Moldavie

Loi sur le statut de la langue officielle
(
Lege cu privire la statutul limbii de stat)

(N° 3464 du 31 août 1989)
En désuétude

La présente version française de la Loi sur le statut de la langue officielle (1989) n'a qu'une valeur informative; il s'agit d'une traduction à partir de la versios moldave (Lege cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti). Cette loi est tombée en désuétude parce que la République soviétique socialiste moldave n'existe plus depuis 1991.

Lege cu privire la statutul limbii de stat
a RSS Moldoveneşti
(din  31.08.1989)

În scopul lichidării deformărilor survenite în construcţia lingvistică din RSS Moldovenească, al luării sub protecţia statului a limbii moldoveneşti - una dintre premizele fundamentale ale existenţei naţiunii moldoveneşti în cadrul formaţiei sale naţional-statale suverane al asigurării funcţionării ei în toate sferele pe teritoriul RSS Moldoveneşti şi al reglementării relaţiilor  lingvo-naţionale în republică Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti

h o t ă r ă ş t e :

A completa Constituţia (Legea Fundamentală) a RSS Moldoveneşti  cu articolul 70, avînd următorul conţinut:

Articolul 70.

1) Limba de stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti  este limba moldovenească. Limba de stat este folosită în viaţa  politică, economică, socială şi culturală şi funcţionează pe baza grafiei latine.

2) RSS Moldovenească asigură ocrotirea şi dezvoltarea limbii poporaţiei găgăuze, cea mai mare parte a cărea locuieşte pe teritoriul republicii.

3) RSS Moldovenească asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru dezvoltarea şi folosirea limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi.

4) Modul de întrebuinţare a limbilor şi corelaţia lor cu limba de stat a RSS  Moldoveneşti se stabileşte prin legislaţia în vigoare şi prin Legea  RSS Moldoveneşti "Cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti".
 

Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti       

M. Snegur

 
Membru al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti     

D. Nidelcu

 
Chişinău, 31 august 1989

N 3464-XI

Loi sur le statut de la langue officielle
de la République soviétique socialiste moldave

(adoptée le 31 août 1989)

Dans le but d'éliminer les déformations dans la construction linguistique de la RSS moldave, d'assurer la protection de l'État sur la langue moldave, laquelle est l'une des conditions principales de l'existence de la nation moldave dans sa formation d'État souverain et national, pour l'assurance de son usage complet sur le territoire de la RSS moldave et la réglementation des relations ethniques et linguistiques dans la République, le Soviet suprême de la RSS moldave,

d é c r è t e :

Une modification à la Constitution (Loi fondamentale) de la RSS moldave par le contenu de l'article 70 suivant :

Article 70

1) La
langue moldave est la langue officielle de la RSS moldave. La langue officielle est utilisée dans la vie politique, économique, sociale et culturelle, et fonctionne sur la base de la graphie latine.

2) La RSS moldave assure la préservation et le développement de la langue de l'ethnie gagaouze, dont la plupart résident sur le territoire de la République.

3) La RSS moldave assure sur son territoire les conditions pour l'usage et le développement du russe comme langue des relations interethniques en URSS, ainsi que les langues de la population appartenant à d'autres nationalités.

4) La procédure pour l'application des langues et leur interaction avec la langue officielle de la RSS moldave sont établies en vertu de la législation en vigueur et de la Loi de la RSS moldave «sur l'usage des langues parlées sur le territoire de la RSS moldave».

M. Snegur,

Le président du Présidium du Soviet suprême de la RSS moldave,

D. Nidelkou,

Membre du Présidium du Soviet suprême de la RSS
moldave,

Chisinau, le 31 août 1989.

No 3464-XI

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde