Slovenska Republika  

Slovaquie

Loi sur la désignation des municipalités dans les langues minoritaires

Loi, no 191 du 7 juillet 1994

Modifiée au 1er septembre 2009

Cette version française de la loi 357/2009 est traduite du slovaque par Jacques Leclerc. La version française proposée ici ŕ titre d'information tient compte des modifications du 1er septembre 2009 apportées ŕ la loi initiale, no 191 du 7 juillet 1994.

191/1994 Z.z.

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

zo 7. júla 1994

o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín

Zmena: 318/2009 Z.z. účinná od 1.septembra 2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

1)
Obce, v ktorých príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20% obyvateľstva (ďalej len "obec"), sa označujú v jazyku národnostnej menšiny na samostatných dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce.

2) Dopravné značky podľa odseku 1 sa umiestňujú pod dopravnými značkami s názvom obce, ktorý sa uvádza vždy v štátnom jazyku.(1)

3) Zoznam označenia obcí v jazykoch národnostných menšín je uvedený v prílohe tohto zákona; označenia obcí majú miestny charakter.

4) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom dopravnú značku na účely informatívneho označovania obcí v jazykoch národnostných menšín, ktorá sa bude odlišovať od dopravnej značky s názvom obce.

§ 2

V úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických dielach a v poštovom styku, sa používajú názvy obcí výlučne v štátnom jazyku.

§ 3

1)
Obec môže formou hlasovania svojich obyvateľov (2) rozhodnúť o zmene označenia obce uvedenej v prílohe tohto zákona a môže touto formou určiť označenie obce v jazyku národnostnej menšiny, ak sa v prílohe tohto zákona toto označenie nenachádza.

2) Hlasovanie podľa odseku 1 je platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa osobitného predpisu. (3) Rozhodnutie obce podľa odseku 1 je prijaté, ak zaň platným spôsobom hlasovalo aspoň 80% obyvateľov obce, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní.

3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na obce, ktorých názov bol zmenený v rokoch 1867 až 1918 a 1938 až 1945.

§ 4

Orgány štátnej správy (4) sú povinné zabezpečiť označenie obcí podľa tohto zákona.

§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou §4, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembrom 1994.

Zákon č. 318/2009 Z.z. nadobúda účinnosť 1.9.2009

Michal Kováč v.r.
Ivan Gašparovič v.r.
Jozef Moravčík v.r.

_____________

(1) §3 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
§ 3a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení zákona č. 318/2009 Z. z.

(2) §4 ods. 2 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

(3) §2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

(4) §48 vyhlášky Federálneho ministerstva vnútra č. 99/1989 Zb. o pravidlách premávky na pozemných komunikáciách (pravidlá cestnej premávky) v znení neskorších predpisov.

191/1994 Z.z.

LOI

DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

du 7 juillet 1994

sur la désignation des municipalités dans les langues minoritaires

Modification: 318/2009, en vigueur au 1er septembre 2009

Le Conseil national de la République slovaque a adopté la présente loi:

Article 1er

1)
Dans les municipalités dans lesquelles les membres des minorités ethniques représentent au moins 20 % de la population (ci-aprčs: la «municipalité»), la signalisation routičre doit ętre indiquée de façon distincte dans la langue des minorités nationales, en indiquant le début et la fin de la localité.

2) Les panneaux de signalisation visés au paragraphe 1 doivent ętre placés en dessous des panneaux de signalisation avec le nom de la localité, qui est toujours indiquée dans la langue officielle. (1)

3) La liste des dénominations des localités dans les langues minoritaires est annexée ŕ la présente loi; les affiches dans les localités ont un caractčre local.

4) Le ministčre de l'Intérieur a prévu un rčglementation pour les panneaux routiers contraignant ŕ apposer des affiches ŕ titre informatif dans les langues minoritaires des localités concernées, affiches qui diffčrent des panneaux routiers avec le nom de la municipalité.

Article 2

Dans les communications officielles, particuličrement dans les documents publics des municipalités, les tampons, les documents cartographiques, les communications postales et les dénominations des municipalités sont dans la langue officielle seulement.

Article 3

1)
Une municipalité peut, par un vote de ses citoyens (2), décider de modifier la désignation de la localité annexée ŕ la présente loi et choisir une dénomination de cette forme dans une langue minoritaire, si cette dénomination n'est pas annexée ŕ la présente loi.

2) Le vote visé au paragraphe 1 est valide si la majorité des habitants de la localité ayant le droit de vote y ont participé, en vertu d'un rčglement spécial (3). En vertu du paragraphe 1, la décision de la localité est adoptée et valide si au moins 80 % des habitants qui ont pris part au vote.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux municipalités, dont le nom a été changé au cours des années 1867 ŕ 1918 et de 1938 et 1945.

Articler 4

L'accord des autorités gouvernementales (4) est nécessaire pour garantir la désignation des municipalités en vertu de la présente loi.

Article 5

La présente loi entre en vigueur au moment de son adoption, sauf pour l'article 4, qui entre en vigueur le 1er novembre 1994.

La loi no 318/2009 entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Michal Kovac v.r.
Ivan Gasparovic v.r.
Morales Jose v.r.

_______

(1) L'art. 3 de la loi no 517/1990 du Conseil national slovaque sur la division territoriale et administrative de la République slovaque. L'art. 3 de la loi no 270!1995 du Conseil national de la République slovaque sur la langue officielle de la République slovaque, telle que modifiée par la loi no 318/2009. .

(2) L'art.4, par. 2-b de la loi no 369/1990 du Conseil national de la République slovaque sur la Loi sur les municipalités.

(3) L'art. 2 de la loi no 346/1990 du Conseil national de la République slovaque sur les élections des organismes municipaux, telle que modifiée.

(4) L'art. 48 de l'arręté du ministčre fédéral de l'Intérieur, no 99/1989, relatif aux rčgles sur la circulation routičre (rčgles de circulation), telles que modifiées.

Page précédente


 

Slovaquie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde