Catalogne

Loi 20/2010 sur le cinéma

Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Le 7 juillet 2010

Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

Article 8

Col·laboració entre la Generalitat i els governs d’altres territoris de parla catalana

El Govern, d’acord amb la Constitució i els estatuts d’autonomia, ha de promoure acords puntuals i convenis estables de col·laboració amb els governs dels altres territoris de parla catalana amb relació a les matèries que són objecte d’aquesta llei, especialment amb els objectius següents:

a) Fomentar la producció d’obres cinematogràfiques i audiovisuals d’interès històric, cultural o literari compartit.

b) Exhibir a Catalunya obres cinematogràfiques i audiovisuals produïdes en els altres territoris de parla catalana, i viceversa.

c) Promoure conjuntament l’oferta cinematogràfica en llengua catalana, tant en versió original, com doblada o subtitulada.

d) Intercanviar informació pel que fa a l’assistència d’espectadors a les sales d’exhibició cinematogràfica, prenent en consideració la llengua de les obres exhibides.

Article 17

Activitat de les empreses distribuïdores

1)
Les empreses distribuïdores que desenvolupin llur activitat a Catalunya, independentment del lloc on estiguin establertes, que acreditin ésser titulars dels drets d’explotació d’acord amb la normativa aplicable, poden distribuir obres cinematogràfiques o audiovisuals a Catalunya, sens perjudici de les competències atribuïdes a altres administracions, sempre que compleixin les condicions següents:

c) Incloure la versió en llengua catalana en el menú lingüístic de les obres cinematogràfiques o audiovisuals que distribueixin per canals diferents de la projecció en sales d’exhibició cinematogràfica, i que prèviament s’hagin estrenat a Catalunya doblades o subtitulades en català, d’acord amb l’article 18.

Article 18

Garantia d’accés lingüístic

1)
Quan s’estreni a Catalunya una obra cinematogràfica doblada o subtitulada amb més d’una còpia, les empreses distribuïdores tenen l’obligació de distribuir el cinquanta per cent de totes les còpies analògiques en versió en llengua catalana.

Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les còpies distribuïdes en versió doblada com en el de les còpies distribuïdes en versió subtitulada. Les empreses distribuïdores han de garantir aquest equilibri lingüístic en la distribució de cinema atenent a criteris de població, territori i presència en pantalla, que s’han de desplegar per reglament. Quan el suport sigui digital, totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en català. En l’exhibició d’aquestes còpies, les empreses exhibidores tenen l’obligació d’exhibir el 50% de projeccions de l’obra en versió en llengua catalana atenent a criteris de població, territori, horari i taquillatge, que s’han de computar anualment i que s’han de desplegar per reglament.

Aquesta obligació s’ha de respectar tant en el còmput de les projeccions exhibides en versió doblada com en el de les projeccions exhibides en versió subtitulada. Les empreses distribuïdores i les empreses exhibidores també han de garantir l’equilibri entre català i castellà en la publicitat que facin de les obres cinematogràfiques afectades per aquest article.

2) Resten exemptes del compliment de l’obligació establerta per l’apartat 1 les obres cinematogràfiques europees doblades de les quals es distribueixin a Catalunya menys de setze còpies.

3) Reglamentàriament, i de conformitat amb l’objectiu de normalització lingüística del català, s’han de desenvolupar les previsions dels apartats anteriors, i en concret, s’ha de determinar la implantació progressiva de les obligacions establertes per l’apartat 1, de manera que en un màxim de cinc anys s’han d’aplicar plenament.

Aquest termini es pot ampliar en un màxim de dos anys en el supòsit que s’assoleixin els acords industrials definits per l’apartat 4.

4) Amb l’entrada en vigor de la Llei, s’han d’impulsar acords industrials amb els sectors de la distribució i l’exhibició per a desenvolupar aspectes específics del desplegament d’aquest article, especialment pel que fa a l’objectiu de fer compatibles les obligacions que se’n deriven amb la transició tecnològica del model analògic al digital.

Article 24

Creació i gestió de la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya

1)
L’Institut Català de les Indústries Culturals ha d’establir un programa de concertació de pantalles cinematogràfiques de Catalunya, d’adhesió voluntària, amb l’objectiu de crear la Xarxa Concertada de Pantalles Cinematogràfiques de Catalunya, que ha de tenir com a finalitat preferent contribuir a la difusió del cinema català i europeu, incrementar l’oferta cinematogràfica en llengua catalana i fomentar la cultura cinematogràfica a Catalunya.

Article 38

Criteris per a l’atorgament dels ajuts


Els ajuts amb càrrec al Fons per al foment de l’exhibició que s’atorguin d’acord amb les bases reguladores corresponents han de tenir en compte, preferentment, els criteris següents:

a) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques en versió original catalana.
b) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques produïdes a Catalunya en qualsevol llengua.
c) El foment de l’exhibició d’obres cinematogràfiques doblades o subtitulades en català.
d) El suport als processos d’adaptació tecnològica.

Loi 20 /2010 du 7 juillet sur le cinéma

Article 8

Collaboration entre la Generalitat et les gouvernements des autres territoires catalanophones

Le gouvernement, conformément à la Constitution et au Statut d'autonomie, doit promouvoir des accords spécifiques et des ententes de coopération stables avec les gouvernements des autres territoires catalanophones dans les affaires qui font l'objet de la présente loi, en particulier avec les objectifs suivants:

a) Encourager la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles d'intérêt historique, culturel ou littéraire.

b ) Présenter en Catalogne des œuvres cinématographiques et audiovisuelles produites dans les autres territoires catalanophones et vice versa.

c) Promouvoir conjointement l'offre cinématographique en langue catalane, tant dans la version originale que doublée ou sous-titrée.

d) Échanger des informations sur la présence des spectateurs dans les cinémas, en tenant compte de la langue des œuvres présentées.

Article 17

Activités des entreprises de distribution

1)
Les entreprises de distribution qui déploient leurs activités en Catalogne, indépendamment du lieu où elles sont établies, et qui se révèlent être propriétaires des droits d'exploitation, conformément à la réglementation en vigueur, peuvent distribuer des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en Catalogne, sans préjudice des compétences conférées à d'autres autorités, à la condition qu'elles remplissent les conditions suivantes :

c) Inclure la version en langue catalane dans la liste linguistique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui sont distribuées par d'autres voies que la projection dans les cinémas, et qui ont déjà été diffusées en Catalogne, doublées ou sous-titrées en catalan, conformément à l'article 18.

Article 18

Garantie d'accès linguistique

1)
Quand une œuvre cinématographique est diffusée en Catalogne, doublée ou sous-titrée en plus d'une copie, les entreprises de distribution sont tenues de répartir 50 % de toutes les copies analogiques en version catalane.

Cette obligation doit être respectée à la fois dans le nombre des copies distribuées en version doublée que dans les exemplaires distribués en version sous-titrée. Les entreprises de distribution doivent s'assurer que l'équilibre linguistique dans la distribution de films repose sur des critères relatifs à la population, au territoire et à la présence à l'écran, lesquels sont prévus par règlement. Lorsque le support est numérique, toutes les copies distribuées doivent favoriser l'accès linguistique en catalan. Dans la présentation des copies, les entreprises de distribution sont tenues de présenter 50 % des projections de l'œuvre en version catalane selon des critères de population, de territoire, d'horaire et de billetterie, lesquels sont calculés chaque année et élaborés par règlement.

Cette obligation doit être respectée tant dans le nombre des projections présentées en version doublée que dans les projections présentées en version sous-titrée. Les entreprises de distribution et les entreprises d'exploitation doivent aussi assurer un équilibre entre le catalan et le castillan dans la publicité pour produire des œuvres cinématographiques concernés par le présent article.

2) Sont exemptées de se conformer aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 les œuvres cinématographiques européennes qui sont distribuées en Catalogne en moins de seize exemplaires.

3). Par règlement, et conformément à l'objectif de la normalisation linguistique du catalan, les dispositions des paragraphes précédents doivent être développées et en particulier la mise en œuvre progressive des prescriptions prévues au paragraphe 1, afin qu'un délai maximum de cinq ans soit entièrement appliqué.

Cette période peut être prolongée dans pour un maximum de deux ans dans le cas où des accords industriels définis au paragraphe 4 seraient conclus.

4) Avec l'entrée en vigueur de la loi, les accords industriels avec les secteurs de la distribution et de l'exploitation doivent être encouragés afin de développer des aspects spécifiques dans la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne l'objectif de rendre compatibles les obligations découlant de la transition technologique du modèle analogique et numérique.

Article 24

Création et gestion du Réseau concerté des écrans cinématographiques de la Catalogne

1)
L'Institut catalan des industries culturelles doit prévoir un programme de concertation sur les écrans de cinéma en Catalogne, sur l'adhésion volontaire, dans le but de créer le Réseau concerté des écrans cinématographiques de la Catalogne, dont l'objectif préférentiel doit être de contribuer à la diffusion du cinéma catalan et européen, en augmentant l'offre de films en catalan et en favorisant la culture cinématographique en Catalogne.

Article 38

Critères pour l'octroi de subventions


L'aide pour les subventions au Fonds pour la promotion des représentations, qui est accordée en conformité avec les règles de base appropriées, doit tenir compte préférablement des critères suivants:

a) La promotion de la diffusion d'œuvres cinématographiques en catalan.
b ) La promotion de la présentation d'œuvres cinématographiques produites en Catalogne dans n'importe quelle langue.
c ) La promotion de la présentation d'œuvres cinématographiques doublées ou sous-titrées en catalan.
d) Le soutien dans le processus d'adaptation technologique. 

Page précédente

Catalogne

  Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde