Catalogne

Loi 3/1993 du 5 mars relative au statut du consommateur
Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor

La présente version française de la loi 3/1993 a été traduite du catalan par Jacques Leclerc et elle ne saurait avoir qu'une valeur informative.

Llei 3/1993, de 5 de març, de l'estatut del consumidor

Capítol IV

Drets lingüístics dels consumidors

Article 26

Ús del català en la informació i en la contractació

D'acord amb el que estableix l'article 3.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya:

a) Els consumidors tenen dret a rebre en català les informacions pertinents per al consum i l'ús dels béns, els productes i els serveis, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat.

b) Qualsevol part interessada té dret a rebre en català els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules-tipus, els contractes normats, les condicions generals i la documentació que hi faci referència o que es desprengui de la realització d'algun dels contractes esmentats.

Article 27

Dret a ésser atès de qui s'expressa en qualsevol de les llengües oficials

Les empreses i els establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han de trobar-se en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya.

Article 28

Protecció i foment de l'ús de l'aranès

La Generalitat ha de prendre mesures per protegir i fomentar l'ús de l'aranès, dins l'àmbit territorial corresponent, en relació amb els drets d'informació al consumidor reconeguts per aquesta Llei.

Capítol V.

Infraccions i sancions

Article 29

Infraccions

Es consideren infraccions en matèria de defensa dels consumidors:

[...]

f) Vulnerar els drets lingüístics que són reconeguts per aquesta Llei als consumidors o impedir-ne l'exercici.

Disposicions addicionals

Tercera

Suport de l'Administració als consumidors

Els consumidors i llurs organitzacions han de comptar amb el suport de l'Institut Català del Consum, el qual ha de contribuir a vetllar pel compliment del que estableix aquesta Llei. Quant a llurs drets lingüístics, els consumidors i llurs organitzacions disposen del suport de la Direcció General de Política Lingüística.

Disposicions transitòries

Primera

Termini d'aplicació de l'article 26 per les administracions públiques de Catalunya

L'Administració de la Generalitat, les corporacions locals i les entitats autònomes, les empreses i les altres entitats i institucions que en depenen han de donar compliment al que estableix l'article 26 en el
termini d'un any de l'entrada en vigor de la Llei. Aquest termini també s'aplica a les empreses que, sota qualsevol fórmula administrativa de gestió indirecta, presten serveis públics que són competència de la
Generalitat o de l'Administració local.

Segona

Col·laboració amb l'Administració de l'Estat per a l'aplicació de l'article 26

L'Administració de la Generalitat, en el termini d'un any de l'entrada en vigor de la Llei, ha d'establir els sistemes de col·laboració i assessorament necessaris per a promoure que l'Administració de l'Estat a Catalunya i les entitats autònomes, les empreses i les altres entitats i institucions que en depenen, com també les empreses que per gestió indirecta presten serveis públics de competència estatal, segueixin en les seves actuacions a Catalunya els criteris lingüístics definits per l'article 26.

Disposicions finals

Primera

Protecció i reglamentació dels drets definits pel capítol IV

Les administracions públiques de Catalunya, en l'àmbit de llurs competències, han d'adoptar les mesures necessàries per a fomentar i garantir, d'una manera progressiva, l'exercici dels drets lingüístics a què fa referència el capítol IV. A aquest fi, el Govern ha d'establir per reglament, després d'haver-ho consultat amb els sectors econòmics afectats, els terminis adequats, l'abast i el contingut de la informació i les excepcions possibles, justificades en funció del tipus de productes, de serveis o d'establiments, de conformitat amb allò que a aquest efecte estableixen les directives de la Comunitat Europea.

Segona

Legislació supletòria per al règim sancionador

Als efectes del que estableix el capítol V, regulador del règim sancionador, s'aplica la Llei 1/1990, del 8 de gener, sobre la disciplina del mercat i de defensa dels consumidors i dels usuaris, sens perjudici de les disposicions sectorials específiques aplicables.

Loi 3/1993 du 5 mars relative au statut du consommateur

Chapitre IV

Droits linguistiques des consommateurs

Article 26

Usage du catalan dans l'information et dans les contrats

Conformément aux dispositions prévues à l'article 3.3 du Statut d'autonomie de la Catalogne :

a) Les consommateurs ont le droit de recevoir en catalan les informations pertinentes pour la consommation et l'usage des biens, produits et services, et spécialement les renseignements obligatoires directement en rapport avec la sauvegarde de leur santé et de leur sécurité.

b) Toute partie intéressée a le droit de recevoir en catalan les contrats d'adhésion, les contrats avec une clause- type, les contrats normatifs civils, les conditions générales et la documentation qui se réfère à ces derniers ou qui se dégagent de la réalisation de certains desdits contrats.

Article 27

Droit d'être assuré avec des documents rédigés dans chacune des langues officielles

Les entreprises et les établissements consacrés à la vente de produits ou la prestation de services qui développent leurs activité en Catalogne devront être dans des conditions de pouvoir s'occuper des consommateurs quand ils seront rédigés dans chacune des langues officielles de la Catalogne.

Article 28

Protection et promotion de l'usage de l'aranais

La Generalitat prendra des mesures pour protéger et favoriser l'usage de l'aranais dans le cadre territorial correspondant, par rapport aux droits à l'information de la part du consommateur reconnus par la présente loi.

Chapitre V

Infractions et sanctions

Article 29

Infractions

Seront considérés comme des infractions en matière de défense des consommateurs :

[...]

f) Le fait de nuire aux droits linguistiques reconnus par la présente loi aux consommateurs ou d'empêcher l'exercice de ces droits.

Dispositions additionnelles

Troisième

Appui de l'Administration aux consommateurs

Les consommateurs et leurs organisations disposeront de l'appui de l'Institut catalan de la consommation, lequel contribuera à veiller à l'accomplissement de ce qui est prévu dans la présente loi. Quant à leurs droits linguistiques, les consommateurs et leurs organisations disposent de l'appui de la Direction générale de la politique linguistique.

Dispositions transitoires

Première disposition

Délai d'application de l'article 26 par les administrations publiques de la Catalogne

L'Administration de la Generalitat, les corporations locales et organismes autonomes, les entreprises et autres entités et institutions qui dépendent de cette dernière doivent mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article 26 dans un délai d'une année à partir de l'entrée en vigueur de la loi. Ce délai est aussi appliqué aux entreprises qui, sous toute forme administrative de gestion indirecte, assurent des services publics qui relèvent de la compétence de la Generalitat ou de l'Administration locale.

Seconde disposition

Collaboration avec l'Administration de l'État pour l'application de l'article 26

L'Administration de la Généralité, dans un délai d'une année depuis l'entrée en vigueur de la loi, établira les moyens de collaboration et de consultation nécessaires pour favoriser le fait que l'Administration de l'État en Catalogne et les organismes autonomes, entreprises et autres organismes et institutions qui en dépendent, ainsi que les entreprises assurant par gestion indirecte des services publics de compétence étatique, respectent dans leurs activités en Catalogne les critères linguistiques définis par l'article 26.

Dispositions finales

Première disposition

Protection et réglementation des droits définis au chapitre IV

Les Administrations publiques de la Catalogne, dans le cadre de leurs compétences, adopteront les mesures nécessaires pour favoriser et garantir, de façon progressive, l'exercice des droits linguistiques auxquels le chapitre IV renvoie; à cet effet, le gouvernement établira par règlement, après consultation préalable avec les secteurs économiques touchés, les délais adéquats, la portée et la teneur en information ainsi que les exemptions possibles justifiées en fonction du type de produits, de services ou d'établissements, conformément à ce sujet aux directives fixées par la Communauté européenne.

Seconde disposition

Législation supplémentaire pour le régime des sanctions

En ce qui concerne les dispositions prévues au chapitre V, régularisant le régime des sanctions, la loi 1/1990 du 8 janvier relative à la règle du marché et de la défense des consommateurs et des usagers est appliquée, sans préjudice des dispositions sectorielles spécifiques applicables.


 

 Page précédente

 

Catalogne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde