Province autonome de Voïvodine

Voïvodine

Statut de la province autonome de 2009

Статут Аутономне Покрајине Војводине

(Dispositions linguistiques)

Abrogé

 

Le Statut d'autonomie de la province de Voïvodine a été adopté en décembre 2009 par le Parlement serbe et l'assemblée provinciale de la Voïvodine. Le Statut a été adopté et promulgué en serbe, mais il existe des versions en croate (STATUT AUTONOMME POKKRAJINE VOJVODINE), en hongrois (VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY STATÚTUMÁT), en slovaque (ŠTATÚT AUTONÓMNEJ POKRAJINY VOJVODINY), en roumain (STATUTUL PROVINCIEI AUTONOME VOIVODINA), en ruthène (СТAТУТ AВТОНОМНEЙ ПОКРAЇНИ ВОЙВОДИНИ), ainsi qu'une version non officielle en anglais (STATUTE OF THE AUTONOMOUS PROVINCE OF VOJVODINA). La traduction française a été faite à partir de la version serbe (ci-dessous). Les articles 40.3 et 40.4 sont identiques. Le nouveau statut est celui de 2014.


 

Статут Аутономне Покрајине Војводине

("Сл. лист АП Војводине", бр. 17/09)

I. OCHOBHE ОДРЕДБЕ

Аутономнa Покрајинa Војводинa

Члан 1

1. Војводина је аутономна покрајина грађанки и грађана (у даљем тексту: грађани) који у њој живе, у саставу Републике Србије.

2. Војводина је регија у којој се традиционално негују вишекултуралност, вишеконфесионалност и други европски принципи и вредности.

3. АП Војводина је неодвојиви део Републике Србије.

Члан 6.

Национална равноправност

У АП Војводини, Срби, Мађари, Словаци, Хрвати, Црногорци, Румуни, Роми, Буњевци, Русини и Македонци, као и друге, бројчано мање националне заједнице које у њој живе, равноправни су у остваривању својих права.

Члан 7.

Мултикултурализам и интеркултурализам

1. Вишeјeзичнoст, мултикултурализам и мултиконфесионализам представљају општу вредност од посебног значaјa зa АП Војводину.

2. Дужност је свих покрајинских органа и организација да, у оквиру својих права и дужности, подстичу и помажу очување и развијање вишејезичности и културне баштине нациoналних заједница које традиционално живе у АП Војводини, као и да посебним мерама и активностима помажу међусобно уважавање и упознавање различитих језика, култура и вероисповести у АП Војводини.

Члан 25.

Аутономија националних заједница

1. Припадници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, путем изабраних националних савета остварују облик аутономије, оснивају установе, самостално одлучују или учествују у одлучивању у питањима из области образовања, културе, употребе језика и информисања.

2. АП Војводина у оквиру својих права и дужности поверава вршење појединих послова националним саветима или их укључује у одлучивање о питањима из става 1. овог члана и обезбеђује средства за вршење тих послова.

Члан 26.

Службени језици и писма

1. У органима и организацијама АП Војводине у службеној употреби су српски језик и ћириличко писмо, мађарски, словачки, хрватски, румунски и русински језик и њихова писма, у складу са законом и покрајинском скупштинском одлуком.

2. Примена латиничког писма српског језика у органима и организацијама АП Војводине уредиће се покрајинском скупштинском одлуком у складу са законом.

3. Право на службену употребу језика националних заједница, који нису наведени у ставу 1. овог члана, остварује се у складу с ратификованим међународним уговорима, законом и покрајинском скупштинском одлуком.

III. НАДЛЕЖНОСТИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 27.

АП Војводина путем својих органа:

[...]

- уређује избор, организацију и рад органа и организација чији је она оснивач, као и службену употребу језика и писама у њима;

[...]

Члан 29.

АП Војводина је надлежна за вршење следећих послова:

[...]

9. Просвета, спорт и култура

- уређује средње образовање у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области средњег образовања;

- уређује образовање одраслих у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области образовања одраслих;

- уређује ученички и студентски стандард у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја и обезбеђује јавни интерес у области ученичког и студентског стандарда;

- уређује питања од покрајинског значаја у предшколском, основном и високом образовању у складу са Уставом, потврђеним међународним уговорима и законом који одређује питања од покрајинског значаја;

- обезбеђује остваривање права на образовање на матерњем језику припадницима националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине на свим нивоима образовања;

- оснива установе образовања с циљем обезбеђивања јавног интереса у области образовања, осим у предшколском образовању;

[...]

12. Јавно информисање на покрајинском нивоу

[...

- обезбеђује рад јавних гласила од покрајинског значаја на језицима националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине;

[...]

14. Надлежности у другим областима

- стара се о остваривању људских права и права националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, те утврђује додатна права у складу са законом;

- ближе уређује службену употребу језика и писама националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, у складу са законом,

Члан 40.

1.
У Скупштини се установљава Савет националних заједница.

2.
Савет националних заједница представља посебно тело Скупштине које има 30 чланова.

3.
Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашњавају као припадници националне заједнице која чини бројчану већину у укупном становништву АП Војводине.

[4. Половина чланова савета бира се из реда посланика који се изјашњавају као припадници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине.

5.
Број чланова савета из реда посланика који се изјашњавају као припадници националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, утврђује се сразмерно укупном броју посланика у саставу Скупштине, који се изјашњавају као припадници те националне заједнице.

6.
Уколико у саставу Скупштине АП Војводине нема припадника неке националне заједнице, при доношењу одлуке обавезно се прибавља мишљење националног савета националне мањине, уколико он има седиште на територији АП Војводине.

7.
При решавању питања из надлежности Скупштине, која су посредно или непосредно у вези са остваривањем права националних заједница које чине бројчану мањину у укупном становништву АП Војводине, а нарочито у области културе, образовања, јавног информисања и службене употребе језика и писама, обавезно се прибавља мишљење Савета националних заједница

8.
Савет националних заједница одлуке доноси већином од укупног броја чланова.

9.
Начин рада и избора Савета националних заједница уређује се покрајинском скупштинском одлуком и пословником Скупштине.

Члан 65.

Објављивање

1. Статут, покрајинске скупштинске одлуке и општи акти Скупштине, као и покрајинске уредбе и одлуке Покрајинске владе, објављују се у „Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”.

2. Акти Покрајинске владе, изузев аката из става 1. овог члана, акти покрајинских органа управе и организација објављују се када је то тим актима предвиђено.

3. Акти из ст. 1. и 2. овог члана објављују се на свим језицима који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. У случају неусаглашености, меродаван је текст објављен на српском језику.

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

1. За спровођење Статута донеће се покрајинска скупштинска одлука.

2. Покрајинску скупштинску одлуку о спровођењу Статута доноси Скупштина двотрећинском већином гласова од укупног броја посланика.

Члан 70.

Ступање на снагу

Овај Статут ступа на снагу након доношења одлуке о проглашењу у Скупштини и објављивања у "Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине".

STATUT DE LA PROVINCE AUTONOME DE LA VOÏVODINE

(Journal officiel de la province autonome de Voïvodine, no 17/09)

I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Province autonome de Voïvodine

1. La Voïvodine est une province autonome dont ses citoyens, hommes et femmes (ci-après: les citoyens), vivent sur son territoire et constituent une partie intégrante de la république de Serbie.

2. La Voïvodine est une région où la multiculturalisme, le multiconfessionnalisme, ainsi que d'autres valeurs et principes européens ont toujours été favorisés.

3. La province autonome de Voïvodine est une partie inséparable de la république de Serbie.

Article 6

Égalité nationale

Dans la province autonome de Voïvodine, les Serbes, les Hongrois, les Slovaques, les Croates, les Monténégrins, les Roumains, les Roms, les Bunjevci, les Ruthènes et les Macédoniens, ainsi que d'autres communautés nationales numériquement moins importantes vivant sur son territoire, doivent être égaux dans l'exercice de leurs droits.

Article 7

Мulticulturalisme et interculturalisme

1. Le multilinguisme, le multiculturalisme et le multiconfessionnalisme représentent une valeur universelle d'un intérêt particulier dans la province autonome de Voïvodine.

2. Il est une obligation pour tous les organismes provinciaux et les entités, dans le cadre de leurs droits et de leurs devoirs, de favoriser et de faciliter la protection et le développement du multilinguisme et du patrimoine culturel des communautés nationales qui vivent traditionnellement dans la province autonome de Voïvodine, ainsi que de soutenir le respect mutuel et la familiarisation avec les différentes langues, cultures et religions dans la province autonome de Voïvodine.

Article 25

Autonomie des communautés nationales

1. Grâce à leurs conseils nationaux élus, les membres appartenant aux communautés nationales constituant une minorité numérique dans la population totale de la province autonome de Voïvodine doivent exercer la forme d'autonomie, créer des institutions, décider ou participer indépendamment à la prise de décisions sur les questions dans le domaine de l'éducation, de la culture, de l'emploi des langues et de l'information.

2. Dans le cadre de ses droits et devoirs, la Province autonome de Voïvodine doit déléguer l'exécution de tâches particulières à des conseils nationaux ou les impliquer dans le processus décisionnel sur les questions visées au paragraphe 1 du présent article, et prévoir des mesures pour l'exécution de ces tâches.

Article 26

Langues et alphabets officiels

1. Dans les organismes et entités de la province autonome de Voïvodine, la langue serbe et l'alphabet cyrillique sont d'usage officiel, ainsi que le hongrois, le slovaque, le croate, le roumain, le ruthène et leurs alphabets, conformément à la loi et au décret de l'Assemblée provinciale.

2. L'emploi de l'alphabet latin et de la langue serbe dans les instances et les organismes de la province autonome de Voïvodine est régi par le décret de l'Assemblée provinciale et en conformité avec la législation.

3. Le droit à l'emploi officiel des langues des communautés nationales, qui n'ont pas été précisées au paragraphe 1 du présent article, doit être exercé en conformité avec les traités internationaux ratifiés, la législation et le décret de l'Assemblée provinciale.

III - COMPÉTENCES DE LA PROVINCE AUTONOME DE VOÏVODINE

Article 27

Par ses organismes, la province autonome de Voïvodine doit:

[...]

- réglementer les élections, l'organisation et le travail des entités et des organismes qu'elle crée, ainsi que l'emploi officiel de leurs langues et de leurs alphabets;

[...]

Article 29

La province autonome de Voïvodine est compétente pour exercer les fonctions suivantes:

[...]

9. En éducation, en loisir et en sport:

- réglementer l'enseignement secondaire, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et à la législation énonçant les questions pertinentes pour la province, et veiller à l'intérêt public dans le domaine de l'enseignement secondaire;

- réglementer l'éducation des adultes en conformité avec la Constitution, les traités internationaux ratifiés et la législation énonçant les questions pertinentes pour la province, et veiller à l'intérêt public dans le domaine de l'éducation des adultes;

- réglementer les élèves et les étudiants réguliers en accord avec la Constitution, les traités internationaux ratifiés et la législation énonçant les questions pertinentes pour la province, et veiller à l'intérêt public dans le domaine des élèves et des étudiants réguliers;

- réglementer les questions pertinentes pour la province dans le domaine de l'éducation préscolaire, primaire et supérieure, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et à la législation énonçant les questions pertinentes pour la province;

- assurer l'exercice du droit à l'éducation dans la langue maternelle des membres appartenant aux communautés nationales constituant des minorités dans la population totale de la province autonome de Voïvodine à tous les niveaux de l'éducation;

- créer des institutions d'enseignement visant à assurer l'intérêt public dans le domaine de l'éducation, à l'exception de l'éducation préscolaire;

[...]

-  réglementer les questions pertinentes pour la province dans le domaine de la culture, conformément à la Constitution, aux traités internationaux ratifiés et à la législation énonçant les questions pertinentes pour la province;

- réglementer et garantir l'intérêt public dans le domaine de la culture des communautés nationales qui constituent des minorités dans la population totale de la province autonome de Voïvodine, en conformité avec la Constitution, les traités internationaux ratifiés et la législation énonçant les questions pertinentes pour la province;

[...]

Dans l'information publique au niveau provincial

[...]

- fournir pour le travail des médias relevant de la province les informations dans les langues des communautés nationales constituant une minorité numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine;

[...]

14. Compétences dans d'autres domaines

- veiller à l'exercice des droits de l'homme et des droits des communautés nationales constituant une minorité numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine et prévoir des droits supplémentaires, en conformité avec la loi;

-  réglementer plus spécifiquement l'emploi officiel des langues et des alphabets des minorités nationales constituant une minorité numérique ai sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine, en conformité avec la loi;

Article 40

Conseil des communautés nationales

1. L'Assemblée institue le Conseil des communautés nationales.

2. Le Conseil des communautés nationales représente une entité distincte de l'Assemblée et compte 30 membres.

3. La moitié des membres du conseil sont élus parmi les députés qui s'identifient comme appartenant à des communautés nationales constituant une minorités numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine.

[4. La moitié des membres du conseil sont élus parmi les députés qui s'identifient comme appartenant à des communautés nationales constituant une minorités numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine.]

5. Le nombre des membres du conseil parmi les députés, qui s'identifient comme appartenant à des communautés nationales constituant une minorité numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine, est déterminé proportionnellement d'après le nombre total des députés dans la composition de l'Assemblée, lesquels sont désignés comme appartenant à cette communauté nationale.

6. Si, dans la composition de l'Assemblée, il n'y aucun représentant de certaines communautés nationales, il est obligatoire, dans le processus de prise de décision, d'obtenir l'avis du Conseil national de la minorité concernée, si elle réside sur le territoire de la province autonome de Voïvodine.

7. Lorsque la résolution des problèmes relevant de la compétence de l'Assemblée, en relation directe ou indirecte avec l'exercice des droits des communautés nationales constituant une minorité numérique au sein de la population totale de la province autonome de Voïvodine, en particulier dans le domaine de la culture, de l'éducation, des médias et de l'emploi officiel des langues et des alphabets, il est obligatoire d'obtenir l'avis du Conseil des communautés nationales.

8. Le Conseil des communautés nationales prend ses décisions à la majorité des voix du total de ses membres.

9. Les modalités et l'élection du Conseil des communautés nationales doivent être réglementées par une ordonnance de l'Assemblée provinciale et les Règles de procédure internes de l'Assemblée.

Article 65

Publication

1. Le Statut, les décrets et actes généraux de l'Assemblée générale, ainsi que les décrets et arrêtés du gouvernement provincial, doivent être publiés dans le Journal officiel de la province autonome de Voïvodine.

2. Les actes du gouvernement provincial, à l'exception des actes visés au paragraphe 1 du présent article, les actes des autorités administratives et des organismes provinciaux doivent être publiés tels qu'il est précisé par ces lois.

3. Les actes visés par les paragraphes 2 et 3 du présent article doivent être publiés dans toutes les langues d'emploi officiel dans les travaux des entités de la province autonome de Voïvodine. En cas de divergence, le texte publié en serbe doit prévaloir.

VIII - DISPOSITIONS FINALES

Article 69

1. L'ordonnance de l'Assemblée provinciale sur la mise en œuvre du Statut doit être promulguée.

2. L'Assemblée doit promulguer l'ordonnance de l'Assemblée provinciale sur la mise en œuvre du Statut par un vote à la majorité des deux-tiers du nombre total des députés.

Article 70

Entrée en vigueur

Le présent Statut entre en vigueur le jour de la promulgation de l'ordonnance par son adoption à l'Assemblée. 

Page précédente

 

Voïvodine - Serbie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde