Baléares
Îles Baléares

Loi sur la normalisation linguistique (1986)
Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears

(Adoptée par le Parlement des îles Baléares le 29 d'avril 1986)
 

- Exposé des motifs
- Titre préliminaire
- Titre I : «De l'usage officiel»

- Titre II : «De l'enseignement»
- Titre III : «Des moyens de communication sociale»
- Titre IV : «De la fonction de normalisation des pouvoirs publics»
- Dispositions particulières

Texte traduit de la version officielle catalane (Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears; en espagnol: Ley 3/1986, de 19 de abril, de Normalización lingüística) par Jacques Leclerc. 

EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del rei i d'acord amb el que s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'autonomia, promulg la següent llei:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Les Illes Balears s'incorporen a l'àrea lingüística catalana amb la conquesta de Mallorca pel Rei Jaume I (1229), Eivissa i Formentera per l'arquebisbe de Tarragona, Guillem de Montgrí (1235), i Menorca pel Rei Alfons el Liberal (1287).

Des d'aleshores, el català és la llengua pròpia de les Illes Balears i ha estat sempre l'instrument amb què els illencs han fet les seves màximes aportacions a la cultura universal, i el vehicle que ha fet possible l'articulació del geni del nostre poble de manera que la seva empremta quedàs marcada de forma inesborrable en el llegat cultural dels pobles d'Occident.

Des del segle XIII, la llengua catalana, al costat del llatí per a certs usos, esdevé la llengua de la cancelleria i la de l'administració en general, així com de la predicació i d'altres ac-tivitats públiques i formals; i també és la llengua emprada pel poble com a eina d'intercomunicació social.

Al segle XVIII, els decrets de Nova Planta anul·len els òrgans d'autogovern de la Corona d'Aragó i la llengua catalana comença a sofrir un procés de marginació creixent en els diversos àmbits d'ús públic i formal. Així, el 1768, per una Pragmàtica de Carles III, la llengua catalana és bandejada en la major part de la documentació oficial, civil i eclesiàstica; i diversos textos legals proscriuen, devers la meitat del segle XIX, I'ús de la nostra llengua a l'ensenyament. Al segle XX, a part del breu parèntesi de la Segona República, el català so-freix una marginació encara més accentuada, tant a l'escola com als mitjans de comunicació, i, també, en l'ús oficial i pú-blic en general, que culmina durant la dictadura franquista. Finalment, la generalització dels moderns mitjans de comu-nicació, sobretot ràdio i televisió, dels quals quedava exclòs el català, ha fet que la nostra llengua arribàs a córrer el perill de desaparició si no es redreçava el rumb.

Així mateix, cal comptar amb l'arribada, en temps recents, d'un nombre considerable d'immigrants d'altres àrees lingüístiques, als quals la nostra societat no ha pogut oferir els instruments que els poguessin facilitar la seva normal integració.

És així que la nostra llengua, que ha estat i és vehicle d'una cultura universal, es troba, actualment, en una situació de desvaliment. Conseqüències d'aquesta situació són: un excés de barbarismes a la llengua parlada popularment, el desconeixement de les formes d'expressió culta tradicional, la generalització de certs prejudicis lingüístics i diverses actituds d'infravaloració envers el propi idioma.

Amb el restabliment de la democràcia, la Constitució i i l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears han establert un marc legal que permet iniciar un procés de recobrament i de promoció de la llengua pròpia de les Illes Balears que pot alleugerir parcialment la situació actual.

La Constitució espanyola, a l'article 3, diu, que «el cas-tellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat» la qual «tots els espanyols tenen el deure de conèixer i el dret d'usar», que «les altres llengües espanyoles seran també oficials a les res-pectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus estatuts», i que «la riquesa de les diferents modalitats lingüísti ques d'Espanya és un patrimoni cultural que ha d'esser objecte d'un respecte i protecció especials».

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut d'Autonomia per a les Illes Balears, al seu article 3, extableix que la llengua pròpia de la Comunitat Autònoma és la catalana, cooficial amb la castellana, i assenyala el dret que tenen tots els ciutadans de conèixer-la i d'usar-la sense que ningú no pugui esser discriminat per causa de l'idioma.

Per altra banda, l'article 10.21 atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva en matèria de «foment de la cultura, de la investigació i de l'ensenyança de la llengua de la Comunitat Autònoma». L'article 14 encomana als po-ders públics la normalització lingüística, atribueix a la Comunitat Autònoma la competència exclusiva per a l'ensenyament de la llengua catalana «…en harmonia amb els plans d'estudis estatals…» i assenyala, de més a més, que «les modalitats insulars de la llengua catalana seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de l'idioma».

El Reial Decret 2193/1979, de 7 de setembre, desenvolupat per l'Ordre Ministerial de 25-X-79, va iniciar el camí per a la incorporació de la llengua i cultura de la Comunitat Autònoma al sistema educatiu de les Illes Balears, durant l'etapa preautonòmica fins a la promulgació de l'Estatut d'Autonomia, l'aprovació del qual dóna per finalitzat el pe-ríode de provisionalitat quan es constitueix Balears com a Comunitat Autònoma, conforme determina l'article primer de la Llei Orgànica 2/83, de 25 de febrer.

La llengua catalana i la llengua castellana són totes dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma, amb el mateix rang, si bé de naturalesa diferent: l'oficialitat de la llengua catalana es basa en un estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la primacia de cada llengua en el seu territori his-tòric. L'oficialitat del castellà, establerta per la Constitució a tot l'Estat, es basa en un estatut personal, a fi d'emparar els drets lingüístics dels ciutadans, encara que la seva llengua no sigui la pròpia del territori.

D'acord, doncs, amb aquest marc legal la Comunitat Autònoma té el dret i el deure d'acabar amb la situació d'anormalitat sociolingüística i es compromet a regular l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia de les Illes Balears, i del castellà com a llengua oficial de tot l'Estat. És així que haurà de garantir els drets lingüístics i farà possible que tothom conegui les dues llengües, precisament, per poder fer efectius aquells drets.

També cal comprometre tots els ciutadans de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual, en la salvaguarda i extensió de la llengua catalana, dins una situació social en què tots els ciutadans coneguin les dues llengües i assumeixin la defensa i normalització de la catalana, perquè és un component essencial de la identitat nacional dels pobles de les Illes Balears.

La Comunitat Autònoma té, en suma, com a objectius dur a terme les accions pertinents d'ordre institucional per tal que el català, com a vehicle d'expressió, modern, pluri-funcional, clar, flexible i autònom, i com a principal símbol de la nostra identitat com a poble, torni a esser l'element cohesionador del geni illenc i ocupi el lloc que li correspon en qualitat de llengua pròpia de les Illes Balears.

Per això ha d'esser present en els diversos àmbits d'ús oficial de l'administració, dels mitjans de comunicació de masses, de l'escola i de la vida social en general, amb el corresponent respecte a les modalitats lingüístiques pròpies de la tradició literària autòctona, però sense perjudici de la unitat de la llengua catalana.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DES ÎLES BALÉARES

Qu'il soit connu à tous les citoyens que le Parlement des îles Baléares a approuvés et, moi, au nom du roi et en conformité avec les dispositions prévues à l'article 27.2 du Statut d'autonomie, je promulgue la loi suivante:

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les îles Baléares sont incorporées dans l'aire linguistique catalane avec la conquête de Mallorca par le roi Jacques Ier (1229), d'Eivissa et de Formentera par l'archevêque de Tarragona, Guillem de Montgri (1235), et Minorque par le roi Alphonse le Libéral (1287).

Depuis lors, le catalan est la langue propre des îles Baléares et a toujours été l'instrument avec lequel les insulaires ont apporté leur contribution maximale à la culture universelle et au véhicule que l'articulation du génie de notre peuple a rendu possible de sorte que son empreinte est restée marquée d'une forme ineffaçable dans le patrimoine culturel des peuples d'Occident.

Depuis le XIIIe siècle, la langue catalane, à côté du latin pour certains usages est devenue la langue de la chancellerie et celle de l'administration en général, ainsi que de la prêche et autres activités publiques et formelles; et c'est aussi la langue utilisée par le peuple comme outil d'intercommunication sociale.

Au XVIIIe siècle, les décrets de la Nova Planta annulent les organismes d'autogouvernement de la Couronne d'Aragon et la langue catalane commence à souffrir d'un processus croissant de marginalisation dans les divers domaines d'usage public et formel. Ainsi, en 1768, par une Pragmatique Sanction de Charles III, la langue catalane est bannie dans la plupart des documents officiels, civils et ecclésiastiques ; et plusieurs textes juridiques proscrivent, au cours de la première moitié du XIXe siècle, l'usage notre langue dans l'enseignement.

Au XXe siècle, à part la brève parenthèse de la Seconde République, le catalan souffre d'une marginalisation encore plus accentuée, aussi bien à l'école que dans les moyens de communication, ainsi que dans l'usage officiel et public en général, ce qui culmine au cours de la dictature franquiste. Finalement, la généralisation des moyens modernes de communication, surtout à la radio et à la télévision, dont le catalan restait exclu, a fait que notre langue parvient à courir le danger de disparition si l'on ne redressait pas le cap.

Ainsi, il faut compter sur l'arrivée récente d'un nombre considérable d'immigrants provenant d'autres aires linguistiques, auxquels notre société n'a pas pu offrir d'instruments pouvant leur faciliter une intégration normale. 

C'est ainsi que notre langue, qui avait été et est le véhicule d'une culture universelle, se trouve à l'heure actuelle dans une situation de dévalorisation. Les conséquences de cette situation correspondent à un excès de barbarismes dans la langue populaire parlée, l'ignorance des formes traditionnelles d'expression cultivée, la généralisation de certains préjugés linguistiques et plusieurs attitudes de dévalorisation envers la langue propre.

Avec le rétablissement de la démocratie, la Constitution et le Statut d'autonomie des îles Baléares ont établi un cadre juridique permettant de commencer un processus de récupération et de promotion de la langue propre des îles Baléares, lequel peut alléger partiellement la situation actuelle.

La Constitution espagnole, à l'article 3, déclare que «le castillan est la langue espagnole officielle de l'État» que «tous les Espagnols ont le devoir de le connaître et le droit de l'utiliser», que «les autres langues espagnoles sont également officielles dans les différentes Communautés autonomes en accord avec leurs Statuts» et que «la richesse des diverses modalités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particuliers.»

La Loi organique 2/1983 du 25 février sur le Statut d'autonomie pour les îles Baléares, dans son article 3, stipule que la langue propre de la Communauté autonome est le catalan, qu'elle est co-officielle avec le castillan, et que le droit que détiennent tous les citoyens de la connaître et de l'utiliser sans que personne puisse être discriminé à cause de la langue.

En outre, l'article 10.21 attribue à la Communauté autonome le pouvoir exclusif de «promotion de la culture, de la recherche et de l'enseignement de la langue de la région autonome». L'article 14 confie aux pouvoirs publics la normalisation linguistique, accorde à la Communauté autonome la compétence exclusive dans l'enseignement de la langue catalane «en harmonie avec l'état des programmes d'études nationaux» et signale, de plus en plus, que «les modalités insulaires de la langue catalane font l'objet d'étude et de protection, sans préjudice pour l'unité de la langue».

Le Décret royal 2193/1979 du 7 septembre, développé par ordonnance ministériel du 25 octobre 1979, a amorcé la voie pour intégrer la langue et la culture de la Communauté autonome dans le système d'éducation des îles Baléares, durant l'étape pré-autonome jusqu'à la promulgation du Statut d'autonomie, dont l'approbation reconnaît comme terminée la période provisoire lorsque a été constituée la Communauté autonome des Baléares, conformément aux dispositions prévues à l'article 1er de la Loi organique 2/83 du 25 février.

Le catalan et le castillan sont tous deux les langues officielles de la Communauté autonome, avec le même rang, bien que de nature différente: le caractère officiel du catalan est basé sur un statut territorial dans le but de maintenir la primauté de chaque langue dans son territoire historique. Le caractère officiel du castillan, prévu par la Constitution à tout l'État, est basé sur un statut personnel afin d'abriter les droits linguistiques des citoyens, bien que leur langue ne soit pas langue propre du territoire.

En conformité avec ce cadre juridique, la Communauté autonome a donc le droit et l'obligation d'en finir avec la situation d'anomalie sociolinguistique et s'engage à réglementer l'usage du catalan comme langue propre des îles Baléares, et du castillan comme langue officielle de tout l'État. C'est ainsi que la Communauté autonome doit garantir les droits linguistiques et faire en sorte que tous connaissent les deux langues, précisément pour pouvoir rendre ces droits effectifs. 

Il faut aussi engager tous les citoyens des îles Baléares, quelle que soit leur langue habituelle, pour la sauvegarde et l'extension du catalan dans une situation sociale dans laquelle tous les citoyens connaîtront les deux langues et assumeront la défense et la normalisation du catalan, parce qu'il est une composante essentielle de l'identité nationale et des peuples des îles Baléares.

La Communauté autonome a en somme comme objectif de mener à bien les actions pertinentes d'ordre institutionnel afin que le catalan, en tant que véhicule d'expression moderne, plurifonctionnel, clair, flexible et autonome, et en tant que principal symbole de notre identité comme peuple, soit à nouveau l'élément de cohésion du caractère insulaire et qu'il occupe le lieu qui lui correspond en qualité de langue propre des îles Baléares.

Pour tout cela, le catalan doit être présent dans les divers domaines d'emploi officiel de l'Administration, dans les moyens de communication de masse, à l'école et dans la vie sociale en général, avec le respect correspondant aux particularités du catalan, sans préjudice pour l'unité de la langue catalane.

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1

1) La present Llei té per objecte desenvolupar l'article 3 de l'Estatut d'Autonomia, pel que fa a la normalització de la llengua catalana, com a pròpia de les Illes Balears en tots els àmbits, i de garantir l'ús del català i del castellà com a idiomes oficials d'aquesta Comunitat Autònoma.

2) Són, per tant, objectius de la Llei:

a) Fer efectiu l'ús progressiu i normal de la llengua ca-talana en l'àmbit oficial i administratiu.
b) Assegurar el coneixement i l'ús progressiu del català com a llengua vehicular en l'àmbit de l'ensenyament.
c) Fomentar l'ús de la llengua catalana en tots els mit-jans de comunicació social.
d) Crear la consciència social sobre la importància del coneixement i l'ús de la llengua catalana per tots els ciutadans.

Article 2

1) La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots tenen el dret de conèixer-la i d'usar-la.

2) Aquest dret implica poder adreçar-se en català, oralment o per escrit, a l'Administració, als organismes públics i a les empreses públiques i privades. També, implica poder expressar-se en català a qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com rebre 1'ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació social.

3) Les manifestacions en llengua catalana, en forma oral o escrita, pública o privada, produeixen plens efectes jurídics i de l'exercici d'aquest dret no pot derivar cap requeriment de traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria.

4) Ningú no podrà es ser discriminat per raó de la llengua oficial que empri.

5) Les modalitats insulars de la llengua catalana seran objecte d'estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de l'idioma.

Article 3

Les persones jurídiques de l'àmbit territorial de les Illes Balears s'han d'atenir, també, als punts que estableix l'article anterior.

Article 4

Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a fer efectius la promoció, el coneixement i l'ús normal de la llengua catalana.

Article 5

1) Els ciutadans poden dirigir-se als jutges i tribunals a fi d'obtenir la protecció judicial en relació al dret d'emprar qualsevol de les dues llengües oficials, d'acord amb la legislació vigent.

2) [Declarat inconstitucional i anul·lat pel STC 123/1988 del 23 de juny.]
 

TITRE PRÉLIMINAIRE

Article 1er

1) La présente loi a pour objectif de donner une plus grande portée à l'article 3 du Statut d'autonomie, en ce qui a trait à la reconnaissance de la normalisation du catalan, comme langue propre des îles Baléares dans tous ses aspects, et de garantir l'usage du catalan et du castillan comme langues officielles de cette Communauté autonome.

2) Par conséquent, les objectifs de la loi sont:

a) de rendre effectif l'usage progressif et normal de la langue catalane dans les milieux officiel et administratif;
b) d'assurer la connaissance et l'usage du catalan comme langue de communication dans le monde de l'enseignement;
c) de répandre l'usage du catalan dans tous les moyens de communication sociale;
d) de créer une conscience sociale sur l'importance de la connaissance et de l'usage du catalan par tous les citoyens. 

Article 2

1) Le catalan est la langue particulière des îles Baléares et tous ont le droit de le connaître et de l'utiliser.

2) Ce droit implique le pouvoir de s'adresser en catalan, oralement ou par écrit, à l'administration, aux organismes publics et aux entreprises publiques et privées. Cela implique aussi de pouvoir s'exprimer en catalan dans toute assemblée et de mener dans cette langue des activités professionnelles, de travail, politiques, syndicales, religieuses et artistiques; tout comme de recevoir l'enseignement en catalan et aussi de l'information dans tous les moyens de communication sociale.

3) Les manifestations en langue catalane, orales ou écrites, publiques ou privées, produisent leurs pleins effets juridiques et l'exercice de ce droit ne peut entraîner aucune requête de traduction ni aucune exigence dilatoire ou discriminatoire.

4) Nul ne peut être discriminé en raison de la langue officielle qu'il utilise.

5) Les modalités insulaires de la langue catalane font l'objet d'études et de sauvegarde, sans préjudice à l'unité de la langue.

Article 3

Les personnes morales sur le territoire des îles Baléares doivent également se conformer aux paragraphes de l'article précédent.

Article 4

Les pouvoirs publics doivent adopter les mesures nécessaires pour rendre effectifs la promotion, la connaissance et l'usage normal de la langue catalane.

Article 5

1) Les citoyens peuvent s'adresser aux juges et tribunaux afin d'obtenir la protection judiciaire en relation avec le droit d'utiliser l'une des deux langues officielles, en vertu de la législation en vigueur.

2) [Déclaré inconstitutionnel et annulé par le STC 123/1988 du 23 juin.]

TÍTOL I.

DE L'ÚS OFICIAL

Article 6

1) E1 català, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ho és també del Govern Autònom, del Parlament i dels Consells Insulars i, en general de l'Administració Pública, de l'Administració Local i de les corporacions i institucions públiques dependents de la Comunitat Autònoma.

2) La llengua catalana i la llengua castellana són llen-gües oficials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i han d'esser emprades preceptivament per l'Administració segons la forma regulada per la Llei.

Article 7

1) Les Lleis aprovades pel Parlament de la Comunitat Autònoma, els decrets legislatius, les disposicions normatives i les resolucions oficials de l'Administració Pública, s'han de publicar en llengua catalana i en llengua castellana en el «Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».

2) Respecte de la llengua, la documentació derivada de les activitats administratives, els avisos, els formularis i els impresos de les entitats públiques esmentades redactats en llengua catalana tenen validesa oficial i plena eficàcia jurídica.

Article 8

1) Els ciutadans tenen dret d'usar la llengua catalana, oralment o per escrit, en les seves relacions amb l'administració pública a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.

2) Les còpies o certificacions expedides per les entitats públiques de la Comunitat Autònoma s'han d'expedir en català, llevat del cas que l'interessat o la persona o entitat que les requereixen en sol·licitin la versió castellana.

3) A les Illes Balears les actuacions administratives són vàlides i produeixen plens efectes qualsevol que sigui la llengua oficial emprada.

Article 9

1) El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús normal de la llengua catalana, oralment o per escrit, en les activitats administratives dels òrgans de la seva competència.

2) El Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de promoure la normalització de la llengua catalana, oralment o per escrit, als registres públics no dependents de la Comunitat Autònoma.

3) Els Consells Insulars i les Corporacions Locals han de regular l'ús de la llengua catalana dins l'àmbit de la seva competència d'acord amb els principis i les normes d'aquesta Llei.

Article 10

1) [derogat] A les actuacions administratives a instància de part, si hi ha altres interessats i així ho sol·licitin, l'Administració ha de comunicar-los tot quant els afecti en la llengua oficial en què s'hagi iniciat l'actuació.

En cas de no haver-hi acord entre els interessats, s'ha d'utilitzar la llengua de la persona que hagi promogut l'expedient o el procediment, sense perjudici del dret de les parts que els sigui lliurada la traducció corresponent.

2) [derogat] Així mateix, en els expedients iniciats d'ofici, qualsevol que sigui la llengua oficial que s'hi utilitzi, l'Administració ha de lliurar als interessats els documents o comunicacions en la llengua oficial en què els sol·licitin.

3) Els documents públics atorgats a les Illes Balears s'han de redactar en la llengua of icial escollida per l'atorgant, o, si hi ha més d'un atorgant, en l'idioma que aquests acordassin.

En cas de discrepància els documents es redactaran en les dues llengües.

Les còpies s'expediran en la llengua utilitzada en la matriu.

4) Els poders públics que actuen a la Comunitat Autònoma, han d'assegurar que tots els documents impresos, utilitzats a l'Admimstració Pública i a disposició dels ciutadans, estiguin escrits en català i en castellà.

Article 11

1) Dins l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, tots els ciutadans tenen dret a poder dirigir-se a l'Administració de Justícia en la llengua oficial que estimin convenient d'usar, i no se'ls pot exigir cap classe de traducció. Per altra banda, aquest fet no pot representar retard en la tramitació de les seves pretensions.

2) Pel que fa a la llengua, totes les actuacions, documents, escrits, realitzats o redactats en català, són totalment vàlids i eficaços davant els tribunals i els jutjats de les Illes Balears. En tot cas, els interessats tenen dret a ser assabentats en la llengua que elegeixin.

3) El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure, d'acord amb els òrgans corresponents, la progressiva normalització de l'ús de la llengua catalana en l'Administració de Justícia a les Illes Balears.

Article 12

1) Pel que fa a la inscripció dels documents en els registres públics de la Comunitat Autònoma, els assentaments s'han de fer en la llengua oficial en què s'hagi declarat, atorgat o redactat el document o en la que es faci la manifestació. Si el document és bilingüe, s'inscriurà en la llengua que indiqui la persona que el presenti al registre. En tot cas, els assen-taments s'han de preactivar en la llengua sol·licitada per l'interessat o pels interessats de comú acord.

2) A efectes d'expedició de certificacions per part dels funcionaris del registre, s'ha de garantir la traducció de qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Autònoma, d'acord amb la voluntat del qui faci la petició.

Article 13

 [Declarat inconstitucional i anul·lat pel STC 123/1988 del 23 de juny.]

Article 14

1) Els topònims de les Illes Balears tenen com a única forma oficial la catalana.

2) Correspon al Govern de la Comunitat Autònoma, d'acord amb l'assessorament de la Universitat de les Illes Balears, determinar els noms oficials dels municipis, territoris, nuclis de població, vies de comunicació interurbanes en ge-neral i topònims de la Comunitat Autònoma. Els noms de les vies urbanas han d'esser determinats pels ajuntaments corresponents, també amb l'assessorament esmentat, donant preferencia a la toponimia popular tradicional i als elements culturals autòctons.

3) Aquestes denominacions són les legals a tots els efectes i la retolació ha de concordar amb elles. El Govern de la Comunitat Autònoma ha de reglamentar la normalització de la retolació pública, respectant, en tots els casos, les normes internacionals que l'Estat hagi subscrit.

Article 15

1) La retolació pública, es farà en llengua catalana, acompanyada si calgués de signes gràfics que en facilitin la comprensió als no-catalanoparlants. La retolació en català i castellà s'emprarà quan així ho aconsellin les circumstàncies sociolingüístiques.

2) A tots els rètols, indicacions i escrits en general, bilingües, la primera versió ha de ser la catalana, com a llengua pròpia de les Illes Balears, i la segona, la castellana.

3) A tots els serveis de transport públic, els impresos, els avisos, i comunicacions al servei públic, s'han de fer en llengua catalana i en llengua castellana.

Article 16

1) A fi de fer efectius els drets reconeguts a l'articulat de la present Llei, els poders públics han de promoure les corresponents mesures de cara a la progressiva capacitació del personal de l'Administracció Pública i de les empreses de caràcter públic a les Illes Balears, en l'ús de la llengua catalana.

2) A les proves selectives que es realitzin per a l'accés a les places de l'Administració dins l'àmbit territorial de les Illes Balears, s'ha de tenir en compte, entre altres mèrits, el nivell de coneixement de les dues llengües oficials, la ponderació del qual determinarà l'Administració per a cada nivell professional.

TITRE I

DE L'USAGE OFFICIEL

Article 6

1) Le catalan, comme langue propre de la Communauté autonome des îles Baléares, l'est aussi du gouvernement autonome, du Parlement et des Conseils insulaires et, en général, de l'administration publique, de l'administration locale et des corporations ou institutions publiques qui relèvent de la Communauté autonome.

2) Le catalan et le castillan sont les langues officielles dans la Communauté autonome des îles Baléares et doivent être obligatoirement utilisés par l'administration de la manière régie par la loi.

Article 7

1) Les lois approuvées par le parlement de la Communauté autonome, les décrets législatifs, les dispositions normatives et les résolutions officielles de l'administration publique doivent être publiés en langue catalane et en langue castillane dans le Bulletin officiel de la Communauté autonome des îles Baléares.

2) En ce qui concerne la langue, la documentation qui découle des activités administratives, les avis, les formulaires et les imprimés des entités publiques citées qui sont rédigés en langue catalane ont valeur officielle et pleine valeur juridique.

Article 8

1) Les citoyens ont le droit d'utiliser la langue catalane, oralement ou par écrit, dans leurs relations avec l'administration publique sur le territoire national de la Communauté autonome.

2) Les copies ou certificats délivrés par les entités publiques de la Communauté autonome, doivent être rédigés en catalan excepté dans le cas où l'intéressé, ou la personne ou entité qui les requiert demande leur version castillane.

3) Dans les îles Baléares, les actes administratifs sont valides et produisent leurs pleins effets, quelque soit la langue officielle utilisée.

Article 9

1) Le gouvernement de la Communauté autonome des îles Baléares doit régir, au moyen de dispositions réglementaires, l'usage normal du catalan, à l'oral ou à l'écrit, dans les activités administratives des organismes relevant de sa juridiction.

2) Le gouvernement de la Communauté Autonome des îles Baléares doit promouvoir la normalisation du catalan, à l'oral ou à l'écrit, dans les registres publics non dépendants de la Communauté autonome.

3) Les conseils insulaires et les sociétés locales doivent réglementer l'usage du catalan dans le champ de leur compétence en conformité avec les principes et les prescriptions de la présente loi.

Article 10

1) [Abrogé] Dans les actes administratifs à l'instance d'une partie, s'il y a d'autres personnes intéressées et si ces dernières le demandent, l'Administration doit leur communiquer tout ce qui les concerne dans la langue officielle dans laquelle la procédure a été introduite.

Dans le cas où il n'y a pas d'accord entre les intéressés, il faut utiliser la langue de la personne qui a préparé le dossier ou introduit la procédure, sans préjudice au droit des parties à ce que leur soit remise la traduction correspondante. (Abrogé par la loi 3/2003 du 26 mars).

2) [Abrogé] De la même façon, dans les dossiers préparés d'office, quelque soit la langue officielle qui y est utilisée, l'administration doit émettre aux intéressés les documents ou les communications dans la langue officielle qu'ils désirent.  (Abrogé par la loi 3/2003 du 26 mars).

3) Les documents publics émis dans les îles Baléares doivent être rédigés dans la langue officielle choisie par la personne requérante ou, ou, s'il y a plus d'une personne, dans la langue choisie d'un commun accord.

En cas de désaccord, les documents sont rédigés dans les deux langues.

Les copies sont délivrées dans la langue utilisée dans le document original.

4) Les pouvoirs publics en place dans la Communauté autonome doivent s'assurer que tous les documents imprimés ou modèles officiels utilisés dans l'administration publique et mis à la disposition des citoyens, soient écrits en catalan et en castillan.

Article 11

1) Sur le territoire national de la Communauté autonome des îles Baléares, tous les citoyens ont le droit de pouvoir s'adresser à l'administration de la justice dans la langue officielle qu'ils estiment leur convenir d'utiliser, sans que ne puisse être exigée aucune sorte de traduction. D'autre part, ce fait ne peut constituer un frein au déroulement de leurs prétentions.

2) En ce qui concerne la langue, tous les actions, documents, écrits, réalisés ou rédigés en catalan sont complètement valides et effectifs devant les tribunaux et les juges des îles Baléares.

Dans tous les cas, les intéressés ont le droit d'être informés dans la langue qu'ils choisissent.

3) Le gouvernement de la Communauté autonome doit promouvoir, de concert avec les organismes correspondants, la normalisation progressive de l'utilisation de la langue catalane dans l'administration de la justice des îles Baléares.

Article 12

1) En ce qui a trait à l'inscription des documents dans les registres publics de la Communauté autonome, les enregistrements doivent être faits dans la langue officielle dans laquelle le document a été déclaré, émis ou rédigé, ou dans celle dans laquelle s'est déroulée la déclaration. Si le document est bilingue, il est inscrit au registre dans la langue officielle indiquée par la personne qui le présente. Dans tous les cas, les enregistrements doivent être dressés dans la langue officielle demandée par l'intéressé ou, d'un commun accord, par les intéressés.

2) Pour fins d'expédition de certificats, par des fonctionnaires desdits registres, la traduction de l'une des langues officielles de la Communauté autonome doit être garantie, en respectant la volonté de celui qui en fait la demande.

Article 13

Déclaré inconstitutionnel et annulé par la STC 123/1988 du 23 juin.

Article 14

1) Les toponymes des îles Baléares ont le catalan pour seule forme officielle.

2) Il revient au gouvernement de la Communauté autonome, après consultation de l'Université des îles Baléares, de choisir les noms officiels des municipalités, territoires, regroupements de population, voies de communication interurbaines en général, et toponymes de la Communauté autonome. Les noms des voies urbaines doivent être choisis par les mairies correspondantes, toujours après consultation de ladite université, donnant la préférence à la toponymie populaire traditionnelle et aux éléments culturels autochtones.

3) Ces dénominations sont légales à tous effets et la composition écrite doit leur être conforme. Le gouvernement de la Communauté autonome doit réglementer la normalisation de l'affichage écrit public, respectant dans tous les cas les normes internationales auxquelles l'État a souscrit.

Article 15

1) L'affichage public doit être fait en langue catalane, accompagné, s'il manque de clarté, de signes graphiques qui en facilitent la compréhension aux non parlants catalan. L'affichage en catalan et en castillan est utilisé lorsque les circonstances sociolinguistiques le rendent plus prudent.

2) Sur toutes les affiches, les indications et les écrits en général bilingues, la première version doit être la catalane, comme langue propre des îles Baléares, et la seconde, le castillan.

3) Dans tous les services de transport public, les imprimés, avis, communications à la population doivent être rédigés en langue catalane et en langue castillane.

Article 16

1) Afin de rendre effectifs les droits reconnus dans l'ensemble des articles de la présente loi, les pouvoirs publics doivent promouvoir les mesures nécessaires afin de se doter de moyens pour former progressivement le personnel de l'administration publique et des entreprises à caractère public dans les îles Baléares, quant à l'utilisation de la langue catalane.

2) Dans les épreuves sélectives qui sont préparées pour l'accès aux postes de l'administration sur le territoire national des îles Baléares, ont doit tenir compte, entre autres mérites, du niveau de connaissance des deux langues officielles, laquelle pondération sera déterminée par l'administration pour chaque niveau professionnel.

TÍTOL II.

DE L'ENSENYAMENT

Article 17

El català, com a llengua pròpia de les Illes Balears, és oficial a tots els nivells educatius.

Article 18

1) Els alumnes tenen dret a rebre l'ensenyament en la seva llengua, sigui la catalana o la castellana.

2) A tal efecte, el Govern ha d'arbitrar les mesures adients de cara a fer efectiu aquest dret. En tot cas, els pares o tutors poden exercir en nom de llurs fills aquest dret, instant a les autoritats competents perquè sigui aplicat adequadament.

Article 19

1) La llengua i literatura catalanes, amb especial atenció a les aportacions de les Illes Balears han d'esser ensenyades obligatòriament en tots els nivells i graus i modalitats de l'ensenyament no universitari. S'ha de garantir el compliment d'aquesta disposició en tots els centres docents.

2) La dedicació horària, dins els programes educatius, referida a l'ensenyament de la llengua i literatura catalanes serà en harmonia amb els plans d'estudis estatals i com a mínim igual a la destinada a l'estudi de la llengua i literatura castellanes.

3) Els centres privats subvencionats amb fons públics que imparteixen ensenyaments regulats prenent com a base una una llengua no oficial en la Comunitat Autònoma han d'impartir com a assignatures obligatòries la llengua catalana i la castellana sense perjudici de la normativa que correspon a l'Estat dictar en aquesta matèria d'acord amb el que preveu l'article 12.2 de la llei Orgànica del Dret a l'Educació.

Article 20

1) El Govern ha d'adoptar les disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual en iniciar l'ensenyament, puguin utilitzar normalment i correctament el català i el castellà al final del període d'escolaritat obligatòria.

2) [Declarat inconstitucional i anul·lat per la STC 123/1988 del 23 de juny.]

Article 21

Els plans d'estudis s'han d'adequar als objectius proposats en el present títol.

Article 22

1) El Govern de la Comunitat Autònoma, a fi de fer efectiu el dret a l'ensenyament en llengua catalana, ha d'establir els mitjans necessaris encaminats a fer realitat l'ús normal d'aquest idioma com a vehicle usual en l'àmbit de l'ensenyament en tots els centres docents.

2) L'administració ha de prendre les mesures adequades perquè la llengua catalana sigui emprada progressivam ent als centres d'ensenyament, a fi de garantir el seu ús com a vehicle d'expressió normal, tant a les actuacions internes com a les externes i a les actuacions i documents administratius.

3) L'Administració ha de posar els mitjans necessaris per a garantir que els alumnes no siguin separats en centres diferents per raons de llengua.

Article23

1) Els plans d'estudis de les Escoles Universitàries de Formació del Professorat d'E.G.B. i altres centres de formació, perfeccionament i especialització del professorat han d'esser elaborats de manera que els alumnes d'aquests centres adquireixin la competència i la capacitació lingüístiques necessàries per a impartir classes en català i fer efectius els drets reconeguts a la present Llei.

2) Donada l'oficialitat de les dues llengües, catalana i castellana, els professors que imparteixen l'ensenyament dins l'àmbit de les Illes Balears han de posseir el domini oral escrit dels dos idiomes oficials necessari en cada cas per a les funcions educatives i docents que han de realitzar.

3) Els professors que a partir de l'entrada en vigor de la present Llei no tenguin un coneixement suficient de la llengua catalana seran capacitats progressivament per mitjà dels corresponents cursos de reciclatge, el còmput horari dels quals serà tengut en compte a efectes de jornada laboral en període no lectiu.

4) L'Administració autonòmica ha de procurar que en la reglamentació de l'accés del professorat a la funció docent s'estableixi el sistema adequat per tal que tots els professors de nou ingrés posseeixin les competències lingüístiques fixa-des en el present article.

Article 24

1) El català, com a llengua pròpia de la Comunitat Autònoma, ha d'esser matèria obligatòria en els Programes d'Educació Permanent dels Adults.

2) Igualment, en els ensenyaments especialitzats, en els programes dels quals s'ensenyi llengua, s'ha d'incloure de manera obligatòria l'ensenyament de la llengua catalana.

3) En els centres d'ensenyament especialitzats depen-dents del Govern de la Comunitat Autònoma on no s'impar-teixi la matèria de llengua, s'han d'oferir cursos addicionals de llengua catalana als alumnes que en tenguin un coneixe-ment insuficient.

4) En els centres d'educació especial per a alumnes amb deficiències psíquiques o sensorials, en l'aprenentatge s'ha d'emprar com a llengua instrumental aquella que, tenint en compte les circumstàncies familiars de cada alumne, con tribueixi de la millor manera al seu desenrotllament.

Article 25

1) Els professors i alumnes en els centres d'ensenyament superior tenen el dret a emprar oralment i per escrit la llengua oficial de la seva preferència.

2) El Govern de la Comunitat Autònoma i les Autoritats Universitàries tenen el compromís d'assegurar a través de cursos i d'altres mitjans la comprensió i ús de la llengua catalana, oral i escrita, per part de professors i alumnes en 1'ensenyament universitari.

Article 26

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure l'elaboració del material didàctic necessari per tal de fer possible l'ensenyament, de i en llengua catalana, i hi dedicarà les partides pressupostàries corresponents.

TITRE II

DE L'ENSEIGNEMENT

Article 17

Le catalan, en tant que langue propre des îles Baléares, est officiel à tous les niveaux de l'enseignement.

Article 18

1) Les élèves ont le droit de recevoir l'enseignement primaire dans leur langue, soit le catalan soit le castillan.

2) À cette fin, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour rendre ce droit effectif. Dans tous les cas, les parents ou les tuteurs peuvent exercer ce droit au nom de leurs enfants, s'adressant aux autorités compétentes afin que ledit droit soit adéquatement respecté.

Article 19

1) La langue et la littérature catalanes, avec une attention spéciale aux apports des îles Baléares, doivent être obligatoirement enseignées à tous les niveaux, degrés ou modes d'enseignement non universitaire. L'application de cette disposition doit être garantie dans tous les établissements d'enseignement.

2) Le nombre d'heures, dans les programmes éducatifs, en ce qui a trait à l'enseignement de la langue et de la littérature catalanes, doit être établi en harmonie avec les plans d'études catalanes et il est au minimum égal à celui destiné à l'étude de la langue et de la littérature castillanes.

3) Les établissements privés subventionnés par des fonds publics qui dispensent un enseignement réglementaire, ayant comme base une langue non officielle dans la Communauté autonome, doivent avoir comme matières obligatoires, la langue catalane et la castillane sans préjudice des règlements que l'État doit édicter en cette matière, conformément à ce qui est stipulé à l'article 12.2 de la loi fondamentale du droit à l'éducation.

Article 20

1) Le gouvernement doit adopter les dispositions nécessaires devant mener à garantir que les élèves des îles Baléares, quelque soit leur langue habituelle au début de leurs études, puissent utiliser normalement et correctement le catalan et le castillan à la fin de la période de leur scolarité obligatoire.

2) [Déclaré inconstitutionnel et annulé par la STC 123/1988 du 23 juin.]

Article 21

Les plans d'études doivent être adaptés aux objectifs proposés dans le présent titre.

Article 22

1) Le gouvernement de la Communauté autonome, afin de rendre effectif le droit à l'enseignement en langue catalane, doit établir les moyens nécessaires pour amener à rendre réelle l'utilisation normale de cette langue comme véhicule usuel dans le domaine de l'éducation dans tous les établissements d'enseignement.

2) L'administration scolaire doit prendre les mesures opportunes pour que la langue catalane soit utilisée progressivement dans tous les établissements d'enseignement, afin de garantir son usage comme véhicule normal d'expression, tant dans les activités internes et externes, que dans les actes et documents administratifs.

3) L'administration scolaire doit prendre les moyens nécessaires pour garantir que les élèves ne soient pas séparés dans des établissements d'enseignement distincts pour des motifs linguistiques.

Article 23

1) Les plans d'études des écoles universitaires de formation des professeurs de l'enseignement général de base (EGB) et d'autres établissements de formation, perfectionnement et spécialisation des professeurs, doivent être élaborés de manière à ce que les élèves de ces établissements acquièrent la compétence et la formation linguistiques nécessaires pour enseigner en catalan et rendre effectifs les droits reconnus dans la présente loi.

2) Étant donné que les deux langues, catalane et castillane, sont devenues officielles, les professeurs qui enseignent sur le territoire national des îles Baléares, doivent en posséder la maîtrise orale et écrite nécessaire pour remplir dans chaque cas les fonctions éducatives et d'enseignement qui leur sont imparties.

3) Les professeurs qui, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, n'ont pas une connaissance suffisante de la langue catalane, seront progressivement formés grâce aux cours de recyclage correspondants. Il sera tenu compte du nombre d'heures de ces cours comme s'il s'agissait d'heures de travail en période non scolaire.

4) L'administration autonome doit faire en sorte que dans la réglementation de l'accès du corps professoral à la fonction d'enseignement le système adéquat soit mis en place pour que tous les professeurs nouvellement diplômés aient les compétences linguistiques prévues dans le présent article.

Article 24

1)
Le catalan, comme langue propre de la Communauté autonome, doit être une matière obligatoire dans les programmes d'éducation permanente des adultes.

2) Également, dans les enseignements spécialisés, dans les programmes dans lesquels une langue est enseignée, le catalan comme matière d'enseignement doit être obligatoire.

3) Dans les établissements d'enseignement spécialisé dépendant du gouvernement de la Communauté autonome, dans lesquels la matière langue n'est pas enseignée, des cours additionnels de catalan doivent être offerts aux élèves qui ont une connaissance insuffisante de de celle-ci.

4) Les établissements d'enseignement spécialisé pour les élèves ayant des insuffisances psychologiques ou sensorielles, il doit être utilisé comme langue instrumentale dans l'apprentissage celle qui, en tenant compte des circonstances familiales de chaque élève, contribue le mieux à son développement.

Article 25

1) Les professeurs et élèves de établissements d'enseignement supérieur ont le droit d'utiliser à l'oral ou à l'écrit la langue officielle de leur choix.

2) Le gouvernement de la Communauté autonome et les autorités universitaires sont tenus d'assurer, par les cours et par d'autres moyens, la compréhension et l'utilisation de la langue catalane, orale et écrite, de la part des professeurs et des étudiants dans l'enseignement universitaire.

Article 26

Le gouvernement de la Communauté autonome doit promouvoir l'élaboration du matériel didactique nécessaire pour rendre possible l'enseignement en langue catalane et, pour ce faire, il doit assigner les budgets correspondants.

 TÍTOL III.

DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL

Article 27

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure el coneixement i desenvolupament de la llengua i cultura catalanes, especialment des de la perspectiva de les Illes Balears, en tots els mitjans de comunicació social.

Article 28

1) El català, ha de ser la llengua usual en emissores de ràdio i de televisió i en altres mitjans de comunicació social de titularitat de l'Administració Autònoma o sotmesos a la seva gestió.

2) El Govern de la Comunitat Autònoma ha d'impulsar la normalització de la llengua catalana a les emissores de ràdio i canals de televisió estatals o privats, a fi de promoure l'ús del català com a llengua pròpia de les Illes Balears.

Article 29

1) E1 Govern de la Comunitat Autònoma garanteix el dret dels ciutadans a ser informats pels mitjans de comunica-ció social tant en llengua castellana com en llengua catalana.

2) Els ciutadans tenen dret a utilitzar el català, oralment o per escrit, en condicions d'igualtat amb el castellà, en tots els mitjans de comunicació social de les Illes Balears.

Article 30

1) E1 Govern de la Comunitat Autònoma ha de dur una política de col·laboració, en matèria de ràdio i televisió, amb altres Comunitats Autònomes que tinguin el català com a llengua pròpia.

2) En qualsevol cas, el Govern de la Comunitat Autò-noma farà les gestions necessàries per a facilitar als ciutadans de les Illes Balears la recepció de les emissions de televisió en llengua catalana dependents d'altres comunitats autònomes.

3) Així mateix promourà la normalització lingüística en els centres emissors de RTVE a Balears, a fi d'assegurar una presència adequada del català com a llengua pròpia de les Illes Balears.

Article 31

1) El Govern de la Comunitat Autònoma potenciarà la producció i exhibició de pel·lícules realitzades, doblades o subtitulades en català, d'altres mitjans audiovisuals i d'edi-cions fonogràfiques en llengua catalana.

2) Igualment, ha d'estimular i fomentar amb mesures adequades les representacions teatrals: espectacles i d'altres manifestacions culturals en català.

3) Així mateix, ha de contribuir al foment del llibre i altres publicacions en llengua catalana amb mesures que en potenciïn la producció editorial i la difusió.

4) A tals efectes el Govern promourà una política de col·laboració amb les institucions d'altres Comunitats Autònomes, especialment les de llengua catalana.

Article 32

1) Els poders públics de la Comunitat Autònoma donaran suport econòmic als mitjans de comunicació que emprin la llengua catalana de forma habitual.

2) Les mesures de suport econòmic i material que adopti el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per fomentar els mitjans de comunicació que emprin la llengua pròpia de les Illes Balears s'han d'aplicar amb criteris objectius sense discriminacions, dins les previsions pressupostàries.

TITRE III

DES MOYENS DE COMMUNICATION SOCIALE

Article 27

Le gouvernement de la Communauté autonome doit spécialement promouvoir la connaissance et le développement de la langue et de la culture catalanes, du point de vue des îles Baléares, dans tous les moyens de communication sociale.

Article 28

1)
Le catalan doit être la langue habituelle dans les stations émettrices radiotélévision et dans d'autres moyens de communication sociale d'officialisation de l'Administration autonome ou soumis à sa gestion.

2)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit promouvoir la normalisation de la langue catalane dans les stations émettrices radio et les canaux de télévision publics ou ou privés, afin de promouvoir l'usage du catalan comme langue propre des îles Baléares.

Article 29

1) Le gouvernement de la Communauté autonome garantit le droit des citoyens d'être informés par les moyens de communication sociale, tant en langue castillane qu'en langue catalane.

2) Les citoyens ont le droit d'utiliser le catalan oralement et par écrit, sur un pied d'égalité avec le castillan, dans tous les moyens de communication sociale des îles Baléares.

Article 30

1)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit pratiquer une politique de collaboration, en matière de radiotélévision, avec les autres Communautés autonomes qui ont le catalan comme langue propre.

2) Quoi qu'il en soit, le gouvernement de la Communauté autonome prendra les moyens nécessaires pour fournir aux citoyens des îles Baléares la réception des émissions de télévision en catalan utilisées par les autres Communautés autonomes.

3) De même, il doit promouvoir la normalisation linguistique dans les centres émetteurs de la RTVE dans les îles Baléares, afin d'assurer une présence adéquate du catalan comme langue propre des îles Baléares.

Article 31

1)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit renforcer la production et la présentation de films réalisés, doublés ou sous-titrés en catalan d'autres moyens audiovisuels et de diffusion phonographique en catalan.

2) De même, il doit stimuler et favoriser par des mesures adéquates les représentations théâtrales, les spectacles et d'autres manifestations culturelles en catalan.

3) Aussi, il doit contribuer à la promotion des livres et autres publications en castillan par des mesures qui renforcent leur production d'édition et leur diffusion.

4) À cet effet, le gouvernement doit promouvoir une politique de collaboration avec les institutions des autres Communautés autonomes, spécialement celles de langue catalane.

Article 32

1)
Les pouvoirs publics de la Communauté autonome doivent soutenir économiquement les moyens de communication qui utilisent la langue catalane de manière habituelle.

2) Les mesures d'appui économique et matériel qu'adopte le gouvernement de la Communauté autonome des îles Baléares pour favoriser les moyens de communication utilisant la langue propre des îles Baléares doivent être appliqués avec des critères objectifs et sans discrimination dans les prévisions budgétaires.


TÍTOL IV.

DE LA FUNCIÓ NORMALITZADORA
DELS PODERS PÚBLICS

Article 33

Els poders públics de la Comunitat Autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i activitats de la vida social.

Article 34

1) El Govern de la Comunitat Autònoma assegurarà l'ús de la llengua catalana en totes les funcions i activitats de caire administratiu que realitzin les Institucions i Organismes que en depenen.

2) Igualment, han de procedir els Consells Insulars i les corporacions locals, d'acord amb les disposicions de la present Llei.

3) Les bases de convocàtoria per a la provisió de places en l'Administració de la Comunitat Autònoma i en les Corporacions Locals inclouran una referència expressa al coneixement de la llengua catalana.

Article 35

1) El Govern Balear garantirà l'ensenyament de la llengua catalana als funcionaris i d'altres empleats públics al servei de l'Administració Autònoma. La mateixa obligació correspondrà als Consells Insulars i a les Corporacions Locals dins el seu àmbit competencial.

2) Igualment s'ha de propiciar l'ensenyament de la llengua catalana per als funcionaris dependents de l'Administració Central en els termes convinguts amb aquesta.

Article 36

El Govern de la Comunitat Autònoma ha de promoure l'ensenyament de la llengua catalana per a adults.

Article 37

1) Els poders públics de la Comunitat Autònoma han de fomentar l'ús de la llengua catalana a la publicitat.

2) Així mateix, s'ha d'impulsar l'ús ambiental del català i, de manera especial, la retolació en llengua catalana en tots tipus d'entitats socials i culturals, mercantils i recreatives.

Article 38

1) El Govern de la Comunitat Autònoma i les Corpo-racions Locals poden exceptuar o bonificar, pel que fa a obligacions fiscals, aquells actes i manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i extensió de la llengua i cultura catala-nes, pròpies de les Illes Balears.

2) El Govern, d'acord amb les Corporacions Locals interessades, ha de crear centres especialment dedicats, en tot o en part, a fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua catalana i de la cultura de les Illes Balears. Així mateix podrà subvencionar fundacions i quantes altres entitats tenguin tal finalitat.

Article 39

El Govern de la Comunitat Autònoma assumirà la pla-nificació, organització, coordinació i supervisió del procés de normalització de la llengua catalana i ha d'informar anualment el Parlament sobre la seva evolució. Amb tal fi ha de crear i posar en funcionament un servei que tengui per objecte les funcions assenyalades, sense perjudici de les atribucions reconegudes en la Disposició Addicional Segona de l'Estatut d'Autonomia a la Universitat de les Illes Balears.

Article 40

1) E1 Govern de la Comunitat Autònoma ha d'establir un pla, amb l'assessorament de la Universitat, per tal que la població prengui consciència de la importància i utilitat de la normalització de la llengua catalana i de la conservació, foment i transmissió de la cultura pròpia de les Illes Balears.

2) Igualment, s'ha de realitzar una enquesta sobre la situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears, en relació al coneixement i a l'ús per part dels ciutadans d'aquesta llengua, i, s'ha de promoure l'elaboració d'un mapa sociolingüístic de les Illes Balears.

3) L'enquesta i el mapa han de ser revisats periòdicament, a fi d'adequar a la realitat l'acció reguladora i executiva de la política lingüística, i, al mateix temps, a fi de valorar la incidència de la planificació en el progressiu coneixement de la llengua catalana.

TITRE IV

DE LA FONCTION DE NORMALISATION
DES POUVOIRS PUBLICS

Article 33

Les pouvoirs publics de la Communauté autonome doivent adopter des mesures pertinentes et fournir les moyens nécessaires pour la connaissance et l'usage du catalan dans tous les domaines et toutes les activités de la vie sociale.

Article 34

1)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit assurer l'usage du catalan dans toutes les fonctions et activités de type administratif qui sont exercées par les institutions et les organismes qui dépendent de lui. 

2) Les conseils insulaires et les corporations locales doivent procéder de la même manière, conformément avec les dispositions de la présente loi.

3) Les bases de convocation pour la disposition des emplois dans l'Administration de la Communauté autonome et les corporations locales doivent inclure une clause exigeant la connaissance du catalan.

Article 35

1)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit garantir l'enseignement du catalan aux fonctionnaires et autres employés publics au service de l'Administration autonome. La même obligation doit s'appliquer aux conseils insulaires et aux corporations locales dans son champs de compétence.

2) L'enseignement du catalan doit également être disponible pour les fonctionnaires sous la juridiction de l'Administration centrale selon les formalités convenues avec celle-ci.

Article 36

Le gouvernement de la Communauté autonome doit promouvoir l'enseignement de la langue catalane chez les adultes.

Article 37

1) Les pouvoirs publics de la Communauté autonome doivent répandre l'utilisation de la langue catalane dans la publicité.

2) De la même façon, ils doivent promouvoir l'utilisation du catalan dans le milieu et, de façon spéciale, la dénomination en langue catalane dans tout type d'entités sociales, culturelles, commerciales et récréatives.

Article 38

1) Le gouvernement de la Communauté autonome et ceux des corporations locales peuvent faire des exceptions ou bonifier, en ce qui a trait aux obligations fiscales, les actes et manifestations en relation avec l'implantation, la propagation et l'extension de la langue et de la culture catalanes, propres aux îles Baléares.

2) Le gouvernement, en accord avec les corporations locales intéressées, doit créer des établissements spécialement dédiés, en tout ou en partie, à répandre la connaissance, l'utilisation et la propagation de la langue catalane et de la culture des îles Baléares. De même peut-il subventionner les fondations et toutes les autres entités qui ont cette même finalité.

Article 39

Le gouvernement de la Communauté autonome doit assumer la planification, l'organisation, la coordination et la supervision du processus de normalisation de la langue catalane et doit en informer annuellement le Parlement des îles Baléares sur son évolution. Dans ce but, il doit créer et mettre en marche un service qui a pour but les fonctions indiquées, sans préjudice des attributions reconnues dans la seconde disposition additionnelle du Statut d'autonomie à l'Université des îles Baléares.

Article 40

1)
Le gouvernement de la Communauté autonome doit établir un programme, en consultation avec l'Université, pour que la population prenne conscience de l'importance et de l'utilité de la normalisation et de la conservation du catalan, et favorise et transmette la culture propre des îles Baléares.

2) Une enquête doit être également effectuée sur la situation actuelle de la langue catalane aux îles Baléares, par rapport à la connaissance et à l'usage qu'en font les citoyens de cette langue; on doit promouvoir l'élaboration d'une carte sociolinguistique des îles Baléares.

3) L'enquête et la carte doivent être périodiquement révisés afin d'adapter à la réalité l'action régulatrice et exécutive de la politique linguistique et, en même temps, évaluer l'incidence de la planification linguistique dans la connaissance progressive du catalan. 

Disposició Addicional 1a

El Govern Balear ha de promoure, d'acord amb els òrgans competents, la normalització de l'ús de la llengua catalana a l'Admmistració perifèrica de l'Estat, a l'Administració de Justícia, en els registres, a les empreses públiques i semi-públiques i a qualsevol àmbit administratiu no dependent del Govern de la Comunitat Autònoma.

Disposició Addicional 2a

D'acord amb la disposició addicional segona de l'Estatut d'Autonomia, essent la llengua catalana també patrimoni tres Comunitats Autònomes, a part dels vincles que es puguin establir entre les institucions de les Comunitats esmentades, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears podrà sol·licitar al Govern de la Nació i a les Corts Generals els convenis de cooperació i de relació que es considerin oportuns per tal de salvaguardar el patrimoni lingüístic comú, així com efectuar la comunicació cultural entre les Comunitats abans esmentades.

Disposició Addicional 3a

Així mateix, d'acord amb la Disposició Addicional 2a de l'Estatut d'Autonomia, la institució oficial consultiva per a tot quant faci referència a la llengua catalana serà la Univer-sitat de les Illes Balears. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, podrà participar dins una institució adreçada a salvaguardar la unitat lingüística, institució que serà formada, d'acord amb la Llei de l'Estat, en col·laboració amb altres Comunitats Autònomes que reconeguin la cooficialitat de la llengua catalana i decideixin formar-ne part.

Disposició Addicional 4a

De manera excepcional, en cas de residència transitòria a les Illes Balears, els pares o tutors podran sol·licitar que els fills o tutelats quedin exclosos de l'ensenyament de la llengua i la literatura catalanes. Els alumnes majors d'edat també po-dran sol·licitar-la. En tot cas, únicament poden demanar l'exempció d'aquesta matèria, quan el temps transcorregut de residència, mes el temps previst, no sigui superior a tres anys. L'exempció tendrà validesa per a un curs escolar, però es podrà renovar fins a un màxim de tres cursos. Reglamentàriament es determinarà el procediment d'exempció.

Disposició Addicional 5a

En tots els centres docents, on sigui necessari, s'establiran amb caràcter opcional classes dedicades a l'ensenyament de la llengua catalana, a fi de facilitar l'adaptació a l'ensenyament dels alumnes procedents de fora de la comunitat lingüística catalana.

Aquestes classes d'acolliment s'impartiran fora de l'horari escolar de la resta d'alumnes i no poden substituir l'obligació de cursar l'assignatura en el nivell que els correspongui.

Disposició Addicional 6a

Els professors procedents d'altres Comunitats Autònomes de l'Estat Espanyol que no posseeixin un nivell suficient de comprensió oral i escrita de la llengua catalana estaran obligats a superar les proves dels dos primers nivells de reciclatge dins un període de tres anys, comptats a partir de la seva presa de possessió.

Disposició Addicional 7a

Els professors que estiguin prestant els seus serveis a centres docents ubicats en el territori de la Comunitat Autònoma en el moment de la publicació d'aquesta Llei disposaran d'un període de tres anys, comptats a partir de la promulgació d'aquesta, per a obtenir l'avaluació satisfactòria en els dos primers cursos de reciclatge.

Disposició Addicional 8a

Els límits temporals expressats en les Disposicions 6a i 7a podran ampliar-se per causes excepcionals en un termini màxim de dos anys que tendrà caràcter improrrogable.

Disposició Transitòria 1a

Dins l'àmbit de l'Administració, pel que fa a l'ús de la llengua catalana, el període d'adaptació dels serveis i organismes que disposa la present Llei no pot excedir de tres anys en el cas del Govern de la Comunitat Autònoma, dels Consells Insulars, de l'Administració Local i d'altres entitats públiques dependents del Govern de la Comunitat Autònoma.

Quant a l'Administració de l'Estat en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com en l'Administració de Justícia, el Govern de la Comunitat Autònoma ha de pro-moure acords amb els organismes competents a fi de fixar períodes d'adaptació similars.

Disposició Transitòria 2a

Tots els rètols indicadors a què fa referència l'article 14, i que no són escrits en català, o que ho són incorrectament, han de ser escrits correctament en aquesta llengua en el termini màxim de tres anys.

No obstant això, a més de la nova retolació, es podran conservar els rètols o indicadors antics que tenguin un valor històrico-artístic rellevant.

Disposició Transitòria 3a

En els plans d'estudi del professorat d'EGB hi ha d'haver, com a obligatòries, les assignatures necessàries per tal que, en l'expedició del títol, es garanteixin els coneixements suficients de llengua i literatura catalanes des de la perspectiva de les Illes Balears a fi de poder-les impartir en els centres d'ensenyament situats a l'àmbit territorial de la Comunitat Autònoma, dins un termini màxim de quatre anys.

Fins que els centres de formació de professorat hagin elaborat els seus plans d'estudis de manera que garanteixin que els seus titulats tenguin els coneixements de català necessaris per a poder impartir classe en els centres d'ensenyament situats a l'àmbit territorial de les Illes Balears, el Govern de la Comunitat Autònoma posarà els mitjans necessaris per a assegurar l'esmentat nivell de coneixements del català a tots els alumnes que hi cursin estudis.

Disposició Transitòria 4a

Mentre no s'hagin aconseguit les finalitats assenyalades a l'article primer, el Govern de la Comunitat Autònoma, els Consells Insulars i les Corporacions Locals consignaran en els seus respectius pressuposts les partides corresponents que permetin dur a terme les actuacions contingudes a la present Llei.

Disposició Transitòria 5a

Als afectes de l'aplicació del Títol II d'aquesta Llei, així com de les normes que la desenrotllen, la Conselleria d'Educació i Cultura, mentrestant no es transfereixin funcions i serveis en matèria educativa, establirà els corresponents convenis de cooperació.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin totalment o parcialment al que disposa la present Llei.

Disposició Final 1a

S'autoritza el Govern Balear a adoptar les disposicions reglamentàries que precisi l'aplicació i desplegament del que disposa la present Llei.

Disposició Final 2a

La present Llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Palma, dia vint-i-nou d'abril de mil nou-cents vuitanta-sis.

El president,

 Gabriel Cañellas Fons

El conseller d'Educació i Cultura,

Francisco Gilet Girart

NOTA: Els apartats 1 i 2 de l'article 10 estan derogats per la Llei 3/2003 de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Première disposition additionnelle

Le gouvernement des Baléare doit promouvoir, en accord avec les organismes compétents, la normalisation de l'usage du catalan dans l'administration périphérique de l'État, dans l'administration de la justice, dans les registres, les entreprises publiques et semi-publiques, et dans tout autre domaine administratif non dépendant du gouvernement de la Communauté autonome.

Seconde disposition additionnelle

Conformément à la Seconde disposition additionnelle du Statut d'autonomie, la langue catalane étant aussi le patrimoine de trois Communautés autonomes, à part les liens qui pourront s'établir entre les institutions des Communautés visées, la Communauté autonome des îles Baléares peut demander au gouvernement de la Nation et aux Cortès Generales des accords de coopération et de relation qui soient considérés pertinents afin de sauvegarder le patrimoine linguistique commun, et aussi effectuer la communication culturelle entre les Communautés ci-dessus mentionnées.

Troisième disposition additionnelle

Ainsi, conformément avec la Seconde disposition additionnelle du Statut d'autonomie, l'institution consultative officielle pour tout ce qui fait référence à la langue catalane est l'Université des îles Baléares. La Communauté autonome des îles Baléares pourra prendre part à une institution visant à sauvegarder l'unité linguistique, institution qui sera formée, en accord avec la Loi de l'État, en collaboration avec d'autres Communautés autonomes qui reconnaîtront la co-officialité de la langue catalane et décideront d'en faire partie.

Quatrième disposition additionnelle

Dans des circonstances exceptionnelles, en cas de résidence provisoire dans les îles Baléares, les parents ou tuteurs peuvent demander que leurs enfants soient protégés ou exclus de l'enseignement et la littérature catalanes; les élèves plus âgés peuvent aussi le demander. En tout état de cause, ils ne pourront uniquement demander d'exemption à cet égard, lorsque le temps écoulé depuis le début de résidence, mais dans le délai prévu, n'est pas plus de trois ans. L'exemption sera valable pour une année scolaire, mais il être renouvelé jusqu'à un maximum de trois cours. La procédure de dérogation sera déterminé par règlement.

Cinquième disposition additionnelle

Dans toutes les écoles, là où ce sera nécessaire, des classes consacrées à l'enseignement du catalan seront établies de façon facultative afin de faciliter l'adaptation à l'enseignement des élèves originaires de l'extérieur de la communauté linguistique catalane.

Ces classes d'accueil seront imparties hors de l'horaire scolaire du reste des élèves et ne pourront pas remplacer l'obligation de suivre la matière au niveau qui leur correspond.

Sixième disposition additionnelle

Les professeurs provenant d'autres Communautés autonomes de l'État espagnol, qui ne possèdent pas un niveau suffisant de compréhension orale et écrite du catalan sont dans l'obligation de réussir les épreuves des deux premiers niveaux de recyclage pour une période de trois ans, comptabilisée à partir de leur prise de possession.

Septième disposition additionnelle

Les professeurs qui prêteront leurs services aux écoles placées dans le territoire de la Communauté autonome au moment de la publication de la présente loi disposent d'une période de trois ans, comptabilisée à partir de la promulgation de cette loi, afin d'obtenir une évaluation satisfaisante dans les deux premiers cours de recyclage.

Huitième disposition additionnelle

Les délais de temps exprimées dans les dispositions 6a et 7a pourront être étendues pour des raisons exceptionnelles en un délai maximal de deux ans qui ne pourra être prolongé.

Première disposition transitoire

Dans le domaine de l'Administration, en ce qui concerne l'usage du catalan, la période d'adaptation des services et organismes dont dispose la présente loi ne peut pas dépasser trois ans dans le cas du gouvernement de la Communauté autonome, des conseils insulaires, de l'Administration locale et des autres entités publiques sous la juridiction du gouvernement de la Communauté autonome.

Seconde disposition transitoire

Toutes les affiches auxquelles fait référence l'article 14, qui ne sont pas rédigées en catalan ou qui le sont incorrectement, doivent être rédigées correctement dans cette langue dans un délai maximal de trois ans.

Néanmoins, en plus d'une nouvelle affiche, pourront être conservés les affiches et panneaux anciens qui ont une valeur historico-artistique remarquable.

Troisième disposition transitoire

Dans les plans d'étude du professorat de l'EGB, il doit y avoir, comme matières obligatoires celles qui sont nécessaires pour que, dans la réception du titre universitaire, soient garanties les connaissances suffisantes de langue et de littérature catalanes du point de vue des Baléares afin de pouvoir les distribuer dans les établissements d'enseignement situés dans le cadre territorial de la Communauté autonome, dans un délai maximal de quatre ans.

Jusqu'à ce que les établissements de formation pour les enseignants aient élaboré leurs plans d'études de sorte qu'ils garantissent que leurs diplômés disposent des connaissances de catalan nécessaires pour pouvoir dispenser les cours dans les établissements d'enseignement situés dans le cadre territorial des îles Baléares, le gouvernement de la Communauté autonome mettra les moyens nécessaires pour assurer ledit niveau de connaissances du catalan à tous les élèves qui y font des études.

Quatrième disposition transitoire

Tant qu'ils n'obtiendront pas les finalités indiquées à l'article 1er, le gouvernement de la Communauté autonome, les conseils insulaires et les sociétés locales consigneront dans leurs budgets respectifs les parties correspondantes permettant de mener à bien les activités contenues dans la présente loi.

Cinquième disposition transitoire

En ce qui concerne l'application du Titre II de la présente loi, ainsi que des règles qui la développent, le ministère de l'Éducation et de la Culture, tant que ses fonctions et services en matière d'éducation ne sont pas transférées, établira les accords correspondants de coopération.

DISPOSITION DÉROGATOIRE

Sont abrogées les dispositions de même ou de moindre importance qui s'opposent totalement ou partiellement aux dispositions de la présente loi.

Première disposition finale

Le gouvernement des Baléares est autorisé à adopter les règlements nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi et à l'élaboration de nouvelles mesures.

Seconde disposition finale

La présente loi entre en vigueur le jour suivant sa publication dans le Bulletin officiel de la Communauté autonome des îles Baléares.

Palma de Mallorca, le 29 avril 1986.

Le président,

Gabriel Cañellas Fons

Le ministre de l'Éducation et de la Culture,

Francisco Gilet Girart

NOTE : les paragraphes 1 et 2 de l'article 10 sont abrogés par la loi 3/2003 du 26 mars sur le régime juridique de l'administration de la Communauté autonome des îles Baléares.

Page précédente

Baléares

Espagne

Accueil: aménagement linguistique dans le monde