Baléares

Îles Baléares

Décret 16/2011 du 25 février sur l'évaluation
et la certification des connaissances de la langue catalane

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana

Ces extraits en version française du décret 16/2011 du 25 février sur l'évaluation et la certification de connaissances du catalan sont une traduction de Jacques Leclerc, faite à partir du texte original en catalan: Decret 16/2011, de 25 de fébrer, d'avaluació i certificació de coneixements de llengua catala. Il existe une autre version officielle en espagnol: Decreto 16/2011, de 25 de febrero, de evaluación y certificación de conocimientos de lengua catalana.

Capítol I

Disposicions generals

Article1

Objecte

L'objecte d'aquest Decret és regular els certificats oficials de coneixements de llengua catalana i les proves per obtenir-los.

Article 2

Àmbit

Poden prendre part en les proves per a l'obtenció dels certificats regulats en aquest Decret les persones majors de setze anys en el moment de dur-les a terme, de qualsevol nacionalitat, que vulguin obtenir l'acreditació del seu coneixement de català al marge dels estudis acadèmics.

Article 3

Competència

1.
Correspon a la Conselleria d'Educació i Cultura, per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, convocar i administrar les proves i expedir els certificats que regula aquest Decret.

2. La Direcció General de Política Lingüística, amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, ha de vetlar perquè les proves que preveu aquest Decret siguin adequades a la funció social que compleixen d'acord amb la realitat sociolingüística de cada moment, els criteris pedagògics, l'evolució del sistema educatiu, el respecte a la normativa de l'Institut d'Estudis Catalans, els avenços de la lingüística i els criteris d'avaluació de llengües europees. També ha de procurar que les proves garanteixin la coordinació convenient amb les dels organismes encarregats de l'avaluació de coneixements de català dels altres territoris de parla catalana. A més, ha de garantir que les proves mesurin els objectius explicitats en els annexos 1 i 2.

3. Per a l'organització i l'administració de les proves, la Direcció General de Política Lingüística recorrerà a personal auxiliar col·laborador que ha de presentar, com a mínim, el nivell B2 de català o un d'equivalent.

Capítol II

Certificats

Article 4

Certificats

La Direcció General de Política Lingüística expedirà dos tipus de certificats oficials de coneixements de llengua catalana: certificats de coneixements generals i certificats de coneixements específics.

Article 5

Certificats de coneixements generals de llengua catalana

Els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana són els següents:

a) Certificat de nivell A2: acredita un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet desenvolupar amb autonomia una activitat comunicativa bàsica, però suficient, pròpia de les situacions més habituals de comunicació.

b) Certificat de nivell B1: acredita un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a la major part de situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes relatius a la feina, a l'escola, a la família i a l'oci.

c) Certificat de nivell B2: acredita un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l'especialització professional.

d) Certificat de nivell C1: acredita un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre temes complexos, tant pel que fa a l'expressió com a la comprensió, i la seva competència lingüística comunicativa li permet expressar-se amb una fluïdesa i espontaneïtat notable, i amb un ús controlat d'estructures organitzatives i de mecanismes de cohesió.

e) Certificat de nivell C2: acredita un domini de l'ús de la llengua, tant oral com escrit, que permet al parlant fer front a situacions lingüístiques comunicatives que poden aparèixer sobre qualsevol tema. El parlant entén sense gens d'esforç qualsevol missatge; reconstrueix fets i arguments, i distingeix matisos subtils de significat, fins i tot en les situacions més complexes.

Article 6

Certificat de coneixements específics de llenguatge administratiu (nivell E)

El certificat de nivell E, de coneixements específics de llenguatge administratiu, acredita la capacitat de comprendre els textos administratius usuals i d'elaborar-los amb adequació i correcció.

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

But

L'objet du présent décret est de réglementer les certificats officiels de connaissance de la langue catalane et les tests pour les obtenir.

Article 2

Portée

Peuvent prendre part aux tests pour l'obtention des certificats réglementés dans le présent décret les personnes majeures âgées de seize ans au moment de l'exécution de ces tests, de toute nationalité, qui souhaitent obtenir une accréditation de leur connaissance du catalan en marge des études universitaires.


Article 3

Compétence

1.
Il est de la responsabilité du ministère de l'Éducation et de la Culture, par l'intermédiaire de la Direction générale à la politique linguistique, de convoquer et d'administrer les tests, puis d'émettre les certificats que réglemente le présent décret.

2. La Direction générale à la politique linguistique, sur les conseils de l'Université des îles Baléares, doit s'assurer que les tests prévus dans le présent décret conviennent pour exercer la fonction sociale en conformité avec la réalité sociolinguistique du moment, les critères pédagogiques, l'évolution du système d'éducation, le respect des règles de l'Institut des études catalanes, les avancées de la linguistique et les critères d'évaluation des langues européennes. La Direction doit également veiller à ce que les tests assurent la coordination avec les organismes chargés de l'évaluation des connaissances du catalan dans les autres territoires de langue catalane. Elle doit aussi veiller à ce que les tests mesurent les objectifs présentés aux annexes 1 et 2.

3. Pour l'organisation et l'administration des tests, la Direction générale à la politique linguistique doit faire appel à du personnel auxiliaire partenaire qui doit présenter au minimum les exigences du niveau B2 ou l'équivalent en catalan.

Chapitre II

Certificats

Article 4

Certificats

La Direction générale à la politique linguistique émet deux types de certificats officiels de connaissance du catalan: les certificats de connaissances générales et les certificats de connaissances spécifiques.

Article 5

Certificats de connaissances générales du catalan

Les certificats officiels de connaissances générales du catalan sont les suivants:

a) Certificat de niveau A2 : atteste la maîtrise de l'usage de la langue, à l'oral comme à l'écrit, qui permet d'atteindre de façon autonome des activités de communication de base, mais suffisantes et adéquates dans les situations de communication courantes.

b) Certificat de niveau B1 : atteste la maîtrise de l'usage de la langue, à l'oral comme à l'écrit, qui permet de faire face à la plupart des situations linguistiques de communication pouvant apparaître sur des sujets reliés au travail, à l'école, à la famille et aux loisirs.

c) Certificat de niveau B2: atteste la maîtrise de l'usage de la langue, à l'oral comme à l'écrit, qui permet de faire face aux situations linguistiques de communication pouvant se produire sur des sujets concrets ou abstraits, y compris une discussion technique dans le domaine de la spécialisation professionnelle.

d) Certificat de niveau C1 : atteste la maîtrise de l'usage de la langue, à l'oral comme à l'écrit, qui permet au locuteur de faire face à des situations linguistiques de communication pouvant apparaître sur des sujets complexes, tant au plan de l'expression que de la compréhension et des compétences linguistiques en communication, tout en permettant de s'exprimer avec une aisance et une spontanéité remarquable, ainsi qu'avec un contrôle des outils d'organisation et des mécanismes de cohésion.

e) Certificat de niveau C2 : atteste la maîtrise de l'usage de la langue, à l'oral comme à l'écrit, qui permet au locuteur de faire face à des situations linguistiques de communication pouvant se produire sur n'importe quel sujet. Le locuteur comprend sans aucun effort tous les messages, reconstruit les faits et les arguments, et distingue les nuances de sens subtiles en rapport avec des situations plus complexes.

Article 6

Certificat de connaissances spécifiques du langage administratif
(niveau E)


Le certificat de niveau E de connaissances spécifiques du langage administratif atteste la capacité de comprendre les textes administratifs habituels et de les élaborer de façon adéquate et correcte.

Capítol III

Proves de llengua catalana

Article 7

Convocatòria de les proves

1)
Les proves per a l'obtenció dels certificats oficials de coneixements de llengua catalana a què es fa referència en els articles 5 i 6 són convocades pel director general de Política Lingüística per mitjà d'una resolució que es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2) Per a cada certificat, cal preveure, com a mínim, les convocatòries següents:

a) Tres convocatòries anuals del certificat A2 de coneixements generals de llengua catalana.
b) Dues convocatòries anuals dels certificats B1, B2 i C1 de coneixements generals de llengua catalana.
c) Una convocatòria anual del certificat C2 de coneixements generals de llengua catalana i del certificat E, de coneixements específics de llenguatge administratiu.

3) Les convocatòries han d'indicar:

a) Els certificats objecte de convocatòria.
b) Les dates de les proves i les localitats on es duran a terme.
c) Les dates, els terminis i els llocs, i també els llocs web, d'inscripció.
d) L'import de les taxes.
e) Les dates i els llocs, i també els llocs web, de publicació de resultats i el procediment de revisió d'examen.
f) La composició dels tribunals.
g) Els requisits necessaris per sol·licitar l'adaptació de la prova.

4) Mitjançant una resolució del director general de Política Lingüística es poden convocar proves extraordinàries de coneixements generals i específics de llengua catalana, sempre que hi hagi un motiu justificat de demanda social d'aquestes proves, com ara un procés selectiu de llocs de treball.

Article 8

Requisits per a la inscripció en les proves

1)
Per presentar-se a les proves regulades en aquest Decret no s'exigeix cap requisit acadèmic.

2) Per presentar-se a la prova del certificat C2, s'ha d'acreditar com a requisit previ el certificat de C1 o un altre que s'hagi declarat equivalent per ordre del conseller d'Educació i Cultura.

3) Per presentar-se a les proves del certificat E, de coneixements específics de llenguatge administratiu, s'ha d'acreditar, com a requisit previ, com a mínim el certificat C1 de llengua catalana o un altre que s'hagi declarat equivalent per ordre del conseller d'Educació i Cultura.

4) Hom no es podrà inscriure en més d'un certificat en una mateixa convocatòria.

5) Hom no es podrà inscriure en un certificat obtingut en una convocatòria anterior.

[...]

Chapitre III

Tests de langue catalane

Article 7

Convocation aux tests

1)
Les tests pour l'obtention des des certificats officiels de connaissance du catalan visées aux articles 5 et 6 sont assignés par le directeur général de la politique linguistique au moyen d'une résolution publiée dans le Journal officiel des îles Baléares.

2) Pour chaque certificat, il faut prévoir au minimum les convocations suivantes:

a) Trois convocations annuelles du certificat A2 de connaissances générales de la langue catalane.
b) Deux convocations annuelles des certificats B1, B2 et C1 de connaissances générales de la langue catalane.
c) Une convocation annuelle du certificat C2 de connaissances générales de la langue catalane et du certificat E sur les connaissances spécifiques du langage administratif.

3) Les convocations doivent indiquer:

a) les certificats objets de la convocation;.
b) les dates des tests et les endroits où ils sont effectués;
c) les dates d'inscription, ainsi que les heures, les lieux et les sites Web;
d) le montant des frais;
e) les dates, les lieux et les sites Web pour la publication des résultats et la procédure d'examen;
f) la composition des juges;
g) les exigences nécessaires pour demander des modifications au test.

4) Par décision du directeur général à la politique linguistique, il est possible de convoquer des tests d'exception pour les connaissances générales et spécifiques du catalan, chaque fois qu'il y a un motif valable de demande collective pour les tests, par exemple un processus de sélection d'emploi.

Article 8

Exigences pour l'inscription aux tests

1) Il n'est pas nécessaire de satisfaire à des exigences scolaires pour subir les tests prévus dans le présent décret.

2) Pour se présenter au test du certificat C2, il faut avoir au préalable le certificat C1 ou tout autre qui aurait été déclaré équivalent par arrêté du ministre de l'Éducation et de la Culture.

3) Pour se présenter au test du certificat E, des connaissances spécifiques du langage administratif doivent être démontrées comme condition préalable, au moins un certificat C1 de la langue catalane ou tout autre certificat qui aurait été déclaré équivalent par arrêté par le ministre de l'Éducation et de la Culture.

4) Il n'est pas possible de s'inscrire à plus d'un certificat à une même convocation.

5) Il n'est pas possible de s'inscrire à un certificat obtenu lors d'une convocation précédente.

[...]

 

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde