Moldavie

Déclaration d'indépendance

Le 27 août 1991

La Déclaration d'indépendance du 27 août 1991 ne compte qu'une seule mention sur la langue roumaine et la réintroduction de l'alphabet latin (en rouge).

Declarația de Independență a Republicii Moldova

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA, constituit în urma unor alegeri libere și democratice,

AVÎND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru și statalitatea sa neîntreruptă în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale;

CONSIDERÎND actele de dezmembrare a teritoriului național de la 1775 și 1812 ca fiind în contradicție cu dreptul istoric și de neam și cu statutul juridic al Țării Moldovei , acte infirmate de întreaga evoluție a istoriei și de voința liber exprimată a populației Basarabiei și Bucovinei;

SUBLINIIND dăinuirea în timp a moldovenilor în Transnistria – parte componentă a teritoriului istoric și etnic al poporului nostru;

LUÎND ACT de faptul că Parlamentele multor state în declarațiile lor consideră înțelegerea încheiată la 23 august 1939, între Guvernul URSS și Guvernul Germaniei, ca nulă ab initio și cer lichidarea consecințelor politico-juridice ale acesteia, fapt relevat și de Conferința internațională „Pactul Molotov-Ribbentrop și consecințele sale pentru Basarabia” prin Declarația de la Chișinău, adoptată la 28 iunie 1991;

SUBLINIIND că fără consultarea populației din Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herța, ocupate prin forță la 28 iunie 1940, precum și a celei din RASS Moldovenească (Transnistria), formată la 12 octombrie 1924, Sovietul Suprem al URSS, încălcînd chiar prerogativele sale constituționale; a adoptat la 2 august 1940 „Legea URSS cu privire la formarea RSS Moldovenești unionale”, iar Prezidiul său a emis la 4 noiembrie 1940 „Decretul cu privire la stabilirea graniței între RSS Ucraineană și RSS Moldovenească”, acte normative prin care s-a încercat, în absența oricărui temei juridic real, justificarea dezmembrării acestor teritorii și apartenența noii republici la URSS;

REAMINTIND că în ultimii ani mișcarea democratică de eliberare națională a populației din Republica Moldova și-a reafirmat aspirațiile de libertate, independență și unitate națională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naționale de la Chișinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, prin legile și hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin, 31 august 1989, drapelul de stat, din 27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990, și schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23 mai 1991;

PORNIND de la Declarația suveranității Republicii Moldova, adoptată de Parlament la 23 iunie 1990, și de la faptul că populația Republicii Moldova, exercitînd dreptul său suveran, nu a participat la 17 martie 1991, în ciuda presiunilor exercitate de organele de stat ale URSS, la referendumul asupra menținerii URSS;

ȚINÎND SEAMA de procesele ireversibile ce au loc în Europa și în lume de democratizare, de afirmare a libertății, independenței și unității naționale, de edificare a statelor de drept și de trecere la economia de piață:

REAFIRMÎND egalitatea în drepturi a popoarelor și dreptul acestora la autodeterminare, conform Cartei ONU, Actului final de la Helsinki și normelor de drept internațional;

APRECIIND, din aceste considerente, că a sosit ceasul cel mare al săvîrșirii unui act de justiție, în concordanță cu istoria poporului nostru, cu normele de morală și de drept internațional,

PROCLAMĂ solemn, în virtutea dreptului popoarelor la autodeterminare, în numele întregii populații a Republicii Moldova și în fața întregii lumi:

REPUBLICA MOLDOVA ESTE UN STAT SUVERAN, INDEPENDENT ȘI DEMOCRATIC, LIBER SĂ-ȘI HOTĂRASCĂ PREZENTUL ȘI VIITORUL FĂRĂ NICI UN AMESTEC DIN AFARĂ, ÎN CONFORMITATE CU IDEALURILE ȘI NĂZUINȚELE SFINTE ALE POPORULUI ÎN SPAȚIUL ISTORIC ȘI ETNIC AL DEVENIRII SALE NAȚIONALE.

În calitatea sa de STAT SUVERAN și INDEPENDENT, REPUBLICA MOLDOVA:

SOLICITĂ tuturor statelor și guvernelor lumii recunoașterea independenței sale, astfel cum a fost proclamată de Parlamentul liber ales al Republicii, și își exprimă dorința de interes comun cu țările europene, cu toate statele lumii, fiind gata să procedeze la stabilirea de relații diplomatice cu acestea, potrivit normelor de drept internațional și practicii existente în lume în această materie.

ADRESEAZĂ Organizației Națiunilor Unite cererea de a fi admisă ca membru cu drepturi depline în organizația mondială și în agențiile sale specializate;

DECLARĂ că este gata să adere la Actul final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru o nouă Europă, solicitînd, totodată, să fie admisă cu drepturi egale la Conferința pentru Securitate și Cooperare în Europa și la mecanismele sale:

CERE Guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste să înceapă negocieri cu Guvernul Republicii Moldova privind încetarea stării ilegale de ocupație a acesteia și să retragă trupele sovietice de pe teritoriul național al Republicii Moldova;

HOTĂRĂȘTE ca pe întregul său teritoriu să se aplice numai Constituția, legile și celelalte acte normative adoptate de organele legal constituite ale Republicii Moldova;

GARANTEAZĂ exercitarea drepturilor sociale, economice, culturale și a libertății politice ale tuturor cetățenilor Republicii Moldova, inclusiv ale persoanelor aparținînd grupurilor naționale, etnice, lingvistice și religioase, în conformitate cu prevederile Actului final de la Helsinki și ale documentelor adoptate ulterior, ale Cartei de la Paris pentru o nouă Europă.

Așa să ne ajute Dumnezeu!

Adoptată la Chișinău, de Parlamentul Republicii Moldova, la 27 august 1991.

Déclaration d'indépendance de la république de Moldavie

LE PARLEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, créé à l'issue d'élections libres et démocratiques,

CONSIDÉRANT le passé millénaire de notre peuple et son statut d'État ininterrompu dans l'espace historique et ethnique de son devenir national;

CONSIDÉRANT les actes de démembrement du territoire national de 1775 et 1812 comme étant en contradiction avec le droit historique et national et le statut juridique du Pays de Moldavie, les actes réfutés par toute l'évolution de l'histoire et par la volonté librement exprimée de la population de Bessarabie et de Bucovine;

SOULIGNANT la survie des Moldaves en Transnistrie au fil du temps, une composante du territoire historique et ethnique de notre peuple;

NOTANT que les parlements de nombreux États, dans leurs déclarations, considèrent l'accord conclu le 23 août 1939 entre le gouvernement de l'URSS et le gouvernement de l'Allemagne comme nul et non avenu, et demandent la liquidation de ses conséquences politiques et juridiques, comme l'a également noté le Conférence internationale sur le pacte Molotov Ribbentrop et ses conséquences pour la Bessarabie »par la Déclaration de Chisinau, adoptée le 28 juin 1991;

SOULIGNANT que, sans consulter les populations de Bessarabie, du nord de la Bucovine et de Herta, occupées de force le 28 juin 1940, ainsi que celle de la RASS moldave (Transnistrie), formée le 12 octobre 1924, le Soviet suprême de l'URSS a même violé ses prérogatives constitutionnelles; a adopté le 2 août 1940 la «loi de l'URSS sur la formation de l'Union de la RSS de Moldavie», et son Présidium a publié le 4 novembre 1940 le «Décret sur l'établissement de la frontière entre la RSS d'Ukraine et la RSS de Moldavie», les actes normatifs qui tentaient, en l'absence de toute base juridique réelle, de justifier le démembrement de ces territoires et l'affiliation de la nouvelle république à l'URSS;

RAPPELANT que, ces dernières années, le mouvement démocratique pour la libération nationale de la population de la république de Moldavie a réaffirmé ses aspirations à la liberté, à l'indépendance et à l'unité nationale, exprimées dans les documents finaux des grandes assemblées nationales de Chisinau du 27 août 1989, 16 décembre 1990 et 27 août 1991, par les lois et décisions du Parlement de la république de Moldavie
sur le décret de la langue roumaine comme langue officielle et la réintroduction de l'alphabet latin, le 31 août 1989, le drapeau de l'État du 27 avril 1990, les armoiries de l'État du 3 novembre 1990 et le changement de nom officiel de l'État, du 23 mai 1991;

À PARTIR de la Déclaration de souveraineté de la république de Moldavie, adoptée par le Parlement le 23 juin 1990, et du fait que la population de la république de Moldavie, exerçant son droit souverain, n'a pas participé le 17 mars 1991, malgré la pression des organismes de l'État de l'URSS, le référendum sur le maintien de l'URSS;

TENANT COMPTE des processus irréversibles qui se déroulent en Europe et dans le monde de la démocratisation, de l'affirmation de la liberté, de l'indépendance et de l'unité nationale, de la construction de l'État de droit et de la transition vers une économie de marché:

RÉAFFIRMANT l'égalité des droits des peuples et leur droit à l'autodétermination, conformément à la Charte des Nations unies, à l'Acte final d'Helsinki et aux règles du droit international;

CONSIDÉRANT, pour ces raisons, que la grande heure de la commission d'un acte de justice est arrivée, conformément à l'histoire de notre peuple, aux normes de la morale et du droit international,

PROCLAME solennellement, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, au nom de toute la population de la république de Moldavie et devant le monde entier:


LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE EST UN ÉTAT SOUVERAIN, INDÉPENDANT ET DÉMOCRATIQUE, LIBRE DE DÉCIDER DE SON PRÉSENT ET DE SON FUTUR, SANS AUCUNE INTERFÉRENCE EXTERNE, EN GARDANT LES IDÉAUX ET LES ASPIRATIONS DU PEUPLE DANS LES DOMAINES HISTORIQUE ET ETHNIQUE DE SA FORMATION NATIONALE.

En tant que SOUVERAINE ET INDÉPENDANT ÉTAT, LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE:

DEMANDE à tous les États et gouvernements du monde de reconnaître l'indépendance de la république de Moldavie, proclamée par le Parlement librement élu de la République et est disposée à établir des relations politiques, économiques et culturelles et toute autre relation d'intérêt commun avec les pays européens et tous les autres pays du monde, et est prête à établir des relations diplomatiques avec les pays susmentionnés, conformément aux normes du droit international et à la pratique courante en la matière,

DEMANDE à l'Organisation des Nations unies d'être admise en tant que membre à part entière de l'organisation mondiale et de ses institutions spécialisées;

DÉCLARE qu'elle est prêt à adhérer à l'Acte final d'Helsinki et à la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, tout en appelant à son admission à égalité de droits à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et ses mécanismes:

DEMANDE au gouvernement de l'Union des républiques socialistes soviétiques d'entamer des négociations avec le gouvernement de la république de Moldavie sur la cessation de son occupation illégale et de retirer les troupes soviétiques du territoire national de la république de Moldavie;

DÉCIDE que seuls la Constitution, les lois et autres actes normatifs adoptés par les organismes légalement constitués de la république de Moldavie seront appliqués sur l'ensemble de son territoire;

GARANTIT l' exercice de la liberté sociale, économique, culturelle et politique de tous les citoyens de la république de Moldavie, y compris les personnes appartenant à des groupes nationaux, ethniques, linguistiques et religieux, conformément aux dispositions de l'Acte final d'Helsinki et des documents ultérieurs de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe.

Alors que Dieu nous vienne en aide!

Adoptée à Chisinau par le Parlement de la république de Moldavie le 27 août 1991

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde