Generalitat de Catalunya

Catalogne

Statut d'autonomie de la Catalogne (2006)

Estatut d'autonomia de Catalunya

(Adopté par référendum en juin 2006)


Les dispositions linguistiques

Le Parlement catalan a adopté, le 30 septembre 2005, un nouveau Statut d'autonomie (Estatut d'autonomia de Catalunya). Le texte constitutionnel, quelque peu modifié, a été adopté par les Cortès (Chambre des députés) de Madrid, le 30 mars 2006, par une majorité de 189 députés sur 345. En vertu du décret 170/2006 du 18 mai, le nouveau Statut d'autonomie de la Catalogne a été soumis à un référendum (18 juin 2006), alors que les Catalans l'ont approuvé dans une proportion de 74 %, ce qui lui donnait effet immédiat et abrogeait par le fait même le Statut d'autonomie de 1979. Il existe d'autres articles à portée linguistique, dont ceux concernant le statut particulier du val d'Aran (voir le texte). Le Statut de 2006, appelé aussi Loi organique 6/2006 du 19 juillet réforme le Statut d’autonomie de la Catalogne, a été adopté à la fois en catalan et en espagnol.

Après quatre années de débats polémiques, le Tribunal constitutionnel a, le 28 juin 2010, invalidé 14 des 223 articles du Statut autonomie, dont l'article 6.1 sur l'obligation d'apprendre le catalan. En fait, le catalan demeure la «langue d'usage normal» en Catalogne, mais le Tribunal constitutionnel lui a retiré son caractère «préférentiel» dans les administrations et les médias publics locaux. Ce qui est surprenant, c'est que le Statut d'autonomie avait pourtant fait l'objet d'un vote favorable, tant au Parlement catalan qu'au Parlement espagnol, en plus d'être approuvé par référendum. Évidemment, la sentence du 28 juin 2010 n'a pas été bien accueillie en Catalogne.

Article 6 (catalan)

La llengua pròpia i les llengües oficials

1) La llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el català és la llengua d'ús normal i preferent de les administracions públiques i dels mitjans de comunicació públics de Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament.

2) El català és la llengua oficial de Catalunya. També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l'Estat espanyol. Totes les persones tenen el dret d'utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. Els poders públics de Catalunya han d'establir les mesures necessàries per a facilitar l'exercici d'aquests drets i el compliment d'aquest deure. D'acord amb el que disposa l'article 32, no hi pot haver discriminació per l'ús de qualsevol de les dues llengües.

3) La Generalitat i l'Estat han d'emprendre les accions necessàries per al reconeixement de l'oficialitat del català a la Unió Europea i la presència i la utilització del català en els organismes internacionals i en els tractats internacionals de contingut cultural o lingüístic.

4) La Generalitat ha de promoure la comunicació i la cooperació amb les altres comunitats i els altres territoris que comparteixen patrimoni lingüístic amb Catalunya. A aquests efectes, la Generalitat i l’Estat, segons que correspongui, poden subscriure convenis, tractats i altres mecanismes de col·laboració per a la promoció i la difusió exterior del català.

5) La llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, és la llengua pròpia d'aquest territori i és oficial a Catalunya, d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i les lleis de normalització lingüística.

Article 6 (traduction du gouvernement catalan)

La langue propre et les langues officielles

1)
La langue propre de la Catalogne est le catalan. En tant que tel, le catalan est la langue utilisée habituellement et
de préférence par les administrations publiques et les médias publics de Catalogne. En outre, le catalan est normalement utilisé comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans l’enseignement. [Déclaré incons-titutionnel]

2) Le catalan est la langue officielle de la Catalogne, de même que le castillan, qui est la langue officielle de l'État espagnol. Toutes les personnes ont le droit d'utiliser les deux langues officielles, et les citoyens de Catalogne ont le droit et le devoir de les connaître. Les pouvoirs publics de Catalogne doivent mettre en place les mesures nécessaires pour faciliter l'exercice de ces droits et le respect de ce devoir. Conformément aux dispositions de l'article 32, il ne peut y avoir de discrimination en raison de l'utilisation de l'une ou l'autre langue. [Réinterprété]

3) La Generalitat et l'État doit mener les actions nécessaires pour la reconnaissance du caractère officiel du catalan dans l'Union européenne et la présence et l'utilisation du catalan dans les organismes internationaux et dans les traités internationaux à contenu culturel ou linguistique.

4) La Generalitat doit promouvoir la communication et la coopération avec les autres communautés et territoires possédant un patrimoine linguistique commun avec la Catalogne. À ces effets, la Generalitat et l'État, selon le cas, peuvent adhérer à des conventions, des traités et autres mécanismes de collaboration pour la promotion et la diffusion du catalan à l'étranger.

5) La langue occitane, qui porte le nom d'aranais en Aran, est la langue propre de ce territoire et elle est une langue officielle en Catalogne, conformément aux dispositions du présent Statut et des lois de normalisation linguistique.

 

Capítol III. Drets i deures lingüístics

Article 32.

Drets i deures de coneixement i ús de les llengües

Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques. Els actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la llengua, validesa i eficàcia plenes.

Article 33.

Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatals

1. Els ciutadans tenen el dret d'opció lingüística. En les relacions amb les institucions, les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, organitzacions i administracions públiques, inclosa l'Administració electoral a Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen funcions públiques.

2. Totes les persones, en les relacions amb l'Administració de justícia, el Ministeri Fiscal, el notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que puguin patir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, ni se'ls pugui exigir cap mena de traducció.

3. Per a garantir el dret d'opció lingüística, els jutges i els magistrats, els fiscals, els notaris, els registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre Civil i el personal al servei de l'Administració de justícia, per a prestar llurs serveis a Catalunya, han d'acreditar, en la forma que estableixen les lleis, que tenen un nivell de coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, que els fa aptes per a complir les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball.

4. Per a garantir el dret d'opció lingüística, l'Administració de l'Estat situada a Catalunya ha d'acreditar que el personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies del seu lloc de treball.

5. Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en català amb els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d'àmbit estatal, d'acord amb el procediment establert per la legislació corresponent. Aquestes institucions han d'atendre i han de tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena eficàcia jurídica.

Article 34.

Drets lingüístics dels consumidors i usuaris

Totes les persones tenen dret a ésser ateses oralment i per escrit en la llengua oficial que elegeixin en llur condició d'usuàries o consumidores de béns, productes i serveis. Les entitats, les empreses i els establiments oberts al públic a Catalunya estan subjectes al deure de disponibilitat lingüística en els termes que estableixen les lleis.

Article 35.

Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyament

1. Totes les persones tenen dret a rebre l'ensenyament en català, d'acord amb el que estableix aquest Estatut. El català s'ha d'utilitzar normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge en l'ensenyament universitari i en el no universitari.

2. Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en català en l'ensenyament no universitari. També tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita el català i el castellà en finalitzar l'ensenyament obligatori, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l'ensenyament. L'ensenyament del català i el castellà ha de tenir una presència adequada en els plans d'estudis.

3. Els alumnes tenen dret a no ésser separats en centres ni en grups classe diferents per raó de llur llengua habitual.

4. Els alumnes que s'incorporen més tard de l'edat corresponent al sistema escolar de Catalunya gaudeixen del dret a rebre un suport lingüístic especial si la manca de comprensió els dificulta seguir amb normalitat l'ensenyament.

5.  El professorat i l'alumnat dels centres universitaris tenen dret a expressar-se, oralment i per escrit, en la llengua oficial que elegeixin.

Article 36.

Drets amb relació a l'aranès

1. A l'Aran totes les persones tenen el dret de conèixer i utilitzar l'aranès i d'ésser ateses oralment i per escrit en aranès en llurs relacions amb les administracions públiques i amb les entitats públiques i privades que en depenen.

2. Els ciutadans de l'Aran tenen el dret d'utilitzar l'aranès en llurs relacions amb la Generalitat.

3. S'han de determinar per llei els altres drets i deures lingüístics amb relació a l'aranès.

Article 50.

Foment i difusió del català 

1. Els poders públics han de protegir el català en tots els àmbits i sectors i n'han de fomentar l'ús, la difusió i el coneixement. Aquests principis també s'han d'aplicar respecte a l'aranès.

2. El Govern, les universitats i les institucions d'ensenyament superior, en l'àmbit de les competències respectives, han d'adoptar les mesures pertinents per a garantir l'ús del català en tots els àmbits de les activitats docents, no docents i de recerca.

3. Les polítiques de foment del català s'han d'estendre al conjunt de l'Estat, a la Unió Europea i a la resta del món.

4. Els poders públics han de promoure que les dades que figurin en l'etiquetatge, en l'embalatge i en les instruccions d'ús dels productes distribuïts a Catalunya constin també en català.

5. La Generalitat, l'Administració local i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També l'han d'emprar en les comunicacions i les notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques residents a Catalunya, sens perjudici del dret dels ciutadans a rebre-les en castellà si ho demanen.

6. Els poders públics han de garantir l'ús de la llengua de signes catalana i les condicions que permetin d'assolir la igualtat de les persones amb sordesa que optin per aquesta llengua, que ha d'ésser objecte d'ensenyament, protecció i respecte.

7. L'Estat, d'acord amb el que disposa la Constitució, ha de donar suport a l'aplicació dels principis que estableix aquest article. S'han d'establir els instruments de coordinació i, si escau, d'actuació conjunta perquè siguin més efectius.

Chapitre III. Droits et devoirs linguistiques

Article 32

Droits et devoirs de connaissance et d’utilisation des langues

Toutes les personnes ont le droit de ne pas être discriminées pour des raisons linguistiques. Les actes juridiques, quelle que soit la langue officielle de rédaction, sont, pour ce qui est de la langue, pleinement valides et efficaces.

Article 33

Droits linguistiques auprès des administrations publiques et des institutions de l'État

1. Les citoyens ont droit à l’option linguistique. Dans le cadre des relations avec les institutions, les organisations et les administrations publiques de la Catalogne, toutes les personnes ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix. Ce droit oblige les institutions, organisations et administrations publiques, y compris l’Administration électorale en Catalogne, et en général, les entités privées en dépendant lorsqu’elles exercent des fonctions publiques.

2. Toutes les personnes, dans le cadre des relations avec l’Administration de justice, le Ministère public, le notariat et les registres publics, ont le droit d’utiliser la langue officielle de leur choix lors de toutes les actions judiciaires, notariales et relatives aux registres, et de recevoir toute la documentation officielle rédigée en Catalogne dans la langue de leur choix, sans que cela n’entraîne de situation où la personne se trouverait démunie ni de retard indu en raison de la langue utilisée. En outre, aucun type de traduction ne pourra être exigé.

3. Pour garantir le droit d’option linguistique, les juges et magistrats, les représentants du Ministère public, les notaires, les conservateurs des hypothèques et les responsables des registres du commerce et des sociétés, les employés du registre d’état civil et le personnel au service de l’Administration de justice devront, pour pouvoir prêter leurs services en Catalogne, justifier, dans la forme établie par les lois, qu’ils possèdent des connaissances suffisantes des langues officielles les rendant aptes à exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.

4. Pour garantir le droit d’option linguistique, l’Administration de l’État située en Catalogne doit justifier que le personnel qu’elle emploie possède des connaissances suffisantes dans les deux langues officielles afin de pouvoir exercer les fonctions correspondant à leur poste de travail.

5. Les citoyens de Catalogne ont le droit de s’adresser par écrit en catalan aux organismes constitutionnels et aux organismes juridictionnels de l'État, conformément à la procédure établie par la législation correspondante. Ces institutions doivent recevoir et traiter les documents écrits présentés en catalan, documents qui ont, dans tous les cas, pleine efficacité juridique.  [Réinterprété]

Article 34

Droits linguistiques des consommateurs et des usagers

Toute personne a le droit d’être servie, à l’oral comme à l’écrit, dans la langue officielle de son choix à titre d’usagère ou de consommatrice de biens, de produits et de services. Les organismes, entreprises et établissements ouverts au public en Catalogne sont sujets au devoir de disponibilité linguistique selon les conditions prévues par la loi.  [Réinterprété]

Article 35

Droits linguistiques dans le domaine de l’enseignement

1. Toutes les personnes ont le droit de recevoir un enseignement en catalan, conformément aux dispositions du présent Statut. Le catalan doit habituellement être utilisé comme langue véhiculaire et d’apprentissage dans le cursus universitaire et non universitaire.

2. Les élèves ont le droit de recevoir un enseignement en catalan dans le cadre de l’enseignement non universitaire. Ils ont également le droit et le devoir de posséder des connaissances suffisantes, à l’oral et à l’écrit, en catalan et en castillan à la fin de la période d’enseignement obligatoire, quelle que soit leur langue habituelle au moment d’incorporer l’enseignement. L’enseignement du catalan et du castillan doit être suffisamment présent dans les plans d’études.

3. Les élèves ont le droit de ne pas être séparés dans des établissements ou dans des groupes classe différents en raison de leur langue habituelle.

4. Les élèves qui incorporent le système scolaire catalan après l’âge correspondant ont le droit de recevoir un soutien linguistique spécial si le manque de compréhension ne leur permet pas de suivre normalement l’enseignement dispensé.

5. Les professeurs et les étudiants des établissements universitaires ont le droit de s’exprimer, à l’oral et à l’écrit, dans la langue officielle de leur choix.

Article 36

Droits relatifs à la langue aranaise

1. Dans l’Aran, toutes les personnes ont le droit de connaître et d’utiliser l’aranais et d’être servies â l’oral et à l’écrit dans cette langue, dans le cadre de leurs relations avec les administrations publiques et les organismes publics et privés qui en dépendent.

2. Les citoyens de l’Aran ont le droit d’utiliser l’aranais dans le cadre de leurs relations avec la Generalitat.

3. Les autres droits et devoirs linguistiques relatifs à l’aranais doivent être déterminés par loi.

Article 50

Encouragement et diffusion du catalan

1. Les pouvoirs publics doivent protéger le catalan dans tous les domaines et secteurs, ils doivent favoriser et encourager son emploi, sa diffusion et son enseignement. Ces principes sont également applicables à l’aranais.

2. Le Gouvernement, les universités et les institutions d’enseignement supérieur, dans le domaine de leurs compétences respectives, doivent adopter les mesures pertinentes afin de garantir et d’encourager l’emploi du catalan dans toutes les activités enseignantes et non enseignantes, ainsi que dans la recherche.

3. Les politiques d’encouragement du catalan doivent être étendues à l’ensemble de l’État, à l’Union européenne et au reste du monde.

4. Les pouvoirs publics doivent veiller à ce que les données qui figurent sur l’étiquetage, l’emballage et les modes d’emploi des produits distribués en Catalogne figurent aussi en catalan.

5. La Generalitat, l’Administration locale et les autres organismes publics de la Catalogne, les institutions et les entreprises qui en dépendent, ainsi que les concessionnaires de leurs services, doivent utiliser le catalan dans leurs interventions internes et leurs relations mutuelles. Ils doivent également l’utiliser normalement dans les communications et les notifications adressées aux personnes physiques ou morales qui résident en Catalogne, sans préjudice du droit des citoyens à les recevoir en castillan, s’ils en font la demande.  [Réinterprété]

6. Les pouvoirs publics doivent garantir l’emploi de la langue des signes catalane et les conditions nécessaires pour atteindre l’égalité des personnes sourdes et malentendantes qui optent pour cette langue, en encourageant son enseignement, sa protection et son respect.

7. L’État, conformément à ce qui est prévu dans la Constitution, doit encourager l’application des principes énoncés dans le présent article. Il importe à cet effet de définir les outils de coordination et, le cas échéant, d’action conjointe afin de les rendre effectifs.

On peut lire une version complète du Statut d'autonomie en français, une traduction de la Generalitat de Catalogne, en cliquant ICI, s.v.p.


 

Page précédente

Catalogne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde