République d'Ukraine

Ukraine

Loi sur les langues
de la RSS d'Ukraine

1989 (abrogée)

La présente version française de la Loi sur les langues de la RSS d'Ukraine n'a qu'une valeur informative approximative, car elle résulte d'une traduction. Ce texte juridique de 1989 a été adopté, alors que l'Ukraine n'avait pas encore accédé à l'indépendance (1991). En 1989, l'Ukraine faisait partie de l'URSS et s'appelait «République socialiste soviétique d'Ukraine». La loi a été abrogée lors de l'adoption en 2012 de la Loi sur la politique linguistique de l'État, elle-même abrogée le 23 février 2014.

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ

{Закон втратив чинність на підставі Закону Н 5029-VI (029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 } Про мови в Українській РСР (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1989, Додаток до N 45, ст.631 )

(Із змінами, внесеними згідно із Законами На 75/95-ВР від 28.02.95, ВВР, 1995, N 13, ст.85; Тон 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003, ВВР, 2003, N 24, ст.159)

Українська РСР визнає життєдайність та суспільну цінність усіх національних мов і беззастережно гарантує своїм громадянам національно-культурні та мовні права, виходячи з того, що тільки вільний розвиток і рівноправність національних мов, висока мовна культура є основою духовного взаєморозуміння, культурного взаємозбагачення та зміцнення дружби народів.

Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу. Українська РСР забезпечує українській мові статус державної з метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил  українського народу, гарантування його суверенної  національно-державної майбутності.

Виховувати у громадян, незалежно від їхньої національної  належності, розуміння соціального призначення української мови як державної в Українській РСР, а російської мови як мови міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР - обов'язок  державних, партійних, громадських органів та засобів масової інформації республіки. Вибір мови міжособового спілкування громадян Української РСР є невід'ємним правом самих громадян.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1.

Завдання законодавства про мови в Українській РСР

Законодавство Української РСР про мови має своїм завданням регулювання суспільних відносин у сфері всебічного розвитку і вживання української та інших мов, якими користується населення республіки, в державному, економічному, політичному і громадському житті, охорону конституційних прав громадян у цій сфері, виховання шанобливого ставлення до національної гідності людини, її культури  і мови, дальшого зміцнення дружби і співробітництва народів Союзу РСР.

Стаття 2.

Державна мова Української РСР

1)
Відповідно до Конституції Української РСР (888-09, 254к/96-ВР) державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.

2) Українська РСР забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

3) Республіканські і місцеві державні, партійні, громадські органи, підприємства, установи і організації створюють всім громадянам необхідні умови для вивчення української мови та поглибленого оволодіння нею.

Стаття 3.

Мови інших національностей в Українській РСР

1)
Українська  РСР  створює  необхідні  умови  для  розвитку   і  використання мов інших національностей в республіці.

2) В роботі  державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих у місцях проживання більшості громадян інших національностей (міста, райони, сільські і селищні  Ради, сільські  населені  пункти, їх сукупність),  можуть  використовуватись поряд з українською і їхні національні мови.

3) У разі, коли громадяни іншої  національності, що становлять більшість   населення   зазначених  адміністративно-територіальних одиниць,  населених  пунктів, не володіють в належному обсязі національною мовою або коли в межах цих  адміністративно-територіальних одиниць, населених  пунктів компактно проживає  кілька національностей, жодна з яких не становить більшості населення даної місцевості, в роботі  названих органів і організацій може використовуватись українська мова або мова, прийнята для всього населення.

Стаття 4.

Мови міжнаціонального спілкування

1)
Мовами  міжнаціонального  спілкування  в  Українській  РСР  є українська, російська та інші мови.

2) Українська  РСР  забезпечує  вільне  користування  російською мовою як мовою міжнаціонального спілкування народів Союзу РСР.

Стаття 5.

Право громадян користуватися будь-якою мовою

1) Громадянам Української РСР гарантується  право  користуватися своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою.

2) Громадянин вправі звертатися до державних,  партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій українською чи іншою мовою їх роботи, російською мовою або мовою, прийнятою для сторін.

3) Відмова службової особи прийняти і розглянути  звернення громадянина з посиланням на незнання мови його звернення тягне за собою відповідальність за чинним законодавством.

4) Рішення по суті звернення оформляється українською  мовою чи іншою мовою роботи  органу  або  організації,  до якої звернувся громадянин. За бажанням громадянина таке рішення може бути  видане йому в перекладі російською мовою.

Стаття 6.

Обов'язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій

1) Службові особи державних, партійних, громадських органів, установ і організацій повинні володіти  українською і  російською мовами, а в разі необхідності - і іншою національною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

2) Незнання громадянином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийнятті на роботу. Після прийняття на роботу службова особа повинна оволодіти мовою роботи органу  чи організації в обсязі, необхідному  для виконання службових обов'язків.

Стаття 7.

Охорона фондів і пам'яток мови

Українська РСР забезпечує примноження і збереженість фондів і пам'яток української мови, інших національних мов   в науково-дослідних установах, архівах, бібліотеках, музеях, а також їхню охорону та використання.
(Стаття 7 із змінами, внесеними  згідно  із Законом N 594-IV ( 594-15 ) від 06.03.2003)

Стаття 8.

Захист мов

1)
Будь-які привілеї чи обмеження прав особи за мовною  ознакою, мовна дискримінація неприпустимі.

2) Публічне приниження чи зневажання, навмисне спотворення української або інших мов в офіційних  документах і текстах, створення  перешкод і обмежень у  користуванні ними, проповідь ворожнечі на мовному грунті  тягнуть  за  собою  відповідальність, встановлену законом.

Стаття 9.

1) Організація і контроль за виконанням Закону про мови в Українській РСР

2) Організація  виконання  Закону  Української  РСР  про  мови в Українській РСР покладається на Раду Міністрів Української РСР.

3) Контроль за виконанням  цього  Закону  покладається  на  Ради народних депутатів Української РСР.

LOI UKRAINIENNE
DE LA RÉPUBLIQUE SOVIÉTIQUE SOCIALISTE D'UKRAINE

{Loi abrogée par la loi n° 5029-VI (029-17) du 03-07-2012, VVR, 2013, n° 23, article 218} Sur les langues dans la RSS d'Ukraine (Conseil suprême d'URSS (BD), 1989, Supplément au n° 45, article 631)

(Loi modifiée en conformité avec les lois 75/95-VR du 28-02-95, VVR, 1995, n° 13, art. 85 ; n° 594-IV (594-15) du 06-03-2003, VVR, 2003, n° 24, art. 159)

La RSS d'Ukraine reconnaît la valeur essentielle et sociale de toutes les langues nationales, et garantit sans réserve à ses citoyens les droits nationaux relatifs à la culture et à la langue, partant du fait que seuls le développement libre et l'égalité des langues nationales, ainsi que la haute culture de la langue, constitue le fondement de la compréhension mutuelle, du développement culturel spirituel et du renforcement de l'amitié entre les peuples.

La langue ukrainienne est l'un des facteurs déterminants de l'identité nationale des citoyens ukrainiens. La RSS d'Ukraine reconnaît à l'ukrainien le statut de langue officielle pour promouvoir le plein épanouissement des forces spirituelles et créatrices du peuple ukrainien, et garantir son avenir national en tant que qu'État souverain.

Le développement de la compréhension de la finalité sociale de l'ukrainien comme langue officielle de la République et de la langue russe comme  langue des communications interethniques des peuples de l'Union des républiques socialistes soviétiques parmi les citoyens, indépendamment de nationalité, relève du devoir de l'État, du Parti et des corps publics ainsi que des médias de la République. Le choix de la langue de la communication interpersonnelle parmi les citoyens de la RSS d'Ukraine est un droit inaliénable des citoyens.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objectif de la législation linguistique de la RSS d'Ukraine

L'objectif de la législation linguistique de la RSS d'Ukraine est de réglementer les communications publiques dans le domaine du développement complet et l'usage de la langue ukrainienne et des autres langues employées par la population de la République au sein de l'État, la vie économique, politique et publique; de protéger les droits constitutionnels des citoyens dans ce domaine; de développer un attitude respectueuse à l'égard de la dignité nationale d'un individu, de sa culture et de sa langue; de favoriser l'amitié et la coopération parmi les peuples de l'URSS. 

Article 2

Langue officielle de la République ukrainienne soviétique socialiste

1)
Conformément à la Constitution de la RSS d'Ukraine (888-09, 254 k/96-VR), la langue officielle de la RSS d'Ukraine est l'ukrainien.

2) La RSS d'Ukraine garantit le développement complet et le fonctionnement de la langue ukrainienne dans tous les domaines de la vie publique.

3) La République et les autorités locales, le Parti, les organismes publics, les entreprises, les institutions et les organisations garantissent à tous les citoyens les conditions nécessaires pour l'étude de la langue ukrainienne et sa pleine maîtrise.

Article 3

Les langues des autres nationalités dans la RSS d'Ukraine

1)
La RSS d'Ukraine crée les conditions nécessaires pour le développement et l'usage des langues des autres nationalités dans la République.

2) Les langues nationales peuvent être employées parallèlement à la langue ukrainienne dans les activités de l'État, le Parti, les organismes publics, les entreprises, les institutions et les organisations placés dans les lieux où résident la majorité des citoyens des autres nationalités (villes, régions, villages et conseils d'établissement, etc.).

3) Si les citoyens d'une autre nationalité constituant la majorité de la population dans les unités administratives et territoriales mentionnées ou si la population dans les zones habitées ne parle pas suffisamment la langue officielle ou si plusieurs nationalités résident dans les territoires des unités administratives ou des zones habitées et qu'aucune de ces nationalités ne constitue la majorité parmi la population de la localité donnée, la langue ukrainienne ou une langue acceptée par l'ensemble de la population peut être employée dans le travail des organismes mentionnés.

Article 4

Langues des communication interethniques

1) Dans la RSS d'Ukraine, l'ukrainien, le russe et d'autres langues sont les langues des communications interethniques.

2) La RSS d'Ukraine prévoit le libre usage du russe comme langue des communications interethniques chez les citoyens de l'Union des républiques soviétiques socialistes.

Article 5

Droit des citoyens pour employer toute langue

1) Les citoyens de la RSS d'Ukraine ont le droit garanti d'employer leur langue nationale ou toute autre langue.

2) Un citoyen a le droit de s'adresser à l'État, au Parti, aux organismes publics, aux entreprises, aux institutions et aux organisations en ukrainien ou dans une autre langue de travail, en russe ou en une langue acceptée par les deux parties.

3) Le refus d'un fonctionnaire d'accepter et de considérer la demande d'un citoyen avec comme motif l'absence de connaissance de la langue du requérant engage la responsabilité de la présente loi.

4) Toute décision sur le bien-fondé de la requête doit être faite en ukrainien ou en une autre langue utilisée dans les activités du organismes administratifs ou d'un organisme, selon la langue employée par le citoyen. À sa demande, une telle décision peut lui être rendue par une traduction en russe. 

Article 6

Obligation des fonctionnaires de connaître les langues des activités des corps et organismes

1) Les fonctionnaires de l'État, du Parti, des organismes publics, des institutions et des organisations doivent maîtriser l'ukrainien et le russe et, le cas échéant, une autre langue nationale, conformément aux oblogations prévues dans l'exercice de leur fonction.

2) La méconnaissance de l'ukrainien ou du russe de la part d'un citoyen ne constitue pas une raison pour lui refuser un emploi. Une fois embauché, le fonctionnaire devra maîtriser la langue des activités de l'organisme administratif ou de l'organisation, conformément aux obligations prévues dans l'exercice de sa fonction. 

Article 7

Protection des fonds et archives de la langue

La RSS d'Ukraine fournit les bases de données et la mise en valeur des archives de la langue ukrainienne et des autres langues nationales dans les établissements de recherche scientifiques, les archives, les bibliothèques, les musées, ainsi que leur protection et leur emploi.
(Article 7 modifiée en vertu de la loi n° 594-IV (594-15) du 06-03-2003)

Article 8

Protection des langues

1)
La discrimination et les privilèges fondés sur la langue ainsi que la discrimination linguistique sont interdits.

2) L'humiliation publique, le mépris ou l'altération délibérée de l'ukrainien ou des autres langues dans des documents et des textes officiels, la création d'obstacles et de restrictions de leur emploi, la préconisation de la haine sur une base linguistique entraîne la responsabilité prévue par la loi.

Article 9

Organisation et contrôle de l'application de la Loi sur les langues dans la RSS d'Ukraine

1) Le Conseil des ministres de la RSS d'Ukraine est responsable de l'organisation de la mise en œuvre de la Loi sur les langues de la République.


2) Le Conseil des ministres de la RSS d'Ukraine est responsable du contrôle de la mise en œuvre de la Loi sur les langues de la République.

3) :Le  suivi de l'application de la présente loi relève de la responsabilité du Conseil des députés du peuple de la RSS d'Ukraine.

 

II. МОВА ДЕРЖАВНИХ, ПАРТІЙНИХ, ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІВ,
ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 10.

Мова актів органів державної влади та управління

1) Акти найвищих органів державної влади та  управління Української РСР приймаються українською мовою і публікуються
українською і російською мовами.

2) Акти республіканських міністерств і відомств, місцевих органів державної влади та управління Української РСР приймаються і  публікуються українською  мовою, а в разі необхідності  -
публікуються і іншою національною мовою.

3) Написи на печатках, штампах, штемпелях, офіційних бланках
державних, партійних,громадських органів, підприємств, установ і
організацій в Українській РСР виконуються  українською  мовою  або українською і російською мовами.

Стаття 11.

Мова роботи, діловодства і документації

1) В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а
також  взаємовідносин  державних,  партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова.

2) У випадках, передбачених у частині  другій статті 3 цього
Закону, мовою роботи, діловодства і документації поряд  з
українською мовою може бути і національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у  частині третій цієї ж статті, - мова, прийнятна  для населення даної місцевості.

Стаття 12.

Мова взаємовідносин республіканських і місцевих органів з союзними органами та органами інших республік

1) Мовою взаємовідносин республіканських і  місцевих  державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій з союзними органами є російська мова.

2) Мовою взаємовідносин зазначених органів, підприємств, установ і організацій з органами, підприємствами, установами і організаціями інших союзних республік є російська мова  або  мова, прийнятна для сторін.

Стаття 13.

Мова технічної і проектної документації

Технічна і проектна документація в Українській  РСР виготовляється українською або російською мовою.

Стаття 14.

Мова документів, які посвідчують статус громадянина Української РСР

Офіційні документи, які посвідчують статус  громадянина,  -
паспорт, трудова  книжка, документи про освіту, свідоцтво про
народження, про одруження, а також  документи про смерть  особи виконуються українською і російською мовами.

Стаття 15.

Мова з'їздів, конференцій та інших форумів

1) Мовою  з'їздів, сесій, конференцій, пленумів, засідань, зборів, нарад, інших зібрань державних, партійних, громадських органів,  підприємств,  установ  і організацій в Українській РСР є українська мова.

2) У випадках, передбачених у  частині  другій статті 3 цього Закону,  мовою  сесій,  конференцій,  пленумів,  засідань, зборів,
нарад, інших зібрань органів і  організацій  поряд  з  українською
мовою  може  бути  і  національна мова більшості населення тієї чи іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мова, прийнятна для населення даної місцевості.

3) Мовою міжреспубліканських, всесоюзних та міжнародних форумів, що відбуваються на території Української РСР,  є  мова,  визначена учасниками форуму.

4) Учасникам  місцевих,  республіканських,  міжреспубліканських,
всесоюзних з'їздів, конференцій, нарад, інших  зібрань органів і організацій гарантується право вибору мови виступу із
забезпеченням перекладу на мову роботи відповідного форуму.

Стаття 16.

Мова документів про вибори народних депутатів

1) Документація  про   вибори   народних   депутатів   місцевих,
республіканських  і  союзних  органів державної влади оформляється українською мовою.

2) Документація про вибори народних депутатів СРСР подається  до Центральної виборчої комісії російською мовою.

3) Виборчі  бюлетені  друкуються  українською  мовою  або  іншою мовою,  прийнятою  в  діловодстві   відповідної  Ради  народних депутатів.

Стаття 17.

Мова у сфері обслуговування

В  Українській  РСР  у  всіх  сферах  обслуговування громадян
вживається українська або інша мова, прийнятна для сторін.

Стаття 18.

Мова судочинства

1) Судочинство в Українській РСР здійснюється українською мовою.

2) У випадках, передбачених у  частині  другій  статті  3  цього
Закону, судочинство   може   здійснюватись   національною  мовою більшості населення  тієї  чи  іншої  місцевості,  а  у  випадках, передбачених  у  частині третій цієї ж статті, - мовою, прийнятною  для населення даної місцевості.

3) При розгляді в судах кримінальних і цивільних  справ  особам,
які  беруть  участь  у  справі  і  не володіють мовою судочинства,
забезпечується право ознайомлення з матеріалами справи,  участь  у судових  діях  через  перекладача,  право  виступати в суді рідною мовою.

4) Слідчі і  судові  документи  вручаються  особам,  які  беруть
участь  у  справі,  на  їхню  вимогу, в перекладі рідною мовою або
іншою мовою, якою вони володіють.

Стаття 19.

Мова провадження у справах про адміністративні правопорушення

1) Провадження у  справах  про адміністративні правопорушення в Українській РСР здійснюється українською мовою.

2) У випадках, передбачених у  частині  другій  статті  3  цього
Закону,  провадження  у справах про адміністративні правопорушення здійснюється національною мовою більшості населення тієї чи  іншої місцевості, а у випадках, передбачених у частині третій цієї ж статті, - мовою, прийнятною для населення даної місцевості.

3) Якщо особа, що притягається до адміністративної
відповідальності, не володіє мовою, якою здійснюється провадження, вона може  виступати рідною  мовою  і користуватись допомогою перекладача.

Стаття 20.

Мова нотаріального діловодства

1)
Нотаріальне діловодство в державних нотаріальних конторах  і
виконавчих  комітетах  міських, селищних і сільських Рад народних депутатів  ведеться тією мовою, якою в даній місцевості здійснюється судочинство.

2) Якщо  особа,  що звернулася за вчиненням нотаріальної дії, не
знає  мови, якою  ведеться   діловодство, тексти  оформлюваних документів мають бути  складені також  в  перекладі  (переклад здійснюється в установленому законом порядку) російською чи  іншою мовою.

Стаття 21.

Мова арбітражного провадження

1)
Арбітражне   провадження  у  справах  з  участю  сторін,  які
знаходяться на території Української РСР, здійснюється українською мовою.

2) Арбітражне провадження у справах, в яких бере участь сторона, що знаходиться на території іншої союзної республіки, здійснюється російською мовою.

3) Матеріали справи, оформлені українською мовою, в Державний арбітраж  СРСР  або  державний  арбітраж  іншої союзної республіки надсилаються в перекладі російською мовою.

Стаття 22.

Мова прокурорського нагляду

1) Акти прокурорського нагляду  в  Українській  РСР  складаються
українською  мовою. Цією  ж  мовою у зв'язку  із  здійсненням
прокурорського нагляду ведеться листування з державними, кооперативними та громадськими підприємствами,  установами  і організаціями, розташованими на території Української РСР.

2) Мовою  зносин органів Прокуратури Української РСР з Прокуратурою СРСР та  іншими  союзними  органами, з органами прокурорського нагляду інших союзних республік є російська мова.

Стаття 23.

Мова юридичної допомоги

Юридична  допомога  громадянам   і   організаціям   подається
українською мовою або мовою, прийнятною для сторін.

Стаття 24.

Мова міжнародних договорів та угод

Мовами  двосторонніх міжнародних договорів Української РСР, а
також угод громадських органів, підприємств, установ і організацій
Української   РСР   з   громадськими   органами,   підприємствами,
установами та організаціями інших держав є українська мова та мова іншої сторони договору чи угоди. 

CHAPITRE II - LANGUE OFFICIELLE, PARTI, ORGANISMES PUBLICS, ENTREPRISES, INSTITUTIONS ET ORGANISATIONS

Article 10

Langue des actes des autorités de l'État et des organismes administratifs

1)
Les documents des plus hautes autorités de l'État et des organismes administratifs de la RSS d'Ukraine doivent être adoptés en ukrainien et publiés en ukrainien et en russe.

2) Les documents des ministères et agences de la République, des autorités locales et des organismes administratifs de la RSS d'Ukraine doivent être adoptés et publiés en ukrainien et, le cas échéant, également en une autre langue nationale.

3) Les inscriptions sur les cachets, tampons et en-têtes de l'État, du Parti, des organismes publics, des institutions, des établissements et autres organismes de la RSS d'Ukraine se font en ukrainien ou en ukrainien et en russe.

Article 11

Langue des activités, registres et documents officiels

1)
L'ukrainien est la langue des activités, registres et documents officiels, aussi bien que dans les relations de l'État, du Parti, des organismes publics, des entreprises, des institutions et des organisations de la RSS d'Ukraine.

2) Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 de la présente loi, la langue de travail, des dossiers et des documents, à côté de l'ukrainien, peut aussi être la langue nationale parlée par la majorité de population d'une région donnée ou, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'article 3, une langue acceptée par la population de ladite région.

Article 12

Langue des relations entre la République et les autorités locales, avec les organismes de l'Union et ceux des autres républiques

1) Le russe est la langue des relations officielles entre la République et les autorités locales, le Parti, les organismes publics, les entreprises, les institutions et les organisations avec les organismes administratifs de l'Union.

2) La langue russe ou une langue acceptée par les parties sont les langues des relations de organismes mentionnés, entreprises, établissements et organisations avec les entreprises, les institutions et les organisations des autre républiques de l'Union.

Article 13

Langue des documents techniques et des projets d'étude

Les documents techniques et les projets d'étude sont produits en ukrainien ou en russe dans la RSS d'Ukraine.

Article 14

Langue des documents certifiant le statut d'un citoyen de la RSS d'Ukraine

Les documents officiels certifiant le statut d'un citoyen — le passeport, les antécédents professionnels, les documents d'enseignement, le certificat de naissance et les actes de mariage, aussi bien que les documents sur le décès d'une personne —, doivent être publiés en ukrainien et en russe.

Article 15

Langue des congrès, conférences et autres réunions

1) L'ukrainien est la langue des congrès, colloques, conférences, sessions plénières et autres réunions de l'État, du Parti, des organismes publics, entreprises, établissements et organisations de la RSS d'Ukraine.

2) Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 de la présente loi, la langue nationale de la majorité de la population d'une région donnée ou, dans les cas prévus par le paragraphe 3 de l'article 3, la langue acceptée par la population de ladite zone peut être la langue des congrès, colloques, conférences, sessions plénières et autres réunions de l'État, du Parti, des organismes publics, entreprises, institutions et organisations, parallèlement avec l'ukrainien.

3) La langue choisie par les participants d'un forum est la langue utilisée entre les républiques de toute l'Union et des réunions internationales ayant lieu sur le territoire de la RSS d'Ukraine.

4) Les participants à des colloques, conférences, réunions et autres forums des organismes administratifs et locaux, ceux de la République ou ceux entre les républiques de l'Union, ont le droit garanti de choisir la langue de leurs interventions ainsi qu'à l'interprétation dans la langue de travail du forum en question.

Article 16

Langue des documents lors des élections des députés du peuple

1)
Les documents lors des élections des députés locaux du peuple, de la République et des organismes de l'Union sont publiés en ukrainien.

2) Les documents lors des élections des députés du peuple de l'URSS sont soumis en russe à la Commission électorale centrale.

3) Les bulletins d'élection sont imprimés en ukrainien ou en une autre langue acceptée dans les registres relevant du conseil des députés du peuple. 

Article 17

Langue dans le secteur des services

Dans la RSS d'Ukraine, l'ukrainien ou une autre langue acceptée par les parties est employé dans tous les domaines des services aux citoyens.

Article 18

Langue de la procédure judiciaire

1) La procédure judiciaire en RSS d'Ukraine est en ukrainien.

2) Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 de la présente loi, une langue nationale parlée par la majorité de la population d'une région donnée et, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 3, une langue acceptée par la population de cette région.

3) Dans une procédure judiciaire de droit criminel et de droit civil, toute personne qui ne connaît pas la langue de la procédure a le droit de se familiariser avec les éléments du procès, de participer à la procédure avec l'aide d'interprète et de s'adresser à la cour dans sa langue maternelle.

4) Les documents relatifs à l'enquête et à la procédure judiciaire doivent être offerts aux personnes impliquées dans la procédure, à leur demande, en traduction dans leur langue maternelle ou dans une autre langue qu'elles comprennent. 

Article 19

Langue de la procédure dans les infractions administratives 

1)
La procédure dans le cas des infractions administratives de la RSS d'Ukraine est en ukrainien.

2) Dans les cas prévus par le paragraphe 2 de l'article 3 de la présente loi, une langue nationale parlée par la majorité de la population d'une région donnée et, dans les cas prévus par le paragraphe 3 dudit article 3, une langue acceptable pour la population de cette région.

3) Si la personne présentée devant les autorités administratives ne connaît pas la langue de la procédure, elle peut employer sa langue maternelle et recourir aux services d'un interprète.

Article 20

Langue des registres des notaires

1)
Les registres notariés dans les bureaux notariés de l'État et les comités exécutifs des villes, les députés du peuple des conseil des villes et villages sont tenus dans la langue de la procédure judiciaire dans la région concernée. 

2) Si la personne, qui a demandé un acte notarié, ne connaît pas la langue des registres, les textes des documents publiés aussi doivent être rédigés en traduction du russe ou d'une autre langue (la traduction sera effectuée selon la procédure indiquée conformément à la loi).

Article 21

Langue de la procédure d'arbitrage

1)
La procédure d'arbitrage dans les cas impliquant les parties établies sur le territoire de la RSS d'Ukraine sont en ukrainien.

2) La procédure d'arbitrage dans les cas impliquant une partie établie sur le territoire d'une autre république de l'Union sont en russe.

3) Les documents de l'affaire publiés en ukrainien sont envoyés à la Cour d'arbitrage de l'URSS ou la cour d'arbitrage d'une autre république de l'Union, avec une traduction en russe.

Article 22

Langue d'usage de la poursuite publique

1)
Les actes d'usage de la poursuite publique dans la RSS d'Ukraine sont compilés en ukrainien. La même langue est employée dans la correspondance avec l'État, les entreprises nationales et les entreprises de coopérative, les établissements et les organismes établis sur le territoire de la RSS d'Ukraine dans leurs communications lors de la poursuite publique.

2) La langue russe est la langue des communications des organismes de la poursuite judiciaire de la RSS d'Ukraine avec le bureau du procurateur de l'URSS et d'autres organismes de l'Union, ainsi que les organismes de poursuite judiciaire des autres républiques de l'Union.

Article 23

Langue de l'aide juridique

Une aide juridique est fournie aux individus et aux organismes en ukrainien ou en une langue acceptée par les parties.

Article 24

Langue des accords et des traités internationaux

L'ukrainien et la langue d'une autre partie à un accord ou un traité sont les langues des traités internationaux bilatéraux pour la RSS d'Ukraine et les accords de la part des organismes publics, entreprises, établissements et corps administratifs de la RSS d'Ukraine avec les organismes publics, entreprises, établissements et organismes des autres États.

III. МОВА ОСВІТИ, НАУКИ, ІНФОРМАТИКИ І КУЛЬТУРИ

Стаття 25.

Мова виховання та одержання освіти

1)
Вільний  вибір  мови  навчання  є невід'ємним правом громадян
Української РСР.

2) Українська РСР гарантує кожній дитині право  на  виховання  і
одержання  освіти  національною  мовою.  Це  право забезпечується створенням мережі  дошкільних  установ  та  шкіл  з  вихованням  і навчанням українською та іншими національними мовами.

Стаття 26.

Мова виховання в дитячих дошкільних установах

1)
В Українській РСР виховання в дитячих дошкільних установах, в
тому числі в дитячих будинках, ведеться українською мовою.

2) У місцях компактного проживання громадян  інших національностей можуть створюватись дитячі дошкільні установи,  де виховання дітей ведеться їхньою національною або іншою мовою.

3) В дитячих  дошкільних  установах  в разі необхідності можуть
створюватись окремі групи, в яких виховання ведеться іншою  мовою, ніж в установах в цілому.

Стаття 27.

Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах

1) В Українській РСР навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.

2) У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.

3) У випадках, передбачених у  частині  третій  статті 3 цього Закону, можуть створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна  робота  ведеться  мовою,  спільно  визначеною батьками школярів.

4) У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в
яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мовою або мовою населення іншої національності.

5) Вивчення  в  усіх  загальноосвітніх  школах   української і російської мов є обов'язковим.

6) Порядок  вивчення  української  мови  особами,  які прибули з
інших  союзних  республік,  або  їх  звільнення  від  її  вивчення
визначається Міністерством народної освіти Української РСР.

Стаття 28.

Мова навчання в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах

1) В Українській РСР навчальна і виховна робота в професійно-технічних училищах, середніх  спеціальних і вищих навчальних  закладах  ведеться  українською  мовою, а у випадках, передбачених частинами другою і третьою  статті  3  цього  Закону, поряд з українською - і національною мовою більшості населення.

2) Для підготовки  національних  кадрів в цих закладах можуть
створюватись групи з  навчанням в них відповідною національною мовою.

3) В цих  навчальних  закладах  можуть  створюватись  групи і з
російською мовою навчання для громадян Української РСР, які  поряд з  українською  і  російською  мовами  вивчали  в загальноосвітніх школах і національну мову, для громадян з інших союзних  республік та іноземних громадян, а також у випадках, визначених відповідними органами  державного  управління.  Цими  ж органами визначаються й навчальні заклади з російською мовою навчання.

4) В усіх групах з російською мовою навчання та  неукраїномовних навчальних  закладах, незалежно  від  їхнього відомчого підпорядкування, забезпечується вивчення української мови.

Стаття 29.

Вступні екзамени з мови

1)
Абітурієнти, які вступають до вищих і середніх  спеціальних
навчальних  закладів  республіки,  складають  конкурсний  вступний екзамен з української мови.

2) Абітурієнти  -  громадяни  Української  РСР, які поряд з українською  і російською мовами вивчали в загальноосвітніх школах  і національну мову, а також абітурієнти з інших союзних  республік при  вступі  до  навчальних  закладів в групи з українською мовою навчання складають заліковий вступний екзамен з української  мови, а  в  групи  з  російською  мовою  навчання  - конкурсний вступний екзамен з російської мови.

3) Абітурієнти, що вступають до  вищих і середніх  спеціальних
навчальних  закладів, в яких здійснюється підготовка національних кадрів, складають конкурсний вступний екзамен з своєї національної мови.

4) Порядок складання  вступних  екзаменів  в  окремих  вузах  та
порядок  їх  складання  особами,  які  не атестовані з української
мови, визначається Міністерством  вищої  і  середньої  спеціальної освіти Української РСР.

Стаття 30.

Мова у сфері науки

1)
В  Українській РСР результати науково-дослідних робіт
оформляються українською або російською мовою.

2) Виконавці науково-дослідних робіт можуть вибирати мову
публікацій наукових результатів.

3) В періодичних наукових виданнях, які публікуються українською
мовою,  виклад  основних  положень  наукових результатів подається російською та іншими мовами. В періодичних наукових виданнях, які публікуються  російською або іншою мовою, виклад основних положень наукових результатів подається українською мовою.

Стаття 31.

Мова інформатики

1)
В  Українській  РСР  інформатика здійснюється   на   основі
української та російської мов.

2) Комп'ютери, які використовуються в роботі  державних,
партійних, громадських органів, науково-дослідних, конструкторських  установ,  засобів  зв'язку,  у  сфері  торгівлі,
обліку, постачання, в закладах  освіти й культури, повинні
забезпечувати можливість працювати з україномовними і
російськомовними текстами.

Стаття 32.

Мова у сфері культури

1)
Українська РСР гарантує функціонування  української  мови,  а
також інших національних мов у сфері культурного життя республіки.

2) З  метою   широкого   ознайомлення   громадян  республіки  з
досягненнями  культури  інших  народів  СРСР,  а  також   світової
культури  Українська РСР забезпечує переклади українською мовою та іншими  національними  мовами  і  видання  художньої,  політичної, наукової і іншої літератури, а також переклади українською мовою і публічну демонстрацію фільмів та інших аудіовізуальних творів.

3) Українська  РСР  забезпечує  розвиток  україномовного  кіно і
театрального мистецтва.

III. LANGUE DE L'ÉDUCATION, DES SCIENCES,
DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE

Article 25

L'éducation et la langue d'enseignement

1)
Le libre choix de la langue de l'éducation est un droit inaliénable des citoyens de la RSS d'Ukraine.

2) La RSSS d'Ukraine garantit le droit à tout enfant à l'éducation et de la recevoir dans sa langue maternelle. La mise en œuvre de ce droit est protégé par la création d'un réseau d'écoles maternelles et d'établissements scolaires et de formation utilisant comme langue d'enseignement l'ukrainien et les autres langues nationales.

Article 26

Langue d'enseignement dans les écoles maternelles

1) Dans la RSS d'Ukraine, l'éducation dans des écoles maternelles, y compris les orphelinats, est en ukrainien.

2) Dans les lieux géographiques d'implantation substantielle des minorités nationales, des écoles maternelles peuvent être créées dans leur langue nationale ou en une autre langue.

3) Dans les écoles maternelles, des groupes séparés peuvent recevoir un enseignement dans une autre langue que celle des autres établissements scolaire.

Article 27

Langue d'enseignement et éducation dans les écoles publiques

1)
Dans la RSS d'Ukraine, les activités éducatives et pédagogiques dans les écoles publiques se déroulent en ukrainien.

2)
  Dans les lieux géographiques d'implantation substantielle des minorités nationales, des écoles publiques peuvent être créées, alors que les activités éducatives et pédagogiques peuvent se dérouler dans leur langue nationale ou en une autre langue.

3) Dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente loi, des écoles peuvent être créées, alors que les activités éducatives et pédagogiques sont conjointement choisies par les parents des élèves. 

4)
Dans les écoles publiques, des classes séparées peuvent être prévues, alors que les activités éducatives et pédagogiques peuvent sew dérouler en ukrainien ou dans la langue de la population d'une autre nationalité.

5) L'étude des langues ukrainienne et russe dans toutes les écoles publiques est obligatoire.

6) La procédure pour l'étude de l'ukrainien par des individus arrivant des autres républiques de l'Union ou la procédure concernant son exemption en ukrainien est déterminée par le ministère de l'Éducation nationale de la RSS d'Ukraine.

Article 28

Langue d'enseignement dans les écoles professionnelles, secondaires spécialisées et les établissements d'enseignement supérieur

1)
Dans la RSS d'Ukraine, les activités éducatives et pédagogiques dans les écoles professionnelles, secondaires spécialisées et les établissements d'enseignement supérieur doivent se dérouler en ukrainien; dans les cas prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 3 de la présente loi, elles peuvent se dérouler également dans la langue nationale de la majorité de la population parallèlement avec l'ukrainien.

2) Les groupes formés dans une langue nationale appropriée peuvent être autorisés à former leur personnel dans leurs établissements.

3) Dans ces établissements, des groupes russophones peuvent être créés pour les citoyens de la RSS d'Ukraine, qui ont étudié leur langue nationale dans les écoles publiques parallèlement avec l'ukrainien et le russe, pour les citoyens des autres républiques de l'Union et pour les citoyens étrangers, aussi bien que dans les cas prévus par les représentants autorisée de l'État. Les mêmes autorités de l'État préciseront quels sont les établissements d'enseignement en langue russe. 

4) Dans tous les groupes des établissements d'enseignement où le russe est la langue d'enseignement ou une langue autre que l'ukrainien, l'étude de l'ukrainien est assuré, indépendamment de leur juridiction administrative. 

Article 29

Examens linguistiques d'entrée

1)
Pour être admis dans des écoles secondaires spécialisées et des établissements d'enseignement supérieur de la République, les candidats doivent subir un examen d'entrée démontrant leurs compétences en ukrainien. 

2) Les candidats citoyens de la RSS d'Ukraine, qui ont étudié leur langue nationale parallèlement avec l'ukrainien et le russe, aussi bien que les candidats des autres républiques de l'Union, et qui demandent leur admission dans des établissements d'enseignement avec des groupes de langue ukrainienne subiront l'examen d'entrée devant évaluer leurs compétences en ukrainien; ceux qui demandent leur admission avec des groupes de langue russe subiront l'examen d'entrée devant évaluer leurs compétences en russe.

3) Les candidats qui demandent leur admission dans les écoles secondaires spécialisées et les établissements d'enseignement supérieur destinés à former le personnel national subiront leur examen de concours d'entrée dans leur langue nationale.

4) La procédure des examens individuels d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et la procédure du passage de ces examens par des personnes, dont les compétences en ukrainien ne sont pas certifiées, est déterminée par le ministère de l'Éducation secondaire, de l'Enseignement spécialisé et de l'Enseignement supérieur de la RSS d'Ukraine.

Article 30

Langue dans le domaine des sciences

1)
Dans la RSS d'Ukraine, les résultats des recherches scientifiques sont publiés en ukrainien ou en russe.

2) Les chercheurs peuvent choisir leur langue de publication pour leurs résultats scientifiques.

3) Dans les périodiques publiés en ukrainien, la description des principales découvertes scientifiques est diffusée en russe ou en d'autres langues. Dans les périodiques publiés en russe ou en une autre langue, la description des principales découvertes scientifiques est diffusée en ukrainien.

Article 31

Langue des technologies de l'information

1)
Dans la RSS d'Ukraine, les technologies de l'information sont basées sur les langues ukrainienne et russe.

2) Les ordinateurs employés dans les activités de l'État, du Parti, des organismes publics, de la recherche scientifique, dans les instituts de conception, dans les équipements de communication reliés aux domaines du commerce, des finances et de l'approvisionnement, ainsi que dans les établissements d'enseignement et établissements culturels, sont équipés pour que les conditions de travail soient avec des textes en ukrainien et en russe.

Article 32

Langue dans le domaine de la culture

1)
La RSS d'Ukraine garantit le fonctionnement de la langue ukrainienne et des autres langues nationales dans le domaine de la vie culturelle de la République.

2) Dans le but de favoriser une diffusion à large échelle chez les citoyens de la RSS d'Ukraine pour les réalisations culturelles des autres peuples de l'URSS et celles au plan international, la RSS d'Ukraine assure la traduction de la documentation de qualité dans les domaines politiques, scientifiques et autres en ukrainien et dans les autres langues nationales, comme aussi la traduction et la présentation publique de films et autres œuvres audiovisuelles en ukrainien.

3) La RSS d'Ukraine assure le développement du cinéma et du théâtre en langue ukrainienne.

IV. МОВА ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ

Стаття 33.

Мова засобів масової інформації

1)
В Українській РСР мовою офіційних засобів масової інформації
є українська мова.

2) Мовою офіційних засобів масової інформації можуть також  бути
мои інших національностей.

Стаття 34.

Мова роботи пошти і телеграфу

1)
Поштово-телеграфна  кореспонденція  від  громадян, державних,
партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій
для пересилання в межах  республіки  приймається  українською  або російською мовою.

2) Пошта і телеграф  забезпечуються  конвертами,  листівками,
бланками і т.ін., написи  на  яких  виконані   українською та російською мовами.

Стаття 35.

Мова оголошень і повідомлень

Тексти  офіційних  оголошень,  повідомлень,  плакатів,  афіш,
реклами і т.ін. виконуються українською мовою.  Поряд  з  текстом,
викладеним  українською  мовою,  може  бути  вміщено його переклад іншою мовою.

Стаття 36.

Мова маркування товарів

1)
Маркування товарів,  етикетки  на  товарах,  інструкції  щодо
користування  товарами, виробленими в Українській РСР, виконуються українською мовою.

2) Маркування  товарів  для  вивозу  за  межі  Української   РСР
здійснюється українською або російською мовою.

3) Назви у  знаках  для товарів і послуг подаються українськими
заявниками українською мовою,  якщо товари реалізуються, а послуги надаються виключно на території України.
(Частина третя статті 36 в редакції Закону N 75/95-ВР від 28.02.95)

CHAPITRE IV - LANGUE DE L'INFORMATION
ET DES COMMUNICATIONS

Article 33

Langue des médias

1)
Dans la RSS d'Ukraine, l'ukrainien est la langue des médias officiels.

2) Les langues des autres nationalités peuvent aussi être employées dans les médias officiels.

Article 34

Langue de travail des postes et télégraphes

1)
Les messages postaux et télégraphiques des citoyens, de l'État, du Parti, des organismes publics, des entreprises, des institutions et des organisations sont acceptés en ukrainien ou en russe pour l'envoi postal dans la République.

2) Les bureaux de poste et de télégraphe sont approvisionnés avec des enveloppes, cartes postales, en-têtes, etc., portant des inscriptions en ukrainien et en russe. 

Article 35

Langue des annonces et avis

Les textes des annonces officielles, des avis, des pancartes, des affiches, de la publicité, etc., sont rédigés en ukrainien. La traduction du texte dans une autre langue peut être placée à côté du texte en ukrainien.

Article 36

Langue de l'étiquetage

1)
Les étiquettes sur les marchandises et les produits, ainsi que les modes d'emploi pour les produits fabriqués dans la RSS d'Ukraine sont en ukrainien.

2) Les marchandises destinées à l'exportation de la RSS d'Ukraine sont identifiées en ukrainien et en russe. 

3) Les raisons sociales des commerces et les marques de service sont soumis par des demandeurs ukrainiens en langue ukrainienne dans la mesure où les marchandises sont vendues et les services rendus seulement sur le territoire de l'Ukraine.
(Paragraphe 3 de l'article 36 est modifié selon la formulation de la loi n° 75/95-VR du 28 février 1995).

 V. МОВА НАЗВ

Стаття 37.

Мова назв державних, партійних і громадських органів і організацій

Офіційні назви  державних,  партійних,  громадських  органів,
підприємств,   установ   і  організацій  утворюються  і  подаються
українською мовою. З правого боку  (або  внизу)  ці  назви  можуть
подаватися в перекладі іншою мовою.

Стаття 38.

Мова топонімів і картографічних видань

1) В  Українській   РСР   топоніми  (назви  населених  пунктів,
адміністративно-територіальних одиниць, вулиць, майданів, річок  і
т.ін.)  утворюються і подаються українською мовою. Топоніми можуть передаватись також національною мовою більшості населення тієї  чи іншої місцевості.

2) Відтворення  українських топонімів іншими мовами здійснюється
у транскрипції.

3) Топоніми з-поза меж  Української  РСР  подаються  українською
мовою у транскрипції з мови оригіналу.

4) Картографічні видання, призначені для використання в Українській РСР, готуються і публікуються українською мовою.

Стаття 39.

Мова власних імен

Громадяни Української  РСР  користуються  правом  іменуватись
згідно  з  національними  традиціями.  Їхні  імена  передаються  з
національної мови українською мовою у транскрипції.

CHAPITRE V - LANGUE DES TOPONYMES

Article 37

Langue des dénominations de l'État, du Parti et des organismes nationaux

Les dénominations officielles de l'État, du Parti, des organismes publics, entreprises, établissements et organisations sont établies et présentées en ukrainien. Les noms traduits d'une autre langue peuvent être présentés à droite (ou en dessous).

Article 38

Langue des toponymes et des cartes

1)
Dans la RSS d'Ukraine, les toponymes (noms des régions habitées, des unités administratives et territoriales, des rues, des places, des rivières, etc.) sont désignés et présentés en ukrainien. Les toponymes peuvent également être présentés dans la langue nationale de la majorité de la population d'une région donnée.

2) Les toponymes ukrainiens sont reproduits en d'autres langues en traduction. 

3) Les toponymes à l'extérieur des frontières de la RSS d'Ukraine sont présentés en ukrainien à partir de la traduction de la langue d'origine.

4) Les cartes désignées pour l'usage dans la RSS d'Ukraine sont préparées et publiées en ukrainien. 

Article 39

Langue des patronymes

Les citoyens de la RSS d'Ukraine ont le droit d'être désignés selon leurs traditions nationales. Leurs noms sont reproduits en ukrainien à partir de la transcription de leur langue nationale.


 

VI. СПРИЯННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМУ РОЗВИТКОВІ УКРАЇНЦІВ, ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Стаття 40.

Сприяння національно-культурному розвиткові українців, які проживають   за межами Української РСР

1) На основі угод з іншими союзними республіками Українська  РСР сприяє національно-культурному розвиткові   українців, які
проживають в цих республіках.

2) Українська РСР подає  згідно з нормами  міжнародного  права
всебічну  допомогу, за  їх  бажанням, освітнім  школам, науковим
установам, національно-культурним товариствам   українців,
громадянам українського походження, які  проживають  в  зарубіжних країнах,  у  вивченні  української  мови  та  проведенні  наукових досліджень з українознавства, сприяє навчанню    громадян українського походження в навчальних закладах Української РСР.

В.ШЕВЧЕНКО

Голова   Президії ВР Української РСР

М.ХОМЕНКО

Секретар Президії ВР Української РСР                   

м.Київ, 28 жовтня 1989 року
N 8312-11

VI. SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT NATIONAL ET CULTUREL DES UKRAINIENS RÉSIDANT À L'EXTÉRIEUR DE LA RSS D'UKRAINE

Article 40

Soutien au développement national et culturel des Ukrainiens résidant à l'extérieur de la RSS d'Ukraine

1)
Sur la base des accords conclus avec d'autres républiques de l'Union, la RSS d'Ukraine soutient le développement national et culturel des Ukrainiens résidant dans ces républiques.

2) Selon les normes juridiques internationales, la RSS d'Ukraine fournit, sur demande, une pleine assistance aux écoles, aux établissements scientifiques, aux collectivités nationales de culture ukrainienne et à celles d'origine ukrainienne résidant dans des pays étrangers, en rapport avec l'étude de la langue ukrainienne et la recherche scientifique dans le domaine des études ukrainiennes, et l'État soutient l'éducation des citoyens d'origine ukrainienne dans les établissements d'enseignement de la RSS d'Ukraine. 

V. SHEVCHENKO,

Le président du Présidium du Conseil suprême (Parlement) de la RSS d'Ukraine

M. KHOMENKO,

Le secrétaire du Présidium du Conseil suprême (Parlement) de la RSS d'Ukraine

Ville de Kiev, le 28 octobre 1989
No 8312-11

Dernière mise à jour: 15 sept. 2022
     

Page précédente

Ukraine

Accueil: aménagement linguistique dans le monde