Slovénie

Lois diverses

(Dispositions linguistiques)

1) Loi sur l'autonomie locale (1993)
2) Loi sur la radiotélévision de Slovénie (1994)
3) Loi sur la procédure pénale (1995)
4) Loi sur l'éducation préscolaire (1996)
5) Loi sur les médias (2001)
6) Loi sur l'administration publique (2002)
7) Règlements de l'Assemblée nationale (2002)
8) Loi sur l'examen du baccalauréat (2003)
9) Loi sur le registre d'état civil des décès et des mariages (2003)
10) Règlement relatif à l'application de la Loi sur le registre de l'état civil (2005)
11) Loi sur la création des circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale (2005)
12) Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires (2006)
13) Loi sur l'école primaire (2006)
14) Loi sur les écoles secondaires (2007)
15) Loi sur les tribunaux (2007)
16) Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle (2007)

Zakon o lokalni samoupravi

Št. 0100-157/93

Ljubljana, dne 21. decembra 1993.

5. člen

Občine se na območjih, kjer živijo pripadniki madžarske in italijanske narodne skupnosti, oblikujejo tako, da je v njih zagotovljeno uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti.

39. člen

1) Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. S statutom občine se določi neposredna zastopanost narodnih skupnosti tudi v drugih organih občine.

2) V okviru svojih pristojnosti občine s posebnimi akti urejajo vprašanja, ki zadevajo uresničevanje pravic ter financiranje narodnih skupnosti.

3) K predpisom iz prejšnjega odstavka daje soglasje Svet narodne skupnosti prek predstavnikov narodnih skupnosti v občinskih svetih. Kadar organi občine odločajo o drugih vprašanjih, ki se nanašajo na uresničevanje posebnih pravic narodnih skupnosti, morajo predhodno pridobiti mnenje samoupravne narodne skupnosti.

4) V narodnostno mešanih občinah se ustanovi komisija za narodnostna vprašanja. V sestavi komisije imajo pripadniki narodne skupnosti polovico članov oziroma članic.

5) Na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, imajo Romi v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

40. člen

Kadar so v občini pripadniki slovenskega naroda v manjšini, se za njih smiselno uporabljajo določbe tega zakona o zastopanosti italijanske in madžarske narodne skupnosti v občinskih organih.

72. člen

1) Zaradi urejanja in opravljanja lokalnih zadev širšega pomena se občine lahko povezujejo v pokrajine.

3) V območje pokrajine so vključena celotna območja posameznih občin.

4) Narodnostno mešane občine in občine, ki so zainteresirane za povezavo med njimi, se povezujejo v pokrajino, kjer se rešujejo širša vprašanja, ki zadevajo uresničevanje v ustavi določenih pravic in položaja narodnih skupnosti.

5) Pokrajina je oseba javnega prava.

83. člen

1) Vsaka občina ima v pokrajinskem svetu enako število predstavnikov.

2) Predstavnike občin v pokrajinskem svetu izvolijo sveti občin.

3) Na narodnostno mešanih območjih, določenih z zakonom, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, imata narodni skupnosti v pokrajinskem svetu najmanj po enega predstavnika.

Loi sur l'autonomie locale

No 0100-157/93

Ljubljana, le 21 décembre 1993

Article 5

Dans les territoires habitées par les membres des communautés nationales hongroise et italienne, les municipalités sont établies pour donner effet aux droits spéciaux des communautés ethniques.

Article 39

1) Dans les zones ethniquement mixes habitées par des communautés nationales italienne ou hongroise, tel qu'il est prévu par la loi, la communauté ethnique concernée bénéficie d'au moins un représentant au conseil municipal. La représentation directe des communautés ethniques dans d'autres instances municipales est réglementée par les statuts de la municipalité.

2)  Selon leur compétence, les municipalités sont, par des lois spéciales, autorisées à réglementer les questions liées à la mise en œuvre des droits des communautés ethniques et la mise à disposition de moyens financiers les concernant.

3) Les règlements du paragraphe précédent doivent être acceptés par le Conseil de la communauté ethnique au moyen des représentants des communautés ethniques dans les conseils municipaux. Si des organismes municipaux choisissent finalement d'autres questions liées à la mise en œuvre des droits spéciaux de communautés ethniques, ils doivent obtenir l'avis antérieur de la communauté ethnique autonome.

4) Dans les municipalités ethniquement mixes, une commission relative aux questions ethniques doit être prévue. Les membres de la communauté ethnique constituent la moitié des membres de la commission.

5) Dans les zones autochtones habitées par la communauté tsigane, les Tsiganes bénéficient d'au moins un représentant au conseil municipal.

Article 40

Dans les municipalités où les Slovènes sont en minorité, les dispositions de la présente loi relative à la représentation des communautés italienne et hongroise dans les organismes municipaux doivent s'appliquer en conséquence.

Article 72

1)
Les municipalités peuvent s'intégrer en régions pour réglementer et s'occuper des affaires locales de plus grande importance. 

3) Le territoire d'une région comprend l'ensemble du territoire de chaque municipalité.

4) Les municipalités mixtes au plan ethnique et les municipalités qui sont intéressés par l'intégration entre elles dans une région où des questions plus vastes qui sont liées à l'exercice des droits prévus par la Constitution et le statut des communautés ethniques.

5) La région constitue une personne morale publique.

Article 83

1) Chaque municipalité au Conseil régional a le même nombre de représentants.

2) Les représentants des municipalités au conseil régional sont élus par les conseils municipaux.

3) Dans des secteurs ethniquement mixtes habités par la communauté italienne ou hongroise et prévus par la loi, chaque communauté doit avoir au moins un représentant au Conseil régional.

Zakon o Radioteleviziji Slovenija, 18/1994

5. člen

Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program.

Loi sur la radiotélévision de Slovénie, 18/1994

Article 5

Le programme national doit couvrir un territoire habité par au moins 90 % de la population de la Slovénie ou 90 % du territoire habité par les communautés nationales italienne et hongroise, dans le cas d'une programmation d'une minorité nationale.

Zakon o kazenskem postopku

(ZKP-UPB3), Stran 745.

4. člen

(1)
Oseba, ki ji je vzeta prostost, mora biti v materinem jeziku ali jeziku, ki ga razume, takoj obveščena o razlogih za odvzem prostosti. Takoj mora biti poučena, da ni dolžna ničesar izjaviti, da ima pravico do takojšnje pravne pomoči zagovornika, ki si ga svobodno izbere, in o tem, da je pristojni organ na njeno zahtevo dolžan o odvzemu prostosti obvestiti njene najbližje.

6. člen

(1)
Kazenski postopek teče v slovenskem jeziku.

(2) Če je pri sodišču v skladu z ustavo v uradni rabi tudi jezik italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko na način, določen z zakonom, kazenski postopek teče tudi v jeziku te narodne skupnosti.

7. člen

(1)
Tožbe, pritožbe in druge vloge se podajajo sodišču v slovenskem jeziku.

(2) Na območjih, kjer živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, lahko pripadniki teh narodnih skupnosti podajajo vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če je pri sodišču jezik te narodne skupnosti v uradni rabi.

(3) Tujec, ki mu je vzeta prostost, ima pravico podajati sodišču vloge v svojem jeziku, v drugih primerih pa tuji državljani lahko podajajo vloge v svojem jeziku samo ob pogoju vzajemnosti.

8. člen

(1)
Stranke, priče in drugi udeleženci v postopku imajo pravico uporabljati pri preiskovalnih in drugih sodnih dejanjih ali na glavni obravnavi svoj jezik. Če sodno dejanje oziroma glavna obravnava ne teče v jeziku teh oseb, je treba zagotoviti ustno prevajanje tistega, kar oni oziroma drugi govorijo, ter listin in drugega pisnega dokaznega gradiva.

(2) O pravici do prevajanja je treba osebe iz prejšnjega odstavka poučiti; te se lahko odpovedo prevajanju, če znajo jezik, v katerem teče postopek. V zapisnik je treba zapisati, da so bile poučene in kaj so izjavile.

(3) Prevaja sodni tolmač.

9. člen

(1)
Vabila, odločbe in druga pisanja pošilja sodišče v slovenskem jeziku.

(2) Sodišče, pri katerem je v uradni rabi tudi italijanski oziroma madžarski jezik, vroča vabila tudi v tem jeziku, odločbe in druga pisanja pa v tem jeziku le, kadar sodišče vodi postopek v obeh uradnih jezikih. Udeleženci v postopku se lahko odpovejo pravici do vročanja odločb in drugih pisanj v madžarskem in italijanskem jeziku. Odpoved je treba zapisati v zapisnik.

(3) Osebi, ki ji je vzeta prostost, se vroči tudi prevod pisanj iz prvega odstavka tega člena v jeziku, ki ga uporablja v postopku, če se po drugem odstavku prejšnjega člena tega zakona ni odpovedala pravici do prevajanja.
 

371. člen

(1)
Bistvena kršitev določb kazenskega postopka je podana:

3) če je bila glavna obravnava opravljena brez oseb, katerih navzočnost na glavni obravnavi je po zakonu obvezna, ali če je bil obdolženec, zagovornik, oškodovanec kot tožilec ali zasebni tožilec kljub svoji zahtevi prikrajšan za pravico uporabljati na glavni obravnavi svoj jezik in v svojem jeziku spremljati njen potek (8. člen);

523. člen

(4)
Če so prošnja in priloge sestavljene v tujem jeziku, mora biti priložen tudi overjen prevod v slovenskem jeziku.

566. člen

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1995.

Loi sur la procédure pénale (1995)

(ZKP-UPB3), p. 745

Article 4

(1) Quiconque est privé de sa liberté doit être informé immédiatement, dans sa langue maternelle ou dans une langue qu'il comprend, des motifs de son arrestation. Il doit aussi être immédiatement informé qu'il n'est pas tenu de faire des déclarations, qu'il a droit à l'assistance judiciaire d'un avocat de son choix et que l'autorité compétente est tenue d'informer à sa demande sa famille immédiate de son arrestation.

Article 6

(1) La procédure pénale doit se dérouler dans  la langue slovène.

(2) Si, conformément à la Constitution, la langue de la minorité italienne ou hongroise est aussi utilisée comme langue officielle de la cour, la procédure pénale peut, selon les dispositions prévues par la loi, être dans la langue de ces communautés.

Article 7

(1) Les actions, les appels et toute autre demande doivent être déposées auprès du tribunal en slovène.

(2) Dans les régions habitées par les minorités nationales italienne ou hongroise résident, les membres de ces minorités sont autorisées à déposer des requêtes en italien ou en hongrois si ces langues sont employées comme langues officielles à la cour.

(3) Tout étranger privée de liberté a le droit de déposer des requêtes auprès du tribunal dans sa langue et, dans ce cas, les autres ressortissants étrangers sont autorisés à déposer des requêtes dans leur langue sur la seule base de réciprocité.

Article 8

(1) Les parties, les témoins et les autres participants à la procédure ont le droit d'employer leur propre langue lors de l'instruction, de l'audience et dans d'autres actions judiciaires. Si l'action judiciaire ou l'audience principale ne se déroule pas dans les langues de ces personnes, la traduction orale de leurs déclarations et les témoignages des autres, les documents et autres preuves écrites doivent être disponibles dans leur langue.

(2) Les personnes visées au paragraphe précédent doivent être informées de leur droit d'obtenir une traduction, mais cette traduction peut être refusée si elles maîtrisent la langue de la procédure. Le procès-verbal doit consigner que les justiciables ont été informés de leur droit, ainsi que leurs déclarations.

(3) La traduction est faite par un traducteur judiciaire assermenté.

Article 9

(1) Les assignations, les décisions et autres documents écrits doivent être transmises en slovène.

(2) Les tribunaux, dont l'italien ou le hongrois est une langue officielle, doivent également rédiger les sommations dans ces langues. Les décisions du tribunal et les autres documents écrits doivent être en italien ou en hongrois lorsque la procédure se déroule dans les deux langues officielles. Les participants à la procédure peuvent renoncer à obtenir les décisions et autres documents écrits en hongrois et en italien. La renonciation doit être consignée dans le procès-verbal.

(3) Quiconque a été privé de liberté doit recevoir les documents écrits visés au paragraphe précédent du présent article dans la langue qu'il utilise lors de la procédure, sauf s'il a renoncé à son droit à la traduction, conformément au second paragraphe de l' l'article précédent de la présente loi.

Article 371

(1) Une violation substantielle de la procédure pénale est constatée:

3) lorsque le procès se déroule sans que la personne dont la présence à l'audience est obligatoire en vertu de la loi ou lorsque le défendeur, l'avocat, la partie lésée à titre de procureur ou de procureur privé se sont vus, malgré leur demande, être privés du droit d'employer leur propre langue au procès et de suivre les délibérations dans leur langue (article 8);

Article 523

(4)
Si la requête et ses annexes ont été rédigées dans une langue étrangère, elles doivent être accompagnés d'une traduction certifiée en langue slovène.

Article 566

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.


 

Zakon o vrtcih (ZVrt), 12/1996

5. člen

(jezik)

1)
Vzgojno delo v vrtcih poteka v slovenskem jeziku.

2) Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodnostno mešana območja, se v skladu s posebnim zakonom v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v slovenskem jeziku, otroci seznanjajo z italijanskim jezikom, v vrtcih, v katerih poteka vzgojno delo v italijanskem jeziku, pa s slovenskim jezikom.

3) Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in madžarske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, poteka vzgojno delo v skladu s posebnim zakonom dvojezično, v slovenskem in madžarskem jeziku.

Loi sur l'éducation préscolaire, 12/1996

Article 5

Langue

1)
Dans les écoles maternelles, les activités pédagogiques sont en langue slovène.

2) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale italienne et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes en vertu d'une loi spéciale dans les écoles maternelles où l'enseignement est dispensé en langue slovène, les enfants apprennent l'italien dans ces écoles maternelles dans lesquelles l'enseignement est dispensé en italien, mais apprennent aussi le slovène.

3) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale hongroise et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, l'enseignement est dispensé en vertu d'une loi spéciale de bilinguisme, en slovène et en hongrois.


 

Zakon o medijih

Št. 001-22-50/01

Ljubljana, dne 3. maja 2001

5. člen

Zaščita slovenskega jezika

(1)
Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v Republiki Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v slovenskem jeziku, ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino, razen kadar so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.

(2) Izdajatelj lahko v tujem jeziku razširja programske vsebine, namenjene jezikovnemu izobraževanju.

(3) Razlog oziroma namen razširjanja programskih vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh vsebin z razvidnimi grafičnimi, optičnimi ali akustičnimi znaki v slovenskem jeziku.

(4) Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku narodne skupnosti.

(5) Kadar se programske vsebine, zaradi aktualnosti, neposrednosti in avtentičnosti obveščanja javnosti, ali zaradi neizogibnih časovnih, tehničnih ali drugih nepričakovanih ovir, izjemoma razširjajo v tujem jeziku, se uporabi določba tretjega odstavka tega člena.

(6) Določba prvega odstavka tega člena smiselno velja tudi za nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.

19. člen

(1)
Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:

– ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;

– ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma madžarskega jezika, v primeru ko gre za medij madžarske ali italijanske narodne skupnosti;

– je poslovno sposobna;

– ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.

51. člen

(1)
Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v skladu s tem zakonom.

(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti.

68. člen

(1)
Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so tista dela, ki so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so namenjena madžarski in italijanski narodni skupnosti v njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih področij umetnosti.

[...]

Loi sur les médias

No 001-22-50/01

Ljubljana, le 3 mai 2001

Article 5

Protection de la langue slovène

(1)
Les éditeurs établis et enregistrés dans la république de Slovénie doivent diffuser leur programmation en slovène ou traduire leur programmation en slovène d'une manière appropriée, sauf lorsque celle-ci est principalement destinée aux lecteurs, aux auditeurs ou aux téléspectateurs d'un tout autre groupe linguistique.

(2) Les éditeurs peuvent diffuser des programmes destinés à l'enseignement des langues dans une langue étrangère.

(3) La raison ou le but de la diffusion de programmes dans une langue étrangère doit être défini avec précision dans un endroit bine en vue avec un support utilisant clairement des signes graphiques, visuels ou sonores en slovène.

(4) Si la programmation est destinée aux communautés ethniques hongroise et italienne, les éditeurs peuvent diffuser de la programmation dans les langues de ces minorités ethniques.

(5) Lorsque des émissions, pour des raisons d'instantanéité, de spontanéité et d'authenticité pour informer le public ou en raison de temps inévitable, d'obstacles techniques ou d'autres obstacles imprévus, sont présentées, la programmation est diffusée exceptionnellement dans une langue étrangère, et les dispositions du paragraphe 3 du présent article s'appliquent.

(6) Le sens du premier paragraphe du présent article s'applique également aux détenteurs d'information visés au paragraphe 3 de l'article 2 de la présente loi.

Article 19

(1)
Un rédacteur est une personne qui:

- a déclaré une connaissance active de la langue slovène, s'il n'est pas citoyen de la république de Slovénie;

- possède un certificat de connaissance active de l'italien ou du hongrois, s'il s'agit dans ce cas de médias hongrois et italiens destinés aux communautés ethniques;

- est une personne morale;

- n'est pas exclu de la profession, des affaires ou des intérêts publics.

Article 51

(1)
La publicité est obligatoirement diffusée en slovène ou en traduction slovène, sauf si elle est diffusée dans une langue étrangère, en conformité avec la présente loi.

(2) Les médias des communautés nationales italienne et hongroise peuvent diffuser de la publicité dans les langues des minorités nationales.

Article 68

(1)
Les
œuvres audiovisuelles sont en slovène, en vertu de la présente loi, ainsi que les œuvres produites à l'origine en slovène ou dans la langue des communautés nationales italienne et hongroise pour les œuvres qui leur sont destinées, et pour les œuvres d'origine culturelle slovène dans d'autres domaines des arts.

[...]


 

Zakon o državni upravi (ZDU-1), 52/2002

4. člen

(uradni jezik v upravi)

1)
Uradni jezik v upravi je slovenščina.

2) Na območjih občin, v katerih živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, je uradni jezik v upravi tudi italijanščina oziroma madžarščina. Na teh območjih uprava posluje, vodi postopek in izdaja pravne in druge akte v jeziku narodne skupnosti, če stranka, ki pripada italijanski oziroma madžarski narodni skupnosti, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

3) Kadar je upravni organ na prvi stopnji vodil postopek v italijanščini oziroma madžarščini, mora biti tudi drugostopni akt izdan v istem jeziku.

Loi sur l'administration publique (ZDU-1), 52/2002

Article 4

Langue officielle de l'administration

1)
La langue officielle de l'administration est le slovène.

2) Dans les municipalités habitées par les communautés nationales italienne et hongroise, la seconde langue officielle de l'administration est aussi l'italien ou le hongrois. Dans ces zones, l'administration gère les affaires et fournit les documents juridiques et autres dans les langues des minorités ethniques, si le groupe appartient à des communautés nationales italienne et hongroise, l'italien ou le hongrois est employé, selon le cas.

3) Lorsque l'autorité administrative emploie en premier lieu dans la procédure l'italien ou le hongrois, un second document sera émis ensuite dans la même langue.


 

Poslovnik državnega zbora

Uradni list RS, št. 35/2002 z dne 19. 4. 2002

4. člen

(1)
Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.

(2) Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.

Règlements de l'Assemblée nationale

Journal officiel, no 35/2002, du 19 avril 2002

Article 4

(1) L'Assemblée nationale mène ses activités en slovène.

(2) Les députés des minorités nationales italienne et hongroise ont le droit de parler et de déposer leurs motions, leurs propositions leurs questions et autres types de communication en italien et en hongrois. Leurs paroles et leurs propos doivent être traduits en slovène.


 

Zakon o maturi (15/2003)

5. člen

(predmeti skupnega dela splošne mature)

Predmeti skupnega dela splošne mature so: - slovenščina, - tuj jezik in - matematika. Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela splošne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih kjer živi madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse kandidate. Tuje jezike kot predmet skupnega dela splošne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za splošno maturo v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.

7. člen

(predmeti skupnega dela poklicne mature)

Predmeti skupnega dela poklicne mature so: - slovenščina, - izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Na območjih, kjer živi italijanska narodna skupnost je v šolah z italijanskim učnim jezikom predmet skupnega dela poklicne mature namesto slovenščine italijanščina, na območjih kjer živi madžarska narodna skupnost pa lahko kandidat izbere slovenščino ali madžarščino. Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse kandidate. Temeljni strokovno-teoretični predmet kot predmet skupnega dela poklicne mature določi Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje.

Loi sur l'examen de maturité (15/2003)

Article 5

Matières de la partie commune du baccalauréat général

Les matières de la partie commune du baccalauréat général sont les suivantes: la langue slovène - une langue étrangère - les mathématiques. Dans les zones habitées par des communautés italiennes, dans les écoles où l'italien est la langue d'enseignement, la matière de la partie commune est dispensée en slovène au lieu de l'italien; dans les zones où le candidat appartient à la minorité nationale hongroise, il lui est possible de choisir le slovène ou le hongrois. Les matières de la partie commune du baccalauréat général sont obligatoires pour tous les candidats. Les langues étrangères comme matière de travail commun pour le baccalauréat général sont fixées par le Conseil scientifique de la république de Slovénie pour l'enseignement général sur proposition de la Commission nationale de la maturité pour un baccalauréat général, en accord avec la direction des universités et des établissements d'enseignement.

Article 7

Matières de la partie commune du baccalauréat professionnel

Les matières de la partie commune du baccalauréat professionnel sont les suivantes: - la langue slovène - l'examen des matières techniques à base théorique. dans les écoles où l'italien est la langue d'enseignement, la matière de la partie commune est dispensée en slovène au lieu de l'italien; dans les zones où le candidat d'une minorité nationale hongroise peut choisir le slovène ou le hongrois. Les matières de la partie commune du baccalauréat professionnel sont obligatoires pour tous les candidats. Les matières à base technico-théorique comme matières de travail professionnel pur le baccalauréat sont fixées par le Conseil scientifique de la république de Slovénie pour l'enseignement professionnel et technique.

Zakon o matičnem registru, 37/2003

23. člen

6)
Na območjih, določenih z zakonom, kjer živita avtohtoni italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se izdajajo izpiski in potrdila iz matičnega registra v slovenščini in v jeziku narodne skupnosti.

Loi sur le registre d'état civil des décès et des mariages, 37/2003

Article 23

6)
Dans les zones prévues par la loi, qui abritent des communautés nationales italienne et hongroise, les extraits et les certificats sont émis en slovène et dans la langue de la communauté nationale.

Pravilnik o izvrševanju zakona
o matičnem registru, 40/2005

12. člen

Osebna in zemljepisna imena

1)
Osebna in tuja zemljepisna imena se v register vpišejo v izvirni obliki, pri čemer se upošteva razpoložljiv nabor črk in znakov, ki zagotavlja zapis krajev in osebnih imen v italijanskem in madžarskem jeziku. Nabor črk in znakov je razviden iz priloge št. 1 tega pravilnika.

2) Imena držav se v register vpisujejo z uradnim kratkim imenom v skladu z veljavnim standardom SIST ISO 3166, ki ureja zapis imena držav.

Règlement relatif à l'application de la Loi
sur le registre de l'état civil, 40/2005

Article 12

Noms de personnes et noms géographiques

1)
Les noms personnels et les noms géographiques étrangers sont enregistrés dans le registre dans leur forme originale, en tenant compte de la quantité disponible de lettres et de caractères, en fournissant un enregistrement des lieux et des noms de personnes dans les langues italienne et hongroise. Un ensemble de lettres et de caractères peuvent être vus à l'annexe no 1 ci-après.

2) Les noms de pays sont inscrits dans le registre avec leur nom officiel abrégé, conformément aux normes en vigueur ISO 3166, qui régit l'enregistrement des noms de pays.


 

Zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbo 24/2005

2. člen

1)
Za območje Republike Slovenije se določi osem volilnih enot, ki obsegajo območja več sosednjih občin.

2) Za območja občin, kjer živi italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, se določita dve posebni volilni enoti, v katerih se voli po en poslanec italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti.

4. člen

Za volitve poslancev v državni zbor se določijo naslednje volilne enote in volilni okraji ter občine, v katerih so sedeži volilnih enot:

9- volilna enota obsega območje občin Koper, Izola, Piran za volitve poslanca italijanske narodne skupnosti (sedež: Koper);

10 - volilna enota obsega območje občin Murska Sobota in Lendava za volitve poslanca madžarske narodne skupnosti (sedež: Lendava).

Loi sur la création des circonscriptions pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, no 24/2005

Article 2

1)
Le territoire de la république de la Slovénie est divisé en huit circonscriptions électorales, qui couvrent  la superficie de plusieurs municipalités voisines.

2) Pour les zones des municipalités comptant une population des communautés nationales italienne et hongroise, il est est institué deux circonscriptions spéciales, dans lesquelles est élu un député pour chacun des deux communautés nationales italienne et hongroise.

Article 4

Pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale il faut prévoir les circonscriptions suivantes et des circonscriptions électorales et des municipalités dans lesquelles une des circonscriptions a un siège:

9 - une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Koper, d'Izola, de Piran pour l'élection du député de la communauté nationale italienne (siège: Koper);

10 - une circonscription couvrant le territoire des municipalités de Murska Sobota et de Lendava pour l'élection d'un membre de la communauté nationale hongroise (siège: Lendava).


 

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
108/2006 (ZUODNO-UPB1)

5. člen

Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občin Lendava, Hodoš - Šalovci, Moravske Toplice, Koper, Izola in Piran.

Loi instituant les municipalités et la délimitation de leurs territoires
108/2006 (Frontières-OCT1)

Article 5

En vertu de la présente loi, une zone ethniquement mixte est définie en tant que telle par les présents statuts des municipalités de Lendava, de Hodos-Salovci, de Moravske Toplice, de Koper, d'Izola et de Piran.


 

Zakon o osnovni šoli
(ZOsn-UPB3) - 31.7.2006

2. člen

(cilji izobraževanja)

Cilji osnovnošolskega izobraževanja so:

– zagotavljanje splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu,

– vzpodbujanje skladnega, spoznavnega, čustvenega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika,

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje, sporočanje in izražanje v slovenskem jeziku, na območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku,

[...]

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,

[...]

6. člen

(učni jezik)

1)
Učni jezik v osnovni šoli je slovenski.

2) Učni jezik v osnovnih šolah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih osnovnih šolah pa slovenski in madžarski.

3) V osnovnih šolah na območjih, kjer prebivajo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti in so opredeljena kot narodno mešana območja, se učenci v šolah s slovenskim učnim jezikom obvezno učijo italijanski jezik, učenci v šolah z italijanskim učnim jezikom pa obvezno slovenski jezik.

8. člen

(dopolnilno izobraževanje)

1)
Za otroke slovenskih izseljencev in zdomcev se v državah, kjer prebivajo, v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk maternega jezika in kulture.

2) Za otroke slovenskih državljanov, ki prebivajo v Republiki Sloveniji in katerih materni jezik ni slovenski jezik, se v skladu z mednarodnimi pogodbami organizira pouk njihovega maternega jezika in kulture, lahko pa se dodatno organizira tudi pouk slovenskega jezika.

16. člen

(obvezni predmeti)

1)
Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega ali madžarskega jezika na narodno mešanih območjih, tujega jezika, zgodovine, zemljepisa, državljanske vzgoje in etike, matematike, kemije, biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, športne vzgoje, tehnične vzgoje in gospodinjstva.

Loi sur l'école primaire
(OSN-OCT3) - le 31 juillet 2006

Article 2

Objectifs de l'éducation


Les objectifs de l'enseignement primaire sont les suivants:

- offrir une instruction générale à toute la population;

- promouvoir un développement harmonieux, cognitif, émotionnel, spirituel et social des individus;

-  développer l'alphabétisation et la capacité de comprendre, de communiquer et de s'exprimer dans la langue slovène, ainsi qu'en italien et en hongrois dans les zones qui sont définies comme ethniquement mixtes;

[...]

- développer la conscience de l'identité nationale et l'appartenance nationale ainsi que la connaissance de l'histoire de la Slovénie et de sa culture;

[...]

Article 6

Apprentissage de la langue

1)
La langue d'enseignement à l'école primaire est le slovène.

2) La langue d'enseignement dans les écoles primaires est l'italien dans la communauté italienne et le slovène et le hongrois dans les écoles primaires bilingues
.

3) Dans les écoles primaires installées dans les zones habitées par des membres de la nation slovène et de la communauté nationale italienne et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, les élèves dans les écoles recevant leur instruction en slovène comme apprennent aussi l'italien, alors que les élèves recevant leur instruction dans les écoles en italien apprennent aussi le slovène.

Article 8

Éducation complémentaire

1) Pour les enfants des immigrés et des expatriés slovènes dans les pays où ils résident, conformément aux accords internationaux, l'instruction est dispensée dans la langue et la culture d'origine.

2) Pour les enfants des citoyens slovènes qui résident dans la république de Slovénie, dont la langue maternelle n'est pas le slovène, conformément aux traités internationaux, l'instruction est dispensée dans leur langue maternelle et leur culture, mais elle peut aussi être dispensée par des cours de langue slovène.

Article 16

Cours obligatoire

1)
L'école primaire doit dispenser un enseignement pour tous les élèves avec les matières obligatoires suivantes: la langue slovène et l'italien ou le hongrois dans les zones ethniquement mixtes, les langues étrangères, l'histoire, la géographie, l'instruction civique et morale, les mathématiques, la chimie, la biologie, la physique, l'éducation artistique, l'éducation musicale, l'éducation physique, l'enseignement technique et l'économie domestique.

Zakon o gimnazijah - uradno prečiščeno besedilo
ZGim-UPB1, 1/2007

8. člen

(učni jezik)

1)
Učni jezik v gimnazijah je slovenski.

2) Učni jezik v gimnazijah v jeziku narodne skupnosti je italijanski, v dvojezičnih gimnazijah pa slovenski in madžarski.

3) Na območjih, kjer živijo pripadniki slovenskega naroda in pripadniki italijanske narodne skupnosti, in so opredeljena kot narodno mešana območja, se dijaki v gimnazijah s slovenskim učnim jezikom učijo italijanski jezik, dijaki v gimnazijah z italijanskim učnim jezikom pa slovenski jezik.

4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo, v tujem jeziku izvaja del izobraževalnega programa, pri katerem sodeluje priznani tuji strokovnjak ali gostujoči učitelj (v nadaljnjem besedilu: gostujoči učitelj), ali zaradi mednarodnih izmenjav. Če gostujoči učitelj izvaja vzgojno-izobraževalno delo samostojno, to ne sme biti daljše od tretjine predvidenih ur predmeta. V tem primeru mora šola zagotoviti, da dijaki obvladajo tudi slovensko strokovno besedišče, slovenščina kot učni jezik pa se mora uporabljati pri ocenjevanju.

5) Program priprav na mednarodno maturo se lahko izvaja v tujem jeziku.

6) Izobraževalni program gimnazije lahko šola za tujce izvaja v tujem jeziku. Šola mora zagotoviti možnost izbire slovenščine kot učnega predmeta.

Loi sur les gymnases (écoles secondaires)
ZGim-UPB1, no 1/2007

Article 8

Apprentissage de la langue

1)
La langue d'enseignement dans les écoles secondaires est le slovène.

2) La langue d'enseignement dans les écoles secondaires minoritaires est l'italien, dans les écoles bilingues, le slovène et le hongrois.

3) Dans les zones habitées par la nation slovène et la communauté nationale italienne, et qui sont définies comme des zones ethniquement mixtes, les élèves des écoles secondaires ayant le slovène comme langue d'enseignement apprennent l'italien, alors que ceux des écoles recevant une instruction en italien apprennent le slovène.

4) Nonobstant le premier paragraphe du présent article, en accord avec le ministre de l'Éducation, le programme d'enseignement peut être dans l'une des langues étrangères s'il implique un expert reconnu ou un professeur étranger en visite (ci-après: «en tant que professeur invité») ou en raison du commerce international. Si un professeur invité enseigne de manière indépendante, cet enseignement ne doit pas couvrir plus du tiers des heures du cours prévu. Dans ce cas, l'école doit s'assurer que les élèves maîtrisent le vocabulaire slovène, alors que le slovène comme langue d'enseignement doit être appliqué dans l'évaluation.

5) Les préparatifs pour le baccalauréat international peuvent être effectués dans une langue étrangère.

6) Le programme d'enseignement secondaire pour les étudiants étrangers peuvent être effectuées dans une langue étrangère. Les écoles doivent offrir le choix de la langue slovène en tant que matière.


 

Zakon o sodiščih, ZS-UPB4

Ljubljana, 16.10.2007

5. člen

Sodišča poslujejo v slovenskem jeziku.

1)
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, sodišča poslujejo tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, če stranka, ki živi na tem območju, uporablja italijanski oziroma madžarski jezik.

2) Kadar sodišče višje stopnje odloča o pravnih sredstvih v zadevah, v katerih je sodišče nižje stopnje vodilo postopek tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, izda odločbo tudi v prevodu v italijanski oziroma madžarski jezik.

3) Če sodišče višje stopnje pri odločanju po prejšnjem odstavku opravi obravnavo ali sejo senata, na kateri so navzoče stranke, uporablja določbe drugega odstavka tega člena.

4) Stroške, povezane z uporabo jezika pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti pred sodišči, krije Republika Slovenija.

42. člen

Za sodnika porotnika je lahko imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.

45. člen

3)
Na območjih, kjer živita avtohtoni italijanska in madžarska narodna skupnost, imenuje predsednik višjega sodišča potrebno število sodnikov porotnikov, ki aktivno obvladajo italijanski oziroma madžarski jezik.

87. člen

Za sodnega izvedenca je lahko imenovan, kdor:

1. je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora in aktivno obvlada slovenski jezik,

2. je poslovno sposoben,
3. je osebnostno primeren,
4. ni bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, zaradi katerega bi bil moralno neprimeren za opravljanje izvedenskega dela, ker bi to lahko škodovalo nepristranskemu ali strokovnemu opravljanju njegovega dela ali ugledu sodišča,
5. ima univerzitetno izobrazbo in ima ustrezno strokovno znanje ter praktične sposobnosti in izkušnje za določeno vrsto izvedenskega dela,
6. ima šest let delovnih izkušenj s področja, na katerem želi opravljati izvedensko delo,
7. ne opravlja dejavnosti, ki ni združljiva s sodnim izvedeništvom.

93. člen

1)
Za sodnega tolmača je lahko imenovan, kdor je poleg izpolnjevanja pogojev iz 1. do 5. točke prvega odstavka 87. člena tega zakona uspešno opravil preizkus znanja za sodnega tolmača.

2) Izjemoma je lahko imenovana za sodnega tolmača oseba z izobrazbo, nižjo od zahtevane, če obvlada tuj jezik, za katerega primanjkuje sodnih tolmačev, ker gre za tuj jezik, ki se v postopkih pred državnimi organi Republike Slovenije redko uporablja.

Loi sur les tribunaux, ZS-UPB4

Ljubljana, le 16 octobre 2007

Article 5

Déroulement de la Cour dans la langue slovène.

1)
Dans les zones où vivent les communautés nationales italienne et hongroise, le déroulement des tribunaux se fait en italien ou en hongrois, si la partie qui réside dans le secteur emploi la langue italienne ou la langue hongroise.

2) Lorsqu'une juridiction compétente se prononce sur les recours judiciaires dans le cas où une cour d'instance inférieure fonctionne en italien et en hongrois, la sentence doit être traduite en italien et en hongrois.

3) Si un tribunal compétent décide en vertu du paragraphe précédent de tenir une audience ou une réunion de la Chambre à laquelle sont présentes les parties, les dispositions du paragraphe 2 du présent article doivent s'appliquer. 

4) Les coûts associés à l'emploi de la langue des minorités italienne et hongroise devant les tribunaux doivent être pris en charge par la république de Slovénie.

Article 42

Peut être désigné membre d'un jury tout citoyen slovène qui a atteint l'âge de 30 ans, qui n'a pas été déclaré coupable d'une infraction ni poursuivi d'office, et qui possède une bonne santé et une forme personnelle pour participer à l'administration de la justice et qui possède une connaissance active de la langue slovène.

Article 45

3) Dans les zones où vivent des communauté nationales italienne et hongroise, le président de la Haute Cour désigne le nombre de juges nécessaires pour participer activement à la procédure dans les langues italienne ou hongroise.

Article 87

Quiconque peut être désigné comme expert judiciaire, si cette personne:

1. est un citoyen de la république de Slovénie ou d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État membre de l'Espace économique européen et qu'il maîtrise la langue slovène;
2. a la capacité juridique;
3. est personnellement adéquat;
4. n'a pas été déclaré coupable d'infractions intentionnelles ni poursuivi d'office, ce qui rendrait moralement inapte à accomplir un travail d'expert, car il pourrait nuire à l'exercice impartial de son travail professionnel ou à la réputation de la cour;
5. possède un diplôme universitaire et des connaissances pertinentes, des compétences professionnelles et une expérience pratique pour le type de travail d'expert;
6. possède six ans d'expérience dans le domaine dans lequel l'expert souhaite travailler;
7. s'abstenir d'activités qui sont incompatibles avec toute activité judiciaire.

Article 93

1)
L'interprète judiciaire peut être désigné si, en plus de répondre aux conditions exigées à l'alinéa 5 du premier paragraphe de l'article 87 de la présente loi, il a réussi l'examen d'admission comme interprète judiciaire.

2) Dans des cas exceptionnels, une personne peut être désignée comme interprète judiciaire, même si sa formation est inférieure à celle requise pour la connaissance d'une langue étrangère pour laquelle il manque d'interprètes, dans la mesure où cette langue est rarement employée comme une langue étrangère dans la procédure devant les autorités nationales de la république de Slovénie.


 

Poslovnik Ustavnega sodišča, 86/2007

43. člen

(določitev tolmača)


Kadar so udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na javni obravnavi zagotovi tolmačka oziroma tolmač (v nadaljevanju tolmač), določi generalni sekretar za prevajanje sodnega tolmača iz imenika sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, 86/2007

Article 43

Désignation d'un interprète


Lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ont le droit d'employer une langue qui n'est pas le slovène, et de présenter officiellement des demandes dans leur propre langue ou qu'elles ont besoin d'un interprète pour une traduction lors d'une audition du tribunal, le secrétaire général désigne un interprète de la cour à partir de la liste des interprètes judiciaires, laquelle est tenue par le ministère de la Justice, et exige une traduction.


 

Poslovnik Ustavnega sodišča, 86/2007

43. člen

(določitev tolmača)


Kadar so udeleženci v postopku pred Ustavnim sodiščem upravičeni, da v postopku uporabljajo svoj jezik, ki ni slovenski, da vlagajo vloge v svojem jeziku ali da se jim na javni obravnavi zagotovi tolmačka oziroma tolmač (v nadaljevanju tolmač), določi generalni sekretar za prevajanje sodnega tolmača iz imenika sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, in odredi prevajanje.

Règlement de procédure de la Cour constitutionnelle, 86/2007

Article 43

Désignation d'un interprète


Lorsque les parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle ont le droit d'employer une langue qui n'est pas le slovène, et de présenter officiellement des demandes dans leur propre langue ou qu'elles ont besoin d'un interprète pour une traduction lors d'une audition du tribunal, le secrétaire général désigne un interprète de la cour à partir de la liste des interprètes judiciaires, laquelle est tenue par le ministère de la Justice, et exige une traduction.


 

Page précédente

  

Slovénie

 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde