Slovenska Republika  

Slovaquie

Lois diverses

Dispositions linguistiques

1) Loi sur la radio slovaque (1991)
2) Loi sur la télévision slovaque (1991)
3)
Loi sur la procédure pénale (1991)
4)
Loi sur la procédure pénale no 301 (2005)

255/1991 Zb.
ZÁKON Slovenskej národnej rady
z 24. mája 1991
o Slovenskom rozhlase

§ 5

2)
Slovenský rozhlas zabezpecuje prostredníctvom rozhlasového vysielania v materinskej reci uplatnenie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

§ 6

Slovenský rozhlas plní najmä tieto úlohy:

d) prispieva rozhlasovým vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov,

255/1991
LOI du Conseil national slovaque
du 24 mai 1991
sur la radio slovaque

Article 5

2)
La Radio slovaque prévoit, au moyen d'émissions de radio dans leur langue maternelle, la réalisation des intéręts des minorités et des groupes ethniques vivant en République slovaque.

Article 6

La Radio slovaque exerce en particulier les fonctions suivantes:

d) elle contribue, au moyen de la radio, ŕ la promotion de la culture nationale et des cultures des minorités vivant dans la République slovaque, et ŕ la conciliation des valeurs culturelles des autres nations,

254
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 24. mája 1991
o Slovenskej televízii

§ 3

3) Slovenská televízia zabezpečuje prostredníctvom televízneho vysielania v materinskej reči aj uplatňovanie záujmov národností a etnických skupín žijúcich v Slovenskej republike.

§ 6

Slovenská televízia plní najmä tieto úlohy:

j) prispieva televíznym vysielaním k rozvoju národnej kultúry a kultúr národností žijúcich v Slovenskej republike, ako aj k sprostredkúvaniu kultúrnych hodnôt iných národov.

254

LOI
du Conseil national slovaque
du 24 mai 1991
sur la télévision slovaque

Article 3

3) La Télévision slovaque garantit au moyen d'émissions de télévision dans la langue maternelle la réalisation des intéręts des minorités et des groupes ethniques vivant en République slovaque.

Article 6

La Télévision slovaque exerce en particulier les fonctions suivantes:

j) elle contribue, au moyen de la télévision, ŕ la promotion de la culture nationale et des cultures des minorités vivant dans la République slovaque, et ŕ la conciliation des valeurs culturelles des autres nations,

158

ZÁKON o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok)

§ 14

14)
Každý je oprávnený používať pred orgánmi činnými v trestnom konaní svoj materinský jazyk.

§ 28

Tlmočník

Ak treba pretlmočiť obsah výpovede alebo písomnosti alebo ak obvinený vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, priberie sa tlmočník; tlmočník môže byť súčasne zapisovateľom.

§ 55

Spisovanie zápisnice

3)
Zápisnica o výpovedi osoby, ktorá nevie po česky ani po slovensky, spíše sa v niektorom z týchto jazykov; ak záleží na doslovnom znení výpovede, zapíše zapisovateľ alebo tlmočník do zápisnice príslušnú časť výpovede aj v jazyku, v ktorom táto osoba vypovedá.

158/1961 (1991)

Loi 158 sur la procédure pénale (procédure pénale)

Article 14

14)
Toute personne a le droit d'utiliser sa langue maternelle avec les organismes d'application de la loi.

Article 28

Interprčte

S'il est nécessaire de traduire le contenu d'un témoignage ou de documents ou si un accusé déclare qu'il ignore la langue dans laquelle se déroule la procédure, il lui est désigné un interprčte; celui-ci peut peut également agir ŕ titre de greffier.

Article 55

Procčs-verbal des témoignages

3)
Le procčs-verbal du témoignage d'une personne qui connaît le tchčque et le slovaque, plutôt que l'une des deux langues, est rédigé dans l'une de ces langues, ŕ moins qu'un témoignage ne soit enregistré intégralement, l'interprčte rend compte dans le procčs-verbal des déclarations dans la langue dans laquelle est rendu le témoignage.

Trestný poriadok - Zákon č. 301/2005

§ 2
Základné zásady trestného konania
20) Ak obvinený, jeho zákonný zástupca, poškodený, zúcastnená osoba alebo svedok vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa konanie vedie, má právo na tlmocníka a prekladatela.

§ 28

Tlmočník a prekladateľ

1) Ak je potrebné pretlmočiť obsah výpovede alebo ak osoba uvedená v § 2 ods. 20 vyhlási, že nerozumie jazyku, v ktorom sa konanie vedie, alebo nehovorí týmto jazykom, priberie sa tlmočník opatrením. Tlmočníkom môže byť výnimočne aj zapisovateľ.

2) Ak si osoba podľa § 2 ods. 20 zvolí jazyk, na ktorý nie je v zozname tlmočníkov zapísaný žiadny tlmočník, alebo vec neznesie odklad a zapísaní tlmočníci sú nedosiahnuteľní, priberie orgán činný v trestnom konaní alebo súd tlmočníka na úradný jazyk štátu, ktorému táto osoba rozumie.

3) Ak je potrebné preložiť zápisnicu o výpovedi alebo inú písomnosť, priberie sa prekladateľ opatrením. Ustanovenie odseku 2 sa použije primerane.

Loi sur la procédure pénale no 301 (2005)

Article 2

Principes fondamentaux de la procédure pénale

20)
Si un accusé, son représentant légal, une victime, un témoin ou une personne concernée déclare ne pas connaître la langue dans laquelle se déroule la procédure, il a le droit de recourir ŕ un interprčte ou ŕ un traducteur.

Article 28

Interprčte et traducteur

1) S'il est nécessaire de traduire le contenu du témoignage ou de la personne visée ŕ l'article 2.20 parce qu'un justiciable déclare ne comprendre ou ne pas parler la langue dans laquelle se déroule la procédure, il lui est assigné un interprčte. Celui-ci peut ętre exceptionnellement un greffier.

2) Si un justiciable, en vertu de l'art. 2.20, choisit une langue qui n'est pas inscrite dans le registre des interprčtes ou si la question est urgente que les interprčtes inscrits sont inaccessibles, l'autorité judiciaire prend application de la loi ou requiert les services d'un interprčte judiciaire afin que le justiciable puisse comprendre la procédure dans la langue officielle de l'État .

3) S'il est nécessaire de traduire des documents ou des témoignages, il est assigné un traducteur. Le paragraphe 2 s'applique en effectuant les changements nécessaires.

Page précédente


 

Slovaquie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde