République de Serbie

Serbie

Charte sur les droits de l’homme, les droits
des minorités et les libertés civiles

Повељу о људским и мањинским правима и грађанским слободама
(Povelju o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama)

(Dispositions linguistiques de 2003-2018)

Cette présente version française de la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles constitue déjà une traduction de la version serbe. Le texte qui suit n'a donc qu'une valeur informative. 

Cette loi a été adoptée par la Serbie et le Monténégro, alors qu'ils faisaient partie de la Communautés des États de Serbie-et-du-Monténégro (2003-2006). En principe, les deux États étaient liés par la Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités et les libertés civiles.

Повељу о људским и мањинским правима
и грађанским слободама

Члан 2

Поштовање људских и мањинских права

1)
Свако има обавезу да поштује људска и мањинска права других.

2) Људска и мањинска права зајемчена овом повељом непосредно се примењују у складу с Уставном повељом државне заједнице Србија и Црна Гора.

3) Људска и мањинска права зајемчена овом повељом непосредно се уређују, обезбеђују и штите уставима, законима и политиком држава чланица.

Члан 3

Забрана дискриминације

1)
Сви су пред законом једнаки.

2) Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

3) Забрањена је свака непосредна или посредна дискриминација, по било ком основу, па и по основу расе, боје, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења или сличног статуса, вероисповести, политичког или другог убеђења, имовног стања, културе, језика, старости или психичког или физичког инвалидитета.

4) Дозвољено је привремено увођење посебних мера које су неопходне за остварење равноправности, потребне заштите и напретка за лица или групе лица која се налазе у неједнаком положају, да би им се омогућило пуно уживање људских и мањинских права под једнаким условима.

5) Посебне мере из става 4 овог члана се могу примењивати само док се не остваре циљеви због којих су предузете.

Члан 6

Одступања од људских и мањинских права

1)
По званичном проглашењу ратног или ванредног стања, ако је опстанак државне заједнице или државе чланице угрожен, дозвољене су мере одступања од људских и мањинских права зајемчених овом повељом и то само у оном обиму у коме је то нужно у датој ситуацији.

2) Мере одступања не смеју да доведу до разликовања по основу расе, боје, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.

3) Мере одступања од људских и мањинских права у областима које су у надлежности институција државне заједнице могу општим актима прописати само Скупштина Србије и Црне Горе или Савет министара, ако Скупштина Србије и Црне Горе није у могућности да се састане. Одлука о одступању од људских и мањинских права у случају проглашења ратног стања доноси се уз сагласност надлежних органа држава чланица.

 [...]

Члан 14

Право на слободу и безбедност

1) Свако има право на личну слободу и безбедност.

2) Нико не може бити лишен слободе нечијом самовољом. Лишавање слободе је дозвољено само у случајевима и на начин предвиђен законом државне заједнице или законима држава чланица.

3) Нико се не може лишити слободе само зато што није у стању да испуни уговорну обавезу.

4) Свако ко је лишен слободе мора бити одмах обавештен, на језику који разуме, о разлозима лишења слободе или оптужби, као и о својим правима.

5) Свако ко је лишен слободе има право да, без одлагања, о томе обавести лице по свом избору.

6) Свако ко је лишен слободе има право да покрене поступак у коме ће суд, по хитном поступку, испитати законитост лишавања слободе и наложити пуштање на слободу ако је лишавање слободе незаконито.

7) Према лицу лишеном слободе поступа се човечно и с уважавањем достојанства његове личности. Нарочито је забрањено свако насиље према лицу лишеном слободе или изнуђивање исказа.

8) Свако ко је био незаконито лишен слободе има право на накнаду штете.

Члан 16

Посебна јемства

1)
Свако има право да у најкраћем року, подробно и на језику који разуме, буде обавештен о природи и разлозима оптужбе против њега и право да му се суди без одуговлачења.

2) Свако има право на одбрану, укључујући право да узме браниоца по свом избору, пред судом или другим органом надлежним да води поступак, да неометано општи са својим браниоцем и да има довољно времена и услова за припрему одбране.

3) Законом се одређују случајеви у којима интерес правичности захтева да окривљени добије браниоца по службеној дужности, ако није у могућности да надокнади услуге браниоца.

4) Окривљени има право на помоћ тумача, ако не разуме или не говори језик који се користи у поступку.

5) Свако ко је достижан суду или другом органу надлежном да води поступак не може се казнити, ако му није било омогућено да буде саслушан и да се брани.

6) Нико не мора да сведочи против самог себе или да призна кривицу.

Члан 38

Право на уточиште у државној заједници Србија и Црна Гора

1)
Сваки странац који основано страхује од прогона због своје расе, боје, пола, језика, вероисповести, националне припадности, припадности некој групи или политичких уверења има право на уточиште у Србији и Црној Гори. Поступак за добијање уточишта се уређује законом.

2) Свако ко је принудно расељен у оквиру територије Србије и Црне Горе има право на делотворну заштиту и помоћ, у складу са законима и међународним обавезама Србије и Црне Горе.

Члан 47

Основ и оквир права припадника националних мањина

1)
Заштита права припадника националних мањина остварује се у складу са међународно-правном заштитом људских и мањинских права.

2) Припадници националних мањина имају индивидуална и колективна права, права која остварују појединачно или у заједници с другима, у складу са законом и међународним стандардима.

3) Колективна права подразумевају да припадници националних мањина, непосредно или преко својих изабраних представника, учествују у процесу одлучивања или одлучују о појединим питањима која су везана за њихову културу, образовање, информисање и употребу језика и писма, у складу са законом.

4) Ради остваривања права на самоуправу у области културе, образовања, информисања и службене употребе језика и писма, припадници националне мањине могу изабрати своје националне савете, у складу са законом.

5) Поред термина националне мањине могу се равноправно користити други термини које уставима и законима утврђују државе чланице.

Члан 48

Слобода изражавања националног идентитета

1)
Јемчи се слобода изражавања националне припадности.

2) Нико није дужан да се изјашњава о својој националној припадности.

Члан 49

Забрана дискриминације

1)
Припадницима националних мањина јемчи се равноправност пред законом и једнака законска заштита.

2) Забрањена је било каква дискриминација по основу припадности националној мањини.

3) Неће се сматрати дискриминацијом они прописи, мере и акције које су усмерене на обезбеђивање права припадника националних мањина, када се налазе у неједнаком положају, да би им се омогућило пуно уживање права под једнаким условима.

Члан 50

Забрана насилне асимилације

1)
Забрањена је насилна асимилација припадника националних мањина.

2) Државе чланице и државна заједница Србија и Црна Гора дужне су да заштите припаднике националних мањина од сваке акције усмерене ка таквој асимилацији.

Члан 51

Забрана изазивања расне, националне и верске мржње

Забрањено је и кажњиво изазивање и подстицање националне, расне, верске или друге неравноправности, као и изазивање и распиривање националне, расне, верске и друге мржње и нетрпељивости.

Члан 52

Права на очување посебности

1) Припадници националних мањина имају право:

- на изражавање, чување, неговање, развијање и јавно испољавање националне и етичке, културне и верске посебности;
- на употребу својих симбола на јавним местима;
- на слободну употребу свог језика и писма;
- да у срединама са значајном мањинском популацијом, државни органи воде поступак и на језику националне мањине која чини значајни део популације;
- на школовање на свом језику у државним установама;
- на оснивање приватних образовних установа на свим нивоима;
- да сопствено име и презиме користе на свом језику;
- да у срединама са значајном мањинском популацијом, традиционални локални називи, имена улица и насеља, као и топографске ознаке буду исписани и на језику мањине;
- на одређен број мандата у скупштини државе чланице и Скупштини Србије и Црне Горе, полазећи од принципа непосредне репрезентације, сагласно законима држава чланица;
- на одговарајућу заступљеност у јавним службама, органима државне власти и локалне самоуправе;
- на потпуно и непристрасно информисање на свом језику, укључујући право на изражавање, примање, слање и размену информација и идеја;
- да оснивају сопствена средства јавног информисања.

2) Законом се уређује начин уживања ових права.

Члан 53

Право на удруживање

1) Припадници националних мањина имају право на оснивање просветних и културних организација и удружења, чије је финансирање добровољно.

2) Организацијама и удружењима припадника националних мањина се признаје посебна улога у остварењу права припадника националних мањина.

Члан 54

Сарадња са сународницима у другим државама

Припадници националних мањина имају право да остварују несметане везе и да сарађују са својим сународницима који су ван територије државне заједнице Србија и Црна Гора.

Charte sur les droits de l’homme, les droits des minorités
et les libertés civiles

Article 2

Respect des droits de l'homme et des droits des minorités

1) Quiconque a l'obligation de respecter les droits de l'homme et les droits des minorités.

2) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par la présente charte sont entièrement applicables, conformément à la Charte constitutionnelle de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro

3) Les droits de l'homme et les droits des minorités garantis par la présente charte sont entièrement réglementés, garantis et protégés par les constitutions, les lois et les  politiques des États membres.

Article 3

Discrimination interdite

1) Tous sont égaux devant la loi.

2) Chacun a le droit de bénéficier d'une protection juridique sans aucune discrimination.

3) Toute discrimination, directe ou indirecte, pour quelque motif que ce soit, y compris ceux relatifs à la race, la couleur, le sexe, l'appartenance ethnique, la condition sociale, la naissance ou un statut similaire, la religion, les convictions politiques ou autres, la situation financière, la culture, la langue, l'âge ou l'incapacité mentale ou physique, est interdite.

4) Des mesures particulières indispensables à la réalisation de l'égalité, de la protection appropriée et de l'amélioration des personnes ou des groupes de personnes, leur permettant de bénéficier pleinement des droits de l'homme et des droits des minorités sur un pied d'égalité, peuvent être prises une base provisoire.

5) Des mesures spéciales mentionnées au paragraphe 4 du présent article ne peuvent être appliquées que jusqu'à ce que es objectifs pour lesquels elles ont été prises soient atteints.

Article 6

Dérogation aux droits de l'homme et aux droits des minorités

1) En cas d'une déclaration de guerre officielle ou d'un état d'urgence, qui menacerait la survie de la Communauté d'un État membre, des mesures dérogeant aux droits de l'homme et aux droits des minorité garantis dans la présente charte peuvent être prises, mais uniquement si la situation l'exige.

2) Les mesures dérogatoires ne peuvent pas mener à la discrimination basée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'appartenance ethnique ou la situation sociale.

3) Les mesures dérogatoires aux droits de l'homme et aux droits des minorités dans les domaines sous la juridiction des organismes de la Communauté des États ne peuvent qu'être prescrites que sur la base des lois générales adoptées par le Parlement de la Serbie-et-du-Monténégro ou par le Conseil des ministres, si ledit Parlement est incapable de se réunir. La décision de déroger aux droits de l'homme et aux droits des minorités dans le cas d'une déclaration de guerre doit être soumise à l'approbation des instances compétentes des États membres.

[...]

Article 14

Droit à la liberté et à la sécurité

1) Quiconque a droit à la liberté personnelle et à la sécurité.

2) Nul ne peut être arrêté contre sa propre volonté. L'arrestation n'est permise que dans les cas et modalités prévus par une loi de la Communautés des États ou des lois des États membres.

3) Nul ne peut être arrêté en raison de son incapacité à répondre à une obligation contractuelle.

4) Quiconque est arrêté doit être averti sans délai, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation ou de l'acte d'accusation, ainsi que de ses droits.

5) Quiconque est arrêté a donc le droit d'informer promptement une personne de son choix.

6) Quiconque est arrêté a le droit d'engager une procédure par laquelle la cour pourra examiner d'urgence la légalité de l'arrestation et ordonner sa libération si l'arrestation a été jugée illégale.

7) Quiconque est privé de liberté doit être traité avec humanité et dans le respect de la dignité de sa personne. En particulier, toute violence contre une personne privée de liberté ou extorsion de témoignage est interdite.

8) Quiconque a été arrêté illégalement a droit à une indemnité.

Article 16

Garanties particulières

1) Quiconque a le droit d'être informé aussitôt que possible, et entièrement, dans une langue qu'il comprend, de la nature et des motifs relatifs aux accusations portées contre lui et a aussi droit un procès sans prolongation indue.

2) Quiconque a le droit d'assurer sa défense, y compris le droit de recourir à un avocat de la défense de son choix devant la cour ou de toute autre autorité compétente dans la procédure, ainsi qu'à une communication harmonieuse avec son avocat et disposer d'assez de temps et de conditions pour la préparation de sa défense.

3) Les cas pour lesquels il est dans l'intérêt de la justice de convoquer l'accusé pour lui assigner un conseiller juridique s'il est incapable de payer les honoraires de l'avocat de la défense, sont déterminés avec plus de précision par la loi.

4) L'accusé a le droit de recevoir les services d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle la langue employée lors de la procédure.

5) Quiconque ne se présente pas devant la cour ou à toute autre autorité compétente lors de la conduite de la procédure ne peut être condamné s'il ne lui a pas été rendu possible d'être examiné et de se défendre.

6) Nul ne peut être forcé de témoigner contre lui-même ni admettre sa culpabilité.

Article 38

Droit d'asile dans la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro

1) Tout étranger craignant raisonnablement être persécuté en raison de la race, de la couleur de la peau, du sexe, de la langue, de la religion, de l'appartenance ethnique, de l'adhésion à un groupe ou l'opinion politique peut obtenir le droit d'asile en Serbie-et-Monténégro. La procédure accordant l'asile est déterminée conformément à la loi.

2) Quiconque a été déplacé de force sur le territoire de la Serbie-et-du-Monténégro a droit à une protection efficace et une aide en accord avec les lois et les obligations internationales de la Serbie-et-du-Monténégro.

Article 47

Motifs pour les droits-cadre des membres des minorités nationales

1) Les droits des membres des minorités nationales doivent être exercés en accord avec les dispositions des lois internationales traitant de la protection des droits de l'homme et des droits des minorités.

2) Les membres des minorités nationales disposent de droits individuels et de droits collectifs, droits qui sont exercés individuellement ou collectivement avec d'autres personnes, en accord avec la législation en vigueur et les normes internationales.

3) Les droits collectifs impliquent que les membres des minorités nationales peuvent participer, directement ou au moyen de leurs représentants élus, au processus décisionnel traitant ou se prononçant finalement sur des questions liées à leur culture, l'éducation, l'information et l'emploi de leur langue et de leur alphabet, conformément à la loi.

4) Afin d'exercer leur droit à l'autogestion dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et l'emploi officiel de leur langue et de leur alphabet, les membres des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux, dans l'accord avec loi.

5) En plus du terme «minorités nationales», d'autres mots établis en vertu de la Constitution et des lois des États membres peuvent aussi être également employés.

Article 48

Liberté pour déclarer son identité ethnique

1) La liberté d'exprimer son appartenance ethnique est garantie.

2) Nul n'est dans l'obligation de déclarer son appartenance ethnique.

Article 49

Discrimination interdite

1) L'égalité des membres des minorités nationales est garantie par la loi et est protégée juridiquement.

2) Toute discrimination basée sur l'appartenance à une minorité nationale est interdite.

3) Tous les règlements, toutes les mesures et actions destinés à garantir les droits des membres des minorités nationales, quand ils sont dans une situation d'inégalité, et leur permettant de bénéficier de droits égaux complets, ne sont pas considérés  comme discriminatoires.

Article 50

Interdiction de l'assimilation forcée

1) L'assimilation forcée des membres des minorités nationales est interdite.

2) La Communauté des États de-Serbie-et-Monténégro protège les minorités nationales contre toute action destinée à assimiler ses membres.

Article 51

Interdiction de la provocation à la haine raciale, ethnique et religieuse

Toute provocation et toute exhortation à l'inégalité ethnique, raciale, religieuse et autre, ainsi que la provocation et l'incitation à la haine nationale, ethnique, raciale, religieuse et autre forme d'intolérance, sont interdits et condamnables.

Article 52

Droit de préserver son identité

1) Les membres des minorités nationales disposent des droits suivants:

- d'exprimer, de préserver, d'entretenir, de développer et de manifester publiquement leurs particularités nationales, ethniques, culturelles et religieuses;
- d'employer leurs symboles dans les lieux publics;
- d'employer librement leur langue et leur alphabet;
- de recevoir des services de la part des organismes de l'État  dans la langue de la minorité nationale lorsqu'ils constituent une partie significative de la population;

- de recevoir leur instruction dans leur langue maternelle dans les établissements publics;
- de fonder des établissements d'enseignement privés à tous les niveaux;

- d'employer leurs prénom et nom dans leur langue maternelle;
- d'écrire dans la langue minoritaire leurs dénominations traditionnelles locales, dans les noms de rue et les règlements, ainsi que dans les plaques topographiques;
- d'obtenir un certain nombre de sièges à l'Assemblée d'un État membre et au Parlement de la Communauté de Serbie-et-du-Monténégro sur la base de la représentation directe, conformément aux lois des États membres;
- d'être représentés en juste proportion dans les services publics, les pouvoirs publics et les autorités d'autogestion locale;
- d'être entièrement et impartialement informés dans leur langue maternelle, y compris le droit d'exprimer, de recevoir, d'envoyer et d'échanger des information et des opinions;
- de créer leurs propres médias publics.

2) La loi réglemente la façon dont ces droits sont exercés.

Article 53

Droit d'association

1) Les membres des minorités nationales ont le droit de créer des organisations et associations éducatives et culturelles dont le financement est volontaire.

2) Les organismes et les associations des membres des minorités nationales sont reconnus comme ayant un rôle particulier dans l'exercice des droits des membres

appartenant à des minorités nationales.

Article 54

Coopération avec les compatriotes des autres États

Les membres des minorités nationales ont le droit d'établir des relations harmonieuses et de coopérer avec leurs compatriotes vivant à l'extérieur du territoire de la Communauté des États de Serbie-et-Monténégro.

Page précédente

 

Serbie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde