Slovenska Republika  

Slovaquie

Loi sur l'emploi des langues des minorités nationales

Loi no 184/1999

Cette version française est traduite du slovaque (Zákon NR SR z 10. júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín). Il existe aussi une version anglaise non officielle intitulée Act on the Use of Languages of National Minorities. La traduction présentée ici n'est valable qu'ŕ titre informatif.

184/1999 Z. z.

Zákon NR SR z 10. júla 1999 o používaní jazykov národnostných menšín

Národná rada Slovenskej republiky,

vychádzajúc z Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

rešpektujúc ochranu a rozvoj základných práv a slobôd obcanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine,

prihliadajúc na doteraz existujúce platné zákony upravujúce používanie jazykov národnostných menšín,

uznávajúc a ocenujúc význam materinských jazykov obcanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, ako prejav kultúrneho bohatstva štátu,

majúc na zreteli vytvorenie demokratickej, tolerantnej a prosperujúcej spolocnosti v podmienkach integrujúceho sa Európskeho spolocenstva,

uvedomujúc si, že slovenský jazyk je štátnym jazykom Slovenskej republiky a je želatelné ustanovit používanie jazykov obcanov Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine,

uzniesla sa na tomto zákone:

§ 1

Občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo okrem štátneho jazyka (1)používať jazyk národnostnej menšiny (ďalej len "jazyk menšiny"). Účelom tohto zákona je ustanoviť v nadväznosti na osobitné zákony (2) pravidlá používania jazyka menšiny aj v úradnom styku.

§ 2

1)
Ak obcania Slovenskej republiky, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine, tvoria podla posledného scítania obyvatelov v obci najmenej 20 % obyvatelstva, môžu v tejto obci používat v úradnom styku jazyk menšiny.

2) Zoznam obcí podla odseku 1 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

3) Obcan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo podávat písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy /dalej len “orgán verejnej správy”/ v obci podla odseku 1 aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci podla odseku 1 poskytne odpoved okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.

4) Rozhodnutie orgánu verejnej správy v správnom konaní (3) v obci podla odseku 1 sa na požiadanie vydáva okrem štátneho jazyka v rovnopise aj v jazyku menšiny. V pochybnostiach je rozhodujúci text rozhodnutia v štátnom jazyku.

5) Oznacenie orgánu verejnej správy umiestnené na budovách sa v obci podla odseku 1 uvádza aj v jazyku menšiny.

6) Orgán územnej samosprávy v obci podla odseku 1 poskytuje obcanom úradné formuláre vydané v rozsahu ich pôsobnosti v štátnom jazyku a na požiadanie aj v jazyku menšiny.

§ 3

1)
Rokovanie orgánu územnej samosprávy v obci podla § 2 ods. 1 sa môže uskutocnovat aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní.

2) Poslanec obecného zastupitelstva v obci podla § 2 ods. 1 má právo používat na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Tlmocenie zabezpecí obec.

3) Kronika obce podla § 2 ods. 1 sa môže viest aj v jazyku menšiny.

§ 4

1)
Obec podla § 2 ods. 1 môže na svojom území oznacovat ulice a iné miestne geografické znacenia aj v jazyku menšiny.

2) V obci podla § 2 ods. 1 sa dôležité informácie, najmä výstražné, upozornujúce a zdravotnícke, uvádzajú na miestach prístupných pre verejnost okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny.

3) Orgán verejnej správy v rámci svojej pôsobnosti v obci podla § 2 ods. 1 zabezpecuje na požiadanie informácie o všeobecne záväzných právnych predpisoch aj v jazyku menšiny.

§ 5

1)
Právo používat jazyk menšiny v konaní pred súdmi a v iných oblastiach upravujú osobitné zákony. (2)

2) Ustanovenie § 2 ods. 1 sa nevztahuje na oblast predškolskej výchovy, základných škôl, stredných škôl a kultúry. Používanie jazyka menšiny v týchto oblastiach upravujú osobitné zákony. (4)

§ 6

Pri uplatnovaní tohto zákona platí, že používanie ceského jazyka v úradnom styku splna požiadavku základnej zrozumitelnosti so štátnym jazykom, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

§ 7

1)
Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk 1/ a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny.

2) Orgán verejnej správy v obci podla § 2 ods. 1 je povinný vytvárat podmienky na používanie jazyka menšiny podla tohto zákona a osobitných zákonov. (4)

§ 8

Zrušuje sa § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

§ 9

Tento zákon nadobúda úcinnost 1. septembra 1999.

Rudolf Schuster v. r.
Jozef Migaš v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.

________________

(1) § 1 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

(2) Napríklad § 18 Občianskeho súdneho poriadku, § 2 ods. 14 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestný poriadok), § 7 ods. 3 zákona č. 335/1991 Zb. o súdoch a sudcoch, § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov, § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, § 16 a § 19 ods. 3 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách, § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín, § 5 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase, § 3 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností, § 2 ods. 8 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel.

(3) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

(4) Napríklad § 3 ods. 1 a § 3a zákona c. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky c. 222/1996 Z. z.

184/1999

Loi du 10 juillet 1999 sur l'emploi des langues minoritaires

Le Conseil national de la République slovaque,

Conformément ŕ la Constitution de la République slovaque et aux instruments internationaux engageant la République slovaque,

Respectant la protection et le développement des libertés et droits fondamentaux des citoyens de la République slovaque, qui sont membres des minorités nationales,

Prenant en considération les lois existantes en vigueur qui régissent l'emploi des langues des minorités nationales,

Reconnaissant et appréciant l'importance des langues maternelles des citoyens de la République slovaque relatifs aux membres appartenant aux minorités nationales, comme une expression de la richesse culturelle de l'État,

Entendant fonder, dans le contexte d'une communauté européenne intégrée, une société démocratique, tolérante et prospčre ,

Comprenant que le slovaque est la langue officielle de la République slovaque et qu'il est souhaitable de réglementer l'emploi des langues des citoyens de la République slovaque, relatifs aux membres des minorités nationales,

Décrčte par la présente la loi :

Article 1er

Le citoyen de la République slovaque qui est un membre d'une minorité nationale a le droit d'employer, en plus de la langue officielle (1), la langue de la minorité nationale (ci-aprčs désignée comme «langue minoritaire»). L'objectif de la présente loi est d'établir, en harmonie avec d'autres lois spécifiques reconnues (2), les rčgles régissant l'emploi des langues minoritaires aussi dans la communication officielle.

Article 2

1) Les citoyens de la République slovaque, membres des minorités nationales et, de par les résultats du dernier recensement, représentent au moins 20 % de la population totale d'une municipalité peuvent employer la langue de la minorité au sein de cette municipalité dans leurs communications officielles.

2) La liste des municipalités est fixée par décret du gouvernement de la République slovaque, conformément au paragraphe 1.

3) Tout citoyen de la République Slovaque, membre d'une minorité nationale, a aussi le droit de soumettre par écrit une demande dans sa langue aux organismes administratifs et aux entités territoriales locales (ci-aprčs mentionnés comme les «autorités publiques») dans une municipalité répondant aux conditions fixées par le paragraphe1. Les autorités publiques de cette municipalité, conformément au paragraphe 1, répondent ŕ la fois dans la langue de la minorité et dans la langue officielle, ŕ l'exception des documents publics.

4) Toute décision rendue selon la procédure administrative (3) par les autorités publiques dans une municipalité donnée, conformément au paragraphe 1, est publiée, sur demande, ŕ la fois dans la langue de la minorité en plus de la langue officielle. En cas de doute, le texte de la version publiée dans la langue officielle prévaudra.

5) Les autorités publiques situées dans les bâtiments d'une municipalité répondant aux conditions fixées par le paragraphe 1 sont également désignées dans la langue minoritaire.

6) Les entités administratives territoriales dans la municipalité répondant aux conditions fixées par le paragraphe 1 publient les formulaires officiels aux citoyens de leur juridiction dans la langue officielle et, sur demande, dans la langue de la minorité.

Article 3

1)
Les assemblées de l'autorité publique dans la municipalité répondant aux conditions fixées par le paragraphe 1 de l’article 2 peuvent aussi s'effectuer dans la langue minoritaire, moyennant l'accord de toutes les personnes présentes.

2) Le conseil général local de la municipalité, conformément au paragraphe 1 de l'article 2, a le droit d'employer la langue de la minorité lors des assemblées tenues par cet organisme. La municipalité doit prévoir un service de traduction.

3) Tout document d’une communauté répondant aux conditions fixées au paragraphe 1 de l’article 2 peut ętre conservé dans la langue de la minorité.

Article 4

1) La municipalité peut aussi, sur son territoire, conformément au paragraphe 1 de l'article 2, désigner les noms des rues et autres dénominations géographiques locales dans la langue minoritaire.

2) L'information importante, principalement les avis et les notes des services de santé, sont, dans la municipalité concernée par le paragraphe 2 de l'article 2, doit ętre affichée dans des endroits accessibles par le grand public ŕ la fois dans la langue minoritaire et dans la langue officielle.

3) Les autorités publiques, dans une municipalité concernée par le paragraphe 1 de l'article 2, peuvent, dans le cadre de leur juridiction, fournir, sur demande, l'information en général par des rčglements obligatoires dans la langue minoritaire.

Article 5

1) Le droit d'employer la langue minoritaire dans la procédure judiciaire et autres domaines est réglementé par une autre législation.(2)

2) La disposition du paragraphe 1 de l'article 2 ne s'applique pas au domaine de l'enseignement préscolaire, des écoles primaires et secondaires, et de la culture. L'emploi de la langue minoritaire dans ces domaines est réglementé par une autre législation (4).

Article 6

Ŕ moins qu'il n'en soit stipulé autrement dans un accord international liant la République slovaque, la rčgle d'usage de la langue tchčque dans les communications officielles doit répondre ŕ la condition de l'essentielle intercompréhension avec la langue officielle dans la mise en oeuvre de la présente loi.

Article 7

1) Les autorités publiques et leurs employés utilisent la langue officielle dans les communications officielles et peuvent recourir ŕ la langue minoritaire selon les conditions prescrites par la présente loi et d'autres lois. Les autorités publiques et leurs employés ne sont pas tenus de recourir ŕ la langue minoritaire.

2) Les autorités publiques d'une municipalité, conformément aux conditions exigées par le paragraphe 1 de l'article 2, fixent les conditions d'emploi de la langue minoritaire en vertu de la présente loi et d'autres lois. (4)

Article 8

L'article 10 de la Loi du Conseil national de la République slovaque, no 270/1995, sur la langue officielle est par la présente abrogée.

Article 9

La présente loi prend effet le 1er septembre 1999.

On signé:

Rudolf Schuster
Jozef Migaš
Mikuláš Dzurinda

___________

(1) Paragraphe 4 de l'article 1 du Conseil nationale de la République slovaque de la loi no 270/1995 sur la langue officielle de la République Slovaque.

(2) Par exemple, l'article 18 du Code de procédure civile; l'article 2, par. 14, de la Loi sur la procédure criminelle no 141/1961 (Code de procédure criminelle); l'article 5, par. 3, de la loi no 335/1991, Recueil sur les cours de justice et les juges; l'article 23 de la loi no 38/1993 sur l'organisation de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, la procédure tenue devant cette cour et la position des juges sur cette cour; l'article 2, par. 1, de la loi no 300/1993 sur les noms et prénoms; les articles 16 et 19, par. 3 et 5 de la loi no 154/1994 sur les bureaux d'enregistrement des naissances; l'article 1, par. 1, de la loi no 191/1994 sur la désignation des noms des communautés dans les langues des minorités nationales; l'article 5, par. 3, de la loi no 255/1991 (Recueil du Conseil national slovaque sur la radio slovaque; l'article 3, par. 3, de la loi no 254/1991, Recueil du Conseil national slovaque sur la télévision slovaque; l'article 5, par. 1, alinéa e), de la loi no 305/1991, Recueil sur la liberté de croyance religieuse et sur la situation des églises et associations religieuses; l'article2, par. 8, de la loi no 212/1997 sur les exemplaires obligatoires des publications périodiques, des publications non périodiques et des oeuvres audiovisuelles.

(3) Loi no 71/1967 sur les mesures administratives (Code de procédure administrative) telle que modifiée.

(4) Par exemple, l'article 3, paragraphe 1, et l'article 3a de la loi no 29/1984 sur le systčme des écoles primaires et secondaires (Loi scolaire) telle que modifiée, la Loi du Conseil national de la République slovaque, no 279/1993, sur les établissements d'enseignement telle que modifiée par la Loi du Conseil national de la République slovaque, no 222/1996.

Page précédente


 

Slovaquie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde