Lietuvos Respublikos
(
République de Lituanie)

Lituanie

Loi sur la langue officielle

(Valstybinės kalbos įstatymas)

1995-2002

La présente version française de la Loi sur la langue officielle est une traduction faite à partir des versions lituanienne (Valstybinės kalbos įstatymas) et anglaise (Law on the State Language). Littéralement, le titre en lituanien se traduit par «loi sur la langue d'État»: Valstybinės ("État"), kalbos  ("langue") et įstatymas ("loi"). Cependant, en français, la traduction exacte de Valstybine kalba correspond à «langue officielle». Cette loi de 1995 a été modifiée en 2002, notamment pour les articles 16 et 25.

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas

1995 m. sausio 31 d. Nr. I-779
Vilnius

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1 straipsnis.

1) Šis įstatymas nustato valstybinės kalbos vartojimą viešajame Lietuvos gyvenime, valstybinės kalbos apsaugą, kontrolę ir atsakomybę už Valstybinės kalbos įstatymo pažeidimus.

2) Įstatymas nereglamentuoja Lietuvos gyventojų neoficialaus bendravimo ir religinių bendruomenių bei asmenų, priklausančių tautinėms bendrijoms, renginių kalbos.

3) Asmenų, priklausančių tautinėms bendrijoms, teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą ir papročius garantuoja kiti Lietuvos Respublikos įstatymai ir Lietuvos Respublikos Seimo priimti teisės aktai.

2 straipsnis.

Lietuvos Respublikos valstybinė kalba yra lietuvių kalba.

II. ĮSTAIGOS, ĮMONĖS IR ORGANIZACIJOS

3 straipsnis.

Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai priimami ir skelbiami valstybine kalba.

4 straipsnis.

Visos Lietuvos Respublikoje veikiančios institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos raštvedybą, apskaitos, atskaitomybės, finansinius bei techninius dokumentus tvarko valstybine kalba.

5 straipsnis.

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės ir organizacijos tarp savęs susirašinėja valstybine kalba.

6 straipsnis.

Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų vadovai, taip pat tarnautojai ir pareigūnai, policijos, teisėsaugos tarnybų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos bei kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai, tarnautojai ir pareigūnai turi mokėti valstybinę kalbą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas kalbos mokėjimo kategorijas.

7 straipsnis.

Valstybės ir savivaldos institucijų, įstaigų ir organizacijų, ryšių, transporto, sveikatos ir socialinės apsaugos, policijos ir teisėsaugos tarnybų, prekybos ir kitų gyventojų aptarnavimo įstaigų vadovai turi užtikrinti, kad gyventojai būtų aptarnaujami valstybine kalba.

III. TEISMAI

8 straipsnis.

1) Teismo procesas Lietuvos Respublikoje vyksta valstybine kalba.

2) Valstybinės kalbos nemokantiems teismo proceso dalyviams teismas nemokamai teikia vertėjo paslaugas.

IV. SANDORIAI

9 straipsnis.

1) Visi Lietuvos Respublikos fizinių ir juridinių asmenų sandoriai sudaromi valstybine kalba. Prie jų gali būti pridedami vertimai į vieną ar kelias kalbas.

2) Sandoriai su užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis sudaromi valstybine ir kita abiems pusėms priimtina kalba.

V. OFICIALŪS RENGINIAI

10 straipsnis.

1) Oficialūs valstybės ir savivaldos institucijų, valstybės įstaigų, įmonių organizuojami renginiai (sesijos, suvažiavimai, susirinkimai, posėdžiai, pasitarimai ir kiti) vyksta valstybine kalba.

2) Tais atvejais, kai kalbėtojas vartoja kitą kalbą, turi būti verčiama į valstybinę kalbą.

3) Pirmoji šio straipsnio dalis netaikoma Lietuvos Respublikoje organizuojamiems tarptautiniams renginiams.

VI. ŠVIETIMAS IR KULTŪRA

11 straipsnis.

1) Valstybė garantuoja Lietuvos Respublikos gyventojams teisę įgyti bendrąjį, profesinį, aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą valstybine kalba.

2) Sąlygos įgyti bendrąjį išsilavinimą valstybine kalba garantuojamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

12 straipsnis.

Visos vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos turi išmokyti valstybinės kalbos valstybės nustatyta tvarka.

13 straipsnis.

1) Lietuvoje viešai demonstruojamos audiovizualinės programos, kino filmai turi būti verčiami į valstybinę kalbą arba rodomi su lietuviškais subtitrais.

2) Šio straipsnio pirmoji dalis netaikoma mokomiesiems, specialiesiems, proginiams ir tautinėms bendrijoms skirtiems renginiams bei programoms, taip pat Lietuvoje transliuojamoms užsienio valstybių radijo bei televizijos laidoms ir muzikinių kūrinių tekstams.

VII. VARDAI IR PAVADINIMAI

14 straipsnis.

Oficialios, sunormintos vietovardžių lytys Lietuvos Respublikoje rašomos valstybine kalba.

15 straipsnis.

1) Lietuvos Respublikoje vartojamos įstatymų nustatytos Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžių lytys.

2) Asmenvardžiai keičiami bei koreguojami įstatymų nustatyta tvarka.

16 straipsnis.

Visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų.

VIII. ŽENKLAI IR INFORMACIJA

17 straipsnis.

Lietuvos Respublikoje viešieji užrašai yra valstybine kalba. Valstybinė kalba privaloma visų Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų antspauduose, spauduose, dokumentų blankuose, iškabose, tarnybinių patalpų ir kituose užrašuose, Lietuvos gaminių ir paslaugų pavadinimuose bei aprašuose.

18 straipsnis.

1) Tautinių bendrijų organizacijų pavadinimai, jų informaciniai užrašai greta valstybinės kalbos gali būti pateikiami ir kitomis kalbomis.

2) Užrašų kitomis kalbomis formatas negali būti didesnis negu užrašų valstybine kalba.

IX. VALSTYBINĖS KALBOS TAISYKLINGUMAS

19 straipsnis.

Valstybė rūpinasi taisyklingos lietuvių kalbos prestižu, sudaro sąlygas saugoti kalbos normas, asmenvardžius, vietovardžius, tarmes ir rašytinius kalbos paminklus, užtikrina materialinę bazę valstybinei kalbai funkcionuoti, visapusiškai remia kaip prioritetinę mokslo šaką lietuvių kalbos tyrinėjimus ir šią kalbą tyrinėjančias mokslo įstaigas, lietuvių kalbos mokslo ir praktikos knygų leidybą.

20 straipsnis.

Valstybinės kalbos globos kryptis ir uždavinius nustato ir kalbos normas aprobuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.

21 straipsnis.

Taisyklingos valstybinės kalbos mokėjimo reikalavimai įtraukiami į valstybės tarnautojų, pedagogų, visuomenės informavimo priemonių ir leidybos darbuotojų atestavimo nuostatus ir taikomi atsižvelgiant į kvalifikaciją bei einamas pareigas.

22 straipsnis.

Lietuvos visuomenės informavimo priemonės (spauda, televizija, radijas ir kt.), visi knygų ir kitų leidinių leidėjai privalo laikytis taisyklingos lietuvių kalbos normų.

23 straipsnis.

Visi viešieji užrašai turi būti taisyklingi.

X. ATSAKOMYBĖ IR KONTROLĖ

24 straipsnis.

1) Bet kokie veiksmai prieš Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytą valstybinės kalbos statusą neleistini.

2) Už šio įstatymo nuostatų tiesioginį vykdymą atsakingi institucijų, įstaigų, įmonių, tarnybų bei organizacijų vadovai.

3) Asmenys, pažeidę šį įstatymą, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

25 straipsnis.

Šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Valstybinė kalbos inspekcija.
Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-954, 2002-06-13, Žin., 2002, Nr. 68-2760 (2002-07-03)

26 straipsnis.

Įsigaliojus šiam įstatymui, pripažįstami netekusiais galios:

1. 1989 m. sausio 25 d. Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas "Dėl Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimo" (Žin., 1989, Nr.4-11);

2. 1989 m. vasario 20 d. Lietuvos TSR Ministrų Tarybos nutarimas "Dėl priemonių Lietuvos TSR valstybinės kalbos vartojimui užtikrinti" (Žin., 1989, Nr.7-51).

27 straipsnis.

Šis įstatymas įgyvendinamas pagal įstatymą "Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo".

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Loi de la république de Lituanie sur la langue officielle

Adoptée le 31 janvier 1995, no I-779
Vilnius

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

1) La présente loi réglemente l'usage de la langue officielle dans la vie publique de la Lituanie, la protection et le contrôle de la langue officielle et la responsabilité des infractions à la Loi sur la langue officielle.

2) La loi ne réglemente pas les communications officieuses de la population et la langue des événements des communautés religieuses comme de celle des personnes appartenant aux communautés ethniques.

3) D'autres lois de la république de Lituanie et des actes juridiques adoptés par le Seimas de la république de la Lituanie garantissent le droit des personnes appartenant aux communautés ethniques afin de favoriser leur langue, leur culture et leurs coutumes.

Article 2

La langue officielle de la république de Lituanie est le lituanien.

II. ÉTABLISSEMENTS, ENTREPRISES ET ORGANISMES

Article 3

Les lois de la république de Lituanie et autres actes juridiques sont adoptés et promulgués dans la langue officielle.

Article 4

Toutes les institutions, tous les bureaux, toutes les entreprises et tous les organismes établis dans la république de Lituanie doivent effectuer leurs affaires et conserver leurs registres, rapports, documents techniques et financiers dans la langue officielle.

Article 5

L'État et les instances administratives locales, les bureaux, les entreprises et les organismes de la république de Lituanie gèrent leur correspondance entre les uns et les autres dans la langue officielle.

Article 6

Les cadres, les employés et les fonctionnaires de l'État et des instances administratives locales, des bureaux, des services, aussi bien que les cadres, les employés et les fonctionnaires de la police, chargés de faire respecter la loi, ainsi que les établissements de communications, de transport, de la santé et de la sécurité sociale et d'autres institutions offrant des services à la population doivent connaître la langue officielle selon les catégories de connaissance linguistique, établies par le gouvernement de la république de la Lituanie.

Article 7

Les cadres et les établissements d'administration locale, les bureaux et les organismes, aussi bien que les cadres des communications, du transport, de la santé et de la sécurité sociale, de la police et des services d'application de la loi, les commerces et autres établissements fournissant des services à la population doivent s'assurer que la population reçoivent ses services dans la langue officielle.

III. TRIBUNAUX

Article 8

1) La procédure judiciaire dans la république de Lituanie se déroule dans la langue officielle.

2) Le tribunal fournit gratuitement les services d’un interprète aux participants à la procédure judiciaire, qui ne connaissent pas la langue officielle.
 

IV. TRANSACTIONS

Article 9

1) Toutes les transactions des personnes physiques et morales de la république de Lituanie sont conclues dans la langue officielle. Elles peuvent être accompagnés de traductions dans une ou plusieurs langues.

2)  Les transactions avec des personnes physiques et morales en provenance d'États étrangers sont conclues dans la langue officielle et une autre langue mutuellement acceptable.

V. ÉVÉNEMENTS OFFICIELS

Article 10

1) Les événements officiels (sessions, congrès, réunions, séances, conférences, etc.) organisés par l'État et les instances administratives locales, les bureaux de l'État et des entreprises se déroulent dans la langue officielle.

2) Lors de ces événements, si un intervenant emploie une autre langue, une traduction doit être fournie dans la langue officielle.

3) Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux événements internationaux organisés dans la république de Lituanie.

VI. ÉDUCATION ET CULTURE

Article 11

1) L'État garantit aux résidants de la république de Lituanie le droit d'acquérir leur instruction générale, professionnelle, post-secondaire et universitaire dans la langue officielle.

2)  Les conditions pour pour l'acquisition de l'instruction générale dans la langue officielle sont garanties sur le territoire entier de la république de Lituanie.

Article 12

Toutes les écoles secondaires d’enseignement général doivent enseigner la langue officielle de la manière prescrite par l’État.

Article 13

1) Les émissions audiovisuelles et les films diffusés publiquement en Lituanie doivent être traduits dans la langue officielle ou diffusés avec des sous-titres en lituanien.

2)
La première partie du présent article ne s'applique pas aux événements et programmes communautaires éducatifs, spéciaux, occasionnels et nationaux, ainsi qu'aux émissions de radio et de télévision étrangers et aux textes d'œuvres musicales diffusés en Lituanie.

VII. NOMS ET TITRES

Article 14

Dans la république de Lituanie, les dénominations officielles et standardisées des toponymes sont rédigées dans la langue officielle.

Article 15

1) Les titres des noms personnels, tels que prescrits par la loi, appartenant aux citoyens de la république de Lituanie sont employés dans la république de Lituanie.

2) Les noms personnels sont modifiés et corrigés de la façon prescrite par la loi.

Article 16 (2002)

Le nom de toutes les entreprises, tous les bureaux et organismes œuvrant dans la république de Lituanie sont formés à partir des normes de la langue lituanienne et des règles approuvées par la Commission de la langue nationale lituanienne sous la responsabilité du Seimas de la république de Lituanie.

VIII. AFFICHES ET INFORMATION

Article 17

En république de Lituanie, les inscriptions publiques sont dans la langue officielle. Celle-ci est obligatoire pour toutes les entreprises, les institutions et les organisations de la république de Lituanie dans les sceaux, les timbres, les formulaires de documents, les panneaux, les locaux de bureau et autres inscriptions, ainsi que les noms et les descriptions des produits et services lituaniens.

Article 18

1) Le nom des organismes des communautés ethniques et leurs affiches d'information peuvent être rendus en d'autres langues ainsi que dans la langue officielle.

2) Le format des inscriptions en d'autres langues ne peut pas être plus grand que celui des inscriptions dans la langue officielle.

IX. EXACTITUDE DE LA LANGUE OFFICIELLE

Article 19

L'État met en valeur le prestige de la langue lituanienne correcte, fournit les conditions pour le respect des normes linguistiques, noms personnels, toponymes, dialectes et œuvres écrites, assure la base matérielle pour le fonctionnement de la langue officielle, fournit l'aide générale aux études de la langue lituanienne comme une priorité de la branche scientifique et des établissements savants étudiant cette langue, aussi bien que la publication de livres sur la science et la pratique de la langue lituanienne

Article 20

La Commission de la langue officielle lituanienne établit les tendances et les tâches relatives à la protection de la langue officielle et approuve les normes linguistiques.

Article 21 (2002)

Les exigences relatives à la connaissance correcte de la langue officielle sont incluses dans les règlements relatifs à la certification des fonctionnaires, des éducateurs, des médias et du personnel des publications et sont appliquées en tenant compte des qualifications et des fonctions exercées.

Article 22

Les médias de Lituanie (presse, télévision, radio, etc.), tous les éditeurs de livres et autres publications doivent respecter les normes de la langue lituanienne correcte.

Article 23

Toutes les affiches publiques doivent être écrites correctement.

X. RESPONSABILITÉS ET CONTRÔLES

Article 24

1) Aucune action contre le statut de la langue officielle établi par la Constitution de la république de Lituanie n'est autorisée.

2) Les cadres des institutions, des établissements, des entreprises, des services et des organisations sont responsables de l'application directe des dispositions de la présente loi.

3) Quiconque viole la présente loi est responsables en vertu de la procédure prévue par la loi.

Article 25

L'application de la présente loi est contrôlée par le Service de contrôle linguistique de la Commission linguistique nationale lituanienne relevant du Seimas de la république de Lituanie.

Article 26

Lorsque la présente loi entrera en vigueur, les documents suivants seront déclarés invalides :

1. le Décret du présidium du Soviet suprême de la RSS de Lituanie sur l'usage de la langue officielle, adopté le 25 janvier 1989 (Journal officiel, 1989, no 4-11);

2. la Résolution du Conseil des ministres de la RSS de Lituanie sur les mesures pour assurer l'usage de la langue officielle de la RSS de Lituanie, adoptée le 20 février 1989 (Journal officiel, 1989, no 7-51).

Article 27

La présente loi entre en vigueur conformément à la Loi sur l'application de la loi de la république de Lituanie sur la langue officielle.

Je promulgue la présente loi édictée par le Seimas de la république de Lituanie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

Lituanie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde