Finlande

Constitution du 1er mars 2000

Dispositions linguistiques

La présente version française de la Constitution de 2000 est une traduction non officielle du ministère finlandais de la Justice. Le finnois et le suédois ont, d'après la Constitution, le statut de langues nationales, non celui de langues officielles. En finnois, le mot "kansalliskielet" de l'article 17 renvoie dans l'ordre à l'adjectif nationales et au nom langues. En suédois, le paragraphe 1 du même article se présente comme suit: "Finlands nationalspråk är finska och svenska" («Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois»). Pour marquer le statut de «langues officielles», le suédois utilise l'expression "officiellt språk" (souvent employé dans l'usage courant), plutôt que "nationalspråk" (dans les textes juridiques). Bref, la Finlande n'a pas juridiquement de «langues officielles», mais des «langues nationales».

Version française   -  Version finnoise  -  Version suédoise

Constitution finlandaise  [traduction française]

Article 6

Égalité

1) Tous les hommes sont égaux devant la loi.

2) Nul ne peut sans raison valable faire l'objet d'une discrimination fondée sur le sexe, l'âge, l'origine, la langue, la religion, les convictions, les opinions, l'état de santé, un handicap ou tout autre motif lié à la personne.

3) Les enfants doivent être traités comme des personnes à part entière et doivent pouvoir influer sur les questions les concernant personnellement dans une mesure correspondant à leur niveau de maturité.

4) L'égalité des sexes est développée dans les activités sociales et dans la vie professionnelle, notamment dans la fixation des rémunérations et des autres conditions de travail, conformément à des dispositions plus précises fixées dans une loi.

Article 17

Droit à sa propre langue et culture

1) Les langues nationales de la Finlande sont le finnois et le suédois.

2) Le droit de chacun d'employer dans ses rapports avec les juridictions et toutes autres autorités sa langue maternelle, le finnois ou le suédois, et d'obtenir les expéditions le concernant en cette langue est garanti par la loi. L'État subvient aux besoins culturels et sociaux de la population de langue finnoise et de celle de langue suédoise selon des principes identiques.

3) Le peuple autochtone same ainsi que les Rom [Tsiganes] et les autres groupes ont le droit de conserver et de développer leur langue et leur culture. Le droit des Sames d'utiliser leur langue maternelle dans leurs rapports avec les autorités est réglé par la loi. Les droits des personnes utilisant la langue des signes ou ayant besoin d'une interprétation ou d'une traduction en raison d'un handicap sont garantis par la loi.

Article 51

Langues utilisées lors des travaux parlementaires

1) Les langues utilisées lors des travaux parlementaires sont le finnois et le suédois.

2) Les documents nécessaires pour le dépôt d'une affaire au Parlement doivent être communiqués par l'exécutif et par les autres autorités en finnois et en suédois. Les réponses et les lettres du Parlement, les rapports et les avis des commissions, ainsi que les propositions écrites de la conférence des présidents sont également rédigés en finnois et en suédois.

Article 79

Publication et entrée en vigueur de la loi

1) Toute loi qui a été adoptée dans l'ordre prévu pour les lois constitutionnelles doit en porter mention.

2) Toute loi qui a obtenu la sanction du président de la République ou qui entre en vigueur sans sanction, doit être signée par le président de la République et contresignée par le ministre compétent. Le gouvernement doit ensuite, sans délai, publier ladite loi dans le Recueil des actes législatifs et réglementaires de Finlande.

3) Toute loi doit porter mention de sa date d'entrée en vigueur. Pour des raisons particulières, il peut être prévu que la date d'entrée en vigueur d'une loi est fixée par décret. Si une loi n'a pas été publiée au plus tard à la date prévue pour son entrée en vigueur, elle entre en vigueur au jour de sa publication.

4) Les lois sont adoptées et publiées en finnois et suédois.

Article 130

Entrée en vigueur

1) La présente Constitution entre en vigueur le 1er mars 2000.

2) Les dispositions nécessaires à la mise en application de la Constitution sont adoptées dans une loi distincte.

Finlands grundlag [version suédoise]

6 §

Jämlikhet

1) Alla är lika inför lagen.

2) Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.

3) Barn skall bemötas som jämlika individer och de skall ha rätt till medinflytande enligt sin utvecklingsnivå i frågor som gäller dem själva.

4) Jämställdhet mellan könen i samhällelig verksamhet och i arbetslivet främjas enligt vad som närmare bestäms genom lag, särskilt vad gäller lönesättning och andra anställningsvillkor.

7 §

Rätt till eget språk och egen kultur

1) Finlands nationalspråk är finska och svenska.

2) Vars och ens rätt att hos domstol och andra myndigheter i egen sak använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, samt att få expeditioner på detta språk skall tryggas genom lag. Det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svenskspråkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

3) Samerna såsom urfolk samt romerna och andra grupper har rätt att bevara och utveckla sitt språk och sin kultur. Bestämmelser om samernas rätt att använda samiska hos myndigheterna utfärdas genom lag. Rättigheterna för dem som använder teckenspråk samt dem som på grund av handikapp behöver tolknings- och översättningshjälp skall tryggas genom lag.

51 §

Språket i riksdagsarbetet

1) I riksdagsarbetet används finska eller svenska.

2) De handlingar som behövs för att ett ärende skall tas upp i riksdagen skall regeringen och andra myndigheter överlämna på finska och svenska. Riksdagens svar och skrivelser, utskottens betänkanden och utlåtanden samt talmanskonferensens skriftliga förslag skall likaså avfattas på finska och svenska.

79 §

Publicering och ikraftträdande

1) Om en lag har stiftats i grundlagsordning, skall detta framgå av lagen.

2) En lag som har stadfästs eller som träder i kraft utan stadfästelse skall undertecknas av republikens president och kontrasigneras av den föredragande ministern. Statsrådet skall därefter utan dröjsmål publicera lagen i Finlands författningssamling.

3) Av en lag skall framgå när den träder i kraft. Av särskilda skäl kan i en lag anges att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms genom förordning. Har en lag inte publicerats senast vid den tidpunkt som har bestämts för ikraftträdandet, träder den i kraft samma dag den publiceras.

4) Lagarna stiftas och publiceras på finska och svenska.

130 §

Ikraftträdande

1) Denna grundlag träder i kraft den 1 mars 2000.

2) Bestämmelser som behövs för att verkställa grundlagen utfärdas genom en separat lag.

Suomen perustuslaki [version finnoise]

6 Artikla

Yhdenvertaisuus

1) Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

2) Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

17 Artikla

Oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin

1) Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

2) Jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa asiassaan omaa kieltään, joko suomea tai ruotsia, sekä saada toimituskirjansa tällä kielellä turvataan lailla. Julkisen vallan on huolehdittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan.

3) Saamelaisilla alkuperäiskansana sekä romaneilla ja muilla ryhmillä on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten oikeudesta käyttää saamen kieltä viranomaisessa säädetään lailla. Viittomakieltä käyttävien sekä vammaisuuden vuoksi tulkitsemis- ja käännösapua tarvitsevien oikeudet turvataan lailla.

51 Artikla

Eduskuntatyössä käytettävät kielet

1)
Eduskuntatyössä käytetään suomen tai ruotsin kieltä.

2) Hallituksen ja muiden viranomaisten on toimitettava asian vireille panemiseksi eduskunnassa tarvittavat asiakirjat suomen ja ruotsin kielellä. Eduskunnan vastaukset ja kirjelmät, valiokuntien mietinnöt ja lausunnot sekä puhemiesneuvoston kirjalliset ehdotukset laaditaan niin ikään suomen ja ruotsin kielellä.

79 Artikla

Lain julkaiseminen ja voimaantulo

1)
Jos laki on säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, tämän tulee ilmetä laista.

2) Laki, joka on vahvistettu tai tulee voimaan ilman vahvistusta, on tasavallan presidentin allekirjoitettava ja asianomaisen ministerin varmennettava. Valtioneuvoston on tämän jälkeen viipymättä julkaistava laki Suomen säädöskokoelmassa.

3) Laista tulee käydä ilmi, milloin se tulee voimaan. Erityisestä syystä laissa voidaan säätää, että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella. Jollei lakia ole julkaistu viimeistään säädettynä voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäivänä.

4) Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kielellä.

130 Artikla
Voimaantulo

1) Tämä perustuslaki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

2) Perustuslain täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset annetaan erityisellä lailla.

La province d'Åland

Finlande


 
 
L'Europe

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde