République de Serbie

Serbie

Constitution du 10 novembre 2006

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
USTAV REPUBLIKE SRBIJE
 

La Constitution de la Serbie a été adoptée par référendum les 28 et 29 octobre 2006. La campagne référendaire fut entièrement axée sur la question du Kosovo, défini dans le préambule de la nouvelle Constitution comme une «partie intégrante» de la Serbie.

Cependant, seulement 51,4 % des électeurs inscrits ont approuvé le texte constitutionnel. Pour entrer en vigueur, la Constitution devait être approuvée par plus de 50% des électeurs inscrits. Évidemment, les Serbes du Kosovo se sont mobilisés en votant massivement à plus de 90% en faveur de la Constitution. Le score le plus faible fut atteint en Voïvodine, où seulement 42 % des électeurs ont approuvé la Constitution.

Si l’adoption de la Constitution avait pour but d’affirmer les droits de la Serbie sur le Kosovo, il faut se rendre à l'évidence que près d’un électeur serbe sur deux se montre désintéressé sur cette question. De plus, selon le CESID, une série d’irrégularités et d’infractions au code électoral ont été constatées, mais sans être de nature à modifier le résultat final.

La nouvelle Constitution fut officiellement promulguée par le Parlement serbe le 8 novembre 2006 et remplaçait celle de 1990. La traduction française qui suit a été faite à partir de la version en serbe et en alphabet cyrillique.

Члан 3.

Владавина права

1)
Владавина права је основна претпоставка Устава и почива на неотуђивим људским правима.

2) Владавина права се остварује слободним и непосредним изборима, уставним јемствима људских и мањинских права, поделом власти, независном судском влашћу и повиновањем власти Уставу и закону.

Члан 10.

Језик и писмо

1)
У Републици Србији у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо.

2) Службена употреба других језика и писама уређује се законом, на основу Устава.

Члан 21.

Забрана дискриминације

1) Пред Уставом и законом сви су једнаки.

2) Свако има право на једнаку законску заштиту, без дискриминације.

3) Забрањена је свака дискриминација, непосредна или посредна, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости и психичког или физичког инвалидитета.

4) Не сматрају се дискриминацијом посебне мере које Република Србија може увести ради постизања пуне равноправности лица или групе лица која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима.

Члан 27.

Право на слободу и безбедност

1) Свако има право на личну слободу и безбедност. Лишење слободе допуштено је само из разлога и у поступку који су предвиђени законом.

2) Лице које је лишено слободе од стране државног органа одмах се, на језику који разуме, обавештава о разлозима лишења слободе, о оптужби која му се ставља на терет као и о својим правима и има право да без одлагања о свом лишењу слободе обавести лице по свом избору.

лан 32.

Право на правично суђење

1)
Свако има право да независан, непристрасан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега.

2) Свакоме се јемчи право на бесплатног преводиоца, ако не говори или не разуме језик који је у службеној употреби у суду и право на бесплатног тумача, ако је слеп, глув или нем.

[...]

Члан 33.

Посебна права окривљеног

1) Свако ко је окривљен за кривично дело има право да у најкраћем року, у складу са законом, подробно и на језику који разуме, буде обавештен о природи и разлозима дела за које се терети, као и о доказима прикупљеним против њега.

[...]

Члан 57.

Право на уточиште

1) Странац који основано страхује од прогона због своје расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или припадности некој групи или због својих политичких уверења, има право на уточиште у Републици Србији.

2) Поступак за стицање уточишта уређује се законом.

Члан 71.

Право на образовање

1) Свако има право на образовање.

2) Основно образовање је обавезно и бесплатно, а средње образовање је бесплатно.

3) Сви грађани имају, под једнаким условима, приступ високошколском образовању. Република Србија омогућује успешним и надареним ученицима слабијег имовног стања бесплатно високошколско образовање, у складу са законом.

4) Оснивање школа и универзитета уређује се законом.

III

Права припадника националних мањина

Члан 75.

Основна одредба

1)
Припадницима националних мањина, поред права која су Уставом зајемчена свим грађанима, јемче се додатна, индивидуална или колективна права. Индивидуална права остварују се појединачно, а колективна у заједници са другима, у складу са Уставом, законом и међународним уговорима.

2) Путем колективних права припадници националних мањина, непосредно или преко својих представника, учествују у одлучивању или сами одлучују о појединим питањима везаним за своју културу, образовање, обавештавање и службену употребу језика и писма, у складу са законом.

3) Ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина могу изабрати своје националне савете, у складу са законом.

Члан 76.

Забрана дискриминације националних мањина

1) Припадницима националних мањина јемчи се равноправност пред законом и једнака законска заштита.

2) Забрањена је било каква дискриминација због припадности националној мањини.

3) Не сматрају се дискриминацијом посебни прописи и привремене мере које Република Србија може увести у економском, социјалном, културном и политичком животу, ради постизања пуне равноправности између припадника националне мањине и грађана који припадају већини, ако су усмерене на уклањање изразито неповољних услова живота који их посебно погађају.

Члан 77.

Равноправност у вођењу јавних послова

1) Припадници националних мањина имају, под истим условима као остали грађани, право да учествују у управљању јавним пословима и да ступају на јавне функције.

2) При запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе води се рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.

Члан 78.

Забрана насилне асимилације

1) Забрањена је насилна асимилација припадника националних мањина.

2) Заштита припадника националних мањина од сваке радње усмерене ка њиховој насилној асимилацији уређује се законом.

3) Забрањено је предузимање мера које би проузроковале вештачко мењање националног састава становништва на подручјима где припадници националних мањина живе традиционално и у значајном броју.

Члан 79.

Право на очување посебности

1) Припадници националних мањина имају право: на изражавање, чување, неговање, развијање и јавно изражавање националне, етничке, културне и верске посебности; на употребу својих симбола на јавним местима; на коришћење свог језика и писма; да у срединама где чине значајну популацију, државни органи, организације којима су поверена јавна овлашћења, органи аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе воде поступак и на њиховом језику; на школовање на свом језику у државним установама и установама аутономних покрајина; на оснивање приватних образовних установа; да на своме језику користе своје име и презиме; да у срединама где чине значајну популацију, традиционални локални називи, имена улица, насеља и топографске ознаке буду исписане и на њиховом језику; на потпуно, благовремено и непристрасно обавештавање на свом језику, укључујући и право на изражавање, примање, слање и размену обавештења и идеја; на оснивање сопствених средстава јавног обавештавања, у складу са законом.

2) У складу са Уставом, на основу закона, покрајинским прописима могу се установити додатна права припадника националних мањина.

Члан 80.

Право на удруживање и на сарадњу са сународницима

1) Припадници националних мањина могу да оснивају просветна и културна удружења, која добровољно финансирају.

2) Република Србија признаје просветним и културним удружењима националних мањина посебну улогу у остваривању права припадника националних мањина.

3) Припадници националних мањина имају право на несметане везе и сарадњу са сународницима изван територије Републике Србије.

Члан 81.

Развијање духа толеранције

У области образовања, културе и информисања Србија подстиче дух толеранције и међукултурног дијалога и предузима ефикасне мере за унапређење узајамног поштовања, разумевања и сарадње међу свим људима који живе на њеној територији, без обзира на њихов етнички, културни, језички или верски идентитет.

Члан 199.

Језик поступка

1) Свако има право да користи свој језик у поступку пред судом, другим државним органом или организацијом која врши јавна овлашћења, када се решава о његовом праву или обавези.

2) Незнање језика на коме се поступак води не сме бити сметња за остваривање и заштиту људских и мањинских права.

Члан 202.

Одступања од људских и мањинских права у ванредном и ратном стању

1)
По проглашењу ванредног или ратног стања, дозвољена су одступања од људских и мањинских права зајемчених Уставом, и то само у обиму у којем је то неопходно.

2) Мере одступања не смеју да доведу до разликовања на основу расе, пола, језика, вероисповести, националне припадности или друштвеног порекла.

3) Мере одступања од људских и мањинских права престају да важе престанком ванредног или ратног стања.

4) Мере одступања ни у ком случају нису дозвољене у погледу права зајемчених чл. 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62 , 63, 64. и 78. Устава.

Article 3

Règle de droit

1)
La règle de droit est une condition fondamentale de la Constitution qui est fondée sur les droits humains inaliénables.

2) La primauté du droit doit être exercée par des élections libres et directes, les garanties constitutionnelles des droits de l'homme et des minorités, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du pouvoir judiciaire et le respect de la Constitution et de la loi par les autorités.

Article 10

Langue et alphabet

1)
Le serbe et l'alphabet cyrillique sont d'usage officiel dans la république de Serbie.

2) L'emploi officiel des autres langues et alphabets est réglementé par la loi, sur la base de la Constitution.

Article 21

Discrimination interdite


1) Tous sont égaux devant la Constitution et la loi.

2) Toute personne a le droit à une protection juridique égale, sans discrimination.

3) Toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit, notamment sur la race, le sexe, l'origine nationale, l'origine sociale, la naissance, la religion, l'opinion politique ou autre, la fortune, la culture, la langue, l'âge, le handicap mental ou physique, est interdite.

4) Des mesures spéciales, prises par la république de Serbie, qui peuvent être introduites pour réaliser la pleine égalité des individus ou un groupe d'individus dans une position sensiblement inégale par rapport aux autres citoyens, ne doivent pas être considérées comme discriminatoires.

Article 27

Droit à la liberté et la sécurité

1) Tout individu droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. La privation de liberté n'est autorisée que pour des raisons et selon la procédure prévues par la loi.

2) Quiconque est privé de liberté par une instance de l'État doit être informée sans délai dans une langue qu'il comprend des motifs de son arrestation ou de sa détention, des accusations portées contre lui, ainsi que de ses droits d'informer toute personne de son choix sans délai au sujet de son arrestation ou de sa détention.

Article 32

Droit à un procès équitable

1. Quiconque a le droit à une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi dans un délai raisonnable, qui doit statuer sur ses droits et obligations, ainsi que les motifs de soupçon résultant de la procédure engagée et des accusations portées contre lui.

2. Quiconque a le droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne parle ni ne comprend la langue officielle utilisée dans les tribunaux et le droit à l'assistance gratuite d'un interprète si la personne est aveugle, sourde ou muette.

[...]

Article 33

Droits spéciaux des accusés


1) Quiconque est accusé d'une infraction a le droit d'être informé rapidement, en conformité avec la loi, dans la langue qu'il comprend et en détail sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui, ainsi que des éléments de preuve contre lui.

[...]

Article 57

Droit d'asile


1) Tout ressortissant étranger craignant de façon raisonnable des poursuites judiciaires fondées sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou l'appartenance à un groupe, les opinions politiques, a le droit d'asile en république de Serbie.

2) La procédure pour l'acquisition de l'asile est régie par la loi.

[...]

Article 71

Le droit à l'éducation

1) Chacun à droit à l'éducation.

2) L'enseignement primaire est obligatoire et gratuit, tandis que l'enseignement secondaire est gratuit.

3) Tous les citoyens ont accès dans des conditions égales à l'enseignement supérieur. La république de Serbie offre gratuitement un enseignement supérieur aux étudiants qui réussissent ou surdoués et dont la situation financière est inférieure, conformément à la loi.

4) La création des écoles et des universités est régie par la loi.

CHAPITRE III

Droits des membres appartenant à des minorités nationales

Article 75

Dispositions fondamentales

1) Les membres appartenant à des minorités nationales, en plus des droits garantis par la Constitution pour tous les citoyens, doivent se voir garantir des droits individuels et collectifs supplémentaires. Les droits individuels sont exercés individuellement et collectivement en communauté avec d'autres, conformément à la Constitution, à la loi et aux traités internationaux.

2) Grâce à leurs droits collectifs, les membres appartenant à des minorités nationales participent en toute indépendance, soit directement soit par l'intermédiaire de leurs représentants, à la prise de décision ou de certaines questions relatives à leur culture, l'éducation, l'information et l'emploi officiel des langues et de l'alphabet, en conformité avec la loi.

3) Les membres appartenant à des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux en vue d'exercer leur droit à l'autonomie gouvernementale dans les domaines de la culture, de l'éducation, de l'information et de l'emploi officiel de leur langue et de leur alphabet, en conformité avec la loi.

Article 76

Discrimination interdite contre les minorités nationales

1) Les membres appartenant à des minorités nationales ont la garantie de l'égalité devant la loi et une égale protection juridique.

2) Toute discrimination fondée sur des motifs d'appartenance à une minorité nationale est interdite.

3) Ne sont pas considérées comme des mesures discriminatoires certaines réglementations particulières et mesures provisoires que la république de Serbie peut introduire dans la vie économique, sociale, culturelle et politique dans le but d'atteindre la pleine égalité entre les membres d'une minorité nationale et les citoyens appartenant à la majorité, si elles sont destinées à l'élimination des conditions de vie extrêmement défavorables qui les concernent particulièrement.

Article 77

Égalité dans l'administration des affaires publiques

1) Les membres des minorités nationales ont le droit de participer à l'administration des affaires publiques et d'assumer un rôle public, avec les mêmes conditions que les autres citoyens.

2) L'emploi dans les instances nationales, les services publics, les autorités de la province autonome et des collectivités d'autonomie locale doit être pris en considération de la composition ethnique de la population et d'une représentation adéquate des membres des minorités nationales.

Article 78

Interdiction de l'assimilation forcée


1) L'assimilation forcée des membres des minorités nationales est strictement interdite.

2) La protection des membres des minorités nationales contre toute activité orientées vers leur assimilation forcée est régie par la loi.

3) Il est strictement interdit de prendre des mesures qui entraîneraient des changements artificiels dans la composition ethnique de la population dans les zones où les membres des minorités nationales vivent traditionnellement et en grand nombre.

Article 79

Droit à la préservation des particularismes

1) Les membres des minorités nationales ont le droit à l'expression, à la préservation, à la promotion, au développement et à l'expression publique des particularismes nationaux, ethniques, culturels et religieux; à l'emploi de leurs symboles dans les lieux publics, ainsi qu'à l'usage de leur langue et de leur alphabet; à une procédure également dans leur langue avec les instances de l'État, les organismes faisant affaire avec les pouvoirs publics, les provinces autonomes et les administrations locales autonomes; à une instruction dans les institutions publiques et les institutions des provinces autonomes; à la création d'établissements d'enseignement privés; à l'usage de leur prénom et nom dans leur langue; aux dénominations traditionnelles locales, aux noms de rues, de villes et des toponymes rédigés dans leur langue là où les membres forment une majorité significative de la population; à une information complète, adéquate et impartiale dans leur langue, y compris le droit d'exprimer, de recevoir, d'envoyer et d'échanger des informations et des opinions; d'établir leurs propres médias, conformément à la loi.

2) En vertu de la loi et en conformité avec la Constitution, des droits supplémentaires destinés aux minorités nationales peuvent être décidés par des règlements provinciaux.

Article 80

Le droit d'association et de coopération avec les compatriotes

1) Les membres des minorités nationales peuvent fonder des associations éducatives et culturelles, lesquelles sont financées de façon volontaire.

2) La république de Serbie reconnaît un rôle spécifique aux associations éducatives et culturelles des minorités nationales dans l'exercice des droits des minorités nationales.

3) Les membres des minorités nationales ont droit à la coopération et à des relations ininterrompues avec leurs compatriotes à l'extérieur du territoire de la république de Serbie.

Article 81

Développer l'esprit de tolérance

Dans le domaine de l'éducation, de la culture et de l'information, la Serbie doit développer l'esprit de tolérance et le dialogue interculturel, et prendre des mesures efficaces pour promouvoir le respect, la compréhension mutuelle et la coopération entre toutes les personnes vivant sur son territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Article 199

Langue de la procédure

1) Quiconque a le droit d'employer sa langue dans la procédure devant la cour, devant toute autre instance de l'État ou tout organisme exerçant des pouvoirs publics, lorsqu'il s'agit de ses droits ou de ses obligations.

2) L'ignorance de la langue de la procédure ne doit pas constituer un obstacle à la réalisation et à la protection des droits de l'homme et des minorités.

Article 202

Dérogation par rapport aux droits de l'homme et des minorités en cas d'urgence et de guerre


1) Dès la proclamation de l'état d'urgence ou de guerre, des dérogations aux droits de l'homme et des minorités garantis par la Constitution sont autorisées mais seulement si la mesure est jugée nécessaire.

2) De simples différences fondées sur la race, le sexe, la langue, la religion, l'appartenance nationale ou l'origine sociale ne doivent pas entraîner des mesures de dérogation.

3) Les mesures prévoyant des dérogations aux droits de l'homme et des minorités cessent d'être en vigueur dès la fin de l'état d'urgence ou de guerre.

4) Dans tous les cas, les mesures de dérogation ne sont pas autorisées à l'égard des droits garantis en vertu des articles 23, 24, 25, 26, 28, 32, 34, 37, 38, 43, 45, 47, 49, 62, 63, 64 et 78 de la Constitution. 

Page précédente

 

Serbie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde