Baléares

Îles Baléares

Décret 64/2002 du 3 mai
sur la création du Conseil social de la langue catalane

Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana

La présente version française du décret 64/2002 est traduite du catalan (Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua Catalana) par Jacques Leclerc et elle ne présente qu'une simple valeur informative. 

N.B.: Il est possible de comparer le texte de la Catalogne sur le Conseil social de la langue catalane (décret 116/2005 du 14 juin sur le Conseil social de la langue catalane) en cliquant ICI, s.v.p.

Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació
del Consell Social de la Llengua Catalana

La Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut d’autonomia per a les Illes Balears, i la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes Balears, insten el Govern a fer progressar la recuperació de la llengua catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears. Alhora que el Govern assumeix la planificació, organització i supervisió del procés de normalització de la llengua catalana, és necessari comptar amb un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integri tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. És per això que el Govern de les Illes Balears considera convenient crear el Consell Social de la Llengua Catalana, perquè, com a òrgan de participació de persones i entitats representatives de les Illes Balears, pugui participar de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi de fer avançar el procés de normalització lingüística.

En conseqüència, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent­ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002,

DECRET

Article 1

Es crea el Consell Social de la Llengua Catalana, òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística de la comunitat de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria d’Educació i Cultura.

Article 2

Són funcions del Consell:

a) Participar en el procés de normalització lingüística i contribuir a impulsar-lo en els diferents àmbits sectorials, en aplicació de la normativa vigent en matèria de normalització lingüística.

b) Assessorar i informar sobre els projectes de planificació lingüística general i sobre les consultes que li puguin encomanar des del Govern de les Illes Balears o des d’altres institucions.

c) Contribuir a la coordinació i potenciació de les actuacions que duen a terme les institucions administratives, cíviques i culturals per millorar la política lingüística de les Illes Balears.

Article 3

El Consell té la composició següent:

a) El president, que és el president de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) El vicepresident primer, que és el conseller d’Educació i Cultura.

c) També en són vicepresidents el rector de la Universitat de les Illes Balears, el director general de Política Lingüística i el president de l’Obra Cultural Balear.

d) El secretari, sense vot, que és nomenat a proposta del conseller d’entre el personal al servei de la Conselleria d’Educació i Cultura.

e) Els vocals:

a.
- El president del Consell d’Eivissa i Formentera, o el conseller en qui delegui.
- El president del Consell de Mallorca, o el conseller en qui delegui.
- El president del Consell de Menorca, o el conseller en qui delegui.
- Un representant de cada un dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.

b.
- El conseller d’Interior, o el director general en qui delegui.
- El president del Tribunal Superior de Justícia de Balears, o el membre del Tribunal en qui delegui.
- El delegat del Govern o la persona en qui delegui.

c.
- Tres vocals proposats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, entre els quals hi ha d’haver un batle de Mallorca, un batle de Menorca i un batle d’Eivissa, o els regidors en qui deleguin.
- El batle de Palma, o el regidor en qui delegui.
- El batle de Formentera, o el regidor en qui delgui.

d.
- El president del Consell Escolar de les Illes Balears, o el vocal en qui delegui.
- El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, o el membre del Departament en qui delegui.
- El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, o el vocal en qui delegui.

e.
- Un membre de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear.
- Un membre en representació de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
- El president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, o la persona en qui delegui.
- Un membre en representació de l’Institut Menorquí d’Estudis.
- El president de l’Obra Cultural de Formentera, o la persona en qui delegui.
- El director de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor, o la persona en qui delegui.
- El president del Consell de Joventut, o el vocal en qui delegui.
- Un vocal designat pels Moviments Escolta i Guiatge i pels Escoltes.
- El president del Grup d’Esplai de Mallorca – Esplai de les Illes Balears, o la persona en qui delegui.
- Un vocal de l’associació Joves de Mallorca per la Llengua.
- Un representant de l’associació Plataforma per la Llengua d’Eivissa.
- El president de l’Associació de Premsa Forana, o el vocal de la Junta en qui delegui.

 f.
- Dos representants designats per les organitzacions sindicals que hagin obtingut el major nombre de representants en les darreres eleccions dins les Illes Balears, d’acord amb els resultats oficials i d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
- Un representant de l’organització sindical més representativa en l’àmbit de l’ensenyament.
- Dos representants designats per les associacions empresarials més representatives dins les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la normativa vigent.
- Un representant de l’organització patronal més representativa en l’àmbit docent.

g.
- Fins a 12 vocals nomenats a proposta del conseller d’Educació i Cultura, d’entre les organitzacions i entitats més representatives dels àmbits cultural, socioeconòmic, informatiu i esportiu, com també d’entre persones rellevants en el procés de normalització lingüística.

Article 4

Els vicepresidents substituiran el president per l’ordre en què són anomenats a l’article 3, d’acord amb el que s’estableix a l’article 23.2 de la Llei 30/1992.

Article 5

Els vocals del Consell són nomenats per un termini de quatre anys, i la meitat del Consell es renova cada dos anys.
Els nomenaments poden ser renovats de forma consecutiva.
El cessament dels vocals del Consell estarà determinat per les causes següents:

a) Renúncia personal.
b) Acabament del mandat.
c) Revocació de la representació que exerceixen.
d) Defunció o declaració d’incapacitat.

Article 6

El Ple podrà sol·licitar la participació en les seves sessions de persones especialitzades en els assumptes objecte del debat, les quals hi assistiran amb veu, però sense vot.

Article 7

El Consell de la Llengua Catalana funciona a través del Ple, la Comissió Permanent i les ponències. El Ple es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any.

Article 8

Componen el Ple el president, els vicepresidents, els vocals i el secretari. Són funcions del Ple:

a) Elaborar i aprovar les normes de règim intern del Consell.
b) Debatre sobre el procés de normalització lingüística i aportar propostes al pla d’actuacions de planificació lingüística presentat per la Comissió Permanent.
c) Aprovar el pla d’actuacions i la memòria anual.
d) Assessorar sobre les modificacions del pla d’actuacions i aprovar-les.
e) Constituir les ponències que es considerin necessàries.

Article 9

Componen la Comissió Permanent el president, els vicepresidents, el secretari i un membre de cada un dels grups de vocals nomenat pel president. Són funcions de la Comissió Permanent:

a) Elaborar el pla d’actuacions i la memòria anual.
b) Fer el seguiment de l’aplicació del pla d’actuacions i assessorar sobre les modificacions d’aquest pla.
c) Fer el seguiment dels treballs de les ponències.

Article 10

Les ponències són instruments de treball del Consell i poden tenir caràcter permanent o temporal. Es creen per acord del Ple del Consell, el qual en determina l’estructura, el funcionament i la composició.

Les ponències poden ser integrades totalment o parcialment per membres del Consell. Per iniciativa de la presidència poden incorporar-se a les deliberacions de les ponències persones expertes en les qüestions que es tractin o representants d’institucions afectades per aquestes qüestions.

Els treballs de les ponències són coordinats pel secretari del Consell, el qual en convoca les reunions amb caràcter ordinari. Tant el president com els vicepresidents poden convocar les reunions de les ponències amb caràcter extraordinari.

Article 11

En els aspectes que no preveu aquest Decret sobre funcionament intern del Consell Social de la Llengua Catalana s’actuarà amb subjecció al que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic d’administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Disposició transitòria primera

El Consell Social de la Llengua Catalana es constituirà inicialment amb els representants que hagin estat designats un cop transcorregut un mes des de la publicació d’aquest Decret en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Disposició transitòria segona

La infraestructura administrativa necessària per al funcionament del Consell Social de la Llengua Catalana s’adscriu a la Direcció General de Política Lingüística.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al que disposa aquest Decret, el contradiguin o hi siguin incompatibles i, en especial, el Decret 72/1998, de 24 de juliol.

Disposició final primera

Es faculta el conseller d’Educació i Cultura per dictar les disposicions que consideri adients per a l’execució i el desplegament del que estableix aquest Decret.

Disposició final segona

Aquest Decret entra en vigor l’endemà de ser publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Damià Pons i Pons

Palma, 3 de maig de 2002

EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura

Damià Pons i Pons

Décret 64/2002 du 3 mai sur la création
du Conseil social de la langue catalane

La Loi organique 2/1983 du 25 février sur le Statut d'autonomie pour les îles Baléares et la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique aux îles Baléares prescrit au gouvernement de faire progresser la récupération de la langue catalane comme langue propre des îles Baléares. En même temps que le gouvernement assume la planification, l'organisation et la supervision du processus de normalisation de la langue catalane, il est nécessaire de compter sur un organisme de consultation, de planification et de conseil, qui intègre tous les domaines sociaux aux îles Baléares avec comme finalité d'atteindre les objectifs de planification linguistique que promeut le gouvernement. C'est pourquoi le gouvernement des îles Baléares considère nécessaire de créer le Conseil social de la langue catalane afin que, comme organisme de participation des personnes et des entités représentatives des îles Baléares, il puisse prendre part activement à la planification des actions promues par le gouvernement pour faire progresser le processus de normalisation linguistique.

En conséquence, sur proposition du ministre de l'Éducation et de la Culture, et après avoir consulté le Conseil du gouvernement lors de la séance du 3 mai 2002,

JE DÉCRÈTE

Article 1er

Est créé le Conseil social la langue catalane, un organisme de conseil et de consultation en matière linguistique de la Communauté des îles Baléares, assigné au ministère de l'Éducation et de la Culture.

Article 2

Les fonctions du Conseil sont:

a) De participer au processus de normalisation linguistique et de contribuer à l'entraîner dans les différents domaines sectoriels, en application à la réglementation en vigueur en matière de normalisation linguistique.

b) De conseiller et d'informer sur les projets de planification linguistique générale et sur les consultations qu'il pourra transmettre au gouvernement des îles Baléares ou à depuis d'autres institutions.

c) De contribuer à la coordination et au renforcement des procédures que les institutions administratives, civiles et culturelles mènent à bien pour améliorer la politique linguistique des îles Baléares.

Article 3

Le Conseil est composé des personnes suivantes:

a) Du président, qui est le président de la Communauté autonome des îles Baléares.

b) Du premier vice-président, qui est le ministre de l'Éducation et de la Culture.

c) Des vice-présidents, lesquels sont aussi le recteur de l'Université des îles Baléares, le directeur général à la politique linguistique, et du président de l'Obra Cultural Balear.

d) Du secrétaire, sans droit de vote, qui est nommé sur proposition du ministre parmi le personnel au service du ministère de l'Éducation et de la Culture.

e) Des membres :

a.
- Le président du Conseil d'Eivissa-et-Formentera ou le conseiller délégué.
- Le président du Conseil de Mallorca ou le conseiller délégué.
- Le président du Conseil de Minorque ou le conseiller délégué.
- Un représentant de chacun des groupes parlementaires du Parlement des îles Baléares.

b.
- Le ministre de I'intérieur ou le directeur général délégué.
- Le président du Tribunal supérieur de la justice des Baléares ou un membre délégué du tribunal.
- Le délégué du gouvernement ou la personne qu'il délègue.

c.
- Trois membres désignés par la Fédération des collectivités locales des îles Baléares, parmi lesquels il doit y avoir un maire de Majorque, un maire de Minorque et un maire de l'île d'Ibiza, ou les conseillers délégués.
- Le maire de Palma, ou le conseiller délégué.
- Le maire de Formentera ou le conseiller délégué.

d.
- Le président du Conseil scolaire des îles Baléares ou le membre délégué.
- Le directeur du département de Philologie catalane et de la Linguistique générale de l'Université des îles Baléares, ou le membre délégué.
- Le président du Conseil d'administration de l'Université des îles Baléares, ou le membre délégué.

e.
- Un membre du Conseil d'administration de l'Obra Cultural Balear.
- Un membre représentant de l'Institut d'études des Baléares.
- Le président de l'Institut d'études d'Eivissencs, ou la personne déléguée.
- Un membre représentant l'Institut d'études de Minorque.
- Le président de l'Obra Cultural de Formentera ou la personne déléguée.
- Le directeur de l'École municipale de Majorque de Manacor, ou la personne déléguée.
- Le président du Conseil de la jeunesse, ou le membre délégué.
- Un membre désigné le Mouvement des guides et scouts par les scouts.
- Le président du Groupe de loisirs de Majorque  – Centre de loisir des îles Baléares, ou la personne déléguée.
- Un membre de l'Association des Jeunes de Mallorca pour la langue.
- Un représentant de l'association Plataforma pour la langue d'Ibiza.
- Le président de l'Association de la presse étrangère ou un membre délégué de l'assemblée.

f.
- Deux représentants désignés par les syndicats qui ont obtenu le plus grand nombre de représentants lors des dernières élections aux îles Baléares, selon les résultats officiels et conformément à la réglementation en vigueur.
- Un représentant de l'organisation syndicale représentatif du monde de l'éducation.
- Deux représentants désignés par les associations les plus représentatives des entreprises dans les îles Baléares, en conformité avec les dispositions de la réglementation en vigueur .
- Un représentant de l'organisation patronale la plus représentative dans le monde de l'enseignement.

g.
- Jusqu'à 12 membres désignés sur proposition du ministre de l'Éducation et de la Culture, parmi les les organismes et les entités les plus représentatives des domaines culturel, socio-économique, de l'information et des sports, ainsi que par des personnes éminentes dans le processus de normalisation linguistique.

Article 4

Les vice-présidents remplacent le président d'après le mandat selon lequel ils sont désignés à l'article 3, conformément aux dispositions prévues à l'article 23.2 de la loi 30/1992.

Article 5

Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de quatre ans, et la moitié des membre du Conseil doit être renouvelée tous les deux ans.
Les nominations peuvent être renouvelées de forme consécutive.
La révocation des membres du Conseil est prévue pour les cas suivantes :

a) La renonciation personnelle.
b) La fin du mandat.
c) La révocation de la représentation qu'ils exercent.
d) Le décès ou la déclaration d'incapacité.

Article 6

L'Assemblée plénière peut demander la participation dans ses réunions de spécialistes dans les sujets  faisant l'objet du débat, lesquelles y assistent avec droit de parole, sans droit de vote.

Article 7

Le Conseil de la langue catalane fonctionne au moyen de l'Assemblée plénière, de la Commission permanente et des travaux des rapporteurs. L'Assemblée plénière se réunit au moins une fois l'an.

Article 8

L'Assemblée plénière est composée du président, des vice-présidents, des membres et du secrétaire. Les fonctions de l'Assemblée plénières sont:

a) D'élaborer et d'approuver les règles de régie interne du Conseil.
b) De débattre sur le processus de normalisation linguistique et d'apporter des propositions au plan des activités de planification linguistique présentées par la Commission permanente.
c) D'approuver le plan des activités et le mémoire annuel.
d) De conseiller sur les modifications du plan des activités et les approuver.
e) De constituer les comités de rapporteurs qui seront considérés nécessaires.

Article 9

Le président, les vice-présidents, le secrétaire et un membre de chacun des groupes des membres désignés par le président forment la Commission permanente. Les fonctions de la Commission permanente sont:

a) D'élaborer le plan des activités et le mémoire annuel.
b) De faire le suivi de l'application du plan des activités et de conseiller sur les modifications de ce plan.
c) D'assurer le suivi des travaux des rapporteurs.

Article 10

Les comités de rapporteur servent d'instruments de travail pour le Conseil, et ils peuvent être créés de façon permanente ou temporaire. Ils sont créés avec l'accord de l'Assemblée plénière du Conseil, qui détermine leur structure, leur fonctionnement et leur composition.

Les comités de rapporteur peuvent être intégrés en totalité ou en partie par les membres du Conseil. Sur proposition du président, ils peuvent être incorporés dans les délibérations de la part des experts dans les questions qui seront traitées ou de la part des représentants d'institutions concernées par ces questions.

Les travaux des rapporteurs sont coordonnés par le secrétaire du Conseil, qui en convoque les réunions à caractère ordinaire. Le président ainsi que les vice-présidents peuvent convoquer les réunions des comités de rapporteur à caractère extraordinaire.

Article 11

Les aspects non prévus par le présent décret sur le fonctionnement interne du Conseil social de la langue catalane seront assujettis aux dispositions prévues dans la loi 30/1992 du 26 novembre sur le régime juridique d'administration publique et de la procédure administrative commune.

Première disposition transitoire

Le Conseil social de la langue catalane sera initialement constitué par les représentants qui ont été désignés dans un délai d'un mois après la publication du présent décret dans le Bulletin officiel des îles Baléares.

Seconde disposition transitoire

L'infrastructure administrative nécessaire pour le fonctionnement du Conseil social de la langue catalane est sus la responsabilité de la Direction générale de la politique linguistique.

Disposition dérogatoire unique

Sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur opposées, contraires ou incompatibles aux dispositions du présent décret, en particulier le décret 72/1998 du 24 juillet.

Première disposition finale

Le ministre de l'Éducation et de la Culture est autorisé à prendre les dispositions qu'il considère appropriées pour pour l'exécution et la mise en œuvre des dispositions du présent décret.

Seconde disposition finale

Le présent Décret entre en vigueur le lendemain de sa publication dans le Bulletin officiel des îles Baléares.
 

Palma, le 3 mai 2002

LE PRÉSIDENT,

Francesc Antich i Oliver

Le ministre de l'Éducation et de Culture

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde