances du catalan pour occuper les postes.

2) Ainsi, l'Institut doit également organiser des cours de catalan pour tout ce personnel au service de l'Administration de la CAIB, qui ne possède pas les connaissances du catalan équivalentes à celles assignées au poste qu'il occupe selon la classification prévue à l'article 24. 

Article 26

1) Pour tous les centres de convocation pour la sélection du personnel au service de l'Administration de la CAIB, les fonctionnaires ou contractuels, en propre ou à titre temporaire, y compris les promotions internes, la pratique obligatoire d'un exercice de connaissances du catalan ou l'accréditation de celles-ci, le cas échéant, afin d'évaluer et de s'assurer que le niveau de connaissances du candidat corresponde au niveau obligatoirement assigné à chaque poste, en plus de l'appréciation au mérite comme dans tous les cas, en conformité avec l'article 45 de la Loi sur la fonction publique de la Communauté autonome des îles Baléares.

2) Ceux qui réussissent les examens de sélection et qui ne reçoivent pas l'accréditation pour les  connaissances nécessaires du catalan sont dans l'obligation de suivre des cours à cette fin et de les mener à bien, conformément à l'article 25, et de présenter leur certificat de réussite correspondant.

Article 27

Les bases de tout appel de service pour combler les postes de l'Administration de la CAIB doivent comprendre pour leur accès à une épreuve orale et écrite sur les connaissances de la langue catalane, conformément aux conditions requises de classification qui leur sont assignées.

Première disposition transitoire

Il est fixé une période de six mois pour que le gouvernement établisse des critères pour la classification, et le Ministère responsable de la fonction publique doit classer les postes de travail visés à l'article 24.

Seconde disposition transitoire

Chaque ministère procède, tant que le gouvernement n'approuvera pas la classification des postes de travail et que seront impartis les cours d'évaluation de la connaissance du catalan à leur redistribution provisoire, afin d'atteindre autant que possible les objectifs prévus dans le présent décret.

Donné à Palma de Majorque, le 29 novembre 1990

Le président,

Gabriel Cañellas Fons

La ministre de la Culture, de l'Éducation et des Sports,

Maria Antonia Munar i Riutort

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde