Royaume de Norvège

Norvège

Règlement sur l’intégration (2020-2023)

Ce règlement du ministère du Travail et de l'Inclusion sociale fait suite à la Loi sur l'intégration.

Integreringsforskriften (2020-2023)

Artikkel 1.

Opplæring i norsk

1) Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5, har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk. Opplæringen skal følge læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

2) Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen. Forskriften § 25 andre ledd gjelder tilsvarende.

3) Dersom asylsøkeren går i grunnskole eller videregående opplæring etter opplæringsloven, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen etter paragrafen her.

Artikkel 26.

Nivåer i norsk

Når det vises til nivåer i denne forskriften, menes norsknivåer etter Det felles europeiske rammeverket for språk. I forskriften brukes nivåene nevnt i andre til sjette ledd.

nivå A1 kan personen forstå og bruke kjente, dagligdagse uttrykk og svært enkle utsagn om seg selv og nære forhold. Personen kan delta i rutinepregede samtaler på en enkel måte, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig og er støttende.

nivå A2 kan personen forstå et enkelt dagligspråk, og uttrykke seg enkelt om emner knyttet til egen person og familie, nære omgivelser og arbeid. Personen kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente forhold, hvis samtalepartneren snakker langsomt og tydelig, og er innstilt på å hjelpe.

nivå B1 kan personen forstå klare og relativt enkle framstillinger relatert til kjente emner fra arbeid, skole, hjem og fritid og uttrykke seg enkelt og sammenhengende om kjente emner og emner av personlig interesse. Personen kan delta uforberedt i samtaler i de fleste situasjoner en møter i dagliglivet, når samtalepartneren snakker tydelig.

nivå B2 kan personen forstå komplekse framstillinger, også faglige drøftinger innenfor eget fagområde og uttrykke seg klart og nyansert om et vidt spekter av emner. Personen kan uttrykke synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer og delta i samtaler med et så spontant og flytende språk at kommunikasjonen med morsmålsbrukere ikke blir anstrengende for noen av partene.

nivå C1 kan personen forstå komplekse framstillinger og faglige drøftinger innenfor de fleste allmenne emner. Personen kan bruke språket fleksibelt og hensiktsmessig til sosiale, akademiske og yrkesrelaterte formål. Personen kan uttrykke og argumentere for synspunkter og kan delta i samtaler og diskusjoner og bidra til at samtalen eller diskusjonen utvikler seg. Personen kan oppsummere, videreformidle og forklare innhold fra ulike muntlige og skriftlige kilder med høy grad av presisjon. Personen kan skrive klare, velstrukturerte og detaljerte tekster og mestrer ulike setningsmønstre og sammenbindende markører.

Artikkel 27.

Individuell fastsettelse av norskmålet

1) Ved oppstart av opplæring etter integreringsloven kapittel 6 skal det settes et norskmål i tråd med eller høyere enn det som følger av § 28.

2) Ved raskere progresjon enn forventet bør minimumsnivået justeres opp.

3) Dersom deltagerens progresjon tilsier at vedkommende ikke vil kunne nå minimumsnivået, kan nivået justeres ned. Norskmål bør kun justeres ned ett nivå om gangen.

Artikkel 30.

Permisjon

1) Kommunen skal tilrettelegge opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for den enkelte når det oppstår forhold som gjør at deltageren ikke kan følge opplæringstilbudet. Permisjon etter integreringsloven § 35 og denne forskriften kan kun innvilges i de tilfeller der individuell tilpasning ikke er mulig.

2) Søknad om permisjon skal være skriftlig, og årsaken til at det søkes permisjon skal dokumenteres. Omfanget av permisjonen skal vurderes individuelt.

3) Adgangen til å gi permisjon gjelder kun i tilfellene som faller inn under § 31 til § 33 i denne forskriften.

4) Reglene om permisjon i dette kapitlet gjelder ikke for personer som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap som del av introduksjonsprogram etter integreringsloven kapittel 4.

Artikkel 34.

Innholdet i prøver i norsk og samfunnskunnskap

1) Prøver i norsk på nivå A1 til B2 måler kandidatens ferdigheter i å lese, lytte, skrive, snakke og samtale og består av følgende fire delprøver:

a. delprøve i leseforståelse
b. delprøve i lytteforståelse
c. delprøve i skriftlig framstilling
d. delprøve i muntlig kommunikasjon.

2) Avlesningsprøve i norsk tegnspråk sidestilles med delprøve i lytteforståelse og prøve i tegnspråklig kommunikasjon sidestilles med delprøve i muntlig i kommunikasjon. Prøver i norsk på nivå C1 måler kandidatens ferdigheter i å lese, lytte, skrive og snakke og består av følgende to delprøver:

a. delprøve i leseforståelse og muntlig kommunikasjon
b. delprøve i lytteforståelse og skriftlig framstilling.

3) Prøve i samfunnskunnskap prøver kandidatens grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet i forhold til målene for samfunnskunnskap slik de er beskrevet i læreplanen.

Artikkel 53

Opplysninger om personer som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Følgende opplysninger om personer som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan behandles:

a. tildeling, start og stans av opplæringen, og om det er kommunen eller fylkeskommunen som sørger for opplæringen
b. morsmål
c. norskmål
d. fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
e. fritak fra plikten til å avlegge prøver og rettsgrunnlaget for slikt fritak
f. språket opplæringen blir gitt på
g. antall timer gjennomført opplæring i norsk
h. antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap og fordeling av timene på moduler
i. omfang av opplæring som oppfølging under omsorgspermisjon
j. permisjoner og fravær
k. klager og klagebehandling.

Artikkel 59.

Fylkeskommunenes ansvar

1) Fylkeskommunene er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger etter integreringsloven § 41 til § 44 og denne forskriften, som ikke skjer i registre etter § 43 første ledd.

2) Fylkeskommunene skal registrere personopplysninger nevnt i § 47 andre ledd i registrene til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i tråd med integreringsloven § 43 andre ledd. Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

3) Fylkeskommunen skal utlevere opplysninger til kommunen om gjennomført karriereveiledning. Når fylkeskommunen sørger for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven § 30 andre ledd, skal fylkeskommunen også utlevere opplysninger om deltagernes fravær til kommunen.

Règlement sur l’intégration (2020-2023)

Article 1

Formation linguistique norvégienne

1) Les demandeurs d’asile visés à l’article 5 de la Loi sur l'intégration sont tenus de suivre 175 heures de cours de langue norvégienne. L’enseignement et la formation suivent le programme d’études linguistiques et sociales norvégiennes.

2) Si des raisons de santé particulières ou d’autres raisons importantes l’exigent, la municipalité peut, sur demande, dispenser le demandeur d’asile de l’obligation de participer à la formation. Le paragraphe 2 de l’article 25 du Règlement s’applique en conséquence.

3) Si le demandeur d’asile bénéficie d'un enseignement primaire ou secondaire, conformément à la
Loi sur l’éducation,
la municipalité peut, sur demande, dispenser le demandeur d’asile de l’obligation de participer à la formation prévue au présent article.

Article 26

Niveaux de norvégien

Lorsqu’il est fait référence aux niveaux dans le présent règlement, les niveaux norvégiens sont définis conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues. Les règlements utilisent les niveaux mentionnés aux deuxième à sixième paragraphes.

Au niveau A1, la personne peut comprendre et utiliser des expressions familières du quotidien et des affirmations très simples sur elle-même et ses relations proches. La personne peut participer facilement à des conversations de routine si l’interlocuteur parle lentement et clairement et le soutient.

Au niveau A2, la personne peut comprendre un langage simple de tous les jours et s'exprimer facilement sur des sujets liés à sa propre personne et à sa famille, à son environnement proche et à son travail. La personne peut se débrouiller dans des situations de conversation simples et routinières avec un échange direct d'informations sur des sujets familiers, si l'interlocuteur parle lentement et clairement et est disposé à l'aider.

Au niveau B1, la personne peut comprendre des représentations claires et relativement simples liées à des sujets familiers du travail, de l’école, de la maison et des loisirs, et s’exprimer facilement et de manière cohérente sur des sujets familiers et des sujets d’intérêt personnel. La personne peut participer sans préparation aux conversations dans la plupart des situations rencontrées dans la vie quotidienne, lorsque l’interlocuteur parle clairement.

Au niveau B2, la personne peut comprendre des présentations complexes, y compris des discussions professionnelles dans son propre domaine et s’exprimer de manière claire et nuancée sur un large éventail de sujets. La personne peut exprimer son point de vue et argumenter pour et contre diverses alternatives, et participer à des conversations avec un langage si spontané et si fluide que la communication avec des locuteurs natifs ne devient stressante pour aucune des parties.

Au niveau C1, la personne peut comprendre des présentations complexes et des discussions professionnelles sur la plupart des sujets généraux. La personne peut employer la langue de manière flexible et appropriée à des fins sociales, scolaires et professionnelles. La personne peut exprimer et argumenter ses points de vue, participer à des conversations et à des discussions, et contribuer au développement de la conversation ou de la discussion. La personne peut résumer, transmettre et expliquer des contenus provenant de diverses sources orales et écrites avec un haut degré de précision. La personne peut rédiger des textes clairs, bien structurés et détaillés, et maîtriser divers modèles de phrases et marqueurs de connexion.

Article 27

Fixation individuelle de l’objectif linguistique en norvégien

1) Dès le début de la formation, conformément au chapitre 6 de la
Loi sur l'intégration, un objectif en langue norvégienne doit être fixé conformément ou supérieur à celui prévu à l’article 28.

2) En cas de progression plus rapide que prévu, le niveau minimal doit être ajusté à la hausse.

3) Si la progression du participant indique qu’il ne sera pas en mesure d’atteindre le niveau minimal, le niveau peut être ajusté à la baisse. Les objectifs en norvégien ne devraient être abaissés qu’un niveau à la fois.

Article 30

Autorisation

1) La municipalité doit adapter la formation en norvégien et en études sociales pour l'individu lorsque des conditions surviennent qui empêchent le participant de suivre l'offre de formation. L'autorisation, conformément à l'article 35 de la Loi sur l'intégration et au présent règlement, ne peut être accordée que dans les cas où une adaptation individuelle n'est pas possible.

2) La demande d’autorisation doit être faite par écrit et la raison de la demande de permission doit être documentée. La portée de celle-ci est évaluée individuellement.

3) Le droit d’accorder une autorisation ne s’applique que dans les cas visés aux articles 31 à 33 du présent règlement.

4) Les règles relatives à une autorisation figurant dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui participent à une formation linguistique et à des études sociales norvégiennes dans le cadre du programme d’introduction prévu à l'article 4 de la Loi sur l’intégration.

Article 34

Contenu des examens en norvégien et en études sociales

1) Les examen en norvégien aux niveaux A1 à B2 mesurent les compétences du candidat en lecture, en écoute, en écriture, en expression orale, en communication et comprennent les quatre sous-catégories suivantes:

a. examen en compréhension écrite;
b. examen en compréhension orale;
c. examen en présentation écrite;
d. examen en communication orale.

2) L'examen de lecture en langue des signes norvégienne est assimilé à un examen en compréhension orale et un examen de communication en langue des signes est assimilé à un examen de communication orale. Les examens en norvégien au niveau C1 mesurent les compétences du candidat en lecture, en écoute, en écriture, en expression orale et se composent des deux sous-catégories suivantes:

a. examen de compréhension écrite et de communication orale;
b. examen de compréhension orale et de présentation écrite.

3) L'examen en études sociales évalue les connaissances de base du candidat sur la société norvégienne par rapport aux objectifs des études sociales tels que décrits dans le programme.

Article 53

Informations sur les personnes participant à la formation linguistique norvégienne et aux études sociales

Les informations suivantes sur les personnes participant à la formation linguistique norvégienne et aux études sociales peuvent être traitées en fonction :

a. de l’attribution, du début et de la fin de la formation, et si c’est la municipalité ou l'autorité de comté qui offre la formation;
b. de la langue maternelle;
c. de langue norvégienne;
d. de l’exemption de l’obligation de participer à la formation et la base juridique d'une telle exemption;
e. de l’exemption de l’obligation de passer des examens et la base juridique de cette exemption;
f. de la langue dans laquelle la formation est donnée;
g. du nombre d’heures de formation complétées en norvégien;
h. du nombre d’heures de formation complétées en études sociales et de répartition des heures par module;
i. de la portée de la formation en tant que suivi pendant la permission d’aidant
j. de la permission et des absence;
k. des plaintes et de leur traitement.

Article 59

Responsabilité des autorités de comté

1) Les autorités de comté sont responsables du traitement des données personnelles, conformément aux articles 41 à 44 de la Loi sur l’intégration et au présent règlement, données qui peuvent être transmises dans les registres, conformément au premier paragraphe de l’article 43.

2) Les autorités de comté enregistrent les données personnelles visées au paragraphe 2 de l’article 47 dans les registres de la Direction de l’intégration et de la diversité, conformément au paragraphe 2 de l’article 43 de la Loi sur l’intégration. Les informations sont enregistrées dans un délai de deux mois à compter de leur disponibilité.

3) Les autorités de comté doivent communiquer des renseignements sur l’orientation professionnelle accomplie. Lorsque l'autorité de comté offre un cours de langue norvégienne et d'études sociales, conformément au paragraphe 2 de l’article 30 de la Loi sur l’intégration, elle doit également divulguer à la municipalité des informations sur l’absence des participants.

  Page précédente

Norvège

Accueil: aménagement linguistique dans le monde