Slovenska Republika  

Slovaquie

Loi sur la langue officielle

Loi, nş 270, du 15 novembre 1995, du Conseil national
sur la langue officielle de la République slovaque

Modifiée au 30 juin 2009

Cette version française de la loi 357/2009 est traduite du slovaque (ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o štátnom jazyku Slovenskej republiky) par Jacques Leclerc. La version française proposée ici ŕ titre d'information tient compte des modifications apportée ŕ la loi initiale, nş 270, du 15 novembre 1995. On peut consulter la version de 1995 en cliquant ICI, s.v.p.

357/2009 Z. z.
PREDSEDA
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
vyhlasuje

úplne znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z., zákonom č. 5/1999 Z. z., zákonom č. 184/1999 Z. z., zákonom č. 24/2007 Z. z. a zákonom č. 318/2009 Z. z.

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Národná rada Slovenskej republiky, vychádzajúc zo skutočnosti, že slovenský jazyk je najdôležitejším znakom osobitosti slovenského národa, najvzácnejšou hodnotou jeho kultúrneho dedičstva a výrazom suverenity Slovenskej republiky aj všeobecným dorozumievacím prostriedkom jej občanov, ktorý zabezpečuje ich slobodu a rovnosť v dôstojnosti a právach na území Slovenskej republiky,

uzniesla sa na tomto zákone

§ 1

Úvodné ustanovenie

1) Štátnym jazykom na území Slovenskej republiky je slovenský jazyk.

2) Štátny jazyk má prednosť pred ostatnými jazykmi používanými na území Slovenskej republiky.

3) Zákon neupravuje používanie liturgických jazykov. Používanie týchto jazykov upravujú predpisy cirkví a náboženských spoločností.

4) Ak tento zákon neustanovuje inak, na používanie jazykov národnostných menšín a etnických skupín sa vzťahujú osobitné predpisy.

5) Tento zákon sa vzťahuje na štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov a fyzické osoby v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

§ 2

Štátny jazyk a jeho ochrana

1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy a iné orgány verejnej správy sú povinné ochraňovať štátny jazyk. Na tento účel sú povinné aktívne pristupovať ku kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona.

2) Štát :

a) utvára v školskom, vedeckom a informačnom systéme také podmienky, aby si každý občan Slovenskej republiky mohol osvojiť a používať štátny jazyk slovom aj písmom,

b) sa stará o vedecký výskum štátneho jazyka, jeho historického vývinu, o výskum miestnych a sociálnych nárečí, o kodifikáciu štátneho jazyka a o zvyšovanie jazykovej kultúry.

3) Kodifikovanú podobu štátneho jazyka schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) na svojej internetovej stránke.

4) Akýkoľvek zásah do kodifikovanej podoby štátneho jazyka v rozpore s jeho zákonitosťami je neprípustný.

§ 3

Používanie štátneho jazyka v úradnom styku

1) Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej správy, nimi zriadené právnické osoby a právnické osoby zriadené zákonom používajú v úradnom styku štátny jazyk; tým nie je dotknuté používanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku podľa osobitného predpisu a používanie iných jazykov v úradnom styku s cudzinou v súlade so zaužívanou praxou v medzinárodnom styku.

2) Zamestnanci a štátni zamestnanci orgánov a právnických osôb podľa odseku 1, dopravy, pôšt a telekomunikácií, ako aj príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“), ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sú povinní ovládať a v úradnom styku používať štátny jazyk.

3) V štátnom jazyku sa

a) vydávajú zákony, nariadenia vlády a ostatné všeobecné záväzné právne predpisy vrátane predpisov orgánov územnej samosprávy, rozhodnutia a iné verejné listiny okrem vysvedčení vydávaných školami, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín alebo v cudzom jazyku; spôsob vydávania takých vysvedčení ustanovuje osobitný predpis,

b) uskutočňujú rokovania v orgánoch a právnických osobách podľa odseku 1,

c) vedie celá úradná agenda (matriky, zápisnice, uznesenia, štatistiky, evidencie, bilancie, úradné záznamy, informácie určené pre verejnosť a pod.) a agenda cirkví a náboženských spoločností určená pre verejnosť,

d) vedú kroniky obcí. Prípadné inojazyčné znenie je prekladom zo štátneho jazyka.

4) Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné používať štátny jazyk vo všetkých informačných systémoch i vo vzájomnom styku; popri štátnom jazyku môžu používať v informačných systémoch aj iný jazyk, ak tak ustanoví osobitný predpis.

5) Fyzická osoba a právnická osoba v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používa štátny jazyk, ak tento zákon, osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorá bola vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, neustanovuje inak. Osoba, ktorej materinským jazykom je jazyk spĺňajúci požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, môže v úradnom styku s orgánom podľa odseku 1 a v úradnom styku s právnickou osobou podľa odseku 1 používať svoj materinský jazyk. Orgány a právnické osoby podľa odseku 1 sú povinné prijať listinu v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, ak ide o listinu vydanú alebo overenú príslušnými orgánmi Českej republiky.

6) Každý občan Slovenskej republiky má právo na bezplatnú úpravu svojho mena a priezviska do slovenskej pravopisnej podoby.

§ 3a

Používanie štátneho jazyka v oblasti geografických názvov

V štátnom jazyku sa uvádzajú názvy obcí a ich častí, názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, iné geografické názvy, ako aj údaje na štátnych mapových dielach vrátane katastrálnych máp; označovanie obcí a označovanie ulíc a iných miestnych geografických značení v jazykoch národnostných menšín upravujú osobitné predpisy.

§ 4

Používanie štátneho jazyka v školstve

1) Výučba štátneho jazyka je povinná na všetkých základných školách a stredných školách. Iný ako štátny jazyk je vyučovacím jazykom a skúšobným jazykom v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi.

2) Pedagogickí pracovníci na všetkých školách a v školských zariadeniach na území Slovenskej republiky s výnimkou zahraničných pedagógov a lektorov sú povinní ovládať a používať štátny jazyk slovom aj písmom.

3) Celá pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia v školách a v školských zariadeniach sa vedie v štátnom jazyku. V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. V školách a v školských zariadeniach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v jazyku národnostných menšín, sa ďalšia dokumentácia vedie dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.

4) Učebnice a učebné texty používané vo výchovno-vzdelávacom procese v Slovenskej republike sa vydávajú v štátnom jazyku okrem učebníc a učebných textov na výučbu v jazyku národnostných menšín, etnických skupín a iných cudzích jazykov. Ich vydávanie a používanie upravujú osobitné predpisy.

5) Ustanovenia odsekov 1, 2 a 4 sa nevzťahujú na používanie štátneho jazyka pri výučbe na vysokých školách, pri výučbe iných jazykov alebo pri výchove a vzdelávaní v inom jazyku ako štátnom jazyku ani na používanie učebníc a učebných textov pri výučbe na vysokých školách.

§ 5

Používanie štátneho jazyka v niektorých oblastiach verejného styku

1) Vysielanie rozhlasovej programovej služby a vysielanie televíznej programovej služby sa na území Slovenskej republiky uskutočňuje v štátnom jazyku okrem vysielania

a) inojazyčných televíznych relácií s titulkami v štátnom jazyku alebo s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku,

b) inojazyčných rozhlasových relácií s ich bezprostredne nasledujúcim vysielaním v štátnom jazyku a rozhlasových relácií v regionálnom vysielaní alebo lokálnom vysielaní určených pre príslušníkov národnostnej menšiny vrátane podujatí v priamom prenose,

c) kultúrnych a informačných programov Slovenského rozhlasu do zahraničia,

d) televíznych a rozhlasových jazykových kurzov a relácií s príbuzným zameraním,

e) hudobných diel s pôvodnými textami,

f) v jazykoch národnostných menšín a etnických skupín v Slovenskom rozhlase,

g) audiovizuálnych diel alebo zvukových záznamov umeleckých výkonov šírených vysielaním v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka,

h) audiovizuálnych diel, ktorých dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred nadobudnutím účinnosti osobitného predpisu a ktoré boli odvysielané na území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto osobitného predpisu,

i) pôvodných jazykových prejavov jednotlivých osôb v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka zaradených do spravodajských, publicistických a zábavných televíznych relácií alebo rozhlasových relácií,

j) podujatia v priamom prenose so simultánnym tlmočením do štátneho jazyka v rámci inojazyčnej relácie.

2) Inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť dabované do štátneho jazyka okrem vysielania audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych relácií podľa odseku 1 písm. a).

3) Oznamy určené na informovanie verejnosti prostredníctvom miestneho rozhlasu alebo prostredníctvom iných technických zariadení sa zverejňujú v štátnom jazyku; tieto oznamy možno zverejniť aj v inom jazyku po ich zverejnení v štátnom jazyku.

4) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, štátny jazyk sa používa v

a) periodickej tlači alebo agentúrnom spravodajstve alebo

b) neperiodickej publikácii.

5) Príležitostné tlačoviny určené pre verejnosť na kultúrne účely, katalógy galérií, múzeí, knižníc, programy kín, divadiel, koncertov a ostatných kultúrnych podujatí sa vydávajú v štátnom jazyku okrem tých, ktoré sa vydávajú v jazyku národnostných menšín; taká tlačovina, katalóg alebo program vydaný v jazyku národnostnej menšiny musí obsahovať aj obsahovo totožné znenie v štátnom jazyku. Tlačoviny, katalógy a programy podľa predchádzajúcej vety vydané v štátnom jazyku môžu obsahovať aj znenia v iných jazykoch v potrebnom rozsahu, ktoré sú v zásade obsahovo totožné so znením v štátnom jazyku a nasledujú až po znení v štátnom jazyku.

6) Kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia sa uskutočňujú v štátnom jazyku. Výnimkou sú kultúrne podujatia národnostných menšín, etnických skupín, hosťujúcich zahraničných umelcov a výchovno-vzdelávacie podujatia zamerané na vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, ako aj hudobné diela a divadelné hry s pôvodnými textami. Sprievodné uvádzanie programov sa uskutočňuje aj v štátnom jazyku s výnimkou uvádzania programov podľa druhej vety tohto odseku, ak sa tieto programy uskutočňujú v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.

7) Nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku. Stavebník je povinný požiadať ministerstvo kultúry o záväzné stanovisko z hľadiska súladu nápisu na pamätníku, pomníku a pamätnej tabuli s týmto zákonom. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na historické nápisy na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach, ktoré podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu.

8) Každý účastník verejného zhromaždenia alebo verejného podujatia na území Slovenskej republiky má právo predniesť svoj prejav v štátnom jazyku.

§ 6

Používanie štátneho jazyka v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch a v hasičských jednotkách

1) V ozbrojených silách, v Policajnom zbore, v Slovenskej informačnej službe, v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, v Železničnej polícii, v Hasičskom a záchrannom zbore a v obecnej polícii sa v služobnom styku povinne používa štátny jazyk.

2) Celá agenda a dokumentácia ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov, iných ozbrojených zborov a hasičských jednotiek sa vedie v štátnom jazyku.

3) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na letectvo počas letovej prevádzky a na medzinárodné aktivity ozbrojených síl a ozbrojených zborov.

§ 7

Používanie štátneho jazyka v súdnom konaní, správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní

1) Vzájomný styk súdov s občanmi, súdne konanie, správne konanie, konanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní, rozhodnutia a zápisnice súdov, správnych orgánov a orgánov činných v trestnom konaní sa vedú a vydávajú v štátnom jazyku.

2) Práva osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám alebo práva osôb, ktoré neovládajú štátny jazyk, vyplývajúce z osobitných predpisov zostávajú nedotknuté.

§ 8

Používanie štátneho jazyka v ostatných oblastiach verejného styku

1) V záujme ochrany spotrebiteľa je používanie štátneho jazyka povinné pri označovaní obsahu domáceho či dovážaného tovaru, v návodoch na používanie výrobkov, najmä potravín, liečiv, spotrebnej elektroniky a drogistického tovaru, v podmienkach záruky a v iných informáciách pre spotrebiteľa v rozsahu a za podmienok určených osobitnými predpismi.

2) Písomné právne úkony v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu sa vyhotovujú v štátnom jazyku; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku.

3) Finančná a technická dokumentácia, stanovy združení, spolkov, politických strán, politických hnutí a obchodných spoločností sa vyhotovujú v štátnom jazyku; popri znení v štátnom jazyku sa môže vyhotoviť aj obsahovo totožné znenie v inom jazyku. Používanie štátneho jazyka v slovenských technických normách upravuje osobitný predpis.

4) Agenda zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb sa vedie v štátnom jazyku. Komunikácia personálu týchto zariadení s pacientmi alebo klientmi sa vedie spravidla v štátnom jazyku; ak ide o pacienta alebo klienta neovládajúceho štátny jazyk, komunikácia sa môže viesť v jazyku, v ktorom sa možno s pacientom alebo klientom dorozumieť. Pacient alebo klient, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, môže v týchto zariadeniach v obciach, kde sa v úradnom styku používa jazyk národnostnej menšiny podľa osobitného predpisu, používať v komunikácii s personálom svoj materinský jazyk. Členovia personálu nie sú povinní ovládať jazyk národnostnej menšiny.

5) V konaní pred orgánmi a právnickými osobami podľa § 3 ods. 1 o zmluvách upravujúcich záväzkové vzťahy sa uznáva len znenie v štátnom jazyku.

6) Všetky nápisy, reklamy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najmä v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, vo vozidlách verejnej dopravy sa uvádzajú v štátnom jazyku. Ak obsahujú text v iných jazykoch, inojazyčné texty nasledujú až po texte v štátnom jazyku a musia byť obsahovo totožné s textom v štátnom jazyku. Inojazyčný text sa uvádza rovnakým alebo menším písmom ako text v štátnom jazyku.

§ 9

Dohľad

1) Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa § 3 až 4, § 5 ods. 3, ods. 4 písm. b), ods. 5 až 7 a § 6, § 7 v správnom konaní a v konaní pred orgánmi činnými v trestnom konaní, § 8 ods. 2 až 6 okrem komunikácie personálu zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb s pacientmi a klientmi a okrem reklamy, nad ktorou vykonávajú dohľad orgány podľa osobitného predpisu, a § 11a vykonáva ministerstvo kultúry. Pri výkone dohľadu ministerstvo kultúry prihliadne aj na kodifikovanú podobu štátneho jazyka podľa § 2 ods. 3.

2) Osoby, ktoré sú poverené výkonom dohľadu podľa odseku 1, sú pri výkone tejto činnosti v súlade s predpisom o kontrole v štátnej správe

a) povinné preukázať sa preukazom príslušného orgánu dohľadu a písomným poverením na výkon dohľadu,

b) oprávnené požadovať potrebnú súčinnosť, najmä poskytnutie informácií, údajov, písomného vysvetlenia alebo ústneho vysvetlenia, dokladov a príslušných písomných materiálov,

c) povinné spísať protokol o vykonanom dohľade.

3) Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby sú povinné umožniť výkon dohľadu oprávneným osobám a poskytnúť potrebnú súčinnosť.

§ 9a

Pokuty

1) Ak ministerstvo kultúry zistí porušenie povinností v rozsahu podľa § 9 ods. 1 a orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, fyzické osoby podnikatelia alebo právnické osoby ani po písomnom upozornení neodstránia protiprávny stav v určenej lehote alebo nevykonajú v určenej lehote nápravu zistených nedostatkov, uloží ministerstvo kultúry orgánom a právnickým osobám podľa § 3 ods. 1, fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám pokutu od 100 do 5 000 eur.

2) Rozhodnutie o uložení pokuty musí obsahovať lehotu na odstránenie protiprávneho stavu. Ak sa súlad s týmto zákonom nedosiahol v lehote určenej v rozhodnutí, ministerstvo kultúry uloží ďalšiu pokutu vo výške dvojnásobku pôvodne uloženej pokuty. Ďalšiu pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď mali byť vykonané opatrenia na nápravu nedostatkov určené v rozhodnutí o uložení pokuty.

3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, v ktorom sa ministerstvo kultúry dozvedelo o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď bola povinnosť porušená. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na rozsah, následky, čas trvania a opakovanie protiprávneho konania.

4) Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v ňom nie je uvedená neskoršia lehota. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.

5) Výnos pokút uložených podľa tohto zákona je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 10

Správa o stave používania štátneho jazyka

1) Ministerstvo kultúry predkladá vláde Slovenskej republiky správu o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky raz za dva roky.

2) Na účel podľa odseku 1 je ministerstvo kultúry oprávnené vyžadovať od orgánov a právnických osôb podľa § 3 ods. 1 informácie a písomné podklady o používaní štátneho jazyka v oblasti ich pôsobnosti.

3) Prvú správu podľa odseku 1 predloží ministerstvo kultúry do 31. marca 2012.

§ 11

Spoločné a prechodné ustanovenia

1) Štátnym jazykom sa na účely § 3 až 8 rozumie slovenský jazyk v kodifikovanej podobe podľa § 2 ods. 3; tým sa nevylučuje používanie inojazyčných nových odborných pojmov, termínov alebo pomenovaní nových skutočností, na ktoré sa ešte neustálil a nekodifikoval v štátnom jazyku vhodný rovnocenný výraz, ako aj používanie nespisovných jazykových prostriedkov, ak ide o ich funkčné využitie, najmä v umeleckej tvorbe a v publicistike.

2) Náklady na všetky úpravy informačných tabúľ, nápisov a ostatných textov podľa tohto zákona uhrádzajú príslušné úrady a ostatné právnické osoby a fyzické osoby. Tieto úpravy vykonajú do jedného roka odo dňa účinnosti tohto zákona.

§ 11a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2009

Orgány a právnické osoby podľa § 3 ods. 1, právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby sú povinné do 31. decembra 2009 odstrániť stav odporujúci ustanoveniam § 3 ods. 3 písm. d), § 5 ods. 5 a 7 a § 8 ods. 6. Ak ide o nápis na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli s textom v jazyku národnostnej menšiny, ktorý bol umiestnený na pamätníku, pomníku alebo pamätnej tabuli pred 1. septembrom 2009, a nasleduje po ňom obsahovo totožný text v štátnom jazyku s rovnakým alebo väčším písmom ako text v jazyku národnostnej menšiny, nevzťahuje sa na taký nápis povinnosť uvedená v predchádzajúcej vete.

§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 428/1990 Zb. o úradnom jazyku v Slovenskej republike.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1996 s výnimkou § 10, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 1997.

Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/1997 Z. z. bol uverejnený v zbierke zákonov Slovenskej republiky 4. októbra 1997.

Zákon č. 5/1999 Z. z. (čl. II) nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (21. januára 1999).
Zákon č. 184/1999 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 1999.
Zákon č. 24/2007 Z. z. (čl. IV) nadobudol účinnosť 1. februára 2007.
Zákon č. 318/2009 Z. z. nadobudol účinnosť 1. septembra 2009.

Pavol Paška v. r.

357/2009
LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
Promulgue

le texte intégral du Conseil national de la République slovaque, nş 270/1995, sur la langue officielle de la République slovaque, selon les modifications apportées par la Cour constitutionnelle de la République slovaque, nş 260/1997, la loi nş 5/1999, la loi nş 184/1999, la loi nş 24/2007 et la loi nş 318/2009.

LE CONSEIL NATIONAL DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE

Suivant le fait que la langue slovaque constitue la particularité la plus importante de l'identité de la nation slovaque, la valeur la plus précieuse de son héritage culturel et l'expression de la souveraineté de la République slovaque, ainsi que l'instrument de communication universelle de ses citoyens, qui assure leur liberté et leur égalité dans la dignité et les droits sur le territoire de la République slovaque,

Adopte la loi suivante :

Article 1er

Disposition d'introduction

1) La langue officielle de la République slovaque est le slovaque.

2) La langue officielle a priorité sur d'autres langues employées dans la République slovaque.

3) La loi ne s'applique pas ŕ l'emploi des langues liturgiques. L'emploi de ces langues est réglementé par les rčglements des églises et des communautés religieuses. 

4) Sauf si la présente loi n'en dispose autrement, l'emploi des langues et des groupes ethniques minoritaires est régi par des des lois particuličres.

5) La présente loi s'applique aux autorités de l'État, aux collectivités locales, aux autres autorités publiques, aux instances judiciaires ainsi qu'aux particuliers et entreprises selon les modalités et conditions prévues par la présente loi.

Article 2

La langue officielle et sa protection

1) Les autorités de l'État, les collectivités locales et toute autre autorité publique sont dans l'obligation de protéger la langue nationale. Ŕ cette fin, elles sont activement incitées ŕ assurer le respect des dispositions de la présente loi.

2) L'État doit:

a) créer par des programmes scolaires, scientifiques et informatifs des conditions pour que chaque citoyen de la République slovaque puisse acquérir et employer la langue officielle ŕ l'oral et ŕ l'écrit,

b) se préoccuper de la recherche scientifique dans la langue officielle, de son développement historique, de la recherche des dialectes locaux et sociaux, de la codification de la langue officielle et du développement de la culture linguistique.

3) La forme codifiée de la langue officielle est approuvée et rendue publique par le ministčre de la Culture de la République slovaque (ci-aprčs «le ministčre de la Culture») sur son site Internet.

4) Toute ingérence dans la forme codifiée de la langue officielle en situation de conflit avec ses régularités est irrecevable.

Article 3

L'emploi de la langue officielle dans les relations officielles


1) Les autorités de l'État, les collectivités locales, les autres autorités publiques, les personnes morales et les instances judiciaires prévues par la loi doivent employer la langue officielle de l'État, mais elles ne sont pas touchées par l'emploi des langues minoritaires d'usage officiel en vertu d'un rčglement spécial, ainsi que par l'emploi d'autres langues dans les contacts officiels avec les pays étrangers, conformément ŕ la pratique établie dans les relations internationales.

2) Les employés et les fonctionnaires des organismes visés au paragraphe 1, des transports, des postes et télécommunications, ainsi que les membres des Forces armées de la République slovaque (ci-aprčs dénommé «Forces armées»), les forces de sécurité en armes et toute autre force armée, ainsi que les services d'incendie, sont tenus de parler et d'employer la langue officielle dans leurs contacts officiels.

3) Dans la langue officielle:

a) doivent ętre publiés les lois, les actes gouvernementaux et autres textes juridiques d'application générale, y compris les rčglements municipaux, les ordonnances et autres documents publics, en plus de certificats émis par les établissements d'enseignement qui assurent la formation et l'éducation dans les langues minoritaires ou dans une langue étrangčre;

b) doivent ętre assurées les négociations avec les autorités publiques et les personnes morales visées au paragraphe 1;

c) doivent ętre conservés les documents officiels (registres, procčs-verbaux, résolutions, statistiques, bilans, rapports officiels, informations destinées au public, etc.) et l'ordre du jour des églises et des communautés religieuses destiné au public;

d) doivent ętre tenus les registres des municipalités; tout texte dans une langue étrangčre doit ętre traduit dans la langue officielle.

4) Les autorités et les personnes morales visées au paragraphe 1 sont tenues d'employer la langue officielle dans tous les systčmes d'information et dans leurs relations mutuelles; outre la langue officielle, une autre langue peut ętre utilisée dans les systčmes d'information, si tel est prévu par un rčglement spécial.

5) Toute personne physique ou personne morale, dans ses relations avec les autorités, en vertu du paragraphe 1, ou avec une autre personne morale en vertu du paragraphe 1, doit utiliser la langue officielle, ŕ moins que la présente loi, une loi spéciale ou un traité international, qui a été prévu par la loi, n'en dispose autrement. Ceux, dont la langue maternelle est une langue qui satisfait aux exigences de compréhension de base de la langue officielle, peuvent ętre en relation avec les autorités publiques, en vertu du paragraphe 1, ou avec toute personne morale visée au paragraphe 1, et utiliser leur langue maternelle. Les autorités et les personnes morales visées au paragraphe 1 sont tenues d'accepter un document dans une langue qui répond aux conditions de la connaissance de base de la langue officielle, s'il s'agit d'un document émis ou certifié par les autorités compétentes de la République tchčque.

6) Tout citoyen de la République slovaque a le droit ŕ l'adaptation libre de son prénom et de son nom dans la forme orthographique slovaque.

Article 3a

L'emploi de la langue officielle dans le domaine des noms géographiques


Doivent ętre dans la langue officielle le nom des municipalités et de leurs places, les noms des rues, les toponymes et autres lieux publics, ainsi que les données sur les cartes de l'État, notamment les cartes des cadastres; la désignation des établissements et la désignation des rues et autres lieux et indications géographiques peuvent ętre dans les langues des minorités nationales au moyen de rčglements particuliers.

Article 4

L'emploi de la langue officielle dans les écoles


1) L'étude de la langue officielle est obligatoire dans toutes les écoles primaires et secondaires. Toute autre langue que la langue officielle comme langue d'enseignement et langue d'examen est prévue par une réglementation particuličre (lois no 29/1984, no 171/1990 et no 230/1994).

2) Le personnel enseignant dans toutes les écoles et dans tous les établissements scolaires sur le territoire de la République slovaque, ŕ l'exception des enseignants étrangers et des conférenciers invités, sont tenus de parler et d'employer la langue officielle ŕ l'oral et ŕ l'écrit.

3) Tous les documents pédagogiques et autres documents dans les écoles et les établissements scolaires sont dans la langue officielle. Dans les écoles et les établissements scolaires oů l'instruction et l'enseignement sont dans les langues minoritaires, la documentation pédagogique est bilingue, soit dans la langue officielle et dans la langue des minorités nationales. Dans les écoles et les établissements scolaires oů l'instruction et l'enseignement sont dans les langues minoritaires, les autres documents sont bilingues, soit dans la langue officielle et dans la langue des minorités nationales.

4) Les manuels et les textes pédagogiques employés dans le systčme d'éducation de la République slovaque sont publiés dans la langue officielle, en plus des manuels et des textes éducatifs destinés ŕ l'étude dans la langue des minorités nationales, des groupes ethniques et d'autres langues étrangčres. Leur publication et leur emploi sont traités par des rčglements particuliers.

5) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'appliquent pas ŕ l'emploi de la langue officielle pour les études universitaires, ni pour l'étude des autres langues ou l'enseignement en une autre langue que la langue officielle, ni pour l'usage des manuels et textes pédagogiques destinés aux études scolaires.

Article 5

L'emploi de la langue officielle dans certains domaines des relations publiques


1) Les services de radiodiffusion et les services de programmes de télédiffusion sont dans la langue officielle en République slovaque, en plus de présenter :

a) des émissions de télévision dans une langue étrangčre avec des sous-titres dans la langue officielle ou immédiatement aprčs leur présentation dans la langue officielle;

b) des émissions radiophoniques en langue étrangčre immédiatement aprčs leur présentation dans la langue officielle et des émissions radiophoniques régionales ou locales destinées aux membres des minorités ethniques, y compris les événements en direct;

c) des émissions d'information et d'information de la radio slovaque destinées ŕ l'étranger;

d) des cours de langues radiodiffusés et télédiffusés ou toute émission de type similaire;

e) des śuvres musicales accompagnées de textes originaux;

f) ) des émissions dans les langues des minorités nationales et des groupes ethniques prévues ŕ la radio slovaque;

g) des śuvres audiovisuelles ou d'enregistrements sonores de spectacles artistiques radiodiffusées et distribués dans la langue originale répondant aux exigences de la compréhension fondamentale de la langue officielle;

h) les śuvres audiovisuelles dont le doublage dans une langue étrangčre répondant aux exigences de la connaissance fondamentale de la langue officielle, qui ont été faites avant l'entrée en vigueur d'une réglementation spécifique ou qui ont été diffusées dans la République slovaque avant l'entrée en vigueur du présent rčglement;

i) les expressions dans une langue d'origine de la part d'individus dans une langue répondant aux exigences de la connaissance fondamentale de la langue officielle, y compris les nouvelles, les actualités et les émissions de télévision de divertissement ou les programmes radio;

j) les événements présentés en direct avec une traduction simultanée dans la langue officielle si la prestation est dans une langue différente.

2) Les śuvres audiovisuelles radiodiffusées destinées aux mineurs de moins de 12 ans doivent ętre doublées dans la langue officielle en plus de la diffusion d'śuvres audiovisuelles destinées aux mineurs jusqu'ŕ 12 ans et prévues dans les langues minoritaires dans les programmes de télévision de langue étrangčre, conformément au paragraphe 1-a).

3) Tout avis informant le public par une radio locale ou par d'autres équipements techniques doit ętre diffusé dans la langue officielle; ces avis peuvent aussi ętre publiés dans une autre langue aprčs leur diffusion dans la langue officielle.

4) Sauf indication contraire, la langue officielle est utilisée dans:

a) les publications périodiques et les agences de nouvelles;

b) les publication non périodiques.

5) Tout imprimé occasionnel destiné au public ŕ des fins culturelles, comme les catalogues des galeries, des musées, des bibliothčques, des cinémas, des théâtres, des concerts et des autres manifestations culturelles doit ętre publié dans la langue officielle, sauf ceux qui sont publiés dans les langues minoritaires, comme les imprimés, les catalogues ou les programme publiés dans une langue minoritaire, qui doivent comporter le męme libellé que dans la langue officielle. Les affiches, les catalogues et les programmes visés dans la phrase précédente publiés dans la langue officielle peuvent contenir des traductions dans d'autres langues dans la mesure oů elles sont en principe identiques au texte de la langue officielle et qu'elles sont présentées ŕ la suite du texte de la langue officielle.

6) Les manifestations culturelles et éducatives ont lieu dans la langue officielle. Les exceptions concernent les événements culturels des minorités nationales, des groupes ethniques, des artistes étrangers invités et des activités pédagogiques visant ŕ enseigner les langues étrangčres, ainsi que les śuvres musicales et théâtrales présentées dans la version originale. Les manifestations se déroulent dans la langue officielle, ŕ l'exception des programmes de marketing visés dans la seconde phrase du présent paragraphe, si ces programmes sont mis en śuvre dans une langue qui répond aux exigences de connaissance minimale de la langue officielle.

7) Les inscriptions sur les monuments, les mémoriaux et les plaques commémoratives doivent ętre rédigées dans la langue officielle. Si un texte dans une autre langue est présenté, la version en langue étrangčre doit suivre le texte de la langue officielle et ętre sensiblement identique avec le libellé de la langue officielle. Le texte d’une autre langue doit aussi ętre de la męme taille ou plus petit que le texte de la langue officielle. Le requérant est tenu de demander au ministčre de la Culture un avis contraignant concernant l'inscription sur un monument, un mémorial ou une plaque commémorative, en conformité avec la loi. Cette disposition ne s'applique pas aux inscriptions apparaissant sur les monuments, les mémoriaux et plaques commémoratives historiques, qui sont protégés par une législation spéciale.

8) Chaque participant ŕ une assemblée ou ŕ un événement dans la République slovaque a le droit de présenter son intervention dans la langue officielle.

Article 6

L'emploi de la langue officielle dans les forces armées, les corps de police et les services d'incendies

1) Les forces armées, les corps de police, le Service d'information slovaque, les gardiens de prison et de sécurité de la République slovaque, la police des chemins de fer, les services de secours et d'incendie ainsi que la police municipale sont tenus de communiquer avec le personnel en employant la langue officielle.

2) Toute documentation et tout ordre du jour dans les forces armées, les services de sécurité d'autres unités armées, ainsi que les services d'incendie, doivent ętre rédigés dans la langue officielle.

3) La disposition du paragraphe 1 ne se réfčre pas aux armées de l'air au cours des opérations de vol ni aux activités internationales des forces armées. 

Article 7

L'emploi de la langue officielle dans la procédure judiciaire, la procédure administrative et devant les autorités responsables de l'application de la loi

1) Dans leurs communications mutuelles avec les citoyens et les tribunaux, la procédure judiciaire, la procédure administrative, la procédure devant les autorités responsables de l'application de la loi, les ordonnances et les procčs-verbaux des tribunaux, des organismes administratifs et des autorités d'application de la loi doivent ętre menés et publiés dans la langue officielle.

2) Les droits des membres appartenant aux minorités nationales et aux groupes ethniques ou ceux des étrangers qui ne parlent pas la langue officielle, conformément aux rčglements particuliers, demeurent intacts.

Article 8

L'emploi de la langue officielle dans d'autres domaines des relations publiques

1)
Dans l'intéręt du consommateurs, l'emploi de la langue officielle est obligatoire sur l'étiquetage du contenu des marchandises intérieures ou importées, dans les modes d'emploi, notamment les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les marchandises sčches et les produits électroniques destinés au grand public, dans les conditions de garantie et d'autres informations ŕ l'usage du consommateur, selon les modalités et conditions prévues par les rčglements particuliers.

2) Les documents juridiques destinés aux relations publiques et judiciaires ou aux relations de travail similaires doivent ętre rédigés dans la langue officielle; ŕ côté de la langue nationale, une autre langue peut ętre autorisée si elle correspond en substance ŕ la męme signification.

3) La documentation financičre et technique, les documents des associations, sociétés, des partis politiques, des mouvements politiques et des sociétés commerciales doivent ętre sont dans la langue officielle; ŕ côté de la langue nationale, une autre langue peut ętre autorisée si elle correspond en substance ŕ la męme signification. L'emploi des normes techniques slovaques dans la langue officielle est prévu par un rčglement particulier.

4) Les documents des établissements de santé et des services sociaux doivent ętre rédigés dans la langue officielle. Les communications entre le personnel de ces institutions avec les patients ou les clients sont généralement dans la langue officielle; si le patient ou le client ignore la langue officielle, les communications peuvent ętre dans la langue dans laquelle il est possible de communiquer avec le patient ou le client. Le patient ou le client, qui est membre d'une minorité nationale, peut, dans les établissements des localités oů les communications officielles sont possibles dans une langue minoritaire en vertu d'une réglementation spéciale, l'employer dans ses communications avec le personnel. Les membres du personnel ne sont pas tenus de connaître une langue minoritaire.

5) Dans la procédure devant les instances publiques et les personnes morales portant sur les contrats régissant les relations contractuelles, en vertu du paragraphe 1 de l'art. 3, seule la formulation dans la langue officielle est reconnue.

6) Tous les avis, toutes les annonces et informations destinés au public, surtout dans les magasins, les centres sportifs, les restaurants, dans les rues et sur les routes, dans les aéroports, les gares d'autobus et terminaux de chemin de fer, les véhicules de transport en commun doivent ętre transmis dans la langue officielle. Si un document dans une autre langue est utilisé, le texte doit ętre présenté ŕ la suite du texte dans la langue officielle et ętre sensiblement identique avec le libellé de la langue officielle. Le texte d'une autre langue doit ętre de la męme taille ou d'une taille plus petite que celle du texte de la langue officielle.

Article 9

Les contrôles

1) Le respect des obligations en vertu des art. 3-4, 5 (par. 3, alinéa 4.b, par. 5 ŕ 7) 6 et 7 relatifs ŕ la procédure administrative et la procédure devant les autorités d'application de la loi, ŕ l'art. 8 (par. 2 ŕ 6), en plus du personnel des communications dans les établissements de soins de santé et des services sociaux ŕ l'égard des patients ou des clients en plus de la publicité, est sous la responsabilité des autorités de contrôle en vertu d'un rčglement distinct , l'art. 11a, et sus la supervision du ministčre de la Culture. Dans l'exercice de supervision, le ministčre de la Culture tient également compte de la forme codifiée de la langue officielle, conformément ŕ l'art. 2.3.

2) Les responsables chargés du contrôle visé au paragraphe 1 sont tenus d'exercer leur fonction en conformité avec la réglementation portant sur la surveillance de l'administration de l'État:

a) en exigeant une licence et une autorisation écrite afin d'exercer un contrôle;

b) en exigeant la coopération nécessaire, notamment en fournissant des informations, des données, des explications écrites ou orales, des documents et des documents écrits;

c) en rédigeant les procčs-verbaux nécessaires ŕ la supervision effectuée.

3) En vertu du paragraphe 1 de l'art. 3, les autorités publiques, les personnes morales et physiques, les instances judicaires et les entreprises sont tenues de respecter les contrôles de la part des personnes autorisées et de fournir toute l'assistance nécessaire.

Article 9a

Les amendes

1) Si le ministčre de la Culture trouve, en vertu du paragraphe 1 de l'art. 9, des autorités et des personnes morales, des entreprises qui sont des personnes physiques ou morales, en infraction de leurs obligations, si elles ne se sont pas dégagées de leur statut d'illégalité dans le délai prescrit, aprčs avoir reçu un avertissement écrit, ou ne se sont pas conformées dans un délai autorisé pour réparer leurs lacunes, le Ministčre peut imposer aux autorités et aux personnes morales ainsi qu'aux entreprises commerciales, qui sont aussi des personnes physiques, conformément au paragraphe 1 de l'art. 3, une amende variant entre 100 et 5000 euros.

2) La décision d'imposer une amende doit contenir une date limite pour la cessation de cette situation illégale. Si la conformité avec la présente loi n'est pas atteinte au cours de la période fixée lors de la décision, le ministčre de la Culture peut infliger une amende supplémentaire équivalant au double de la pénalité initiale. Une sanction additionnelle peut ętre imposée dans les deux ans ŕ compter de la date ŕ laquelle il convient de prendre des moyens pour remédier aux lacunes identifiées lors de la décision imposant l'amende.

3)
Une amende peut ętre imposée dans l'année suivant la date ŕ laquelle le ministčre de la Culture a pris connaissance de l'infraction, mais au plus tard trois ans ŕ compter de la date de l'infraction. Le montant de l'amende doit ętre pris en tenant compte de la portée, des conséquences, de la durée et de la répétition du comportement illégal.

4) L'amende est payable dans les 30 jours ŕ compter de la date effective de l'entrée en vigueur de l'amende imposée, ŕ moins que ce soit ŕ une date ultérieure. La procédure relative ŕ l'imposition de l'amende est prévue par un rčglement général sur la procédure administrative.

5) Le produit des amendes infligées en vertu de la présente loi fait partie du budget de l'État.

Article 10

Rapport sur l'état de l'emploi de la langue officielle

1)
Le ministčre de la Culture du gouvernement slovaque doit faire rapport sur l'état de l'emploi de la langue officielle en Slovaquie, une fois tous les deux ans.

2) Aux fins visées au paragraphe 1, le ministčre de la Culture est en droit d'exiger de la part des autorités et des personnes morales, en vertu du paragraphe 1 de l'art. 3, une documentation écrite et des informations sur l'emploi de la langue officielle dans leurs domaines.

3) Le premier rapport, en vertu du paragraphe 1, du ministčre de la Culture est prévu pour le 31 mars 2012.

Article 11

Dispositions communes et provisoires

1) Pour l'application due l'art. 8.3, la langue officielle désigne la langue slovaque selon la forme codifiée prévue ŕ l'art. 2.3, ce qui n'exclut pas l'emploi d'une langue étrangčre pour les nouveaux termes techniques, les dates ou les appellations techniques de réalités nouvelles, qui sont encore en usage et n'ont pas d'expression appropriée équivalente, ainsi que l'emploi de la langue non standard désigne son emploi fonctionnel, en particulier dans la création artistique et le journalisme.

2) Le coűt de toute modification des panneaux d'information, des affiches et autres textes en vertu de la présente loi doit ętre pris en charge par les autorités compétentes et toute autre personne morale et physique. Les modifications doivent s'effectuer dans l'année suivant la date de la présente loi.

Article 11a

Dispositions transitoires en vigueur ŕ partir du 1er septembre 2009

En vertu du paragraphe 1 de l'article 3, les autorités et les personnes morales et physiques, les instances judiciaires, les entreprises et les particuliers sont tenus, au 31 décembre 2009, d'éliminer tout état contraire aux dispositions de l'art. 3.3-d, de l'art. 5.5 et 7, et de l'art. 8.6. Si les inscriptions sur un monument, un mémorial ou une plaque commémorative apparaissant avec un texte dans une langue minoritaire, qui ont été placées sur un monument, un mémorial ou une plaque commémorative avant le 1er septembre 2009, et ont été suivies d'un texte identique au contenu dans la langue officielle, avec la męme taille ou en plus grand que le texte dans la langue minoritaire, ils ne sont pas tenus ŕ une telle obligation en vertu du texte précédent.

Article 12

Dispositions d'abrogation

La loi du Conseil national slovaque, n
ş 428/1990, sur la langue officielle de la République slovaque est abrogée.

Article 13

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996, ŕ l'exception de l'article 10 qui entre en vigueur le 1er janvier 1997.

L'arręt de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, no 260/1997, a été publié dans le Journal officiel de la République slovaque le 4 octobre 1997.

La loi nş 5/1999 est entrée en vigueur le 21 janvier 1999.
La loi n
ş 184/1999 est entrée en vigueur le 1er septembre 1999.
La loi n
ş 24/2007 entrera en vigueur le 1er février 2007.
La loi n
ş 318/2009 est entré en vigueur le 1er septembre 2009.

Signature:
Pavol Paška

Page précédente


 

Slovaquie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde