République d'Ukraine

Ukraine

Loi sur les minorités nationales
(abrogée)

(1992)

La présente version française de la Loi sur les minorités nationales n'a qu'une valeur informative, car elle résulte d'une traduction de l'ukrainien. Cette loi de 1992 a été modifié, ou plutôt remplacée, en 2012-2013 par la Loi sur les modifications de la Loi sur les minorités nationales. Traduction : Jacques Leclerc.

 ЗАКОН У КРАЇНИ
Про національні меншини в Україні

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 36, ст.529)

(Вводиться в дію Постановою ВР N 2495-XII (2495-12) від 25.06.92, ВВР, 1992, N 36, ст.530)

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218 N 5461-VI ( 5461-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N 5, ст.62 }

Верховна Рада України виходячи із життєвих інтересів української нації та всіх національностей в справі розбудови незалежної демократичної держави, визнаючи нерозривність прав людини і прав національностей, прагнучи реалізувати Декларацію прав національностей України ( 1771-12 ), дотримуючись міжнародних зобов'язань щодо національних меншин, приймає цей Закон з метою гарантування національним меншинам права на вільний розвиток.

Стаття 1.

1) Україна гарантує  громадянам  республіки  незалежно від  їх  національного  походження  рівні  політичні, соціальні, економічні  та  культурні  права  і  свободи,  підтримує  розвиток національної самосвідомості й самовиявлення.

2) Усі громадяни України користуються захистом держави на рівних підставах.

3) При забезпеченні прав  осіб,  які  належать  до  національних
меншин, держава виходить з того, що вони  є  невід'ємною  частиною загальновизнаних прав людини.

Стаття 2.

Громадяни України всіх національностей зобов'язані
дотримувати Конституції та  законів  України,
оберігати її державний  суверенітет  і територіальну цілісність,
поважати мови, культури, традиції, звичаї, релігійну самобутність
українського народу та всіх національних меншин.

Стаття 3.

До  національних  меншин  належать  групи  громадян України, які не є українцями за національністю, виявляють  почуття національного самоусвідомлення та спільності між собою.

Стаття 4. 

Відносини,  які  виникають  з  приводу  реалізації громадянами України прав і свобод, пов'язаних з їх  належністю до національних меншин, регулюються  Конституцією України (254к/96-ВР), цим  Законом, прийнятими на їх підставі іншими законодавчими актами, а також міжнародними договорами України.

Стаття 5. 

1) Забезпечення  формування  та реалізацію державної політики  у  сфері  міжнаціональних  відносин  та  захисту  прав національних  меншин  України  здійснюють центральні органи  виконавчої влади, визначені Президентом України.

2) У  разі  необхідності місцеві ради можуть створювати постійні
комісії  з питань  міжнаціональних  відносин,  місцеві  державні
адміністрації - відповідний структурний підрозділ.

Стаття 6.

1) Держава гарантує всім національним  меншинам  права
на національно-культурну автономію: користування і навчання рідною  мовою чи вивчення рідної мови в державних навчальних закладах  або  через  національні  культурні  товариства, розвиток  національних культурних традицій, використання  національної  символіки, відзначення національних свят, сповідування  своєї релігії, задоволення  потреб у літературі, мистецтві, засобах  масової інформації, створення національних культурних і навчальних закладів та будь-яку іншу діяльність, що  не суперечить чинному законодавству.

2) Пам'ятки історії і культури національних меншин на  території
України охороняються законом.

Стаття 7.

Держава вживає заходів для підготовки педагогічних,
культурно-просвітницьких та інших національних кадрів через мережу  навчальних закладів. Державні органи на основі  міждержавних  угод  сприяють національним меншинам у підготовці спеціалістів  в  інших країнах.

Стаття 8. 

Мова роботи, діловодства і документації місцевих органів державної влади і місцевого самоврядування визначається статтею 11 Закону України "Про засади державної мовної політики" (5029-17).

Стаття 9.

Громадяни України,  які  належать  до  національних меншин,  мають  право відповідно  обиратися  або  призначатися  на рівних  засадах  на  будь-які  посади  до  органів  законодавчої, виконавчої,  судової  влади, місцевого самоврядування, в армії, на підприємствах, в установах і організаціях.

Стаття 10.

Держава гарантує національним  меншинам  право  на збереження  життєвого середовища у місцях їх історичного й сучасного розселення. Питання про повернення на територію України представників  депортованих  народів   вирішуються відповідними законодавчими актами та договорами України з іншими державами.

Стаття 11.

1) Громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність.

2) Примушення громадян у будь-якій формі до відмови  від  своєї національності не допускається.

Стаття 12.

1) Кожний громадянин України має право на національні прізвище, ім'я та по батькові.

2) Громадяни мають право у  встановленому  порядку  відновлювати  свої національні прізвище, ім'я та по батькові.

3) Громадяни, в національній традиції яких немає звичаю зафіксовувати "по батькові", мають право записувати в паспорті
лише ім'я та прізвище, а у свідоцтві про народження - ім'я  батька
і матері.

Стаття 13.

1) Громадяни, які належать  до  національних  меншин,
вільні у виборі обсягу і форм здійснення  прав,  що  надаються  їм чинним законодавством, і реалізують їх  особисто,  а  також  через  відповідні державні органи та створювані громадські об'єднання.

2) Участь або неучасть громадянина  України,  який  належить  до
національної  меншини,  у  громадському  об'єднанні   національної меншини не може служити підставою для обмеження його прав.

Стаття 14.

Державні органи сприяють  діяльності  національних громадських  об'єднань, які діють відповідно до чинного законодавства.

Стаття 15.

Громадяни, які належать  до  національних  меншин, національні громадські об'єднання мають право  у  встановленому в Україні порядку вільно  встановлювати і підтримувати зв'язки з особами своєї національності та їх  громадськими  об'єднаннями за межами  України,  одержувати  від  них  допомогу  для  задоволення мовних, культурних, духовних потреб,  брати участь у діяльності міжнародних неурядових організацій.

Стаття  16. 

У державному бюджеті України передбачаються спеціальні асигнування для розвитку національних меншин.

Стаття  17. 

Україна сприяє розвиткові  міжнародного співробітництва  у  забезпеченні й захисті прав та інтересів національних  меншин,  зокрема шляхом укладання й реалізації багатосторонніх і двосторонніх договорів у цій сфері.

Стаття 18.

Будь-яке пряме чи непряме обмеження прав і свобод громадян  за  національною ознакою забороняється й карається законом.

Стаття 19.

Якщо  міжнародним  договором  України  встановлено інші  положення ніж ті, які містяться в законодавстві України про національні меншини, то застосовуються  положення міжнародного договору.
 
Президент України                                      
Л.КРАВЧУК

м. Київ, 25 червня 1992 року
N 2494-XII

Loi de l'Ukraine
sur les minorités nationales en Ukraine

(Journal de la Verkhovna Rada d'Ukraine (BVR), 1992, n° 36, st. 529)
 
(En vigueur de la résolution de la VR d'Ukraine n° 2495 - XII (2495-12), 25/06/92, BD, 1992, n° 36, st. 530)

Modifiée par les lois n° 5029-VI (5029-17), 03.07.2012, BD, 2013, n° 23, st. 218 5461-VI (5461-17) 16.10.2012, BD, 2014, n°
5, article 62]

Le Rada suprême de l'Ukraine, poursuivant les intérêts essentiels de la nation ukrainienne et de toutes les nationalités dans la construction d'un État démocratique indépendant et reconnaissant l'inviolabilité des droits de l'Homme et de ceux des nationalités, qui visent à mettre en pratique la Déclaration des droits des nationalités de l'Ukraine, tout en respectant ses obligations internationales concernant les minorités nationales, adopte la présente loi garantissant le droit au libre développement des minorités nationales.

Article 1er

1) L’État garantit à tous les citoyens de la République, sans distinction d’origine nationale, les mêmes libertés et droits politiques, sociaux, économiques et culturels; et reconnaît leur sentiment d’identité et leurs aspirations nationales.

2) Tous les citoyens de l'Ukraine bénéficient de la protection de l'État sur un pied d'égalité.

3) Dans l'application des droits individuels appartenant aux minorités nationales, l'État admet comme fondement que ces droits font partie intégrante des droits de l'homme universellement reconnus.

Article 2

Les citoyens de l'Ukraine, quelle que soit leur nationalité, doivent respecter la Constitution et les lois de l'Ukraine, protéger la souveraineté de l'État et son intégrité territoriale, et respecter les langues, les cultures, les traditions, les coutumes et l'identité religieuse du peuple ukrainien et de toutes les minorités nationales.

Article 3

Constituent des minorités nationales ceux qui appartiennent à des groupes de citoyens de l'Ukraine, qui ne sont pas de nationalité ukrainienne, mais manifestent un sentiment de communauté et d'appartenance nationale.

Article 4

Les relations, qui découlent de l'application par les citoyens Ukrainiens de leurs droits et libertés liés à leur appartenance à une minorité nationale, sont réglementées en vertu de la Constitution de l'Ukr aine, ainsi que de la présente loi et d'autres règlements adoptés sur la base de ces derniers, aussi bien que les traités internationaux relatifs à l'Ukraine.

Article 5

1) L'organisme central du pouvoir exécutif de l'État, dont le président de l'Ukraine, assure le développement et la mise en œuvre de la politique de l'État dans la sphère des relations interethniques et la protection des droits des minorités nationales de l'Ukraine.

2) Le cas échéant, un Conseil municipal peut créer une commission permanente sur les relations interethniques auprès des collectivités locales.

Article 6

1) L'État garantit à toutes les minorités nationales le droit à l'autonomie nationale et culturelle : l'usage et l'étude de leur langue maternelle ainsi que son usage et son étude dans des établissements d'enseignement publics ou par l'intermédiaire de sociétés culturelles nationales; le développement des traditions culturelles, l'usage de symboles nationaux, la célébration de leurs fêtes nationales, l'exercice de leur religion, la réalisation de leurs besoins en littérature, les arts, les médias, la création d'institutions culturelles et scolaires et tout autre activité qui n'entre pas en conflit avec la présente loi.

2) L'héritage historique et culturel des nationalités sur le territoire de l'Ukraine est protégé conformément à la loi.

Article 7

L'État favorise la formation du personnel pédagogique et culturel, ainsi que tout autre personnel membre des minorités, par un certain nombre d'établissements d'enseignement. L’administration publique soutient la formation dans d’autres pays, sur la base d’accords bilatéraux, des personnels d’enseignement spécialisé pour les minorités nationales.

Article 8

La langue principale de travail, les dossiers et les documents des autorités publiques et des collectivités locales sont déterminés par l'article 11 de la Loi ukrainienne sur la politique linguistique de l'État (5029-17). dans la langue officielle

Article 9

Les citoyens de l'Ukraine qui appartiennent à une minorité nationale ont le droit d'être élus ou désignés sur un pied d'égalité à n'importe quelle fonction dans les organismes législatif, exécutif, judiciaire, les administrations locales, les forces armées, les entreprises, institutions et organisations.

Article 10

L'État garantit aux minorités nationales le droit de préserver vivant leur milieu dans les lieux historiques ou présents de résidence. Les problèmes du retour des citoyens appartenant à des nations expulsées dans le territoire de l'Ukraine doivent être résolus en conformité aux lois appropriées et aux traités entre l'Ukraine et d'autres États.

Article 11

1) Les citoyens de l’Ukraine ont le droit de choisir ou de reprendre librement leur nationalité.

2) Toute contrainte visant à obliger un citoyen à renoncer à sa nationalité est interdite.

Article 12

1) Tout citoyen ukrainien a le droit à un nom de famille national, ainsi qu'à un second prénom

2) Les citoyens ont le droit de rétablir leur nom patronymique et leur prénom.

3) Les citoyens qui, par leurs coutumes, n'ont pas de patronyme ont le droit d'écrire sur leur passeport seulement leur prénom et leur nom ainsi que les noms de leur mère et de leur père sur leur certificat de naissance.

Article 13

1) Les citoyens appartenant à des minorités nationales sont libres de déterminer eux-mêmes la portée et la forme que peut prendre l’usage des droits qui leur sont reconnus par la législation en vigueur, tant individuellement que dans le cadre des organismes publics concernés ou par la création d’associations.

2) L'adhésion ou la non-adhésion d'un citoyen ukrainien appartenant à une minorité nationale, en association publique  à une minorité nationale, ne doit pas constituer une raison pour le priver de ses droits.

Article 14

Les pouvoirs publics doivent promouvoir les activités des associations nationales qui sont conformes à la législation en vigueur. 

Article 15

Les citoyens, qui appartiennent aux minorités nationales et à des associations nationales publiques, ont le droit, selon les règlements fixés en Ukraine, de s'associer librement et de tenir des rapports avec les personnes de leur nationalité et leurs associations publiques à l'étranger, recevoir de l'aide de leur part pour satisfaire leurs besoins linguistiques, culturels et spirituels et participer aux activités des organisations internationales non gouvernementales.

Article 16

Le budget de l'État ukrainien prévoit des activités spéciales pour le développement des minorités nationales.

Article 17

L'Ukraine promeut le développement de la coopération internationale en fournissant et en protégeant les droits et les intérêts des minorités nationales, également au moyen de la préparation et de la mise en œuvre d'accords multilatéraux et bilatéraux dans ce domaine.

Article 18

Toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens sur la base d'une nationalité est interdite et punie par la loi.

Article 19

Si un traité international de l'Ukraine ne correspond pas aux règlements établis selon la Loi sur les minorités nationales, les règlements de l'accord international prévaudront.

Lew président de l'Ukraine
L. KRAVCHUK

Kiev, le 25 juin 1992
N° 2494-XII

Dernière mise à jour: 04 mai 2023
     

Page précédente

Ukraine

Accueil: aménagement linguistique dans le monde