Îles Féroé 

Lois diverses à portée linguistique

1) Règlement du Parlement (1999)
2) Loi sur les affaires judiciaires des îles Féroé (2004)
3) Loi sur l'acquisition des autorités féroïennes des sujets et compétences (2005)
4) Loi n° 51 sur les écoles féroïennes (1979)

Remarque: ces lois ont été rédigées en danois et en féroïen; les traductions qui suivent sont faites à partir de la version danoise.

Lagtingets forretningsorden (1999)

Artikel 22

Lagtingets direktør eller de medarbejdere, han udpeger dertil, varetager disse opgaver:

1. fører lagtingets protokol under ansvar over for formanden, jfr. § 74,

2. rådgiver lagtingsformanden i alle juridiske og andre spørgsmål,

3. leder det daglige arbejde i lagtingets kontor og foretager ansættelse og afskedigelse af lagtingskontorets medarbejdere,

4. fungerer som sekretær for de færøske delegationer af lagtingsmedlemmer ved Nordisk Råd og Vestnorden Parlamentet,

5. fungerer som sekretær og juridisk rådgiver for lagtingsudvalgene,

6. drager omsorg for, at alle lagtingssager er juridisk og sproglig korrekte,

[...]

Règlement du Parlement (1999)

Article 22

Le directeur du Parlement ou ses employés qu'il désigne à cet effet doivent exécuter les tâches suivantes:

1. diriger le Protocole du Parlement sous la direction du président, conformément à l'article 74;

2. conseiller le président du Parlement pour toutes les questions juridiques et autres;

3. diriger le travail quotidien des employés du Parlement et procéder à la nomination et la révocation des membres du personnel administratif;

4. assurer le secrétariat des membres de la délégation des îles Féroé au Conseil nordique et au Conseil parlementaire nordique occidental;

5. agir comme secrétaire et conseiller juridique auprès des commissions parlementaires;

6. veiller à ce que tous les travaux parlementaires soient juridiquement et linguistiquement conformes;

[...]


 

Lov for Færøerne om rettens pleje

Lovbekendtgørelse nr. 148 af 09.03.2004

Artikel 17.

1) Fuldmægtige ved byretterne, Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten kan behandle sager, der hører under vedkommende ret, i det omfang rettens præsident bestemmer det.

2) Domstolsstyrelsen fastsætter regler for fuldmægtiges uddannelse ved byretterne, Sø- og Handelsretten og Tinglysningsretten. For Færøernes vedkommende skal reglerne tilsikre, at det nødvendige antal fuldmægtige uddannes i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur og tillige i færøsk sprog i skrift og tale.

Artikel 43.

2) Ved besættelse af stillinger som sorenskriver (dommer) ved retten på Færøerne skal der tillige lægges vægt på, at ansøgerne behersker det færøske sprog i skrift og tale og har indsigt i færøsk lovgivning, færøske samfundsforhold og færøsk kultur.

Artikel 69.

Til nævning eller domsmand kan med de af § 70 følgende undtagelser udtages enhver uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til folketinget, medmindre den pågældende fylder 70 år inden udløbet af det tidsrum, for hvilket grundlisten gælder, eller på grund af åndelig eller legemlig svaghed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske eller til det færøske sprog er ude af stand til at fyldestgøre en nævnings og domsmands pligter.

Artikel 149.

1) Hovedsproget i retten er færøsk, men dansk kan lige så vel anvendes som færøsk. Afhøring af personer, der ikke har tilstrækkeligt kendskab til det færøske eller det danske sprog, skal så vidt muligt ske ved hjælp af en translatør eller en af retten udnævnt tolk. Dog kan, bortset fra straffesager, hvori nævninger medvirker, tilkaldelse af tolk undlades, når ingen af parterne gør fordring herpå og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Hvis dommeren ikke har fornødent kendskab til det færøske sprog, foranlediger dommeren tilkaldt en kyndig person til at fungere som oversætter, når det måtte være fornødent.

2) Dokumenter, der er affattet på fremmede sprog, skal ledsages af en oversættelse, der, når retten eller modparten forlanger det, skal bekræftes af en translatør eller en af retten antaget oversætter. Oversættelsen kan dog frafaldes, når begge parter er enige derom og retten tiltror sig fornødent kendskab til det fremmede sprog. Har dommeren ikke fornødent kendskab til det færøske skriftsprog, foranlediger dommeren dokumenter affattet i det færøske sprog oversat. Såfremt oversættelsen ikke godkendes af parterne, skal den bekræftes af en af retten udmeldt kyndig person. I tilfælde af anke eller kære skal dokumenter affattet på det færøske sprog ledsages af en oversættelse foretaget af en dertil af retten beskikket person. Udgifterne ved de i dette stykke omhandlede oversættelser af færøske dokumenter og de i stk. 1, 4. pkt., omhandlede tilkaldelser af tolk afholdes af landskassen.

3) En statsborger i et andet nordisk land kan uanset reglerne i stk. 1 og 2 indlevere dokumenter, der er affattet på den pågældendes eget sprog. Retten foranlediger dog dokumenter oversat til færøsk, såfremt modparten forlanger det eller retten finder det nødvendigt. På begæring af en statsborger i et andet nordisk land skal retten foranledige dokumenter, der indleveres af modparten, oversat til det pågældende fremmede nordiske sprog.

Loi sur les affaires judiciaires des îles Féroé

Loi consolidée n° 148 du 09 mars 2004

Article 17

1) Les représentants des tribunaux de district, les tribunaux maritimes et commerciaux et la cour d'enregistrement foncier peuvent entendre des causes relevant de leur juridiction dans la mesure où le détermine le président de la cour.

2) L'administration de la cour fixe les règles pour les procurations dans les tribunaux de district, les tribunaux maritimes et commerciaux et la cour d'enregistrement foncier. Pour les îles Féroé, les règlements doivent garantir que soit formé le nombre nécessaire de greffiers selon le droit féroïen, la société féroïenne, la culture féroïenne ainsi que dans la langue féroïenne à l'oral et à l'écrit.

Article 43

2) Pour la nomination d'un poste de magistrat (juge) à la cour dans les îles Féroé, la préférence est également accordée aux candidats maîtrisant la langue féroïenne à l'oral et à l'écrit et connaissant le droit féroïen, la société féroïenne et la culture féroïenne.

Article 69

Le service de juré ou de jury est admissible, en vertu de l'article 70, en tenant compte des exceptions suivantes pour tout homme ou toute femme qui a droit de vote pour le Parlement national, sauf si une personne a atteint ses 70 ans avant l'expiration de la période pour laquelle s'applique la liste électorale, ou en raison d'un handicap physique ou mental, d'une connaissance insuffisante de la langue danoise ou féroïenne, ou est incapable de d'exercer les fonctions de juré et de s'acquitter de ses obligations.

Article 149

1) La langue principale au tribunal est des îles Féroé est le féroïen, mais le danois peut être aussi employé. L'interrogatoire des justiciables qui ne possèdent pas une connaissance suffisante de la langue féroïenne ou danoise doit se faire autant que possible par un traducteur ou un interprète désigné par la cour. Toutefois, à l'exception  de la procédure pénale dans laquelle les jurés sont impliqués, le recours à l'interprétariat peut être rejeté lorsqu'aucune des parties n'en fait la demande et que la cour estime qu'elle a une connaissance suffisante de la langue étrangère. Si le juge n'a pas une connaissance suffisante de la langue féroïenne, il peut appeler une personne assez compétente pour agir comme traducteur lorsque c'est approprié.

2) Lorsque des documents sont rédigés dans une langue étrangère, ils doivent être accompagnés d'une traduction si la cour ou la partie adverse en fait la demande; ils doivent être vérifiés par un traducteur ou un traducteur accrédité par la cour. La traduction peut être rejetée si les deux parties sont d'accord et si la cour estime qu'elle une connaissance suffisante de la langue étrangère. Si le juge n'a pas une connaissance suffisante de la langue féroïenne, il peut demander que les document écrits dans cette langue soient traduits. Si la traduction n'est pas approuvée par les parties, elle doit être vérifiée par une personne compétente. Dans le cas d'un pourvoi en appel, les documents rédigés en féroïen doivent être accompagnés d'une traduction faite par une personne autorisée désignée par la cour. Les coûts reliés à la traduction mentionnés dans le présent article aux paragraphes 1 à 4 pour des documents en féroïen traduits par un interprète doivent être assumés par les fonds publics.

3) Tout ressortissant d'un autre pays nordique peut, indépendamment des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, présenter des documents rédigés dans sa propre langue. La cour doit cependant traduire ces documents en féroïen si l'autre partie le demande ou si le tribunal le juge nécessaire. À la demande d'un ressortissant d'un autre pays nordique, la cour doit prendre les mesures nécessaires pour que les documents déposés par la partie adverse soient traduits dans les langues nordiques étrangères.

Lov om de færøske myndigheders
overtagelse af sager og sagsområder (2005)

Artickel 4.

Sager og sagsområder, der ikke er omfattet af loven

I lovforslagets § 1, stk. 2, er der opregnet en række sager og sagsområder, der ikke vil kunne omfattes af loven. I det følgende foretages en kort beskrivelse af disse sagsområder mv.

1) Statsforfatningen

[...]

Heller ikke spørgsmål om det danske sprog og dets anvendelse vil efter lovforslaget kunne overlades til de færøske myndigheder. Det bemærkes i den forbindelse, at borgerne må have mulighed for over alt i riget at anvende det danske sprog i offentlige forhold. Der kan også henvises til, at det af § 11, stk. 1, i hjemmestyreloven fra 1948 fremgår, at »færøsk anerkendes som hovedsproget, men dansk skal læres godt og omhyggeligt, og dansk kan lige så vel som færøsk anvendes i offentlige forhold.

[...]

Loi sur l'acquisition des autorités féroïennes
des sujets et compétences (2005)

Article 4

Sujets et compétences qui ne sont pas couverts par la loi

Dans le projet de loi le paragraphe 2 de l'article 1, il est énuméré un certain nombre de sujets et de compétences qui ne seront pas couverts par la loi. Voici une brève description de ces sujets:

1) La Constitution

[...]

Les sujets portant sur la langue danoise et son utilisation dans le projet de loi peuvent être laissé sous la juridiction des autorités féroïennes. Il convient de noter à cet égard que les citoyens doivent être en mesure partout dans le royaume d'utiliser la langue danoise à des fins officielles. Il peut aussi être mentionné au paragraphe 1 de l'article 11 dans la Loi sur l'autonomie de 1948 qui prévoit que «le féroïen est reconnu comme la langue principale,
 mais le danois doit être enseigné avec soin et prudence, alors que le danois et le féroïen peuvent aussi bien être employés dans les affaires officielles».

[...]


 

Lov nr. 51 af 14. februar 1979 for Færøerne om folkeskolen

Artikel 1.

Folkeskolen på Færøerne er den offentlige skole, der tilbyder undervisning efter denne lov og de bestemmelser, der fastsættes af Færøernes hjemmestyre i henhold til § 7.

Artikel 2.

1) Folkeskolen omfatter en grundskole af mindst 7 års varighed, der kan videreføres med klasser for de efterfølgende årgange.

2) Til børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte, gives der specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Disse opgaver kan varetages af særlige undervisningsinstitutioner.

3) En 1-årig børnehaveklasse kan oprettes.

4) Folkeskolen kan tilbyde eleverne undervisning i deres fritid.

Artikel 3.

1) Der er mindst 7 års undervisningspligt på Færøerne. Undervisningspligten indtræder ved skoleårets begyndelse i det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år, og ophører med skoleårets udgang, efter at barnet har modtaget regelmæssig undervisning i mindst 7 år. Undervisningspligten omfatter ethvert barn, der bor på Færøerne, eller som skal opholde sig på Færøerne i mindst 6 måneder.

2) Undervisningspligten medfører pligt til at deltage i folkeskolens undervisning eller i en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

3) Forældremyndighedens indehaver eller den, der faktisk sørger for barnet, har ansvaret for og skal sørge for, at det opfylder undervisningspligten.

Artikel 4.

1) Undervisningen i folkeskolen er vederlagsfri.

2) De nødvendige undervisningsmidler skal stilles vederlagsfrit til rådighed for eleverne. Dette gælder dog ikke instrumenter og udstyr, som anvendes ved undervisning i fritiden efter § 2, stk. 4, og som hjemtages af eleverne til eget brug.

Artikel 5.

Det påhviler den lokale skolemyndighed at sørge for undervisning i grundskolen og i klasser i tilslutning hertil, herunder specialundervisning, af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i den eller de kommuner, som skolemyndigheden omfatter, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen.

Artikel 6.

1) En lokal skolemyndighed kan efter overenskomst med andre lokale skolemyndigheder eller private skoler henvise elever til undervisning i skoler, der henhører under en anden lokal skolemyndighed, eller i private skoler. Overenskomster med private skoler skal godkendes af Færøernes landsstyre.

2) Henvisning til skoler under en anden lokal skolemyndighed kan normalt kun omfatte elever på 4. klassetrin og derover og elever, der skal undervises i specialklasser eller specialskoler, samt elever fra skolemyndighedens ydre distrikter, hvor der er nærmere til en skole, der henhører under en naboskolemyndighed.

3) Henvisning til private skoler kan kun ske med forældrenes samtykke.

Artikel 7.

Færøernes hjemmestyre fastsætter de nærmere regler om folkeskolen på Færøerne, herunder om folkeskolens formål og styrelse, om undervisningens indhold, omfang og tilrettelæggelse samt om undervisningspligtens opfyldelse.

Artikel 8.

1) Lovens ikrafttrædelsestidspunkt fastsættes af undervisningsministeren efter forhandling med Færøernes hjemmestyre.

2) Samtidig ophæves lov nr. 117 af 30. marts 1962 om folkeskolen på Færøerne. [...]

Loi n° 51 du 14 février 1979 sur les écoles féroïennes
(Abrogée)

Article 1er

L'école primaire dans les îles Féroé est une école publique qui offre une instruction en vertu de la présente loi et des règlements prévus par le gouvernement féroïen, conformément à l'article 7.

Article 2

1) L'école primaire comprend une école d'une durée minimale de sept ans, qui peut être poursuivie avec des classes pour les années ultérieures.

2) Les enfants dont le développement nécessite une attention ou un soutien particulier, il est prévu une formation donnée par un spécialiste ou une instruction particulière. Ces tâches peuvent être effectuées par des établissements d'enseignement spéciaux.

3) Une école maternelle d'un an peut être créée.

4) L'école offre des cours aux élèves pendant leur temps libre.

Article 3

1) Il y a un minimum de sept ans de scolarité obligatoire dans les îles Féroé. L'enseignement obligatoire au cours de l'année scolaire commence au début de l'année civile au cours de laquelle l'enfant atteint sept ans et se termine avec l'année scolaire commençant après que l'enfant ait reçu un enseignement régulier durant un minimum de sept ans. L'enseignement obligatoire concerne tout enfant vivant aux îles Féroé ou qui réside dans les îles Féroé durant au moins six mois.

2) Les exigences relatives aux études obligatoires impliquent l'obligation de participer à l'enseignement de l'école publique ou à un enseignement qui correspond à ce qui est généralement exigé à l'école primaire.

3) Le parent tuteur de l'enfant ou la personne qui en prend soin a la responsabilité et doit s'assurer qu'il satisfait aux obligations pédagogiques.

Article 4

1) L'enseignement dans les écoles publiques est gratuit.

2) Les ressources pédagogiques nécessaires doivent être mises gratuitement à la disposition des élèves. Toutefois, cela ne s'applique pas aux instruments ni aux équipements utilisés pour enseigner dans les temps libres, conformément au paragraphe de l'article 2, et ramenés à la maison par les élèves pour leur propre usage.

Article 5

Il appartient à l'autorité scolaire locale d'offrir un enseignement dans les écoles primaires ainsi que dans les classes connexes, y compris les enfants ayant besoin de soins particuliers, les enfants et les jeunes de moins de 18 ans qui vivent ou séjournent dans les municipalités, ou lorsque l'autorité scolaire les accepte, et si les parents veulent leurs enfants s'inscrivent à l'école primaire.

Article 6

1) Une autorité scolaire locale peut, en accord avec d'autres autorités scolaires locales et des écoles privées orienter des élèves pour recevoir un enseignement dans des écoles qui relèvent d'une autre autorité scolaire locale ou dans des écoles privées. Tout accords avec des écoles privées doivent être approuvés par le gouvernement des îles Féroé.

2) Un renvoi dans une autre école n'est possible généralement que pour les élèves de quatrième année et plus, et ceux-ci doivent recevoir leur enseignement dans des classes spéciales ou des écoles particulières, ainsi que des élèves des quartiers périphériques relevant de l'autorité scolaire, lesquelles sont plus proches d'une école régie par une administration scolaire voisine.

3) Tout renvoi dans des écoles privées ne peut être autorisé qu'avec le consentement des parents.

Article 7

Le gouvernement féroïen fixe des modalités d'application pour les écoles primaires publiques dans les îles Féroé, y compris les objectifs pédagogiques, la gestion, le contenu de l'enseignement, l'organisation scolaire ainsi que le respect de l'obligation scolaire.

Article 8

1) La date d'entrée en vigueur de la loi est déterminée par le ministre de l'Éducation après consultation auprès du gouvernement des îles Féroé.

2) En même temps est abrogée la loi n° 117 du 30 mars 1962 relative à l'école primaire publique aux îles Féroé. [...]

Page précédente

Les îles Féroé

Accueil: aménagement linguistique dans le monde