Baléares

Îles Baléares

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Règlement du Parlement des îles Baléares (1986)
2) Décret sur l'établissement du programme d'études de l'éducation enfantine aux îles Baléares (2001)
3) Loi réglementant les activités commerciales (2001)
4) Décret établissant le régime de fonctionnement du Bulletin officiel des Îles Baléares (2002)
5) Loi 3/2003 sur le régime juridique de l'administration de la Communauté autonome des îles Baléares (2003)
6) Loi sur les services de santé dans les îles Baléares (2003)
7) Décret sur la réforme du décret 162/2003 du 5 septembre approuvant le règlement régissant l'exigence des connaissances du catalan (2003)
8) Programme d'études du catalan pour l'enseignement (2004)
9) Décret sur l'institutionnalisation du programme d'études de l'enseignement primaire dans les îles Baléares (2004)

Les textes juridiques qui suivent ont été traduits, selon le cas, soit catalan soit du castillan par Jacques Leclerc; la version française de ces texte n'a qu'une valeur informative.


 

Reglament des Parlament de les Illes Balears [catalan]

Reglament del Parlament de les Illes Balears (aprovat pel Ple del Parlament Balear el 23 de juny de 1986) que declara al seu article 1 que la llengua catalana i la castellana són les oficials d'aquesta cambra.

TÍTOL PRELIMINAR:

DELS IDIOMES EN EL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

Article 1

La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, juntament amb la castellana, són les llengües oficials del Parlament de les Illes Balears.

Règlement du Parlement des îles Baléares (1986)

Règlement du Parlement des Îles Baléares (approuvé par l'Assemblée plénière du Parlement des Baléares, le 23 juin 1986) déclarant en son article 1er que la langue catalane et le castillan sont les officielles de cette chambre.

TITRE PRÉLIMINAIRE :

LES LANGUES DANS LE PARLEMENT DES ÎLES BALÉARES

Article 1er

Le catalan, la langue propre des îles Baléares, ainsi que le castillan sont les langues officielles du Parlement des îles Baléares.

Decret 66/2001, de 4 de maig, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears.

Article 2 [castillan]

1)
L'educació infantil s'organitza en dos cicles de tres anys de durada cada un d'aquests.

2)
La llengua catalana ha de ser la llengua vehicular en aquesta etapa.

Article 3

L'educació infantil ha de contribuir a desenvolupar en l'alumnat les diferents capacitats que es concreten en els objectius següents:

i) Emprar progressivament de forma adequada el llenguatge verbal segons les diferents situacions de comunicació: comprendre i ser compresos pels altres, expressar les pròpies idees, sentiments, experiències i desitjos, avançar en la construcció dels significats, regular la pròpia conducta i influir en la dels altres.

Article 9

1)
Atès el caràcter globalitzador de l'educació infantil, no pot especificar-se un horari distributiu de continguts de la llengua catalana en cap de les àrees en què estan organitzats els continguts de l'etapa. En tots els casos, l'ús de la llengua catalana com a llengua de comunicació i ensenyament ha de ser com a mínim igual al de la llengua castellana, i s'ha de garantir que en acabar l'etapa l'alumnat tengui una competència en llengua catalana d'acord amb el seu procés evolutiu, que li permeti seguir les matèries de l'etapa de primària en llengua catalana o llengua castellana, d'acord amb el que s'estableix en el projecte lingüístic del centre.

2) Per aconseguir els objectius assenyalats, els centres han de concretar i adaptar a les transversals seves característiques els plantejaments curriculars establerts a l'annex d'aquest decret a partir del seu projecte lingüístic i del seu projecte educatiu de centre del qual en forma part.

3)
La Conselleria d'Educació i Cultura amb la finalitat de reforçar l'ús de la llengua catalana com a llengua de comunicació en l'etapa de l'educació infantil, pot autoritzar programes específics de tractament de les llengües, en el marc dels objectius propis de l'etapa.

Disposicions finals Primera

S'autoritza la Conselleria d'Educació i Cultura per dictar les disposicions necessàries corresponents per al desplegament d'aquest Decret.

Segona

Aquest Decret és vigent des de l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de maig de 2001

Décret 66/2001 du 4 mai sur l'établissement du programme d'études de l'éducation enfantine aux îles Baléares

Article 2

1) L'éducation enfantine est organisée dans deux cycles d'une durée de trois années chacun de ceux-ci.

2) La langue catalane doit être la langue véhiculaire de ce niveau.

Article 3

L'éducation enfantine doit contribuer à développer au sein de l'effectif scolaire les différentes aptitudes se limitant aux objectifs suivants :

i) Utiliser progressivement de manière adéquate le langage verbal selon les différentes situations de communication : comprendre et être compris par les autres, exprimer ses idées personnelles, ses sentiments, ses expériences et ses souhaits, avancer dans la construction des significations, établir sa conduite personnelle et influencer celle des autres.

Article 9

1) Étant donné le caractère globalisant de l'éducation enfantine, il n'est pas possible de déterminer un horaire particulier pour le contenu de la langue catalane dans les domaines dans lesquels sont organisés les contenus de ce niveau. Dans tout les cas, l'usage du catalan comme langue de communication et d'enseignement doit être au moins égal à celui du castillan et il doit être garanti que, en terminant le niveau, l'ensemble des élèves possède une compétence en catalan qui, en accord avec l'évolution de leurs cours, leur permet de communiquer normalement dans cette langue dans les communications propres de ce niveau et qui leur permet de suivre les matières de niveau primaire en catalan en accord avec ce qui est établi dans le projet linguistique de l'établissement.

2) Pour atteindre les objectifs mentionnés, les établissements d'enseignement doivent concrétiser et adapter à leurs caractéristiques les approches des programmes prévus dans l'annexe du présent décret à partir de leur projet linguistique et de leur projet éducatif du centre dont ils font partie.

3) Le ministère de l'Éducation et de la Culture, afin de renforcer l'usage du catalan comme langue de communication au niveau de l'éducation enfantine, peut autoriser des programmes spécifiques de traitement des langues dans le cadre des objectifs propres du niveau.

Première disposition finale

Le ministère de l'Éducation et de la Culture est autorisé à dicter les dispositions nécessaires correspondantes pour le développement du présent décret.

Seconde disposition finale

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant après avoir été publié dans le Bulletin officiel des îles Baléares.

Palma, le 4 mai 2001.

Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears (BOCAIB n. 77, de 28 de juny de 2001)

Article 8  [catalan]

Drets lingüístics dels consumidors

1)
En els establiments regulats en aquesta llei, els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin.

2) En els establiments al detall que disposen d’una plantilla laboral de més de tres treballadors, els consumidors tenen, a més, el dret de ser atesos en la llengua oficial de les Illes Balears que escullin.

3) La senyalització i els cartells d’informació general de caràcter fix i els documents d’oferta de serveis per als consumidors dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s’aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.

En els termes que reglamentàriament es determinin, els establiments comercials informaran els consumidors dels seus drets lingüístics mitjançant la col·locació dels anuncis corresponents.

4. Les administracions competents promouran l’ús progressiu de la llengua catalana en les activitats comercials, com també en els rètols, símbols i distintius dels establiments comercials de les Illes Balears.

Article 46

Infraccions

1)
Sense perjudici de les responsabilitats d’altra índole que es puguin derivar, constitueixen infraccions administratives en matèria de comerç interior, les accions o omissions tipificades en aquesta llei.

2) Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 47

Responsabilitat

La responsabilitat administrativa per les infraccions tipificades en aquesta llei correspondrà a la persona física o jurídica que realitzi les accions o omissions tipificades en aquesta llei. Es presumirà que aquestes s’han realitzat pels titulars de l’empresa o de l’activitat comercial de què es tracti.

Article 52

Tipologia de les sancions

1)
Les infraccions assenyalades en aquesta llei donaran lloc a la imposició de les sancions següents:

a) Admonició.
b) Multa.
c) Tancament de l’establiment o suspensió de l’activitat comercial, per un termini màxim d’un any.

2) La comissió de les infraccions molt greus durà implícita la prohibició d’obtenir subvencions i ajudes públiques durant un termini màxim de dos anys.

Article 53

Sancions

Les sancions aplicables per a les infraccions són les següents:

a) Les infraccions lleus se sancionaran amb admonició o multa de 150 euros fins a 1.500 euros.
b) Les infraccions greus se sancionaran amb multa de 1.501 euros fins a 15.000 euros.
c) Les infraccions molt greus se sancionaran amb multa de 15.001 euros fins a 150.000 euros i en el supòsit que hagin significat un greu risc per a la salut, un greu perjudici econòmic o generat una àmplia alarma social, tancament de l’establiment o suspensió de l’activitat comercial per un termini màxim d’un any.

Article 54

Graduació de les sancions

3)
Quan a la comissió d’una infracció s’acrediti l’existència d’un risc, de danys o perjudicis per a la salut de les persones, d’alteració de la lliure competència o de discriminació per raó de naixença, llengua, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social, la sanció que pertoqui serà incrementada fins a un 200% de la seva quantia.
 

Loi 11/2001 du 15 juin réglementant les activités commerciales aux îles Baléares (BOCAIB no 77 du 28 juin 2001)

Article 8

Droits linguistiques des consommateurs

1)
Dans les établissements régis par la présente loi, les consommateurs ont le droit d'être assurés de l'emploi de l'une des langues officielles des îles Baléares, et qu'ils ne pourront pas être discriminés ni perçus incorrectement en raison de la langue officielle qu'ils utilisent.

2) Dans les établissements au détail qui disposent d'un personnel de plus de trois employés, les consommateurs ont de plus le droit que la langue officielle qu'ils utilisent soit tenue en compte.

3) La signalisation et les affiches d'information générale à caractère fixe et les documents d'offre de services pour les consommateurs des établissements ouverts au public doivent être rédigés au moins en catalan. Cette règle ne s'applique pas aux marques, dénominations commerciales ni aux écriteaux protégés par la législation sur la propriété industrielle.

Selon les dispositions qui sont prévues par règlement, les établissements commerciaux doivent informer les consommateurs de leurs droits linguistiques par la mise en place d'annonces correspondantes.

4) Les administrations compétentes doivent promouvoir l'usage progressif de la langue catalane dans les activités commerciales, ainsi que que dans les affiches, symboles et signes distinctifs des établissements commerciaux des îles Baléares.

Article 46

Infractions

1)
Sous réserve des responsabilités d'un autre type qui peuvent en découler, constituent des infractions administratives en matière de commerce intérieur les actions ou omissions régies par la présente loi.

2) Les infractions sont classées en infractions légères, graves et très graves.

Article 47

Responsabilité

La responsabilité administrative concernant les infractions régies dans la présente loi revient à la personne physique ou morale qui commet les actions ou omissions prévues dans la présente loi. Il est présumé celles-ci ont été effectuées par les titulaires de l'entreprise ou de l'activité commerciale concernée.

Article 52

Typologie des sanctions

1)
Les infractions signalées dans la présente loi donnent lieu à l'imposition des sanctions suivantes :

a) Un avertissement sévère.
b) Une amende.
c) La fermeture de l'établissement ou la suspension des activités commerciales pour un délai maximal d'un an.

2) Le fait de commettre une infraction très grave entraîne implicitement l'interdiction d'obtenir des subventions et des aides publiques pendant un délai maximal de deux ans.

Article 53

Sanctions

Les sanctions applicables pour les infractions sont les suivantes :

a) Les infractions légères sont sanctionnées avec un avertissement ou une amende de 150 euros jusqu'à 1500 euros.
b) Les infractions graves sont sanctionnées avec une amende de 1501 euros jusqu'à 15 000 euros.
c) Les infractions très graves sont sanctionnées avec une amende de 15 001 euros jusqu'à 150 000 euros et, dans l'hypothèse qu'il y ait un risque grave pour la santé, un préjudice économique ou un grand désordre social, la fermeture de l'établissement ou la suspension des activités commerciales pour un délai maximal d'une année.

Article 54

Degré des sanctions

3) Quand le fait de commettre une infraction implique l'existence d'un risque, de dommages ou de préjudices pour la santé des individus, de détérioration de la libre concurrence ou de discrimination en raison de la naissance, de la langue, de la race, du sexe, de la religion, d'opinion ou de toute autre situation ou condition personnelle ou sociale, la sanction qui correspond sera augmentée jusqu'à 200 % de sa valeur.

Decret 132/2002, de 25 d’octubre, pel qual s’estableix el règim de funcionament del Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB)

Article 3  [catalan]

1) El BOIB s’edita en català i en castellà i els textos publicats tenen la consideració d’oficials i autèntics.

2) Els textos oficials d’institucions no radicades en el territori de les Illes Balears i els textos de particulars poden publicar-se només en la llengua oficial en què hagin estat tramesos.

Article 4

Una ordre del conseller de Presidència ha de determinar la periodicitat de la publicació i les característiques formals d’aquesta. Així mateix, pot preveure l’edició separada de les versions catalana i castellana.

Article 10

1) Tots els textos oficials que les administracions, institucions i altres ens públics radicats en el territori de les Illes Balears trametin perquè es publiquin en el BOIB han d’estar redactats en les dues llengües oficials de les Illes Balears.

2) La tramesa d’ambdues versions ha de ser simultània.

Disposició transitòria

1) Fins a l’1 de gener de 2004 els jutjats i tribunals radicats a les Illes Balears poden trametre els textos per publicar només en una de les llengües oficials. Aquests textos s’han de publicar en la llengua en què hagin estat tramesos.

2) Fins aleshores, el Govern de les Illes Balears ha de promoure els mecanismes de col·laboració i cooperació necessaris perquè els jutjats i tribunals radicats a les Illes Balears trametin la versió catalana i castellana dels textos que s’han d’inserir en el BOIB.

3) Allò que disposen els paràgrafs anteriors és d’aplicació igualment als ajuntaments de les Illes Balears de menys de vint mil habitants.

Décret 132/2002 du 25 octobre établissant le régime de fonctionnement du Bulletin officiel des îles Baléares (BOIB)

Article 3

1) Le BOIB est édité en catalan et en castillan, et les textes publiés sont réputés officiels et authentiques.

2) Les textes officiels des institutions non situées dans le territoire des îles Baléares et des textes des particuliers peuvent être publiés seulement dans la langue officielle dans laquelle ils auront été émis.

Article 4

Une ordonnance de ministre de la Présidence doit déterminer la périodicité de la publication et les caractéristiques formelles de celle-ci. Ainsi, il peut prévoir l'édition séparée des versions catalane et castillane.

Article 10

1) Tous les textes officiels que les administrations, institutions et autres organismes publics situés dans le territoire des îles Baléares émettront pour qu'ils soient publiés dans le BOIB doivent être rédigés dans les deux langues officielles des îles Baléares.

2) L'émission des deux versions doit être simultané.

Disposition transitoire

1) Jusqu'au 1er janvier 2004, les judicatures et les tribunaux situés dans les îles Baléares peuvent émettre les textes pour être publiés seulement dans l'une des langues officielles. Ces textes doivent être publiés dans la langue dans laquelle ils auront été émis.

2) Jusqu'alors, le gouvernement des îles Baléares doit promouvoir les mécanismes de collaboration et de coopération nécessaires pour que les judicatures et les tribunaux situés dans les îles Baléares émettent la version catalane et castillane des textes qui doivent être insérés dans le BOIB.

3) Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux mairies des îles Baléares de moins de 20 000 habitants.

Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Capítol I

La llengua

Article 43  [catalan]

Ús del català en l'actuació administrativa

1)
L'Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren l'administració instrumental han d'emprar el català en les seves actuacions internes i en la relació entre elles. També l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sense perjudici del dret de les persones interessades a rebre-les en castellà, si ho demanen.

2) L'ús del català en l'actuació dels òrgans administratius integrants de les administracions a què fa referència l'apartat anterior ha de ser regulat per disposicions reglamentàries.

Article 44

Ús del català en els procediments administratius

1)
En els procediments administratius tramitats per l'Administració de la comunitat autònoma i les entitats que integren l'administració instrumental s'ha d'emprar el català, sense perjudici del dret de les persones interessades a presentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si ho sol·liciten, a rebre notificacions en castellà.

2) L'Administració ha de lliurar a les persones interessades que ho sol·licitin en cada cas, en la llengua oficial demanada, un testimoniatge traduït de les actuacions o de la documentació que els afecta. La sol·licitud de traducció no pot comportar cap perjudici o despesa a la persona sol·licitant, ni retards en el procediment ni la suspensió de la tramitació o dels terminis establerts.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior en allò que s'oposin al que estableix aquesta llei o ho contradiguin, i expressament:

d) Els apartats 1 i 2 de l'article 10 de la Llei 3/1986, de 29 d'abril, de normalització lingüística.

Loi 3/2003 du 26 mars sur le régime juridique de l'administration de la Communauté autonome des îles Baléares

Chapitre I

La langue

Article 43

1) L'Administration de la Communauté autonome et des entités intégrées à l'administration instrumentaire doivent utiliser le catalan dans leurs activités internes et dans leurs communications. Elles doivent aussi l'utiliser normalement dans les communications et les avis adressés à des personnes physiques ou morales dans l'aire linguistique catalane, sous réserve du droit des personnes intéressées à les recevoir en castillan, si celles-ci le demandent.

2) L'usage du catalan dans les activités des organismes administratifs intégrant des administrations visées au paragraphe précédent doit être régi par des dispositions réglementaires.

Article 44

Usage du catalan dans les procédures administratives

1) Dans les procédures administratives effectuées pour l'Administration de la Communauté autonome et des entités intégrées par l'administration instrumentaire, le catalan doit être utilisé, sous réserve du droit des personnes intéressées à présenter des écrits et des documents, à faire des déclarations et, si elles le demandent, à recevoir des avis en castillan.

2) L'Administration doit émettre aux personnes intéressées qui le demandent à chaque fois, dans la langue officielle choisie, une preuve traduite des procédures ou des documents qui les concernent. La demande de traduction ne peut comporter aucun préjudice ni frais au requérant, ni de délai dans la procédure, ni la suspension des démarches ou des fins établies.

Dispositions dérogatoire unique

Toutes les dispositions de rang égal ou inférieur contraires ou contradictoires expressément aux dispositions prévues dans la présente loi sont abrogées:

d) Les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 de la loi 3/1986 du 29 avril sur la normalisation linguistique.


 

Llei 5/2003 de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears

Disposició addicional cinquena  [catalan]

El Servei de Salut de les Illes Balears adoptarà les mesures necessàries per a la normalització de l’ús de la llengua catalana en els centres i serveis que en depenen.

Disposició addicional sisena

1) En tots els centres assistencials de caràcter privat, la informació escrita a l’usuari sobre els serveis i les prestacions sanitàries haurà de figurar, com a mínim, en llengua catalana.

2) Així mateix, aquests centres hauran d’estar en condicions d’oferir, igualment en llengua catalana, aquesta informació verbalment.
Aquests deures anteriors seran exigibles a partir dels sis mesos compta­dors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Loi 5/2003 du 4 avril sur les services de santé dans les îles Baléares

Disposition additionnelle cinquième

Le Service de santé des îles Baléares adopte les mesures nécessaires pour la normalisation de l'usage du catalan dans les centres et services qui en dépendent.

Sixième disposition additionnelle

1) Dans tous les centres d'aide à caractère privé, l'information écrite à l'intention de l'usager des services et des prestations sanitaires doit apparaître au moins en catalan.

2) Ainsi, ces centres doivent être en situation d'offrir, également en catalan, cette information à l'oral.

Ces obligations précédentes sont exigibles à compter de six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Decret 176/2003, de 31 d'octubre, de reforma del Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears  [catalan]

En el BOIB núm. 129, de 13 de setembre, es publica el Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el projecte inicial d'aquest Decret, s'incloïa una disposició addicional primera d'acord amb la qual no era aplicable per a tot el personal funcionari de carrera o laboral fix que tingués 50 anys en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds de les respectives convocatòries per participar en els procediments per a la provisió de llocs de treball l'acreditació dels nivells de llengua catalana.

En els tràmits del procediment d'elaboració d'aquest Decret, l'informe del Consell Econòmic i Social indica la conveniència de plantejar el text inicial de la dsposició addicional primera esmentada anteriorment en termes de temporalitat, com a mesura transitòria.

Aquest fet va aconsellar, per raons de bona tècnica legislativa i seguretat jurídica, diferir la incorporació del règim transitori que ara es preveu, amb l'objecte d'accelerar la vigència dels nous nivells de coneixement de llengua catalana per a l'ocupació de llocs de treball.

Un cop aprovat el Decret, s'ha iniciat un nou procediment que se serveix dels tràmits ja efectuats en la tramitació del Decret que ara es modifica, que segons el principi d'economia processal, incorpora l'informe del Consell Econòmic i Social.

Aquesta norma neix de la necessitat d'atendre una qüestió amb entitat pròpia que requereix un tractament diferenciat, com és la situació d'un col·lectiu de funcionaris, inclosos els que foren transferits d'altres administracions, establint un període transitori que els faciliti l'adequació als actuals nivells d'exigència de coneixements lingüístics.

La transitorietat de la norma modula l'exigència de coneixements lingüístics per tal de regular la situació d'aquest col·lectiu, amb caràcter temporal. D'altra banda el fet que l'acreditació de coneixements de català superiors als exigits, sigui considerat mèrit també per a aquest col·lectiu, dóna preferència per a l'ocupació de llocs de treball en concurrència amb altres funcionaris, i actua com a incentiu en el procés de normalització lingüística.

Pel que s'ha exposat, amb els informes favorables de la Comissió de Personal de la comunitat autònoma de les Illes Balears, una vegada practicada i conclosa la negociació preceptiva amb les organitzacions sindicals i d'acord amb el dictamen del Consell Econòmic i Social i oït Consell Consultiu, a proposta del Conseller d'Interior, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 31 d'octubre de 2003,

DECRET

Article únic

S'afegeix una disposició transitòria al Decret 162/2003, de 5 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que regula l'exigència de coneixements de llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per a l'ocupació de llocs de treball que es convoquin en l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

Disposició transitòria

1.
En el termini de cinc anys comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els coneixements de català regulats als capítols IV i V no seran aplicables als funcionaris de carrera ni al personal laboral fix que compleixin o hagin complert els 50 anys d'edat abans de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds de les respectives convocatòries per participar en els procediments per a la provisió de llocs de treball.

2. L'acreditació de nivells de coneixement de català superiors als exigits en els capítols IV i V per part del personal al qual fa referència aquesta disposició transitòria serà considerada en tot cas com a mèrit en qualsevol procediment de provisió de llocs de treball pels sistemes de concurs de mèrits, lliure designació i comissions de serveis que es convoquin.

Disposició final

Aquest Decret entra en vigor l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 31 d'octubre de 2003

EL PRESIDENT

Jaume Matas i Palou

El conseller d'Interior

José Maria Rodriguez Barberá

Décret 176/2003 du 31 octobre sur la réforme du décret 162/2003 du 5 septembre approuvant le règlement régissant l'exigence des connaissances du catalan dans les procédures de sélection d'accès à la fonction publique et pour l'occupation des postes offerts dans le domaine de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares

Dans le BOIB no 129 du 13 septembre, est publié le décret 162/2003 du 5 septembre approuvant le règlement régissant l'exigence des connaissances du catalan dans les procédures de sélection d'accès à la fonction publique et pour combler des postes de travail qui sont offerts dans le domaine de l'Administration de la Communauté autonome des îles Baléares.

Dans le projet initial du présent décret, il était inclus une première disposition additionnelle selon laquelle ledit décret n'était pas applicable pour tout le personnel de carrière ou de travail avant l'âge de 50 ans à partir de la date de la fin du délai de présentation des requêtes dans les appels d'offre afin de participer aux procédures pour l'accréditation des niveaux de la langue catalane dans les postes de travail.

Dans les démarches de procédure d'élaboration du présent décret, le rapport du Conseil économique et social indique l'occasion de proposer le texte initial de la première disposition additionnelle mentionnée précédemment en termes de temporalité, comme mesure transitoire.

Ces faits ont incité, pour des raisons de bonne technique législative et de sécurité juridique, à différer l'incorporation du régime transitoire qui est maintenant prévu dans le but d'accélérer la force des nouveaux niveaux de connaissance du catalan pour occuper des postes de travail.

Après l'approbation du décret, une nouvelle procédure utilisant les démarches déjà effectuées a été effectuée selon la démarche du décret qui maintenant est modifié d'après le principe d'économie de la procédure en incorporant le rapport du Conseil économique et social.

Cette règlementation naît de la nécessité de tenir compte d'une question avec une entité propre que requiert un traitement différencié, comme c'est la situation d'un ensemble de fonctionnaires, y compris ceux qui ont été transférés à d'autres administrations en établissant une période transitoire qui leur facilite l'adéquation aux niveaux actuels d'exigence des connaissances linguistiques.

Le caractère transitoire de la réglementation adapte l'exigence des connaissances linguistiques afin de régir la situation de ce groupe, à titre temporaire. De plus, le fait que l'accréditation des connaissances supérieures du catalan à celles exigées, soit considérée au mérite également pour ce groupe accorde la préférence pour l'occupation des postes de travail en conformité avec d'autres fonctionnaires et agit comme un stimulant dans le processus de la normalisation linguistique.

En vertu de ce qui a été présenté, après les rapports favorables de la Commission du personnel de la Communauté autonome des îles Baléares, une fois pratiquée et conclue la négociation obligatoire avec les organisations syndicales et en accord avec l'avis du Conseil économique et social et après avoir entendu le Conseil consultatif, à la demande du ministre de l'Intérieur, et ayant considéré le Conseil du gouvernement lors de sa réunion du 31 octobre 2003,

JE DÉCRÈTE

Article unique

Au règlement régissant l'exigence des connaissances du catalan dans les procédures de sélection d'accès à la fonction publique et l'occupation des postes de travail s'ajoute une disposition transitoire au décret 162/2003 du 5 septembre approuvant les offres d'appel dans la juridiction de la Communauté autonome des îles Baléares avec la rédaction suivante :

Disposition transitoire

1.
Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les connaissances du catalan réglementées aux chapitres IV et V ne sont pas applicables aux fonctionnaires de carrière ni au personnel régulier qui atteignent ou ont atteint l'âge de 50 ans avant la fin du délai de présentation de requête des appels d'offre respectifs pour participer aux procédures pour combler les postes de travail.

 2. L'accréditation des niveaux supérieurs de connaissance du catalan à ceux requis dans les chapitres IV et V par le personnel visé à la présente disposition transitoire doit être examiné dans tous les cas au mérite dans toute procédure pour combler les emplois dans les systèmes de concurrence au mérite, de nomination et de commission des services gratuits qui sont offerts.

Disposition finale

Le décret entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin officiel des îles Baléares.

Palma, le 31 octobre 2003

LE PRÉSIDENT,

Jaume Matas i Palou

le ministre de l'Intérieur,

José Maria Rodriguez Barbera


 

Currículum de lengua catalana para la educación primaria (2004)

2) OBJETIVOS GENERALES  [castillan]

La enseñanza de la lengua en el nivel de educación primaria tendrá los objetivos de desarrollar en el alumnado las capacidades siguientes:

1. Participar en diversas situaciones de comunicación, adoptando una actitud de respeto ante los sentimientos y las aportaciones de los otros en el intercambio comunicativo oral, siguiendo unas normas de comportamiento democráticas y adoptando las reglas básicas de comunicación oral.

2. Expresarse por escrito con corrección, teniendo cuidado de la estructura del texto, los aspectos normativos, la caligrafía, el orden y la limpieza.

3. Expresarse oralmente con corrección y coherencia para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situaciones.

4. Comprender mensajes orales emitidos en lengua catalana, mostrando interés y respeto, aplicarlos a nuevas situaciones de aprendizaje y analizarlos con sentido crítico.

5. Comprender de forma analítica y crítica mensajes verbales y no verbales de diferentes tipos, literarios o prácticos (manuales de instrucciones, guías, formularios, recetas de cocina...), como también de otros códigos (gráficos, icónicos, gestuales...) y expresarse a través de ellos.

6. Ampliar el vocabulario para conseguir una expresión precisa utilizando el diccionario como recurso básico.

7. Producir mensajes verbales y no verbales (gráficos, icónicos, gestuales...) con diferentes intenciones comunicativas.

8. Conocer, respetar e interesarse por la diversidad lingüística del Estado español y de la sociedad en general, valorando la existencia como un hecho cultural enriquecedor e integrador.

9. Valorar la necesidad de alcanzar el uso normalizado del catalán.

10. Apreciar el valor de los textos literarios, utilizando la lectura como
fuente de placer e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia.

11. Leer con fluidez y entonación adecuada, comprendiendo distintos
tipos de textos adaptados a la edad y utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.

12. Utilizar las destrezas básicas de la lengua (escuchar, hablar, leer y
escribir,) como instrumentos de aprendizaje para recoger datos, comprender, elaborar y memorizar, conceptos en todas las áreas y expresarlos con iniciativa, responsabilidad y esfuerzo.

13. Mejorar las propias producciones escritas teniendo cuidado de la
estructura del texto, aspectos normativos, caligrafía, orden y presentación.

14. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumentos de trabajo y aprendizaje.

15. Desarrollar la sensibilidad estética y comunicarse de manera reativa en el uso personal de la lengua.

16. Reflexionar sobre la lengua y su uso. Suscitar el sentido crítico en
expresiones que comporten discriminación por razón de clase, raza, género, creencias, etc.

17. Favorecer a través del lenguaje la formación de un pensamiento crítico para impedir discriminaciones y perjuicios.

Programme d'études du catalan pour l'enseignement (2004)

2) OBJECTIFS GÉNÉRAUX

L'enseignement de la langue au niveau de l'enseignement primaire aura comme objectifs de développer dans l'effectif scolaire les habiletés suivantes :

1. Prendre part à diverses situations de communication en adoptant une attitude de respect pour les sentiments et les contributions des autres individus dans les échanges de communication orale, en respectant des normes démocratiques de comportement et en adoptant les règles de base de la communication orale.

2. Exprimer par écrit avec correction, en veillant à la structure du texte, aux aspects normatifs, à la calligraphie, l'ordre et la pureté.

3. Exprimer oralement avec correction et cohérence afin de répondre aux nécessités de la communication dans différentes situations.

4. Comprendre des messages oraux produits en catalan, en manifestant de l'intérêt et du respect, en les appliquant à de nouvelles situations d'apprentissage et en les analyser avec un sens critique.

5. Comprendre de manière analytique et critique des messages oraux et écrits de types différents, littéraires ou pratiques (manuels d'instruction, guides, formulaires, recettes de cuisine, etc.), comme aussi d'autres codes (graphiques, iconiques, gestuels, etc.) et s'exprimer par le moyen de ces derniers.

6. Étendre son vocabulaire pour obtenir une expression précise en utilisant le dictionnaire comme ressource de base.

7. Produire des messages oraux et écrits (graphiques, iconiques, gestuels, etc.) avec différentes intentions de communication.

8. Connaître, respecter et s'intéresser à la diversité linguistique de l'État espagnol et de la société en général, en évaluant l'existence comme un fait culturel enrichissant et intégrateur.

9. Évaluer la nécessité d'atteindre l'usage normalisé du catalan.

10. Apprécier la valeur des textes littéraires, en recourant à la lecture comme source de satisfaction et d'information, et les considérer comme un moyen apprentissage et d'enrichissement personnel d'une importance maximale.

11. Lire avec une fluidité et une intonation adéquate, en comprenant différents types de textes adaptés à son âge et en utilisant la lecture comme un moyen pour enrichir son vocabulaire et recourir à un orthographe correcte.

12. Utiliser les habiletés de base de la langue (écouter, parler, lire et écrire) comme des instruments d'apprentissage pour rassembler des données, comprendre, élaborer et mémoriser des concepts dans tous les domaines et les exprimer avec initiative, responsabilité et effort.

13. Améliorer les productions écrites elles-mêmes en veillant à la structure du texte, aux aspects normatifs, à la calligraphie, l'ordre et la présentation formelle.

14. Utiliser les technologies de l'information et la communication comme des instruments de travail et d'apprentissage.

15. Développer sa sensibilité esthétique et communiquer de manière vivifiante en utilisant la langue de façon personnelle.

16. Réfléchir sur la langue et son usage. Susciter le sens critique dans des expressions comportant une discrimination pour des motifs de classe, de race, de sexe, de croyances, etc.

17. Favoriser au moyen du langage la formation d'une pensée critique afin d'empêcher la discrimination et les préjugés. 

Decreto 92/2004, de 29 de octubre, por el cual se establece el
currículum de la educación primaria en las Illes Balears

Artículo 5  [castillan]

Lengua y cultura propia de la comunidad

1) Es de especial interés, para mantener la identidad propia de las Illes
Balears, el conocimiento específico de su historia, lengua, cultura y tradición. Desde las diferentes áreas tiene que preverse este contexto y, por eso, dentro del currículum se determinan los rasgos fundamentales que hay que asegurar.

2)  Al acabar el nivel de educación primaria, el alumnado tiene que tener una competencia en lengua catalana y en lengua castellana que le permita comunicarse adecuadamente en cada una de estas lenguas con los compañeros y el profesorado, y en todas aquellas situaciones propias de este nivel. establecidos en el anexo I de este Decreto a partir del proyecto lingüístico incluido en el proyecto educativo de centro.

Décret 92/2004 du 29 octobre sur l'institutionnalisation du programme d'études de l'enseignement primaire dans les îles Baléares

Article 5

Langue et culture propre de la Communauté

1) Il est d'intérêt spécial, pour maintenir l'identité propre des îles Baléares, de connaître de façon particulière son histoire, sa langue, sa culture et ses traditions. De ces différents domaines, ce contexte doit être prévu et c'est pourquoi ces caractéristiques fondamentales sont prévues dans le programme d'études qu'il faut préserver.

2) En terminant le niveau de l'enseignement primaire, les élèves doivent posséder une compétence en catalan et en castillan, qui leur permette de communiquer adéquatement dans chacune de ces langues avec les camarades de classe et les professeurs, et dans toutes les situations propres à ce niveau prévues à l'annexe I du présent décret, à partir du projet linguistique inclus dans le projet éducatif de l'établissement d'enseignement. 

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde