Moldavie

Loi sur le fonctionnement des langues parlées
sur le territoire de la RSS de Moldavie

Loi abrogée en 2018

(N° 3465 du 1er septembre 1989)

Le titre officiel de la loi en moldave (roumain) est Legea Parlamentului Republiciib Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, ce qui correspond en français à la Loi du Parlement de la république de Moldavie sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la République soviétique socialiste moldave.

Au moment de l'adoption de cette loi, la Moldavie faisait encore partie de l'URSS. Les Moldaves devront attendre deux ans avant que, de façon officielle, le Soviet suprême ne devienne le "Parlament" («Parlement») et que la "Moldavskaya SSR / RSS Moldoveneascä" (République soviétique socialiste moldave») ne devienne la "Republica Moldova" («république de Moldavie»). La langue moldave (le «roumain» en Roumanie), est appelée "limba moldovenească" («langue moldave») et non "limba româna" («langue roumaine»), bine qu'il s'agisse de la même langue.

Cette loi de 1989 a été déclarée «obsolète» par la Cour constitutionnelle lors de l'Arrêt n° 17 du 4 juin 2018. Elle a été remplacée par la Loi sur le fonctionnement des langues parlées sur le territoire de la république de Moldavie de 2020, elle-même déclarée inconstitutionnelle (Arrêt du 21 janvier 2021).

Legea Parlementului Republicii Moldova cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti

Nr. 3465-XI  din  01.09.89
Veştile nr. 9/217, 1989

Consfinţirea prin Constituţia (Legea Fundamentală) a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a statutului limbii moldoveneşti ca limbă de stat are menirea să contribuie la realizarea suveranităţii depline a republicii şi la crearea garanţiilor necesare pentru folosirea ei plenară în toate sferele vieţii ei politice, economice, sociale şi culturale. RSS Moldovenească sprijină aspiraţia moldovenilor care locuiesc peste hotarele republicii, iar ţinînd cont de identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă - şi a românilor care locuiesc pe teritoriul Uniunii RSS, de a-şi face studiile şi de a-şi satisface necesităţile culturale în limba maternă. 

Atribuind limbii moldoveneşti statutul de limbă de stat RSS Moldovenească asigură ocrotirea drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţenilor de orice naţionalitate, care locuiesc pe teritoriul RSS Moldovneşti, indiferent de limba pe care o vorbesc,în condiţiile egalităţii tuturor cetăţenilor în faţa Legii. 

În scopul ocrotirii şi asigurării de către stat a dezvoltării limbii găgăuze  RSS Moldovenească crează garanţiile necesare pentru extinderea consecventă a funcţiilor ei sociale. 

RSS Moldovenească asigură pe teritoriul său condiţiile necesare pentru folosirea şi dezvoltarea limbii ruse ca limbă de comunicare între naţiunile  din  Uniunea RSS, precum şi a limbilor populaţiilor de alte naţionalităţi care locuiesc în republică. 

TITLUL I.

DISPOZIŢII GENERALE 

Articolul 1.

1) În conformitate cu Constituţia (Legea Fundamentală) a RSS Moldoveneşti limba de stat a RSS Moldoveneşti este limba moldovenească, care funcţionează pe baza grafiei latine. Ca limbă de stat, limba moldovenească se foloseşte în toate sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale şi îndeplineşte în legătură cu  aceasta funcţiile limbii de comunicare interetnică pe teritoriul republicii.

2) RSS Moldovenească garantează tuturor locuitorilor din republică învăţarea gratuită a limbii de stat la nivelul necesar pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu. 

Articolul 2. 

În  localităţile în care majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate găgăuză limba oficială în diferite sfere ale vieţii este limba de stat, limba găgăuză sau cea rusă. 

Articolul 3. 

Limba rusă, ca limbă de comunicare între naţiunile din Uniunea RSS, se foloseşte pe teritoriul republicii alături de limba moldovenească în calitate de limbă de comunicare între naţiuni, ceea ce asigură un bilingvizm naţional-rus şi rus-naţional real. 

Articolul 4.

RSS Moldovenească garantează folosirea limbilor ucraineană, rusă,  bulgară, ivrit, idiş, ţigănească, a limbilor  altor grupuri etnice, care  locuiesc pe teritoriul republicii, pentru satisfacerea necesităţilor lor naţional-culturale. 

Articolul 5. 

Prezenta Lege nu reglementează folosirea limbilor în relaţiile dintre persoane, în activitatea de producţie a transporturilor feroviar şi  aerian  (cu excepţia sferei de deservire a pasagerilor), precum şi  în  unităţile  militare şi în instituţiile subordonate Ministerului apărării al Uniunii RSS, în  unităţile militare ale Comitetului pentru securitatea statului al Uniunii RSS  şi ale Ministerului afacerilor interne al Uniunii RSS. 

Loi du Parlement de la république de Moldavie sur le fonctionnement des langues parlée sur le territoire de la RSS moldave

N° 3465-XI du 1er septembre 1989
Journal no 9/217 de 1989

La confirmation selon la Constitution (la Loi fondamentale) de la RSS moldave du statut du moldave comme langue officielle est appelée à contribuer à la promotion de la pleine souveraineté de la République et la création des garanties nécessaires pour son application globale et complète dans toutes les sphères de la vie politique, économique, sociale et culturelle. La RSS moldave encourage les Moldaves résidant à l'extérieur du territoire de la République, appuie leurs besoins culturels relatifs à la langue moldave, et fait en sorte de tenir compte de la réalité de l'identité linguistique moldavo-roumaine, ainsi que des Roumains résidant sur le territoire de l'URSS, d'entreprendre des études et de répondre aux besoins culturels dans la langue maternelle. 

En accordant le statut de langue officielle au moldave, la RSS moldave assure la protection des droits constitutionnels et des libertés des citoyens de toute appartenance ethnique résidant sur le territoire de la RSS moldave, indépendamment de la langue employée, dans les conditions de l'égalité de tous les citoyens devant la loi.

Pour des fins de protection de la part de l'État et de développement de la langue gagaouze, la RSS moldave accorde les garanties nécessaires pour l'expansion ultérieure de ses fonctions sociales.

La RSS
moldave assure sur son territoire les conditions pour l'usage et le développement du russe comme langue des relations interethniques en URSS, ainsi que les langues des citoyens des autres nationalités résidant dans la République.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

1) En conformité avec la Constitution (la Loi fondamentale) de la RSS
moldave, le
moldave est la langue officielle de la RSS moldave et fonctionne sur la base de l'alphabet latin. En tant que langue officielle, le moldave est utilisé dans toutes les sphères de la vie politique, économique, sociale et culturelle, et remplit pour cette raison le rôle de langue des relations internationales sur le territoire de la République.

2) La RSS moldave garantit à tous les habitants de la République l'enseignement gratuit de la langue officielle au niveau nécessaire pour répondre à des obligations professionnelles.

Article 2

Dans les territoires de résidence de la majorité de la population de nationalité gagaouze, la langue des communications officielles de la vie publique est le gagaouze ou le russe.

Article 3

Le russe, en tant que langue des relations interethniques en URSS, est utilisé sur le territoire de la République à côté du
moldave comme langue des relations internationales; il assure le bilinguisme réel moldavo-russe et russo-moldave.

Article 4

La RSS
moldave garantit l'usage de l'ukrainien, du russe, du bulgare, de l'hébreu, du yiddish, du tsigane et des langues d'autres groupes ethniques résidant sur le territoire de la République afin de répondre à leurs besoins nationaux et culturels.

Article 5

La présente loi ne réglemente pas l'usage des langues dans les relations interpersonnelles, les activités professionnelles dans les chemins de fer et les transports aériens (à l'exception du service aux voyageurs), ainsi que dans les forces armées et les institutions relevant de la juridiction du ministère de la Défense nationale de l'URSS, dans les unités militaires du KGB de l'URSS et le ministère de l'Intérieur de l'URSS.

TITLUL II.

DREPTURILE ŞI GARANŢIILE CETĂŢEANULUI
LA ALEGEREA LIMBII
 

Articolul 6.

1) În relaţiile cu organele puterii de stat, administraţiei de stat şi  organizaţiilor  obşteşti, precum  şi  cu  întreprinderile, instituţiile  şi  organizaţiile situate pe teritoriul  RSS  Moldoveneşti limba de comunicare orală sau scrisă - moldovenească sau rusă - o alege cetăţeanul. În  localităţile cu populaţie de naţionalitate  găgăuză  ce garantează dreptul  cetăţeanului de a folosi şi limba găgăuză  în relaţiile menţionate.

2) În localităţile în care majoritatea o constituie populaţia  de naţionalitate ucraineană, rusă, bulgară sau de altă  naţionalitate  se foloseşte pentru comunicare limba maternă sau o altă limbă acceptabilă.

Articolul 7.

Pentru  lucrătorii de conducere, lucrătorii  organelor puterii de stat,  administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, precum şi pentru lucrătorii de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, care în virtutea obligaţiilor de serviciu vin în contact cu cetăţenii (ocrotirea sănătăţii, învăţămîntul public, cultura, mijloacele de informare în masă, transporturile, telecomunicaţiile, comerţul, sfera  deservirii sociale, gospodăria comunală şi de locuinţe, organele de ocrotire a normelor de drept, serviciul de salvare şi de lichidare a avariilor ş.a.) indiferent de apartenenţa naţională, în scopul de a asigura dreptul cetăţeanului la alegerea limbii se stabilesc cerinţe în ceea ce priveşte cunoaşterea limbilor moldovenească, rusă, iar în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - şi a limbii găgăuze la nivelul   comunicării necesar pentru  îndeplinirea obligaţiilor profesionale.  Gradul de cunoaştere a limbilor se determină în modul stabilit de Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Articolul 8. 

La congresele, sesiunile, plenarele, conferinţele, adunările,  mitingurile şi la alte manifestări ce se desfăşoară în RSS Moldovenească participanţii nu sînt limitaţi în alegerea limbii. 

CHAPITRE II

DROITS ET GARANTIES POUR LE CITOYEN
DU CHOIX À LA LANGUE

Article 6

1) Dans des relations avec les organismes de l'État, les pouvoirs, l'administration et les organismes publics, ainsi que les entreprises, les institutions et les organisations disposées sur le territoire de la RSS
moldave
, la langue des relations orales et écrites — le moldave ou le russe — est choisie par le citoyen. Dans des territoires habités par la population de nationalité gagaouze, le droit du citoyen d'employer dans ses relations la langue gagaouze est aussi garanti.

2) Dans les localités où la majorité de la population est de nationalité ukrainienne, russe, bulgare ou de toute autre nationalité, la langue maternelle ou une autre langue acceptée est employée pour la communication.

Article 7

Pour les fonctionnaires de haut niveau, pour les employés des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics, ainsi que pour les employés des entreprises, institutions et des organismes qui, en raison de leurs obligations professionnelles, communiquent avec les citoyens (santé publique, éducation publique, culture, médias, transport, communications, commerce, secteur des services, infrastructure communale, organismes de protection, ordre public, etc.), sans tenir compte de l'appartenance ethnique, afin d'assurer les droits du citoyen de choisir sa langue, les exigences en ce qui concerne la connaissance du moldave, du russe et, dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze, le gagaouze, sont les langues établies pour les communications de façon suffisante pour répondre aux besoins des obligations professionnelles. Le volume et le niveau de la connaissance des langues sont définis en vertu de la procédure établie par le Conseil des ministres de la république de Moldavie, conformément à la législation en vigueur.

Article 8

Dans les congrès, sessions, plénums, conférences, réunions, rassemblements et autres rencontres organisées dans la RSS
moldave, le choix d'une langue n'est pas limitée par les participants.

 

TITLUL III.

LIMBA ÎN ORGANELE PUTERII DE STAT, ADMINISTRAŢIEI DE STAT ŞI ORGANIZAŢIILOR OBŞTEŞTI, LA ÎNTREPRINDERI, ÎN INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII 

Articolul 9.

1) Limba de lucru în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti este limba de stat, care se întroduce pe etape. Tot odată se asigură traducerea în limba rusă.

2) Limba lucrărilor de secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti este limba de stat. În caz de necesitate documentele se traduc în limba rusă.

3) În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză limba de lucru şi  limba  lucrărilor de secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti este limba de stat, limba găgăuză sau cea rusă.

4) Limba manifestărilor şi  lucrărilor de secretariat în organele puterii de stat, administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti  în localităţile, în care majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate  ucraineană, rusă, bulgară sau de altă naţionalitate este limba de stat, cea maternă sau o altă limbă acceptabilă. 

Articolul 10.

1) Actele  organelor puterii de stat, administraţiei  de stat  şi  organizaţiilor obşteşti se întocmesc şi se adoptă în limba  de stat,  urmînd să fie traduse în limba rusă. În localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - în limba de stat ori în limba găgăuză sau în cea rusă, urmînd să fie traduse.

2) Actele organelor  locale ale puterii de stat, administraţiei de stat şi  organizaţiilor  obşteşti situate pe teritoriile, unde majoritatea o constituie populaţia de naţionalitate ucraineană, rusă, bulgară sau  de altă naţionalitate, pot fi adoptate în limba maternă sau  într-o  altă limbă acceptabilă, urmînd să fie traduse în limba de stat. 

Articolul 11. 

1) În  caz de adresare în scris a organelor  puterii  de stat  şi  organizaţiilor obşteşti către cetăţean se foloseşte limba moldovenească  sau  rusă, în localităţile cu populaţie de naţionalitate găgăuză - moldovenească, găgăuză sau rusă. La eliberarea documentelor se folosesc la libera alegere a cetăţeanului limba moldovenească sau  rusă ori  limbile moldovenească şi rusă, iar în localităţile cu populaţie  de naţionalitate  găgăuză  -  limba  moldovenească, găgăuză  ori  rusă  sau limbile moldovenească, găgăuză şi rusă.

2) Organele puterii de stat, administraţiei de stat, organizaţiilor obşteşti,  întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile  primesc  şi examinează documentele prezentate de către cetăţeni în limba moldovenească sau în cea rusă, iar în localităţile  cu  populaţie de naţionalitate găgăuză  -  limba moldovenească, găgăuză ori rusă. La docucmentele  prezentate în alte limbi trebuie anexată  traducerea  în limba moldovenească sau rusă. 

Articolul 12. 

1) Lucrările  de  secretariat  la întreprinderile, în instituţiile şi organizaţiile situate pe teritoriul RSS Moldoveneşti se efectuează în limba de stat. Documentaţia tehnico-normativă poate fi folosită în limba originalului.

2) Ţinîndu-se cont de situaţia  demografică şi de necesităţile de producţie, la întreprinderile, în instituţiile şi în organizaţiile, a căror  listă este stabilită de către Consiliul de Miniştri al RSS Moldoveneşti, la propunerea  Sovietelor raionale şi orăşeneşti de deputaţi ai poporului lucrările de secretariat pot fi efectuate şi  în limba rusă sau într-o altă limbă acceptabilă.

3) Corespondenţa dintre întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile situate pe teritoriul republicii se realizează în limba de stat sau în limba lucrărilor de secretariat. 

Articolul 13. 

Corespondenţa dintre organele  puterii de stat, administraţiei  de stat şi organizaţiilor obşteşti, precum şi dintre ele şi întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile situate pe teritoriul RSS  Moldoveneşti  se realizează în limba de stat sau într-o altă  limbă acceptabilă. 

Articolul 14.

Documentaţia  şi alte informaţii, care se expediează peste hotarele RSS Moldoveneşti, se întocmesc în limba rusă sau într-o altă limbă acceptabilă. 

CHAPITRE III

LES LANGUES DANS LES POUVOIRS PUBLICS, L'ADMINISTRATION DE L'ÉTAT, LES ASSOCIATIONS, ENTREPRISES,
INSTITUTIONS ET ORGANISMES

Article 9

1) La langue de travail dans les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les organismes publics est la langue officielle introduite progressivement.  De plus, la traduction en russe est assurée.

2) La langue du secrétariat dans les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les organismes publics est la langue officielle. Si c'est nécessaire, les documents sont traduits en russe.

3) Dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze, la langue de travail et la langue du secrétariat dans les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les organismes publics est le gagaouze ou le russe.

4) La langue des activités et du secrétariat dans les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les associations dans les territoires où la majorité de la population est d'appartenance ukrainienne, russe, bulgare ou d'une autre nationalité, est la langue maternelle ou une autre langue acceptée, avec une traduction ultérieure dans la langue officielle.

Article 10

1) Les actes des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics sont rédigés et présentés dans la langue officielle avec une traduction ultérieure en russe; dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze —
dans la langue officielle, en gagaouze ou en russe, avec une traduction ultérieure.

2) Les actes des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics dans les territoires où la majorité de la population est d'appartenance ukrainienne, russe, bulgare ou un autre nationalité, peuvent être présentés dans la langue maternelle, ou une autre langue acceptée avec une traduction ultérieure dans la langue officielle. 

Article 11

1) Dans la communication écrite des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics à l'égard du citoyen, le moldave ou le russe est employé dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze — le moldave, le gagaouze ou le russe. La publication des documents en moldave ou en russe, ou en moldave et en russe est employée au choix du citoyen, dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze — le moldave, le gagaouze ou le russe, ou le moldave, le gagaouze et le russe.

2) Les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les organismes publics, les entreprises, établissements et organisations acceptent et prennent en compte les documents présentés par les citoyens en moldave ou en russe, et dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze, en moldave, en gagaouze ou en russe. La traduction en moldave ou en russe doit être attachée aux documents présentés en d'autres langues.

Article 12

1) Le travail de secrétariat dans les entreprises, institutions et organismes installés sur le territoire de la RSS
moldave est effectué dans la langue officielle. La documentation technique standard peut être employée dans la langue originale.

2) Compte tenu de la situation démographique et des exigences dans le processus de production, le travail du secrétariat dans les entreprises, établissements et organismes indiqués par le Conseil des ministres de la RSS moldave, sur proposition du district et des Soviets de la ville des députés du peuple, peut aussi être conduit en russe ou en une autre langue acceptée.

3) La correspondance entre les entreprises, organismes et institutions installés sur le territoire de la République est menée dans la langue officielle et la langue de travail du secrétariat.

Article 13

La correspondance entre les pouvoirs publics, l'administration de l'État et les organismes publics, aussi bien qu'entre eux et les entreprises, les institutions et les organismes installés sur le territoire de la RSS
moldave est effectuée dans la langue officielle ou dans une autre langue acceptée.

Article 14

La documentation et toute information expédiée à l'extérieur du territoire de la RSS de Moldavie sont rédigés en russe ou dans une autre langue acceptée.

 

TITLUL IV.

LIMBA LUCRĂRILOR DE SECRETARIAT ÎN ACŢIUNILE PENALE, CIVILE ŞI ÎN CAZURILE ADMINISTRATIVE, LIMBA ARBITRAJULUI, NOTARIATULUI, ORGANELOR DE ÎNREGISTRARE A ACTELOR DE STARE CIVILĂ 

Articolul 15.

1) Procedura penală, civilă şi a cazurilor administrative se efectuează  în RSS Moldovenească în limba de stat sau într-o limbă acceptabilă pentru majorarea persoanelor participante la proces.

2) Participanţilor la proces, care nu cunosc limba de efectuare  a procedurii  judiciare, li se asigură dreptul de a  lua  cunoştinţă  de materialele  de  dosar, de a participa la acţiunile  de  anchetă  şi judiciare prin intermediul translatorului, precum şi dreptul de a  lua cuvîntul şi de a face depoziţii în limba maternă.

3) În conformitate  cu  modul  stabilit  prin  legislaţia  procedurală, documentele de anchetă şi  judiciară se înmînează  acuzatului, inculpatului şi altor participanţi la proces în traducere în limba  pe care o posedă. 

Articolul 16.

Organele  arbitrajului de stat îşi desfăşoară activitatea în limba de stat sau într-o limbă acceptabilă pentru părţile participante la litigiu. 

Articolul 17.

1) Lucrărilor de secretariat la notariatele de stat şi la comitetele  executive ale Sovietelor raionale, orăşeneşti, de orăşel  şi săteşti  de deputaţi ai poporului, precum şi la organele de înregistrare a  actelor de stare civilă din RSS Moldovenească se efectuează în limba de stat sau în limba rusă.

2) La comitetele executive ale Sovietelor  locale de  deputaţi  ai poporului documentele se întocmesc  în  limba e stat, la dorinţa cetăţenilor  - şi  în limba rusă, iar la notariate şi la rganele de înregistrare a actelor de stare civilă - în limba de stat şi în  limba rusă

CHAPITRE IV

LA LANGUE POUR LA PROCÉDURE CRIMINELLE, LES CAUSES CIVILES ET ADMINISTRATIVES, L'ARBITRAGE, LE NOTARIAT, L'ENREGISTREMENT DES ACTES D'ÉTAT CIVIL

Article 15

1) La procédure en matière criminelle, civile et administrative dans la RSS
moldave se déroule dans la langue officielle ou dans une langue acceptée par la majorité de personnes participant à l'affaire en cause.

2) Les participants à un procès, qui ignorent la langue dans laquelle est menée la procédure, sont assurés du droit de consulter leur dossier, de participer aux discussions et à la procédure d'instruction au moyen d'un interprète, ainsi que le droit de faire une déclaration et donner un témoignage dans leur langue maternelle.

3) Conformément à la procédure établie par le tribunal, les documents judiciaires et les documents de l'instruction sont remis à l'accusé, au défendeur et aux autres personnes participant au procès dans la traduction pour la langue connue par les justiciables.

Article 16

Les organismes d'arbitrage de l'État conduisent leurs activités dans la langue officielle ou dans une langue acceptée par les parties prenantes à un litige.

Article 17

1) Le travail de notariat dans les études de notaire de l'État et des comités exécutifs des districts, bourgs, villes et villages des Soviets des députés du peuple, ainsi que le travail du secrétariat dans les organismes d'enregistrement des actes de l'état civil de la RSS
moldave se déroulent dans la langue officielle ou en russe.

2) Dans les comités exécutifs des Soviets locaux des députés du peuple, les documents sont rédigés dans la langue officielle et, au choix des citoyens — également en russe, mis dans les études de notaire et les organismes d'enregistrement des actes de l'état civil — à la fois dans la langue officielle et en russe.

 

TITLUL V.

LIMBA ÎN SFERA ÎNVĂŢĂMÎNTULUI PUBLIC, ŞTIINŢEI ŞI CULTURII 

Articolul 18. 

RSS  Moldovenească garantează  dreptul la educaţie preşcolară  la studii medii de cultură jenerală, medii de specialitate, tehnico-profesionale şi superioare în limbile moldovenească şi rusă  şi crează condiţiile  necesare pentru realizarea dreptului cetăţenilor  de alte naţionalităţi, care locuiesc în republică, la educaţie şi instruire în limba maternă (găgăuză, ucraineană, bulgară, ivrit, idiş ş.a.). 

Articolul 19.

1) Instituţiile preşcolare şi şcolile de cultură generală se crează  pe principiul monolingvizmului. În cadrul lor  lucrările de secretariat, adunările, şedinţele, informarea audiovizuală se realizează în limba de educaţie şi instruire.

2) Instituţii preşcolare şi  şcoli de cultură  generală  bilingve  se crează în localităţile în care numărul de copii şi de elevi nu  permite să  fie deschise  instituţii preşcolare şi şcoli de cultură  generală monolingve.

3) În aceste instituţii  adunările, şedinţele, informarea  audiovizuală se  realizează, în  egală măsură, în limbile de educaţie  şi  instruire respective, iar lucrările de secretariat se efectuează în limba de stat. 

Articolul 20.

În instituţiile de învăţămînt mediu de  specialitate, în  cele  tehnico-profesionale  şi superioare se asigură  instruirea  în limba de stat  şi  în  limba  rusă  la  specialităţile  necesare  RSS Moldoveneşti. Pentru  satisfacerea necesităţilor de ordin  economic  şi cultural ale republicii se crează grupe şi serii cu  instruirea  în limbile ce funcţionează pe  teritoriul  RSS  Moldoveneşti  (găgăuză, ucraineană, bulgară, idiş  ş.a.). În grupele naţionale cu destinaţie specială  predarea disciplinelor de specialitate se efectuează în  limba maternă a elevilor şi studenţilor. 

Articolul 21. 

1) În instituţiile  de învăţămînt de toate  gradele  se asigură  învăţarea limbii moldoveneşti ca obiect de studiu - în clasele şi grupele cu instruire în limba rusă sau într-o altă limbă de instruire (pentru  elevii  şi studenţii de naţionalitate găgăuză sau bulgară - în volumul  necesar  pentru  comunicare) şi a limbii ruse - în  clasele şi grupele cu instruire în limba moldovenească sau într-o altă limbă.

2) După absolvirea  instituţiei de învăţămînt elevii şi studenţii  dau examenul de absolvire la limba moldovenească sau, respectiv, la  limba rusă, ceea ce crează  condiţiile  necesare extinderii  sferelor  de comunicare pe întreg teritoriul republicii. 

Articolul 22. 

RSS  Moldovenească crează condiţiile necesare  pentru dezvoltarea  ştiinţei şi culturii naţionale moldoveneşti  şi găgăuze, precum şi pentru activitatea ştiinţifică şi culturală în alte limbi ce funcţionează în republică. Disertaţiile se susţin în limba moldovenească rusă   sau  într-o altă  limbă, stabilită de consiliul  specializat respectiv. 

Articolul 23.

Conferinţele ştiinţifice, ştiinţifico-practice, simpozioanele  şi seminarele, alte manifestări de importanţă republicană se desfăşoară în limba de stat (asigurîndu-se în cazul acesta traducerea în limba rusă), iar manifestările de importanţă unională - în limba rusă. 

 

CHAPITRE V

LA LANGUE DANS L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
LA SCIENCE ET LA CULTURE

Article 18

La RSS
moldave garantit le droit de recevoir l'instruction préscolaire, primaire, secondaire général et spécialisée, la formation professionnelle et l'éducation supérieure en
moldave et en russe, et réunit les conditions pour l'exercice du droit des citoyens des autres nationalités résidant dans la République à l'éducation et l'enseignement dans la langue maternelle (gagaouze, ukrainien, bulgare, hébreu, yiddish, etc.).

Article 19

1) Les établissements préscolaires et les écoles dispensant l'instruction générale fonctionnent selon le principe de l'unilinguisme.

2) Le travail de secrétariat, les réunions et l'information audiovisuelle sont effectués dans la langue de l'éducation et de l'enseignement.

3) Les établissements préscolaires et les écoles dispensant l'éducation générale selon le principe du bilinguisme fonctionnent dans les localités où le nombre des enfants et des élèves ne permet pas d'ouvrir des établissements préscolaires et des écoles dispensant l'éducation générale conformément au principe de l'unilinguisme. Les réunions et l'information audiovisuelle sont effectués de façon égale dans les langues correspondantes de l'éducation et de l'enseignement, mais le travail de secrétariat est dans la langue officielle.

Article 20

Dans les écoles secondaires spécialisées, les écoles professionnelles et techniques et les études supérieures, les établissements d'enseignement garantissent l'enseignement dans la langue officielle et en russe afin de répondre aux besoins professionnels de la RSS
moldave. Pour satisfaire aux exigences économiques et culturelles de la République, les groupes d'élèves étudiant dans les langues utilisées sur le territoire de la RSS moldave (gagaouze, ukrainien, bulgare, yiddish et autres langues) sont prévus. Dans les groupes nationaux spéciaux, l'enseignement des disciplines particulières est dispensé dans la langue maternelle des élèves et des étudiants.

Article 21

1) Dans les établissements d'enseignement de tous les niveaux, l'étude de la langue moldave, à titre de discipline, est garanti — dans les classes et groupes dispensant l'enseignement en russe ou en d'autres langues (pour les élèves de nationalité gagaouze ou bulgare — en nombre nécessaire pour les relations) et de langue russe —
dans des classes et groupes dispensant l'enseignement en moldave et en d'autres langues.

2) Les élèves et étudiants, sur réception d'un diplôme de l'établissement d'enseignement, subissent un examen de fin d'études en moldave ou en russe, selon le cas, ce qui réunit les conditions pour l'expansion des secteurs des relations sur tout le territoire de la République.

Article 22

La RSS
moldave crée les conditions nécessaires pour le développement de la science et la culture nationale moldave et gagaouze, ainsi que pour les activités scientifiques et culturelles en d'autres langues utilisées dans la République. La défense des thèses est effectuée en moldave, en russe ou en d'autres langues déterminées par le conseil spécialisé correspondant.

Article 23

Les conférences scientifiques et pratiques, les colloques et les séminaires, les autres activités d'importance nationale sont tenus dans la langue officielle (avec en plus la traduction en russe), mais les activités d'importance fédérale sont en russe

 

TITLUL VI.

LIMBA ÎN DENUMIRI ŞI ÎN INFORMAŢII 

Articolul 24.

1) Localităţile  şi  alte obiective  geografice  de  pe teritoriul  RSS Moldoveneşti au o singură denumire oficială sub forma ei moldovenească sau,  respectiv, găgăuză originară (fără  traducere  sau adaptare), ţinîndu-se cont de tradiţiile  istorice  din  localitatea respectivă. Scrierea  corectă a denumirilor de localităţi şi  de  alte obiective geografice se stabileşte în îndrumare speciale.

2) Denumirile de pieţe, străzi, stradele, raioane orăşeneşti se formează în  limba de stat  fără traducere (în  localităţile  cu  populaţie  de naţionalitate  găgăuză - în limba găgăuză), iar în localităţile săteşti, în care majoritatea populaţiei este de naţionalitate ucraineană,  rusă sau bulgară - într-o limbă acceptabilă. 

Articolul 25.

Denumirile   ministerilor, comitetelor  de stat   şi departamentilor, întreprinderilor,instituţiilor şi organizaţiilor şi ale subdiviziunilor  lor  structurale  se formează în limba de  stat  şi  se traduc  în limba  rusă (în localităţile cu populaţie  de  naţionalitate găgăuză  -  în  limba găgăuză).Denumirile luate între ghelimele  nu  se traduc , ci se reproduc prin transliteraţie. 

Articolul 26.

1) Numele cetăţeanului RSS Moldoveneşti de naţionalitate moldovenească  constă  din prenume (sau din cîteva prenume) şi  nume  de familie (simplu sau dublu). Numele de familie nu se schimbă după  genuri numele  după  tată  se foloseşte fără sufics. La redarea  prenumelor  şi numelor  de  familie moldoveneşti ăn alte limbi se pestrează  specificul scrierii lor în limba moldovenească fără adaptare.

2) Ortografia prenumelor  şi  numelor de familie ale  reprezentanţilor altor naţionalităţi, care locuiesc în republică,nu se reglementează prin prezenta Lege. 

Articolul 27.

1) Blancetele oficiale, textelesigiliilor şi ştampilelor se  eczecută  în  limba  de stat şi ăn limba rusă, iar  în  localităţile respective - în limba de stat, în găgăuză şi rusă.

2) Blancetele (formularele)  folosite în sfera socială (în instituţiile de  telecomunicaţii, la casele  de  economii, la  întreprinderile  de deservirea  socială a populaţiei ş.a.) se imprimă în limba de stat si în limba rusă (în localităţile respective - în limba de stat,în găgăuză şi rusă) şi, la dorinţa cetăţeanului, se completează în una dintre limbile de pe blanchetă (formular). 

Articolul 28.

Firmele cu  denumirile organelor puterii de stat administraţiei de stat şi organizaţiilor obşteşti, ale întreprinderilor instituţiilor şi organizaţiilor, indicatoarele de pieţe, străzi,stradele localităţi  şi de alte obiective geograice se eczecută îî limba de stat şi  în  limba  rusă (în localităţile respective - în limba  de stat, în găgăuză  şi rusă) şi sînt dispuse în stînga (de asupra) în limba de stat şi  în dreapta (de subt) în limba rusă, iar în localităţile respective - în  stînga (de asupra) în limba găgăuză, în centru (de desubt) în  limba de stat; în dreapta (mai jos) în limba rusă. 

Articolul 29. 

1) Textele  afişelor,  anunţurilor publice,  textele  de publicitate şi alte texte de informare vizuală se scriu în limba de stat şi,  în caz de necesitate, se traduc în limba rusă, iar în  localităţile respective  -  în limba de stat, precum şi în limba găgăuză sau  în  cea rusă.

2) Denumirile mărfurilor şi ale produselor  alimentare,  etichetele mărfurilor, mărcile comerciale, instrucţiunile referitoare la mărfurile fabricate în republică, precum şi orice alte informaţii vizuale prezentate populaţiei din republică se întocmesc în limba de stat şi în limba rusă.

3) În toate cazurile textele de informare vizuală sînt dispuse în modul prevăzut de articolul 28 din prezenta Lege. Corpul  caracterelor  din textele scrise în limba de stat nu trebuie să fie mai mic decît cel  al caracterelor din textele scrise în alte limbi.

4) În localităţile  săteşti, în care majoritatea o constituie populaţia de  naţionalitate ucraineană, rusă sau bulgară, informaţiile vizuale pot fi prezentate şi în limbile respective. 

CHAPITRE VI

LA LANGUE DANS LES NOMS ET L'INFORMATION

Article 24

1) Les localités et autres entités géographiques sur le territoire de la RSS
moldave
ont un seul nom officiel — dans sa forme initiale moldave et, selon le cas, en gagaouze (sans traduction ni adaptation) en tenant compte des traditions historiques d'une localité donnée. L'écriture correcte des noms des localités et des autres entités géographiques est fixée en conformité avec les ouvrages spécialisés de référence.

2) Les noms des places, rues, routes et lieux urbains sont formées dans la langue officielle sans traduction (dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze — en langue gagaouze), mais dans les zones rurales où la majorité de la population est d'appartenance ukrainienne, russe ou bulgare — dans une langue acceptée.

Article 25

Les noms des ministères, des comités d'État et départements, des entreprises, institutions et organisations ainsi que de leurs subdivisions se fondent sur la langue officielle avec une traduction en russe et, dans les territoires habités par la population de nationalité gagaouze, également en gagazouze. Les noms cités entre des guillemets ne sont pas traduits, mais transcrits.

Article 26

1) Le nom propre d'un citoyen de la RSS
moldave d'appartenance ethnique moldave est composé d'un prénom (ou plusieurs) et d'un nom de famille (simple ou double). Le nom de famille ne doit pas être modifié par le genre grammatical, et le nom patronymique est employé sans suffixes. En traduisant les noms moldaves et les noms de famille en d'autres langues, la spécificité de leur orthographe dans la
langue moldave est conservée sans adaptation.

2) L'orthographe des prénoms et des noms de famille des représentants issus des autres nationalités habitant la République n'est pas réglementée par la présente loi.

Article 27

1) Les formulaires officiels, les textes des sceaux, les tampons et les timbres de la poste sont produits dans la langue officielle en en russe, et dans les territoires appropriés dans la langue officielle en gagaouze et en russe.

2) Les formulaires utilisés dans la sphère sociale (services de télégraphe, caisses d'épargne, entreprises de services au consommateur, etc.) sont produits dans la langue officielle et en russe (dans les territoires appropriés, dans la langue officielle, en gagaouze et en russe) et sont remplies au choix du citoyen dans l'une des langues du formulaire.

Article 28

Les enseignes avec les noms des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics, des entreprises, établissements et organisations, les enseignes avec les noms des places, rues, ruelles, localités et autres entités géographiques sont rédigées dans la langue officielle et en russe, et dans les territoires appropriés — dans la langue officielle, en gagaouze et en russe, et sont placés à gauche (au-dessus) de la langue officielle et à droite (en bas) en langue russe, dans les localités appropriées — à gauche (au-dessus) en gagaouze, au centre (en bas) dans la langue officielle, à droite (plus bas) en langue russe.

Article 29

1) Les textes des annonces publiques, les avis, les publicités et autres informations visuelles sont rédigés dans la langue officielle avec, si cela est nécessaire, une traduction en russe, dans les localités appropriées — dans la langue officielle, ainsi qu'en gagaouze et en russe.

2) Les noms des marchandises et des produits, les étiquettes des marchandises, les inscriptions, les modes d'emploi des produits alimentaires fabriqués dans la République, ainsi que toute information visuelle présentée à la population sont rédigés dans la langue officielle et en ruse.

3) Dans toutes les cas, les textes d'information visuelle sont rédigés dans l'ordre prévu à l'article 28 de la présente loi. La police des textes dans la langue officielle ne doit pas avoir d'une taille plus petite que dans les autres langues.

4) Dans les zones rurales où la majorité de la population de est d'appartenance ukrainienne, russe ou bulgare, l'information visuelle peut être conçue dans les langues appropriées.

 

TITLUL VII.

OCROTIREA LIMBILOR DE CĂTRE STAT 

Articolul 30.

Conducătorii organelor puteriidestat, administraţiei de stat  şi  organizaţiilor obşteşti, precum  şi ai  întreprinderilor, instituţiilor  şi organizaţiilor situate pe teritoriul RSS  Moldoveneşti poartă  răspundere personală pentru nerespectarea prevederilor prezentei Legi în limitele  sferei  din subordinea lor  conform  legislaţiei  în vigoare. 

Articolul 31.

Propagarea  ostilităţii, a dispreţului faţă de limba oricărei  naţionalităţi, crearea obstacolelor la funcţionarea limbii de stat  şi a altor  limbi pe teritoriul republicii, precum  şi  lezarea drepturilor cetăţenilor din motive de limbă implică răspunderea în modul stabilit prin legislaţie. 

Articolul 32.

Controlul asupra respectării legislaţiei cu privire la funcţionarea  limbilor  vorbite pe  teritoriul RSS  Moldoveneşti este exercitat  de către Sovietul Suprem al RSS Moldoveneşti prin intermediul unei  comisii  speciale, iar în raioane (oraşe) -  de  către  Sovietele respective de deputaţi ai poporului din RSS Moldovenească. 

Preşedinte al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti   

M. Snegur 

Membru al Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldoveneşti 

D. Nidelcu 

Chişinău, 1 septembrie 1989

N 3465-XI

CHAPITRE VII

LA PROTECTION OFFICIELLE DES LANGUES

Article 30

Les cadres des pouvoirs publics, de l'administration de l'État et des organismes publics, ainsi que des entreprises, institutions et organisations installés sur le territoire de la RSS
moldave portent la responsabilité personnelle du non-respect des exigences de la présente loi dans les limites de leur juridiction, conformément à la législation en vigueur.

Article 31

La propagande de l'hostilité, la haine envers la langue d'une nationalité, la création d'obstacles pour le fonctionnement de la langue officielle et d'autres langues parlées sur le territoire de la République, ainsi que la violation des droits des citoyens pour des motifs linguistiques entraîne la responsabilité, conformément à la procédure établie par la législation.

Article 32

Le contrôle du respect de la législation sur le fonctionnement des langues sur le territoire de la RSS
moldave est sous la responsabilité du Soviet suprême de la RSS moldave au moyen d'une commission spécialement créée, mais dans les zones (des villes) par les Soviets des députés du peuple appropriés de la RSS moldave.

Le président du Présidium du Soviet suprême de la RSS moldave,

M. Snegur.

Le membre du Présidium du  Soviet suprême de la RSSmoldave,

D. Nidelcou.

Chisinau, le 1er septembre 1989.

No 3465-XI

 

  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde