République de Serbie

Serbie

Législation sur l'éducation

1) Loi sur les fondements du système d'éducation et de formation (2017)
2) Loi sur l'enseignement préscolaire (2010-2017)
3) Loi sur l'enseignement et la formation primaire (2013-2019)
4) Loi sur l'enseignement et la formation secondaire (2017)
5) Loi sur l'université (2002)
6) Loi sur l'enseignement supérieur (2017-2020)
7) Loi sur les manuels scolaires (2018)

Закон о основама система образовања и васпитања (2017)

Члан 5.

Употреба језика

1) Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму (у даљем тексту: српски језик).

2) За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на језику, односно говору (у даљем тексту: језик националне мањине) и писму националне мањине.

3) За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад може да се изводи и двојезично на језику и писму националне мањине и на српском језику, а у складу са посебним законом.

4) Образовно-васпитни рад може да се изводи и на страном језику, односно двојезично на страном језику и на српском језику или двојезично на страном језику и на језику и писму националне мањине, а у складу са овим и посебним законом.

5) Образовно-васпитни рад за лице које користи знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења, може да се изводи на знаковном језику и помоћу средстава тог језика.

6) Када се образовање стиче на језику националне мањине, страном језику или двојезично, учење српског језика је обавезно.

Члан 8.

Циљеви образовања и васпитања

Основни циљеви образовања и васпитања су:

16. развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине;

Члан 9.

Исходи образовања и васпитања

3) Исходи образовања и васпитања представљају способност ученика да:

3. користи српски језик, односно језик нациналне мањине и страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања;

Члан 11.

Кључне компетенције за целоживотно учење

1) Кључне компетенције представљају скуп интегрисаних знања, вештина и ставова који су потребни сваком појединцу за лично испуњење и развој, укључивање у друштвени живот и запошљавање.

2) Кључне компетенције за целоживотно учење су:

1. комуникација на матерњем језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми;
2. комуникација на страном језику: способност изражавања и тумачења концепата, мисли, осећања, чињеница и мишљења у усменој или писаној форми укључујући вештине посредовања сумирањем, тумачењем, превођењем, парафразирањем и на друге начине, као и интеркултурално разумевање;

Члан 23.

Упис страног држављанина, лица без држављанства и тражиоца држављанства

1)
Страни држављанин, лице без држављанства и тражилац држављанства, уписују се у установу из члана 89. овог закона и остварују право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије.

2) За децу и ученике из става 1. овог члана, за прогнана и расељена лица, избеглице и мигранте и децу и ученике који су враћени у земљу на основу споразума о реадмисији, која не познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања и васпитања, установа организује учење језика, припрему за наставу и допунску наставу, по посебном упутству које доноси министар.

3) Дете страног држављанина, док борави у Републици Србији, има право да похађа наставу матерњег језика и културе, бесплатно под условом реципроцитета или на терет родитеља, у просторијама установе коју одреди орган јединице локалне самоуправе.

Члан 56.

Програми образовања и васпитања у установи

1)
Предшколска установа развија и остварује програме васпитања и образовања деце, у складу са основама програма предшколског васпитања и образовања, предшколским програмом и посебним законом.

2) Основна школа остварује школски програм, а може да остварује и:

индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, као и за ученике са изузетним способностима, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом и друге програме, у складу са посебним законом.

3) Средња школа остварује школски програм општег, стручног и уметничког образовања и васпитања, а може да остварује и:

индивидуални образовни план за ученике и одрасле са сметњама у развоју, као и за ученике са изузетним способностима, индивидуалан програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на коме се изводи настава, школски програм за музичко и балетско образовање, школски програм за образовање одраслих, васпитни програм за ученике у школи са домом, програм специјалистичког и мајсторског образовања, програм образовања за рад, програме стручног оспособљавања, обуке и друге програме, у складу са посебним законом.

Loi sur les fondements du système d'éducation et de formation (2017)

Article 5

Emploi de la langue

1) Les activités pédagogiques doivent se dérouler en langue serbe et en alphabet cyrillique (ci-après: la langue serbe).

2) Pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques sont effectuées dans la langue ou dans les particularités stylistiques (ci-après: la langue de la minorité nationale) et l'alphabet de la minorité nationale.

3) Pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques peuvent être effectuées dans les deux langues, soit dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale soit dans la langue serbe, conformément à une loi spéciale.

4) Les activités pédagogiques peuvent être effectuées dans une langue étrangère, c'est-à-dire bilingues, soit dans une langue étrangère et en serbe, soit dans une langue étrangère et dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, conformément à la présente loi et à une loi spéciale.

5) Le
s activités pédagogiques pour une personne qui utilise la langue des signes, c'est-à-dire une lettre spéciale ou d'autres solutions techniques, peuvent être effectuées dans la langue des signes et au moyen de cette langue.

6) Lorsque l'enseignement est donné dans la langue d'une minorité nationale, une langue étrangère ou de façon bilingue, l'apprentissage de la langue serbe est obligatoire.

Article 8

Objectifs de l'éducation et de la formation

Les principaux objectifs de l'éducation et de la formation sont:


16. le développement de l'identité personnelle et nationale, le développement de la conscience et du sentiment d'appartenance à la république de Serbie, le respect et la promotion de la langue serbe et de la langue maternelle, le respect de la tradition et de la culture du peuple serbe et des minorités nationales, le développement de l'inter-culturalisme, le respect et la préservation du patrimoine culturel national et mondial;

Article 9

Résultats de l'éducation et de la formation

3) Les résultats de l'éducation et de la formation représentent la capacité des élèves:

3. à employer la langue serbe, mais aussi la langue de la minorité nationale et une langue étrangère, en fonction du patrimoine culturel et de son environnement, de ses besoins et de ses intérêts;

Article 11

Compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie

1) Les compétences clés sont un ensemble de connaissances, d'aptitudes et d'attitudes intégrées dont chaque individu a besoin pour son épanouissement et son développement personnel, son inclusion dans les emplois et la vie sociale.

2) Les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie sont les suivantes:

1. la communication dans la langue maternelle: la capacité d'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des faits et des opinions oralement ou par écrit;
2. la communication dans une langue étrangère: la capacité d'exprimer et d'interpréter des concepts, des pensées, des sentiments, des faits et des opinions oralement ou par écrit, y compris des compétences de médiation en résumant, en interprétant, en traduisant, en paraphrasant et autrement, ainsi qu'en une compréhension interculturelle;

Article 23

Enregistrement d'un citoyen étranger, d'un apatride et d'un demandeur de la citoyenneté

1) Un citoyen étranger, un apatride et un demandeur de la citoyenneté sont inscrits dans un établissement visé à l'article 89 de la présente loi et exercent le droit à l'éducation et à la formation dans les mêmes conditions et selon la manière prescrite par la loi pour les citoyens de la république de Serbie.

2) Pour les enfants et les élèves visés au paragraphe 1 du présent article, pour les personnes expulsées et déplacées, pour les réfugiés, les migrants et les enfants et les élèves renvoyés dans le pays sur la base d'un accord de réadmission, qui ne connaissent pas la langue dans laquelle se déroulent les activités pédagogiques ou
certains contenus de programmes importants pour la poursuite de l'enseignement et l'éducation, l'établissement organise l'apprentissage des langues, la préparation aux cours et les cours supplémentaires, selon les instructions spéciales émises par le Ministre.

3) L'enfant d'un ressortissant étranger, pendant son séjour en république de Serbie, a le droit de suivre des cours dans la langue maternelle et de sa culture, gratuitement sous condition de réciprocité ou aux frais des parents, dans les locaux de l'établissement déterminé par l'unité d'autonomie locale.

Article 56

Programmes d'enseignement et de formation dans l'établissement

1) L'établissement préscolaire doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'enseignement et de formation pour les enfants, conformément aux principes de base du programme d'enseignement et de formation préscolaire, du programme préscolaire et d'une loi spéciale.

2) L'école primaire doit respecter le programme scolaire et peut également exécuter:

une programme pédagogique individuel pour les élèves et les adultes handicapés, ainsi que pour les élèves ayant des capacités particulières, un programme individuel de langue serbe, également de la langue de la minorité nationale pour les élèves qui ne connaissent pas la langue d'enseignement, un programme scolaire pour l'enseignement de la musique et du ballet, un programme scolaire pour l'éducation des adultes, un programme pédagogique pour les élèves à la maison et d'autres programmes, conformément à une loi spéciale.

3) L'école secondaire doit respecter le programme scolaire d'enseignement et de formation générale, professionnelle et artistique, et peut également exécuter:

un programme pédagogique individuel pour les étudiants et les adultes handicapés, ainsi que pour les étudiants ayant des capacités particulières, un programme individuel de langue serbe, également de la langue de la minorité nationale minorités pour les élèves qui ne connaissent pas la langue d'enseignement, un programme scolaire pour l'enseignement de la musique et du ballet, un programme scolaire pour l'éducation des adultes, un programme pédagogique pour les élèves à la maison, un programme de formation spécialisée et avancée, un programme de formation professionnelle ou d'autres programmes, conformément à une loi spéciale.

Закон о предшколском васпитању и образовању (2010-2017)

Члан 5.

Употреба језика

1) Васпитно-образовни рад остварује се на српском језику.

2) За припаднике националне мањине васпитно-образовни рад остварује се на језику националне мањине, а може да се остварује и двојезично на језику националне мањине и на српском језику, ако се за то определи најмање 50% родитеља, односно другог законског заступника деце.

3) Део програма предшколског васпитања и образовања или програм у целини, може да се остварује и на страном језику, односно двојезично, на страном језику и на српском језику или двојезично, на страном језику и на језику националне мањине.

4) Начин и услове остваривања програма васпитно-образовног рада из ст. 2. и 3. овог члана, прописује министар.

5) Статутом предшколске установе утврђује се језик на којем се остварује васпитно-образовни рад, а предшколским програмом начин остваривања.

Члан 6.

Евиденција и јавне исправе

1) Предшколска установа, односно основна школа која остварује припремни предшколски програм води евиденцију о деци, родитељима, односно другим законским заступницима и о запосленима, у складу са законом који уређује основе система образовања и васпитања и овим законом.

2) Установа из става 1. овог члана води:

1. матичну књигу уписане деце;
2. евиденцију и педагошку документацију о васпитно-образовном раду;
3. евиденцију о издатим јавним исправама.

3) Установа може сваку од евиденција из ст. 1. и 2. овог члана да води електронски, у оквиру јединственог информационог система просвете, у складу са Законом и овим законом.

4) На основу евиденције из става 2. тач. 1) и 2) овог члана предшколска установа, односно школа којa остварујe припремни предшколски програм, издаје јавне исправе о похађању припремног предшколског програма, и то:

1. преводницу о преласку детета из једне у другу предшколску установу, односно основну школу, која остварује припремни предшколски програм;
2. уверење о похађању припремног предшколског програма.

5) Евиденцију и јавне исправе из ст. 2. и 4. овог члана установа води и издаје на српском језику ћириличким писмом на прописаном обрасцу или електронски.

6) Када се васпитно-образовни рад остварује на језику националне мањине, установа води евиденцију на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму националне мањине, осим евиденције и педагошке документације о васпитно-образовном раду која се води на језику на коме се изводи васпитно-образовни рад.

[...]

Члан 39.

Образовање васпитача

1) Послове васпитача може да обавља лице које испуњава услове прописане Законом и има одговарајуће образовање, и то:

7. са децом - припадницима националних мањина - лице које испуњава услове из тач. 1) до 6) овог става, ако је стекло одговарајуће образовање на језику на коме се остварује васпитно-образовни рад или је положило испит из тог језика са методиком на одговарајућој високошколској установи - васпитач, у складу са Законом.

Изузетно, у недостатку васпитача са знањем језика националне мањине може се, уз васпитача који не испуњава услове због непознавања језика, ангажовати помоћни васпитач са знањем језика и најмање средњим образовањем васпитачког смера, до окончања поступка по расписаном конкурсу, а најдуже до 31. августа наредне године.

Програм полагања испита за проверу знања језика утврђује одговарајућа високошколска установа, у складу са Законом.

Loi sur l'enseignement préscolaire (2010-2017)

Article 5

Emploi de la langue

1) Les activités pédagogiques doivent se dérouler en langue serbe.

2) Pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques se déroulent dans la langue de la minorité nationale et peut également se dérouler à la fois dans la langue de la minorité nationale et en serbe, si au moins 50% des parents ou un autre représentant légal des enfants en font la demande.

3) Une partie du programme d'éducation préscolaire ou le programme dans son ensemble peut être offert dans une langue étrangère, c'est-à-dire bilingue, soit dans une langue étrangère et en serbe, soit dans une langue étrangère et dans la langue d'une minorité nationale.

4) Les modalités et les conditions de réalisation du programme des activités pédagogiques des paragraphes 2 et 3 du présent article sont prescrits par le Ministre.

5) Le règlement de l'établissement préscolaire détermine la langue dans laquelle se déroulent les activités pédagogiques et le programme préscolaire détermine les modalités de réalisation

Article 6

Dossiers et documents publics

1) L'établissement préscolaire ou l'école primaire qui met en œuvre le programme préparatoire préscolaire tient des registres sur les enfants, les parents ou les autres représentants légaux et les employés, conformément à la loi régissant les fondements du système d'éducation et la présente loi.

2) L'établissement visé au paragraphe 1 du présent article doit administrer:

1. le registre des enfants inscrits;
2. les dossiers et la documentation pédagogique sur les activités pédagogiques;
3. les registres sur les documents publics publiés.

3) L'établissement peut pour chacun des documents visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article procéder par voie électronique, au sein du système d'information unifié de l'éducation, conformément à la loi et à la présente loi.

4) Sur la base des enregistrements visés au paragraphe 2, aux alinéas 1 et 2 du présent article, l'établissement préscolaire ou l'école qui exécute le programme préscolaire préparatoire émet les documents publics sur la participation au programme préscolaire préparatoire, comme suit:

1. un relevé de notes sur le transfert d'un enfant d'une institution préscolaire à une autre ou d'une école primaire, qui respecte un programme préscolaire préparatoire;
2. un certificat de participation à un programme préscolaire préparatoire.

5) Les archives et les documents publics visés aux paragraphes 2 et 4 du présent article que l'établissement conserve doivent être consignés en serbe et en alphabet cyrillique sur le formulaire prescrit ou par voie électronique.

6) Lorsque les activités pédagogiques se déroulent dans la langue d'une minorité nationale, l'établissement tient des registres en serbe et en cyrillique ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale, à l'exception des registres et de la documentation pédagogique sur les activités scolaires effectuées dans la langue dans laquelle se déroulent ces activités.

[...]

Article 39

Formation des éducateurs

1) Les fonctions d'éducateur peuvent être exercées par une personne qui répond aux conditions prescrites par la loi et à la formation appropriée, comme suit:

7. avec des enfants, membres d'une minorité nationale, toute personne qui remplit les conditions des alinéas 1 à 6 du présent paragraphe, si elle a acquis une formation appropriée dans la langue dans laquelle se déroulent les activités pédagogiques ou si elle a réussi l'examen dans cette langue avec la méthodologie de l'établissement d'enseignement supérieur approprié comme éducateur, conformément à la loi.

Exceptionnellement, en l'absence d'éducateurs connaissant la langue d'une minorité nationale, avec un éducateur qui ne satisfait pas aux conditions en raison d'une méconnaissance de la langue, un éducateur auxiliaire connaissant cette langue et au moins un enseignement secondaire peut être engagé jusqu'à la fin du concours et au plus tard le 31 août de l'année suivante. 

Le programme pour passer le test linguistique est déterminé par l'établissement d'enseignement supérieur approprié, conformément à la loi.

Закон о основном образовању и васпитању (2013-2019)

Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019 од 15.02.2019 године

Члан 12.

Језик остваривања образовно-васпитног рада

1) Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму.

2) За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се на језику и писму националне мањине.

3) Изузетно, за припаднике националне мањине образовно-васпитни рад може да се изводи и двојезично на језику и писму националне мањине и на српском језику.

4) Када се образовно-васпитни рад остварује на језику и писму националне мањине односно двојезично на језику и писму националне мањине и на српском, министарство надлежно за послове образовања (у даљем тексту: Министарство) по прибављеном мишљењу одговарајућег националног савета националне мањине даје сагласност за остваривање образовно-васпитног рада за мање од 15 ученика уписаних у први разред. Ако национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

5) Када се образовно-васпитни рад остварује на српском језику, за ученика припадника националне мањине организује се настава језика националне мањине са елементима националне културе као изборни програм.

6) Ближе услове за остваривање програма образовно-васпитног рада двојезично на језику и писму националне мањине и на српском језику прописује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар).

7) Образовно-васпитни рад може да се изводи на страном језику, односно двојезично на страном и српском језику или на страном језику и језику и писму националне мањине, уз сагласност Министарства.

8) Ближе услове за остваривање програма образовно-васпитног рада на страном језику, односно двојезично из става 7. овог члана прописује министар.
Када се образовање стиче на језику националне мањине, страном језику или двојезично, учење српског језика је обавезно.

9) Образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом.

Члан 22.

Исходи

Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:

1. имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања примењују и размењују;

2. умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;

Члан 23.

Програми

1) Образовно-васпитни рад у школи остварује се на основу школског програма, у складу са Законом.

2) Школа може да остварује и:

1. школски програм за образовање одраслих;
2. школски програм за музичко образовање;
3. школски програм за балетско образовање;
4. индивидуални програм српског језика, односно језика националне мањине за ученике који не познају језик на којем се изводи настава;

Loi sur l'enseignement et la formation primaire (2013-2019)

Article 12

La langue d'enseignement dans les activités pédagogiques

1) Les activités pédagogiques doivent se dérouler en serbe et en alphabet cyrillique.

2) Pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques se déroulent dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

3) Exceptionnellement, pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques peuvent se dérouler de façon bilingue à la fois dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale et en serbe.

4) Lorsque les activités pédagogiques se déroulent dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, donc de façon bilingue dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale et en serbe, le Ministère responsable de l'éducation (ci-après: le Ministère), après avoir recueilli l'avis du Conseil national compétent qui donne son consentement pour effectuer les activités pédagogiques pour moins de 15 élèves inscrits en première année. Si le Conseil national d'une minorité nationale ne rend pas d'avis dans les quinze jours à compter de la réception de la demande, l'avis est réputé avoir été donné.

5) Lorsque les activités pédagogiques se déroulent en langue serbe, l'enseignement de la langue de la minorité nationale avec des éléments de culture nationale est organisé pour les élèves appartenant à la minorité nationale sous forme de programme facultatif.

6) Des conditions plus détaillées pour la réalisation du programme des activités pédagogiques bilingues dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale et dans la langue serbe sont prescrites par le Ministre chargé de l'éducation (ci-après: le Ministre).

7) Les activités pédagogiques peuvent se dérouler dans une langue étrangère ou de façon bilingue, donc à la fois dans une langue étrangère et en serbe ou dans une langue étrangère et dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, avec le consentement du Ministère.

8) Des conditions plus détaillées pour la mise en œuvre du programme des activités pédagogiques dans une langue étrangère, donc bilingues visées au paragraphe 7 du présent article, sont fixées par le Ministre. Lorsque l'enseignement est acquis dans la langue d'une minorité nationale, dans une langue étrangère ou dans les deux langues, l'apprentissage du serbe est obligatoire.

9) Les activités pédagogiques pour les élèves utilisant la langue des signes ou avec un alphabet spécial ou d'autres solutions techniques doivent être effectuées conformément à la loi.

Article 22

Résultats

Après avoir terminé leurs études primaires terminées, les élèves:


1. doivent avoir adopté un système intégré de connaissances scientifiquement fondées sur la nature et la société et être en mesure d'appliquer et d'échanger les connaissances acquises;

2. doivent pouvoir communiquer efficacement oralement et par écrit en serbe, c'est-à-dire en serbe et dans la langue d'une minorité nationale et dans au moins une langue étrangère, en utilisant divers moyens oraux, visuels et symboliques;

Article 23

Programmes

1) Les activités pédagogiques dans l'école se déroulent sur la base du programme scolaire, conformément à la loi.

2) L'école peut également effectuer:

1. un programme scolaire pour l'éducation des adultes;
2. un programme scolaire d'éducation musicale;
3. un programme scolaire pour l'enseignement du ballet;
4. un programme individuel de la langue serbe, ou de la langue de la minorité nationale pour les élèves qui ne connaissent pas la langue dans laquelle les cours sont donnés.

Закон о средњем образовању и васпитању (2017)

Члан 5.

потреба језика

1)
Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику.

2) За припаднике националне мањине образовно-васпитни рад остварује се и на језику и писму националне мањине, односно двојезично, ако се приликом уписа у први разред за то определи најмање 15 ученика.

3) Школа може да остварује образовно-васпитни рад на језику и писму националне мањине, односно двојезично и за мање од 15 ученика уписаних у први разред, уз сагласност министарства надлежног за послове образовања (у даљем тексту: Министарство), у складу са законом. Сагласност за остваривање школског програма на језицима националних мањина за мање од 15 ученика Министарствo даје по прибављеном мишљењу одговарајућег националног савета националне мањине у складу са законом којим се уређује надлежност националних савета националних мањина. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од дана пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

4) Када се образовно-васпитни рад остварује на језику и писму националне мањине, школа је у обавези да за ученика организује наставу српског језика.

5) Када се образовно-васпитни рад остварује на српском језику, за ученика припадника националне мањине организује се настава језика националне мањине са елементима националне културе.

6) Образовно-васпитни рад може да се изводи на страном језику, односно двојезично, уз сагласност Министарства.

7) Када се образовно-васпитни рад остварује на страном језику, ученику се организује настава српског језика.

8) Ближе услове за остваривање програма образовно-васпитног рада на страном језику, односно двојезично прописује министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар).

9) Образовно-васпитни рад за ученике који користе знаковни језик, односно посебно писмо или друга техничка решења остварује се у складу са Законом.

Члан 26.

Облици образовно-васпитног рада

4)
Факултативни облици образовно-васпитног рада су:

настава језика националне мањине са елементима националне културе, другог, односно трећег страног језика и предмета потребних за даље школовање, стручно оспособљавање или развој ученика и ваннаставни облици - хор, оркестар, позориште, екскурзија, културно-уметничке, техничке, проналазачке, хуманитарне, спортско-рекреативне и друге активности.

Члан 28.

Број и трајање часова

1) Време које ученик проводи у школи изражено је у сатима и обухвата часове обавезних предмета и изборних програма и активности.

2) У гимназији ученик може да има до 27 сати обавезних предмета и изборних програма наставе недељно, у стручној и уметничкој школи до 28 сати, осим у школи која остварује програме балетског образовања, где ученик може да има о 34 сата.

3) Када је ученик школе из става 2. овог члана припадник националне мањине који стиче образовање на језику националне мањине, односно двојезично или на српском језику, има до два сата наставе недељно више.

Члан 35.

Одлучивање о броју ученика за упис

4)
У поступку утврђивања броја ученика за упис у школу у којој се настава изводи на језику националне мањине, национални савет националне мањине даје мишљење. Уколико национални савет националне мањине не достави мишљење у року од 15 дана од пријема захтева, сматра се да је мишљење дато.

Loi sur l'enseignement et la formation secondaire (2017)

Article 5

Emploi de la langue

1)
Les activités pédagogiques doivent se dérouler en serbe.

2) Pour les membres d'une minorité nationale, les activités pédagogiques doivent se dérouler dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale, donc de façon bilingue, si au moins 15 élèves décident de le faire lors de leur inscription en première année.

3) L'école peut effectuer des activités pédagogiques dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, donc de façon bilingue pour moins de 15 élèves inscrits en première année, avec l'accord du Ministère chargé de l'éducation (ci-après: le Ministère), conformément à la loi. Le consentement à la réalisation du programme scolaire dans les langues des minorités nationales pour moins de 15 élèves est donné par le Ministère après avoir obtenu l'avis du Conseil national compétent de la minorité nationale, conformément à la loi régissant la compétence des conseils nationaux des minorités nationales. Si le Conseil national d'une minorité nationale ne rend pas d'avis dans un délai de 15 jours à compter du jour de la réception de la demande, l'avis est réputé avoir été donné.

4) Lorsque les
activités pédagogiques se déroulent dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale, l'école est tenue d'organiser des cours de serbe pour l'élève.

5) Lorsque les
activités pédagogiques se déroulent en serbe, l'enseignement de la langue de la minorité nationale avec des éléments de culture nationale est organisé pour l'élève appartenant à la minorité nationale.

6) Les
activités pédagogiques se déroulent
peuvent être exécutés dans une langue étrangère, donc de façon bilingue, avec le consentement du Ministère.

7) Lorsque les
activités pédagogiques se déroulent dans une langue étrangère, l'élève doit aussi apprendre la langue serbe.

8) Des conditions plus détaillées pour la mise en œuvre du programme des activités pédagogiques dans une langue étrangère, donc de façon bilingue, sont prescrites par le Ministre chargé de l'éducation (ci-après: le Ministre).


9) Une
activité pédagogique pour les élèves utilisant la langue des signes, c'est-à-dire avec un alphabet spécial ou d'autres solutions techniques, doit être effectuée conformément à la loi.

Article 26

Formes des activités pédagogiques

4) Les formes facultatives des activités pédagogiques sont les suivantes:

l'enseignement de la langue d'une minorité nationale avec des éléments de culture nationale, une deuxième ou une troisième langue étrangère et les matières requises pour la formation continue, la formation professionnelle ou le développement des élèves et les formes parascolaires tels que le chœur, l'orchestre, le théâtre, les excursions, les activités culturelles, techniques, inventoriées, humanitaires, sportives-récréatives et autres.

Article 28

Nombre et durée des heures

1) Le temps que l'élève passe à l'école est exprimé en heures et comprend les cours de matières obligatoires, ainsi que les activités et les programmes facultatifs.

2) Dans le cycle gymnase, l'élève peut suivre jusqu'à 27 heures de matières obligatoires et des cours au choix par semaine; dans l'école professionnelle et artistique jusqu'à 28 heures, sauf dans l'école qui offre des programmes d'enseignement de ballet, où l'élève peut avoir environ 34 heures.

3) Lorsqu'un élève de l'école visée au paragraphe 2 du présent article, membre d'une minorité nationale, acquiert un enseignement dans la langue de la minorité nationale, c'est-à-dire dans les deux langues ou dans la langue serbe, il doit recevoir deux cours supplémentaires par semaine.


Article 35

Fixation du nombre d'inscriptions des élèves

4) Dans la procédure de détermination du nombre d'élèves à inscrire dans une école où les cours sont donnés dans la langue d'une minorité nationale, le Conseil national de la minorité nationale donne son avis. Si le conseil national d'une minorité nationale ne donne pas son avis dans les quinze jours suivant la réception de la demande, l'avis est réputé avoir été donné.

Закон о универзитету (2002)

Члан 8.

1) На универзитету и факултету настава се изводи на српском језику.

2) На универзитету и факултету настава се може изводити и на језику националне мањине и на неком од светских језика.

3) Универзитет и факултет може изводити наставу из става 2. овог члана, по претходно прибављеној сагласности Владе Републике Србије (у даљем тексту: Влада).

Члан 30.

1) Странац се може уписати у прву годину основних, специјалистичких, магистарских и докторских студија под истим условима као и југословенски држављанин.

2) Странац може конкурисати за упис у прву годину основних, специјалистичких, магистарских и докторских студија које се изводе на српском језику, под условом да влада тим језиком.

3) Проверу знања српског језика обавља посебно комисија на начин утврђен статутом факултета, односно универзитета.

[...]

Члан 31.

1)
Посебан услов за упис у прву годину студија које се изводе на страном језику или језику националне мањине јесте знање језика на коме се изводи настава.

2) Студент, уписан на студије из става 1. овог члана, може прелазити у току студија на наставни план и програм студија које се изводе на српском језику, након провере знања српског језика.

3) Проверу знања језика из ст. 1. и 2. овог члана обавља посебна комисија, на начин и по поступку прописаним статутом факултета, односно универзитета.

Члан 122.

1)
Факултет води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и записник о полагању испита.

2) Универзитет води књигу промовисаних доктора наука, књигу почасних доктора, као и евиденције из става 1. овог члана када непосредно организује одређене програме образовања.

3) Евиденција из ст. 1. и 2. овог члана води се на српском језику, на ћириличком писму. На територији општине у којој је у службеној употреби и латиничко писмо, евиденција се води и на латиничком писму. Текст на латиничком писму исписује се испод текста на ћириличком писму.

4) Када се настава остварује на језику националне мањине матична књига студената и евиденција о издатим дипломама води се на српском језику на ћириличком писму и на језику и писму националне мањине.

5) Матична књига студената, књига промовисаних доктора наука и почасних доктора трајно се чувају.

9) Универзитет, односно факултет издаје јавне исправе на српском језику, на ћириличком писму. На територији општине у којој је у службеној употреби и латиничко писмо, универзитет, односно факултет издаје јавне исправе и на латиничком писму. Текст на латиничком писму исписује се испод текста на ћириличком писму.

10) Кад се настава на универзитету, односно факултету остварује на језику националне мањине и на неком од светских језика јавне исправе се издају на обрасцу који је штампан двојезично: на српском језику на ћириличком писму и на језику и писму на коме се изводи настава.

Loi sur l'université (2002)

Article 8

1)
À l'université et à la faculté, les cours sont donnés en serbe.

2) À l'université et à la faculté, les cours peuvent être donnés dans la langue d'une minorité nationale et dans l'une des langues du monde.

3) L'université et la faculté peuvent offrir les cours visés au paragraphe 2 du présent article, avec le consentement préalablement obtenu du gouvernement de la république de Serbie (ci-après: le Gouvernement).

Article 30

1) Tout étranger peut s'inscrire en première année d'études de base, de spécialisation, de maîtrise et de doctorat dans les mêmes conditions qu'un citoyen yougoslave.

2) Tout étranger peut demander à s'inscrire en première année d'études de premier cycle, de spécialisation, de maîtrise et de doctorat en langue serbe, à condition qu'il parle cette langue.

3) La vérification des connaissances de la langue serbe est effectuée de façon distincte par une commission spéciale selon les modalités prévues par les règlements de la faculté  ou de l’université.

[...]

Article 31

1)
L'une des conditions particulières pour l'inscription en première année d'études offertes dans une langue étrangère ou dans la langue d'une minorité nationale est la connaissance de la langue dans laquelle les cours sont donnés.

2) Un étudiant inscrit aux études visées au paragraphe 1 du présent article peut, au cours de ses études, passer au programme d'études données en langue serbe, après avoir vérifié la connaissance de cette langue

3) La vérification des compétences linguistiques des paragraphes 1 et 2 du présent article doit être exécutés par une commission spéciale, selon la procédure et les modalités prescrites par les règlements de la faculté  ou de l’université.

Article 122

1)
La faculté a la responsabilité de registre d'inscription des étudiants, des dossiers des diplômes délivrés et des examens.

2) L'université a la responsabilité du registre des promus docteurs en sciences, du registre des docteurs honorifiques, ainsi que les archives visées au paragraphe 1 du présent article lorsqu'elle organise directement certains programmes d'enseignement.

3) Les dossiers visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être en serbe et en alphabet cyrillique. Sur le territoire de la municipalité où l'alphabet latin est d'usage officiel, les archives sont également conservées en alphabet latin. Le texte en alphabet latin est placé sous le texte en alphabet cyrillique.

4) Lorsque les cours sont offert dans la langue de la minorité nationale, le registre de l'élève et les registres des diplômes délivrés sont conservés en serbe avec l'alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

5) Le registre de l'étudiant, le livre des promus docteurs en sciences et des docteurs honorifiques sont conservés en permanence.

9) L'université ou la faculté émet ses documents publics en serbe et en alphabet cyrillique. Sur le territoire d'une municipalité où l'alphabet latin est d'usage officiel, l'université ou la faculté émet ses documents publics également en alphabet latin. Le texte en alphabet latin est placé sous le texte en alphabet cyrillique.

10) Lorsque l'enseignement à l'université ou à la faculté est offert dans la langue d'une minorité nationale et dans l'une des langues du monde, les documents publics sont publiés sur un formulaire imprimé en deux langues: en serbe avec l'alphabet cyrillique et dans la langue et l'alphabet dans lesquels l'enseignement est offert.


ЗАКОН о високом образовању (2017-2020)

Члан 95.

Језик студија

1) Високошколска установа организује и изводи студије на српском језику.

2) Високошколска установа може организовати полагање испита и изводити поједине делове студија, као и организовати израду и одбрану завршног, мастер и специјалистичког рада и докторске дисертације на језику националне мањине и на страном језику, у складу са статутом.

3) Високошколска установа може остваривати студијски програм на језику националне мањине и страном језику уколико је такав програм одобрен, односно акредитован.

4) Високошколска установа може за студенте са инвалидитетом организовати и изводити студије, односно поједине делове студија, на знаковном језику.

Члан 113.

Евиденције које води високошколска установа

1) Високошколска установа води: матичну књигу студената, евиденцију о издатим дипломама и додацима диплома, евиденцију о запосленима, евиденцију о признатим страним високошколским исправама ради наставка школовања и записник о полагању испита.

2) Високошколске установе воде и евиденцију о полазницима и издатим сертификатима о завршеном кратком програму студија.

3) Евиденција из става 1. овог члана води се на српском језику, ћириличким писмом, у штампаној форми, а може се водити и електронски.

4) Када се настава остварује на језику националне мањине, евиденција из става 1. овог члана води се на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму националне мањине.

Члан 125.

Јавне исправе

1) На основу података из евиденције високошколска установа издаје јавне исправе.

2) Јавне исправе у смислу овог закона јесу: студентска књижица (индекс), диплома о стеченом високом образовању и додатак дипломи.

3) Високошколска установа издаје јавне исправе на српском језику ћириличким писмом.

4) Када се настава остварује на језику националне мањине, односно на неком од светских језика, јавне исправе се издају на обрасцу који је штампан двојезично на српском језику ћириличким писмом и на језику и писму на којем се изводи настава.

Loi sur l'enseignement supérieur (2017-2020)

Article 95

Langue des études

1)
Tout établissement d'enseignement supérieur doit organiser et rendre effectives les études en serbe.

2) Tout établissement d'enseignement supérieur peut organiser des examens et effectuer certaines parties des études, ainsi que la préparation et la soutenance de thèses de maîtrise et de spécialité et de thèses de doctorat dans la langue d'une minorité nationale et dans une langue étrangère, conformément au règlement.

3) Tout établissement d'enseignement supérieur peut effectuer un programme d'études dans la langue d'une minorité nationale et dans une langue étrangère si un tel programme est approuvé ou accrédité.

4) Tout établissement d'enseignement supérieur peut organiser et effectuer des études ou certaines parties d'études pour les étudiants handicapés dans la langue des signes.

Article 113

Dossiers conservés par l'établissement d'enseignement supérieur

1)
Tout établissement d'enseignement supérieur tient  le registre des étudiants, les registres des diplômes émis ainsi que les suppléments aux diplômes, les registres des employés, les registres des documents d'enseignement supérieur étrangers reconnus à des fins de formation continue et les procès-verbaux des examens.

2) Les établissements d'enseignement supérieur tiennent également des registres des étudiants et émettent des certificats de programme d'études de courte durée.

3) Les registres visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés en serbe et en alphabet cyrillique sous forme imprimée et peuvent également être conservés électroniquement.

4) Lorsque l'enseignement est offert dans la langue d'une minorité nationale, les registres visés au paragraphe 1 du présent article sont conservés en serbe et en alphabet cyrillique ainsi que dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale.


Article 125

Documents publics

1)
Sur la base des données des archives, l'établissement d'enseignement supérieur doit publier leurs documents publics.

2) Les documents publics au sens de la présente loi sont le dossier de l'étudiant (index), le diplôme de l'enseignement supérieur et le supplément au diplôme.

3) L'établissement d'enseignement supérieur publie les documents publics en serbe et en alphabet cyrillique.

4) Lorsque les cours sont offerts dans la langue d'une minorité nationale ou dans l'une des langues du monde, les documents publics sont publiés sur un formulaire imprimé en format bilingue en serbe avec l'alphabet cyrillique et dans la langue et l'alphabet dans lesquelles les cours sont donnés. 

Закон о уџбеницима (2018)

Члан 5.

Уџбеник на језику и писму националне мањине

1) Уџбеником на језику и писму националне мањине сматра се:

1. уџбеник на језику и писму националне мањине који је издат на територији Републике Србије;

2. уџбеник на језику и писму националне мањине који је превод уџбеника одобреног на српском језику;

3. додатак уз уџбеник који се користи за реализацију прилагођеног дела програма наставе и учења за предмете од значаја за националну мањину;

4. уџбеник на језику и писму националне мањине издат у страној држави, који је одобрен у складу са овим законом.

2) Одредбе овог закона које се односе на уџбеник, сходно се примењују и на додатак из става 1. тачка 3) овог члана за предмете од значаја за националну мањину.

Члан 12.

Употреба језика и писма

1) Уџбеник, приручник, додатно наставно средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство издаје се на српском језику и ћириличком писму.

2) Изузетно, приручник за стручне предмете у стручним и уметничким школама и електронски додатак уз уџбеник могу да се издају на српском језику и латиничком писму, уколико је начин излагања садржаја плана и програма наставе и учења одређене стручне области, услед коришћења Међународног система јединица, у функцији бољег представљања и разумевања садржаја.

3) Уџбеник, приручник, додатно наставно средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство издаје се и на језику и писму националне мањине када се образовно-васпитни рад изводи на том језику.

4) За децу, ученике и одрасле са сметњама у развоју и инвалидитетом уџбеник, приручник, додатно наставно средство, дидактичко и дидактичко игровно средство издаје се у складу са потребама и могућностима деце, ученика и полазника, како на српском, тако и на језику и писму националних мањина.

5) За извођење образовног и васпитног рада са децом, ученицима и одраслима оштећеног вида, уџбеник, приручник, додатно наставно средство, дидактичко средство и дидактичко игровно средство издаје се на Брајевом писму, у електронској форми или форматима који су прилагођени (садржај штампан увећано, фотографија обрађена за потребе слабовидих ученика, фотографска увећања, рељефни цртежи, схеме, карте, звучни запис односно други облик и медиј).

6) Уџбеник страног језика издаје се на одговарајућем страном језику и писму.

7) Одредбе овог члана сходно се примењују и на електронски додатак.

Члан 34.

Избор уџбеника

1) Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља.

2) Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.

3) Одлуку о избору уџбеника на језику и писму националне мањине доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу који изводе наставу на језику националне мањине.

4) Уколико у Каталогу уџбеника нема одобрених уџбеника за наставу на језику и писму националне мањине, школе од одобрених уџбеника на српском језику врше избор уџбеника који ће бити преведен на језик и писмо националне мањине.

5) Уџбеник из става 4. овог члана, који је изабран за коришћење за највећи број ученика који похађају наставу на језику и писму националне мањине у односу на укупан број ученика који похађају наставу на језику и писму те националне мањине, користиће се у свим школама у којима се образовно-васпитни рад остварује на том језику и писму.

6) Министар, на основу одлуке коју школа доставља Министарству, утврђује који је уџбеник из става 5. овог члана, изабран за коришћење од стране највећег броја ученика који похађају наставу на језику и писму националне мањине, о чему обавештава издавача.

[...]

Loi sur les manuels scolaires (2018)

Article 5

Manuel dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale


Un manuel dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est considéré comme:

1) un manuel dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale publié sur le territoire de la république de Serbie;

2) un manuel dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale qui est la traduction d'un manuel approuvé en langue serbe;

3) un supplément au manuel utilisé pour la mise en œuvre de la partie adaptée du programme d'études pour les matières importantes pour la minorité nationale;

4) un manuel dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale publié dans un État étranger, qui a été approuvé conformément à la présente loi.

Les dispositions de la présente loi relative au manuel s’appliquent en conséquence à l’annexe visé à l'alinéa 3 du paragraphe du présent article pour les sujets importants pour la minorité nationale.

Article 12

Emploi de la langue et de l'alphabet

1) Tout manuel, livre, support pédagogique supplémentaire, outil didactique et outil de jeu didactique doivent être publiés en serbe et en alphabet cyrillique.

2) Exceptionnellement, un manuel pour les matières professionnelles dans les écoles professionnelles et artistiques et un supplément électronique au manuel peuvent être publiés en caractères serbes et latins, si la manière de présenter le contenu du programme d'un certain domaine professionnel, en raison de l'utilisation du Système international d'unités, est en fonction d'une meilleure présentation et compréhension du contenu.

3) Tout manuel, livre, ouvrage pédagogique supplémentaire, ouvrage didactique et matériel didactique de jeu sont également publiés dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale lorsque les activités pédagogiques sont effectués dans cette langue.

4) Pour les enfants, les étudiants et les adultes handicapés, les manuels, les livres, les outils pédagogiques supplémentaires, les outils didactiques et outils didactiques de jeu sont délivrés en fonction des besoins et des capacités des enfants, des étudiants et des stagiaires, à la fois en serbe et dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale.

5) Pour la réalisation de activités pédagogiques auprès des enfants, des élèves et des adultes malvoyants, tout manuel, livre, outil pédagogique supplémentaire, outil didactique et outil didactique de jeu sont publiés en braille sous forme électronique ou dans des formats adaptés (contenu imprimé en version agrandie, photo traitée pour les besoins des étudiants malvoyants, agrandissements photographiques, dessins en relief, schémas, cartes, enregistrement sonore ou autre forme et support).

6) Un manuel de langue étrangère est publié dans la langue et l'alphabet étrangers appropriés.

7) Les dispositions du présent article s'appliquent en conséquence au support électronique.

Article 34

Sélection de manuels


1) L'école sélectionne un manuel dans le catalogue des manuels pour chaque matière de chaque classe et en informe le Conseil des parents.

2) La décision de sélection des manuels est prise par le conseil des enseignants sur proposition motivée des conseils d'experts des matières ou du conseil d'experts pour l'enseignement en classe.

3) La décision concernant le choix des manuels dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale est prise par le conseil des enseignants sur proposition motivée des conseils d'experts des matières ou du conseil d'experts pour l'enseignement en classe s'exécutant dans la langue d'un minorité nationale.

4) S'il n'y a pas de manuels approuvés pour l'enseignement dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale dans le catalogue des manuels, les écoles choisissent des manuels parmi les manuels approuvés dans la langue serbe qui seront traduits dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale.

5) Le manuel visé au paragraphe 4 du présent article, qui est sélectionné pour être employé par le plus grand nombre d'élèves suivant des cours dans la langue et l'alphabet d'une minorité nationale par rapport au nombre total d'élèves suivant des cours dans la langue et l'alphabet de cette minorité nationale, sera utilisé dans toutes les écoles où les activités pédagogiques sont effectuées dans cette langue et cet alphabet.

6) Le ministre, sur la base de la décision soumise par l'école au Ministère, détermine quel manuel visé au paragraphe 5 du présent article est sélectionné pour être employé par le plus grand nombre d'élèves fréquentant des cours dans la langue et l'alphabet de la minorité nationale et en informe l'éditeur.

[...]
 

Page précédente

 

Serbie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde