Pologne

Constitution du 2 avril 1997

Dispositions linguistiques


Artykuł 27.

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych umów międzynarodowych.

Artykuł 35.

1) Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2) Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Artykuł 70.

1) Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.

2) Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Ustawa może dopuścić świadczenie niektórych usług edukacyjnych przez publiczne szkoły wyższe za odpłatnością.

3) Rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół innych niż publiczne. Obywatele i instytucje mają prawo zakładania szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych oraz zakładów wychowawczych. Warunki zakładania i działalności szkół niepublicznych oraz udziału władz publicznych w ich finansowaniu, a także zasady nadzoru pedagogicznego nad szkołami i zakładami wychowawczymi, określa ustawa.

4) Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia. W tym celu tworzą i wspierają systemy indywidualnej pomocy finansowej i organizacyjnej dla uczniów i studentów. Warunki udzielania pomocy określa ustawa.

5) Zapewnia się autonomię szkół wyższych na zasadach określonych w ustawie.

Artykuł 233

2) Niedopuszczalne jest ograniczenie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Article 27
 
En république de Pologne, la langue officielle est le polonais. Cette disposition ne doit pas porter atteinte aux droits des minorités nationales résultant d'accords internationaux ratifiés.

Article 35

1) La république de Pologne garantit aux citoyens polonais appartenant à des minorités nationales et ethniques la liberté de conserver et de développer leur propre langue, de conserver leurs coutumes et leurs traditions, et de développer leur propre culture.

2) Les minorités nationales et ethniques ont le droit de créer leurs propres institutions scolaires et culturelles, ainsi que des institutions pour protéger leur identité religieuse et pour participer à la résolution des questions reliées à leur identité culturelle.

Article 70

1)
Toute personne a droit à l'éducation. L'enseignement est obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans. Les modalités d'exercice de la scolarité obligatoire sont définies par la loi.

2) L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit. La loi peut autoriser le paiement de certains services pédagogiques offerts par des écoles supérieures publiques.

3) Les parents ont la liberté de choisir pour leurs enfants des établissements scolaires autres que publics. Les citoyens et les institutions ont le droit de créer des écoles primaires, secondaires et supérieures ainsi que des établissements d'enseignement. Les modalités de création et de fonctionnement des écoles autres que publiques et de la participation des pouvoirs publics à leur financement ainsi que les principes du contrôle pédagogique des écoles et des établissements d'enseignement sont définis par la loi.

4) Les pouvoirs publics garantissent aux citoyens un accès universel et égal à l'instruction. À cet effet, ils créent et soutiennent des systèmes d'aide financière et organisationnelle individuelle aux élèves et aux étudiants. Les modalités d'octroi de cette aide sont précisées par la loi.

5) L'autonomie des établissements d'enseignement supérieur est garantie en vertu de la loi.

Article 233

2) Il est inadmissible de limiter les libertés et les droits de l’homme et du citoyen uniquement en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion ou de son absence, de son origine sociale, de sa naissance et de sa fortune.

Page précédente

Pologne

Accueil: l'aménagement linguistique dans le monde