Baléares

Îles Baléares

Loi 1/1998 du 10 mars relative au statut des consommateurs et des usagers de la Communauté autonome des îles Baléares

Llei 1/1998, de 10 de març de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

(Dispositions linguistiques)

La présente version française de la loi 1/1998 (Llei 1/1998, de 10 de març de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears) est traduite du catalan par Jacques Leclerc; elle ne présente qu'une valeur informative. On peut consulter également la Loi réglementant les activités commerciales de 2001.

Llei 1/1998, de 10 de març de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 14.

Llengua utilitzada en la informació

1)
La informació facilitada al consumidor, a la qual es refereix l’article anterior, haurà de figurar com a mínim en alguna de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma.

2) Quan es tracti de productes les dades d’etiquetatge dels quals tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les persones, la informació facilitada figurarà com a mínim en la llengua oficial de l’Estat.

3) No s’exigirà l’establert en l’apartat anterior quan les dades expressades en la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma siguin fàcilment intel·ligibles.

Article 20.

Actuacions administratives en matèriad’informació

Les administracions públiques que actuïn a l’àmbit territorial de les IllesBalears duran a terme les següents actuacions:

a) Impulsar la difusió de la informació als consumidors i usuaris, iconcertar amb les seves associacions i amb les organitzacions empresarialsfórmules de participació activa en les campanyes informatives.

b) Promoure l’existència d’espais divulgadors sobre el consum en elsmitjans de comunicació.

c) Fomentar, en col·laboració amb les organitzacions empresarials,l’existència de distintius de qualitat per als productes, béns i serveis de les IllesBalears.

d) Informar els consumidors i usuaris sobre els productes perillososdetectats en el mercat, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin.

e) Promoure la utilització de la llengua catalana, pròpia de les IllesBalears, en l’etiquetatge dels productes i en la informació dels serveis.

Article 35.

Desenvolupament del dret a l’educació

A l’objecte de fer efectiu el dret a l’educació en matèria de consum, el Govern de la Comunitat Autònoma adoptarà les mesures oportunes per:

a) Establir la col·laboració necessària amb els òrgans competents, a fid’incloure l’educació del consumidor dins el currículum ordinari dels centresd’ensenyament, en tots els cicles i nivells de l’educació obligatòria.

b) Assegurar la formació permanent en matèria de consum del personaldocent, en col·laboració amb els organismes competents en matèria d’educació.

c) Garantir la formació permanent en matèria de consum del personal queexerceixi funcions d’informació i orientació als consumidors.

d) Elaborar i publicar materials didàctics de suport a l’educació i formaciódels consumidors i usuaris.

e) Promoure l’edició i difusió de vocabularis especialitzats id’altresmaterials que facilitin l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears en elscontractes i, en general, en les activitats comercials i professionals

Article 43.

Mesures cautelars i preventives

L’autoritat competent adoptarà les mesures cautelars o preventives que esconsiderin oportunes en aquells supòsits on hi hagi clars indicis de vulneració delsdrets reconeguts als consumidors, i, en tot cas, en els següents supòsits:

a) Quan hi hagi clars indicis de risc per a la salut i seguretat delsconsumidors i usuaris.

b) Quan es vulnerin de forma generalitzada els legítims interessoseconòmics i socials dels consumidors i usuaris.

c) Quan es comercialitzin productes amb manca d’etiquetatge obligatorio aquest figuri en una llengua no oficial en la Comunitat Autònom.

Article 44.

Tipus de mesures cautelars

1)
Les mesures cautelars podran consistir en:

a) La immobilització de productes.

b) La retirada del mercat de productes.

c) La suspensió de funcionament d’un element de l’establiment o servei.

d) El tancament d’un establiment o la paralització d’una activitat.

e) La informació pública en la forma reglamentàriament establerta.

2) Les mesures cautelars i preventives hauran de ser proporcionades a la irregularitat detectada i mantenir-se el temps estrictament necessari per a la realització dels oportuns controls i verificacions en els centres qualificats per això, o el temps que els interessats inverteixin per esmenar el problema o eliminar completament el risc, la qual cosa haurà de ser convenientment verificada per l’autoritat que ordenà la mesura.

Article 50.

Qualificació de les infraccions

1) Les infraccions en matèria de consum es qualificaran de lleus, greus o molt greus, en funció de la concurrència dels següents criteris:

- Dany o risc considerable en la salut o seguretat dels consumidors o usuaris.
- Lesió considerable dels interessos econòmics dels consumidors i usuaris.
- Quantia desproporcionada del benefici il·lícit obtingut, relació amb el valor del bé, servei o proveïment.
- Gravetat de l'alteració sanitària produïda.
- Negligència greu o dol.
- Generalització de la infracció quant al nombre de destinataris afectats per aquesta.
- Posició de predomini de l'infractor en el mercat o en qualsevol àmbit que en sigui d'aplicació.
- Que afecti directament un col·lectiu especialment protegit.

2) Es qualificaran de lleus les infraccions que incompleixin els tipus tractats a l'article 48, quan no hi concorri cap dels criteris agreujants esmentats.

3) Seran qualificades greus les conductes tipificades a l'article 48, en aquelles que hi concorri com a mínim un dels criteris agreujants anteriors.

4) Seran infraccions molt greus les conductes tipificades a l'article 48, en les quals es donin dos o més criteris agreujants.

Article 51.

Quanties de les sancions de multa

Per la comissió d'infraccions en matèria de defensa del consumidor es podran imposar les següents sancions:

a) Multa de fins a 500.000 pessetes en cas d'infraccions lleus.

b) Multa compresa entre les 500.001 i els 2.500.000 pessetes per les faltes greus.

c) Multa compresa entre els 2.500.001 i els 100.000.000 de pessetes per a les faltes molt greus, i podrà sobrepassar aquesta quantitat fins a arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la infracció.

Loi 1/1998 du 10 mars relative au statut des consommateurs et des usagers de la Communauté autonome des îles Baléares

Article 14

Langue utilisée dans l'information

1)
L'information fournie au consommateur, à laquelle réfère l'article précédent, doit apparaître au moins dans l'une des deux langues officielles de la Communauté autonome.

2) Quand il s'agit de produits dont les inscriptions d'étiquetage sont importantes pour la santé ou la sécurité des personnes, l'information fournie doit apparaître au moins dans la langue officielle de l'État.

3) Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas exigées si les inscriptions exprimées dans la langue propre de la Communauté autonome sont facilement intelligibles.

Article 20

Activités administratives en matière d'information

Les administrations publiques qui œuvrent dans la juridiction territoriale des îles Baléares doivent mener à bien les procédures suivantes :

a) Favoriser la diffusion de l'information aux consommateurs et usagers, et convenir avec leurs associations et les organismes d'entreprise des formules de participation active dans les campagnes d'information.

b) Promouvoir l'existence d'espaces de vulgarisation sur la consommation dans les moyens de communication.

c) Favoriser, en collaboration avec les organisations patronaux, l'existence de caractéristiques sur la qualité des produits, biens et services dans les îles Baléares.

d) Informer les consommateurs et les usagers sur les produits dangereux détectés sur le marché, dans les conditions qui sont établies par la réglementation. 

e) Promouvoir l'usage du catalan, comme langue propre des îles Baléares, dans l'étiquetage des produits et dans l'information des services.

Article 35

Développement du droit à l'éducation

Dans le but de rendre effectif le droit à l'éducation en matière de consommation, le gouvernement de la Communauté autonome adopte des mesures adéquates pour :

a) Établir une collaboration précise avec les organismes compétents, afin d'inclure l'éducation du consommateur dans les programmes d'études ordinaires dans les établissements  d'enseignement, à tous les cycles et niveaux de l'éducation obligatoire.

b) Assurer la formation permanente en matière de consommation de la part du personnel enseignant, en collaboration avec les organismes compétents en matière d'éducation.

c) Garantir la formation permanente en matière de consommation du personnel exerçant des fonctions information et d'orientation auprès des consommateurs.

d) Élaborer et diffuser des documents pédagogiques de soutien à l'éducation et à la formation auprès des consommateurs et des usagers.

e) Promouvoir la publication et la diffusion de lexiques spécialisés et autres matériaux qui facilitent l'usage de la langue propre des îles Baléares dans les contrats et, en général, dans les activités commerciales et professionnelles.

Article 43

Mesures de prudence et de prévention

L'autorité compétente doit adopter les mesures de prudence ou de prévention qui seront considérées adéquates dans l'hypothèse où il existe des indices clairs de violation des droits reconnus aux consommateurs et, dans tous les cas, dans les hypothèses suivantes :

a) Lorsqu'il existe des indices clairs de risque pour la santé et la sécurité des consommateurs et des usagers.

b) Lorsque, de façon générale, les intérêts économiques et sociaux légitimes des consommateurs et usagers sont lésés.

c) Lorsque des produits sans étiquetage obligatoire sont commercialisés ou figurent dans une langue non officielle de la Communauté autonome.

Article 44

Type de mesures de prudence

1) Les mesures de prudence pourront consister à :

a) Le gel des produits.

b) Le retrait des produits du marché.

c) La suspension du fonctionnement d'une partie de l'établissement ou du service.

d) La fermeture d'un établissement ou la suppression d'une activité.

e) L'information publique selon la forme prévue par règlement.

2) Les mesures de prudence et de prévention doivent être prises selon la découverte de l'irrégularité et être maintenues le temps strictement nécessaire pour effectuer les vérifications et contrôles adéquats dans les centres qualifiés pour ce faire ou le temps que les intéressés investissent pour régler le problème ou éliminer complètement l'inconvénient, ce qui doit être convenablement vérifié par l'autorité qui a dicté la mesure.

Article 50

Qualification des infractions

1) Les infractions en matière de consommation sont qualifiées de légères, graves ou très graves, en fonction de l'importance des critères suivants :

- Un dommage ou un risque considérable pour la santé ou la sécurité des consommateurs ou usagers.
- Un préjudice considérable pour les intérêts économiques des consommateurs et usagers.
- Un somme disproportionnée du profit illicite obtenu en relation avec la valeur des bien, services ou approvisionnements.
- La gravité de la détérioration sanitaire des produits.
- Une grave négligence ou un décès.
- La généralisation de l'infraction relativement au nombre des destinataires concernée par ladite infraction.
- Une situation de prédominance du contrevenant sur le marché ou sur tout autre champ d'application.
- Que l'infraction affecte directement un groupe spécialement protégé.

2) Sont qualifiées de légères les infractions qui contreviendront aux cas traités à l'article 48, lorsqu'aucun des critères aggravants mentionnés ne s'applique.

3) Les infractions sont qualifiées graves les conduites prévues à l'article 48, parmi celles qu'au moins s'applique l'un des critères aggravants précédents.

4) Les infractions très graves sont les conduites prévues à l'article 48, parmi lesquelles s'appliquent deux ou plus d'un critère aggravant.

Article 51

Sommes des sanctions pour les amendes

Les sanctions suivantes pourront être imposées par la commission d'infractions en matière de défense du consommateur :

a) Amende allant jusqu'à 500 000 pesetas en cas d'infractions légères.

b) Amende variant entre 500 001 et 2 500 000 pesetas pour les fautes graves.

c) Amende variant entre 2 500 001 et 100 000 000 de pesetas pour les fautes très graves, et cette somme pourra être dépassée pour arriver au quintuple de la valeur des produits ou services faisant l'objet de l'infraction.

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde