Finlande

Rčglement sur le Parlement same

no 1727/1995

Cette version du Rčglement sur le Parlement same est une traduction de Jacques Leclerc ā partir de la version suédoise (Förordning om sametinget); elle ne saurait avoir qu'une valeur informative. Voir aussi la Loi sur le Parlement same de 1995 et la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (1991, abrogée) et la Loi sur la langue same (2003).

Förordning om sametinget
(1727/1995)

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 16 och 43 §§ lagen den 17 juli 1995 om sametinget (974/95) samt 21 och 29 §§ lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91),

av dessa lagrum 16 § lagen om sametinget sådan den lyder i lag av den 22 december 1995 (1725/95) och 21 § lagen om användning av samiska hos myndigheter sådan den lyder i lag av den 22 december 1995 (1726/95):

1 §

Samernas hembygdsområde

Samernas hembygdsområde och dess gränser framgår av den karta som ingår som bilaga till denna förordning.

2 §

Sametingets byråer

Vid sametinget finns en allmän byrå och en byrå för samiska språket. Vid sametinget kan vid behov finnas även andra byråer.

3 §

Byrån för samiska språket

Byrån för samiska språket skall:

1) utföra översättningar för olika myndigheter och inrättningar i enlighet med lagen om användning av samiska hos myndigheter (516/91),

2) bistå myndigheter och inrättningar med att skaffa tolkar som kan samiska och med andra uppgifter som avses i lagen om användning av samiska hos myndigheter samt

3) följa hur syftena med lagen om användning av samiska hos myndigheter uppnås och vid behov ta initiativ för att främja användningen av samiska.

Byrån skall i sin översättningsverksamhet beakta de rekommendationer och anvisningar som den samnordiska samiska språknämnden har gett samt allmänna principer för språkvård.

4 §

Personal

1) Vid sametinget kan finnas tjänster som förvaltningsdirektör, lagfaren sekreterare, translater och byråsekreterare samt vid behov annan personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande.

2) Förvaltningsdirektören skall leda, övervaka och utveckla byråernas verksamhet.

5 §

Behörighetsvillkor för personalen

Behörighetsvillkor är

1) för förvaltningsdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt förtrogenhet med samefrågor och förvaltningsuppgifter,

2) för den lagfarna sekreteraren juris kandidatexamen och kännedom om juridiska frågor som gäller samerna,

3) för translater för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan utbildning samt sådan rätt att vara verksam som auktoriserad translater från finska till samiska och tvärtom som avses i lagen om auktoriserade translatorer (1148/88), samt

4) för den övriga personalen den utbildning som tjänsten eller uppgiften kräver.

Av personalen krävs dessutom kunskap i samiska, om inte sametinget beslutar något annat i fråga om någon tjänst eller uppgift.

6 §

Undertecknande av handlingar

Om undertecknandet av sametingets handlingar bestäms i arbetsordningen för sametinget.

7 §

Ikraftträdande

1) Denna förordning träder i kraft den januari 1996.

2) Genom denna förordning upphävs förord ningen av den 13 september 1991 om byrån fö samiska språket (1202/1991).

3) Åtgärder som verkställigheten av förordning en förutsätter får vidtas innan den träder kraft.

4) Tjänsterna vid sametinget kan första gånger besättas utan att förklaras lediga.

Helsingfors den 22 december 1995

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Sauli Niinistö

Rčglement sur le Parlement same
(1727/1995)

Conformément ā la demande du ministre de la Justice, avec le soutien des articles 16 et 43 de la Loi sur le Parlement same (974/95) adoptée le 17 juillet 1995, ainsi que les articles 21 et 29 de la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (516/91) adoptée le 8 mars 1991, et

de l'article 16 de la Loi sur le Parlement same qu'elle que modifiée dans la loi du 22 décembre 1995 (1725-1795) et de l'article 21 de la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités, telle que modifiée par la loi du 22 décembre 1995 (1726-1795):

Article 1er

Le territoire same

Le territoire same et ses limites doivent ętre conformes aux indications inscrites sur la carte annexée au présent rčglement.

Article 2

Le Parlement same et ses agences

Le Parlement sami est un organisme public et une agence pour la langue same. Le Parlement same peut, si nécessaire, prévoir d'autres agences.

Article 3

Bureau de la langue same

Les fonctions du Bureau de la langue same sont les suivantes:

1) Effectuer des traductions pour les autorités et les organismes, conformément ā la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités (516/91);

2) Aider les autorités et les organismes ā acquérir des interprčtes compétents en langue same et dans les autres tâches mentionnées dans la
Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités;
et

3) Respecter les objectifs prescrits par la Loi sur l'usage de la langue same devant les autorités et, si nécessaire, prendre l'initiative de promouvoir l'utilisation du same.

Dans ses activités de traduction, le Bureau prend en compte les recommandations et les directives du Conseil nordique mixe de la langue same nordique, ainsi que les principes de l'aménagement linguistique générale.

Article 4

Le personnel

1) Le parlement same peut prévoir des services assumés par un directeur administratif, un secrétaire juriste, un traducteur et un secrétaire de bureau, ainsi que d'autres membres du personnel en vertu d'un contrat de travail de la fonction publique.

2) Le directeur administratif doit gérer, superviser et développer les activités du Bureau.

Article 5

Conditions d'admissibilité du personnel

Les critčres d'admissibilité sont les suivants:

1) Pour le directeur administratif, détenir un haut diplôme universitaire approprié, ainsi que la connaissance des affaires sames et des tâches administratives;

2) Pour le pour le secrétaire juriste, détenir une maîtrise en droit et l'expérience des questions juridiques reliées au peuple same;
 
3) Pour le traducteur, détenir un diplôme universitaire ou tout autre formation adaptée ainsi que le droit d'exercer ses fonctions en tant que traducteur certifié du finnois vers le same et inversement, conformément ā la Loi sur les traducteurs agréés (1148/1988); et

4) pour les autres membres du personnel, une formation est nécessaire pour la fonction ou le poste exigé.

Il est en outre nécessaire que le personnel maîtrise la langue same, sauf si le Parlement same en décide autrement ā l'égard d'un service ou d'une fonction.

Article 6

Signature des documents

La signature des documents du Parlement same est prévue dans les rčglement de procédure du Parlement same.

Article 7

Entrée en vigueur

1) Le présent rčglement entre en vigueur le 1er janvier 1996.

2) Le présent rčglement abroge le rčglement du 13 septembre 1991 sur le Bureau de la langue same (1202/1991).

3) La mise en oeuvre des mesures pour un rčglement peuvent ętre enprise avant qu'il ne prenne effet.

4) Les services du Parlement sâme peuvent pour le premičre fois ętre comblés sans ętre déclarés vacants.

Helsinki, le 22 décembre 1995

Le président de la République,
Martti Ahtisaari

Le ministre de la Justice,
Sauli Niinistö

Page précédente

    

Finlande

Accueil: aménagement linguistique dans le monde