Catalogne

Décret 75 du 9 mars 1992 établissant l'organisation générale de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire obligatoire en Catalogne

Le décret 75/1992 introduisait un élément différent au décret 362/1983 en imposant le catalan comme langue véhiculaire et langue d'enseignement obligatoire au primaire et au secondaire dans les écoles (art. 3). La version en espagnol porte le titre suivant: Decreto 75/92 de 9 de marzo, por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria en Cataluña.

CHAPITRE I: Dispositions générales
CHAPITRE II: L'enseignement préscolaire
CHAPITRE III: L'enseignement primaire
CHAPITRE IV: L'enseignement secondaire

Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s'estableix l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Article 1.

L'ordenació general dels ensenyaments a Catalunya de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria es regirà per les normes bàsiques dictades per l'Estat en aquesta matèria i pel que disposa aquest Decret.

Article 2.

1. Els ensenyaments de l'educació infantil i de l'educació obligatòria tenen per finalitat:

a) Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l'alumne.

b) Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

c) Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a l'edat, la raça, la religió, el sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

d) Facilitar el desenvolupament d'aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològic i d'informació que caracteritzen la societat actual i la seva evolució.

e) Infondre valors referits a la salut individual i col·lectiva, a la conservació del medi ambient, a la cooperació i a la pau.

f) Fomentar el sentiment de pertinença i estima al país amb les seves característiques socials, culturals, geogràfiques, històriques i lingüístiques, alhora que promoure el coneixement d'altres pobles i comunitats.

g) Establir les bases per a l'aprenentatge autònom i continuat i per a l'exercici d'activitats professionals.

Article 3.

1. El català com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de l'ensenyament. S'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria.

2. A la Val d'Aran, l'aranès, com a llengua pròpia, és objecte d'ensenyament i serà normalment la llengua vehicular i d'aprenentatge en els àmbits o les àrees que es determinin.

El Consell General de la Val d'Aran establirà el currículum de la llengua aranesa.

El Departament d'Ensenyament, d'acord amb el Consell General de la Val d'Aran, determinarà l'organització de l'ensenyament de l'aranès i del seu ús com a llengua d'aprenentatge en els centres docents de la Val d'Aran.

3. En qualsevol cas, es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne, d'acord amb la legislació vigent.

Article 4.

1. Als efectes del que disposa aquest Decret, s'anomenen àrees els àmbits d'aprenentatge escolar, organitzats en funció de l'evolució psicològica dels alumnes, de les aportacions pedagògiques, epistemològiques i de demanda social.

2. Les àrees de l'educació infantil, de l'educació primària i de l'educació secundària obligatòria s'organitzaran segons el que estableix l'annex d'aquest Decret.

3. A partir del segon cicle de l'educació primària s'introduirà l'ensenyament de les llengües estrangeres, que tindrà continuïtat al llarg de tota l'educació obligatòria.

Article 5.

1. S'entén per currículum el conjunt d'objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació que guien l'acció docent.

2. El Govern de la Generalitat de Catalunya definirà el currículum que s'ha de seguir a l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria mitjançant l'establiment dels objectius generals d'etapa i, per a cada àrea, dels objectius generals, dels continguts i dels objectius terminals o criteris d'avaluació.

Article 6.

1. El Departament d'Ensenyament afavorirà l'autonomia pedagògica i organitzativa dels centres mitjançant orientacions, assessorament, recursos específics i activitats de formació.

2. Cada centre docent formularà el seu projecte educatiu, que donarà coherència i continuïtat a l'acció educativa i inclourà els principis pedagògics i organitzatius propis del centre i el projecte lingüístic.

El caràcter propi dels centres privats podrà complir aquesta finalitat.

Els centres elaboraran el seu projecte curricular d'acord amb els criteris que conté el seu projecte educatiu.

El projecte curricular de cada centre, que completarà i desplegarà el currículum establert pel Govern de la Generalitat de Catalunya, haurà de contenir la distribució temporal dels continguts educatius al llarg de l'etapa.

3. Els equips de professors elaboraran les programacions respectant el projecte curricular del centre.

Article 7.

Els llibres de text i el material didàctic s'adequaran al que estableix aquest Decret i a les prescripcions que efectuï el Govern de la Generalitat de Catalunya sobre el currículum.

Article 8.

1. El Departament d'Ensenyament establirà el calendari i l'horari de l'activitat escolar.

2. Els centres docents, en elaborar els projectes curriculars, organitzaran l'horari escolar respectant el que estableixi el Departament d'Ensenyament, d'acord amb el que disposa l'apartat anterior i les assignacions temporals establertes per a cada una de les àrees.

Article 9.

1. Els projectes curriculars han de permetre concrecions individuals ajustades a les característiques, els ritmes d'aprenentatge i la singularitat de cada alumne, la qual cosa, en particular, facilitarà l'aplicació dels principis d'integració i individualització propis de l'atenció als alumnes amb necessitats educatives especials.

2. El Departament d'Ensenyament podrà també autoritzar modificacions del currículum per adequar-lo a les necessitats educatives especials dels alumnes. En els procediments d'autorització s'haurà de tenir en compte l'opinió dels pares o tutors i dels alumnes, si escau.

Article 10.

El Departament d'Ensenyament promourà les mesures necessàries per garantir la coordinació adequada entre els centres d'educació infantil, d'educació primària i d'educació secundària, per assegurar la continuïtat i coherència de l'acció educativa.

Article 11.

1) L'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes serà un element integrat en el procés educatiu.

2) L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes s'efectuarà de forma contínua, i mitjançant procediments diversos, per tal d'obtenir informació sobre el progrés dels alumnes en relació amb els objectius del currículum.

3) Els projectes curriculars dels centres docents inclouran criteris per adoptar mesures organitzatives per a la millora dels processos d'ensenyament-aprenentatge, de reforç i d'adequació a la diversitat d'alumnes, a partir de la informació aportada per l'avaluació.

Article 12.

El Departament d'Ensenyament determinarà els documents i requisits formals que s'hauran de complir en el procés d'avaluació a l'ensenyament obligatori.

Article 13.

Els centres docents establiran mesures de comunicació periòdica amb els pares o tutors, tant individualment com en grup, per tal de mantenir-los informats del procés d'ensenyament-aprenentatge i del d'avaluació. Les associacions de pares d'alumnes seran informades dels aspectes generals d'aquests processos.

Décret 75/1992 du 9 mars établissant l'organisation générale de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire obligatoire en Catalogne

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 1er

L'organisation générale de l'enseignement en Catalogne dans l'éducation préscolaire, dans l'enseignement primaire et dans l'enseignement secondaire obligatoire est régi par les règles dictées par l'État en cette matière et les dispositions du présent décret.

Article 2

1) Les objectifs de l'enseignement de l'éducation préscolaire et de l'enseignement obligatoire sont les suivants:

a) Favoriser le développement harmonieux de la personnalité de l'élève.

b ) Promouvoir le respect des libertés et des droits fondamentaux des individus ainsi que les principes de base de la coexistence et de la démocratie.

c) Créer des attitudes de soutien et de tolérance pour rejeter la discrimination liée à l'âge, la race, la religion, le sexe et toute autre différence de nature physique, psychologique ou sociale.

d) Faciliter le développement de l'apprentissage des concepts, des procédures et des attitudes qui facilitent la compréhension des éléments de base dans les sciences humaines, la science et la culture et dans l'environnement informatique, qui caractérisent la société d'aujourd'hui et son évolution.

e) Inculquer des valeurs relatives à la santé individuelle et collective, à la préservation de l'environnement, à la coopération et à la paix.

f) Promouvoir un sentiment d'appartenance et d'estime du pays avec ses caractéristiques sociales, culturelles, linguistiques, historiques et géographiques, ainsi promouvoir la connaissance des autres peuples et communautés.

g ) Fournir la base de l'apprentissage continu et indépendant et à la pratique professionnelle.

Article 3

1) Le catalan comme langue propre de la Catalogne l'est aussi dans l'enseignement. Il doit être normalement utilisé comme langue d'apprentissage obligatoire en éducation préscolaire, au primaire et au secondaire.

2) Dans le Val d'Aran, l'aranais, en tant que langue propre, fait l'objet d'enseignement et doit généralement être la langue d'enseignement et d'apprentissage dans les champs ou domaines à déterminer.

Le Conseil général du Val d' Aran doit prévoir le programme d'études de l'aranais.

Le département de l'Éducation, en accord avec le Conseil général du Val d'Aran, doit déterminer l'organisation de l'enseignement de l'aranais et son utilisation comme langue d'enseignement dans les écoles du Val Aran.

3) Dans tous les cas, respecter les droits linguistiques de l'élève, conformément à la loi.

Article 4

1) Aux fins du présent décret, les zones désignées dans les domaines d'apprentissage scolaires sont organisés en fonction du développement psychologique des élèves, des apports pédagogiques et épistémologiques, ainsi que de la demande sociale.

2) Les domaines de l'enseignement préscolaire, de l'enseignement primaire et secondaire sont organisés selon les dispositions de l'annexe du présent décret.

3) À partir du second cycle de l'enseignement primaire l'enseignement des langues étrangères est introduit, et il se poursuivra tout au long de la scolarité obligatoire.

Article 5

1) Doivent être compris dans le programme d'études l'ensemble des objectifs, les contenus, les méthodes pédagogiques et les critères d'évaluation qui guident les activités d'enseignement.

2) Le gouvernement de la Generalitat de Catalogne doit définir le programme d'études à suivre dans l'enseignement préscolaire, dans l'enseignement primaire et secondaire au moyen de la mise en place des objectifs généraux d'une étape et, pour chaque discipline, les objectifs généraux, les contenus et les objectifs finaux ou critères d'évaluation.

Article 6

1) Le département de l'Éducation doit favoriser l'autonomie pédagogique et organisationnelle des établissements d'enseignement grâce à ses orientations, ses conseils, des ressources et ses activités de formation spécifiques.

2) Chaque établissement d'enseignement doit élaborer son projet éducatif, qui assurera la cohérence et la continuité des principes pédagogiques et organisationnels propres de l'école et du programme linguistique.

Le caractère particulier des établissements privés doit être en mesure d'atteindre ces objectifs.

Les établissements d'enseignement doivent élaborer leur programme d'études en conformité avec les critères énoncés dans leur projet éducatif.

Le programme d'études de chaque établissement, qui doit être élaboré et publié ainsi que celui établi par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne, doivent contenir la répartition temporelle des contenus pédagogiques tout au long de l'étape.

3) Des équipes d'enseignants doivent élaborer les programmes en respectant les projets éducatifs de l'établissement.

Article 7

Les manuels scolaires et le matériel pédagogique doivent être adaptés aux dispositions du présent décret et aux prescriptions imposées par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne sur les programmes d'études.

Article 8

1) Le département de l'Éducation doit établir le calendrier et l'horaire des activités pédagogiques.

2) Les établissements d'enseignement, dans l'élaboration de leurs programmes d'études, doivent organiser l'horaire scolaire en respectant les dispositions du département de l'Éducation, conformément au paragraphe précédent et aux affectations du temps horaire fixé pour chacune des disciplines.

Article 9

1) Les projets de programmes d'études doivent permettre des spécifications adaptées aux caractéristiques individuelles, aux rythmes d'apprentissage et au caractère unique de chaque élève, ce qui, en particulier, facilitera les principes d'intégration et d'individualisation propres à l'attention des élèves ayant des besoins pédagogiques particuliers.

2) Le département de l'Éducation peut également autoriser des modifications pour adapter le programme aux besoins des élèves en difficulté. Dans la procédure d'autorisation, il faut tenir compte de l'avis des parents ou tuteurs et, le cas échéant, de l'élève.

Article 10

Le département de l'Éducation doit promouvoir des mesures pour assurer une bonne coordination entre les établissements préscolaires et les écoles primaires et secondaires afin d'assurer la continuité et la cohérence des activités pédagogiques.

Article 11

1) L'évaluation de l'apprentissage des élèves est un élément essentiel dans les activités pédagogiques.

2) L'évaluation de l'apprentissage des élèves doit être effectuée sans interruption, au moyen de différentes procédures afin d'obtenir des informations sur les progrès des élèves par rapport aux objectifs du programme.

3) Les projets de programme des établissements d'enseignement doivent comprendre des critères pour adopter des mesures organisationnelles permettant l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage, le renforcement et l'adaptation à la diversité des élèves sur la base des informations fournies par l'évaluation.

Article 12

Le département de l'Éducation détermine les documents et les formalités qui doivent être respectés dans le processus d'évaluation dans l'enseignement obligatoire.

Article 13

Les établissements d'enseignement doivent établir des communications régulières avec les parents ou tuteurs, tant au plan des individus qu'avec les groupes, afin de les tenir informés sur l'enseignement, l'apprentissage et l'évaluation. Les associations de parents d'élèves doivent être informées des aspects généraux de ces processus.


 

CAPÍTOL II

De l'educació infantil

Article 14.

L'educació infantil comprendrà sis cursos i s'organitzarà en dos cicles de tres cursos cadascun, llar d'infants i parvulari, respectivament.

Article 15.

L'educació infantil té com a finalitat proporcionar als infants més petits aquelles situacions educatives que els permetin el progressiu descobriment i creixement personal i la formació d'una imatge positiva d'ells mateixos; la possibilitat de relacionar-se amb els altres, tant infants com persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges d'expressió i comunicació; l'observació i descoberta del seu entorn més proper i l'adquisició de valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració a la societat. En aquesta etapa s'atendran especialment les necessitats bàsiques d'ordre biològic, psicològic, afectiu, intel·lectual, lúdic i social dels infants.

Article 16.

Per tal d'afavorir el desenvolupament harmònic dels infants i assolir les finalitats expressades en l'article anterior, els centres d'educació infantil cooperaran amb els pares o tutors com a primers responsables de l'educació dels seus fills.

Article 17.

1) Les activitats educatives en l'educació infantil globalitzaran els continguts de les diverses àrees que s'estableixin i s'adequaran al nivell evolutiu i al context sòcio-cultural en el qual viuen els infants.

2) Al parvulari, s'hi podran incloure continguts de Religió per a aquells infants els pares dels quals ho sol·licitin.

Article 18.

L'avaluació dels processos de desenvolupament i aprenentatge dels infants serà contínua i global i tindrà per finalitat adaptar l'ajut pedagògic a les característiques individuals i evolutives de l'infant i, en darrer terme, aportar elements per valorar l'assoliment dels objectius previstos.

Article 19.

Els centres docents d'educació infantil adoptaran mesures d'acolliment i adaptació per als alumnes que s'incorporin a l'etapa en qualsevol dels seus cursos.

CHAPITRE II

L'enseignement préscolaire

Article 14

L'enseignement préscolaire comprend six cours et est organisé en deux cycles de trois ans chacun, respectivement le jardin d'enfants et la maternelle.

Article 15

L'enseignement préscolaire a pour objectif de fournir aux enfants les plus jeunes des situations pédagogiques permettant la découverte progressive et la croissance personnelle et la formation d'une image positive d'eux-mêmes, la capacité d'interagir avec les autres, tant avec les enfants qu'avec les adultes, au moyen de différents langages d'expression et de communication, ainsi que l'observation et la découverte de leur environnement immédiat et l'acquisition des valeurs, les habitudes et les comportements qui contribuent à leur autonomie personnelle et l'intégration dans la société. À ce stade, les besoins fondamentaux chez les enfants seront traités spécialement au point de vue biologique, psychologique, affectif, intellectuel, social et ludique.

Article 16

Afin de promouvoir le développement harmonieux des enfants et à pour atteindre les objectifs énoncés dans l'article précédent, les établissements préscolaires doivent coopérer avec les parents ou tuteurs avec comme responsabilité première l'éducation de leurs enfants.

Article 17

1) Les activités pédagogiques dans l'enseignement préscolaire doivent être globalisées au point de vue du contenu dans les différents secteurs qui sont établis et être adaptées au niveau de l'évolution et du contexte socioculturel dans lesquels vivent les enfants.

2) À la maternelle, il est possible d'inclure un contenu de Religion pour les enfants dont les parents le demandent.

Article 18

L'évaluation des processus de développement et d'apprentissage des enfants doit être continuelle et globale et avoir comme objectif final l'aide pédagogique pour les caractéristiques individuelles de l'enfant et de son développement et, à terme, pour apporter des éléments afin d'évaluer l'atteinte des objectifs.

Article 19

Les établissements d'enseignement préscolaire doivent adopter des mesures d'intégration et d'adaptation pour les élèves qui se joignent à un stade quelconque de leurs cours.


 

CAPÍTOL III

De l'educació primària

Article 20.

1) L'educació primària comprendrà sis cursos acadèmics i s'organitzarà en tres cicles de dos cursos cadascun, cicle inicial, cicle mitjà i cicle superior.

2) Els alumnes s'incorporaran al cicle inicial de l'educació primària l'any natural en què compleixin sis anys.

Article 21.

Les finalitats de l'educació primària seran les de proporcionar a tots els alumnes una formació comuna que faci possible el desenvolupament de les capacitats individuals motrius, d'equilibri personal, de relació i d'actuació social amb l'adquisició dels elements bàsics culturals, els aprenentatges relatius a l'expressió oral, a la lectura, a l'escriptura i al càlcul aritmètic, com també una progressiva autonomia d'acció en el seu medi.

Article 22.

1) L'organització i l'enfocament de les àrees de l'educació primària tindran un caràcter global i integrador.

2) Dins l'àrea de llengües estrangeres, tots els alumnes en cursaran obligatòriament una i podran optar a la introducció d'una segona llengua estrangera.

3) L'àrea de Religió serà d'oferta obligatòria per part dels centres i opcional per als alumnes, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Article 23.

L'avaluació dels processos d'aprenentatge dels alumnes serà contínua i global, i es durà a terme en referència amb els objectius generals d'etapa i àrea i amb els objectius terminals establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article 24.

Per a l'avaluació dels aprenentatges dels alumnes es tindrà en compte el progrés de l'alumne a partir de la seva situació inicial i el seu ritme d'aprenentatge, com també el desenvolupament de les seves capacitats cognoscitives o intel·lectuals, motrius, d'equilibri personal, de relació interpersonal i d'inserció i actuació social.

Article 25.

L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes serà efectuada per tots els mestres que hi intervenen i, al final del cicle, les decisions s'adoptaran de forma col·legiada. Un d'entre aquests mestres actuarà de mestre-tutor i s'encarregarà de coordinar les diverses informacions, actuacions i decisions relatives al procés d'avaluació de l'alumne.

Article 26.

1) La decisió que un alumne resti un any més en qualsevol dels tres cicles es podrà adoptar una sola vegada al llarg de l'educació primària.

2) En qualsevol cas aquesta decisió es prendrà valorant l'assoliment dels continguts programats i les repercussions positives i negatives previsibles que respecte del procés global d'aprenentatge de l'alumne pugui tenir cada una de les opcions possibles.

Article 27.

Si un alumne passa d'un cicle a un altre havent assolit de forma incompleta els objectius corresponents, en el cicle en què s'incorpora se li oferiran les activitats educatives adequades per assolir-los.

CHAPITRE III

L'enseignement primaire

Article 20

1) L'enseignement primaire comprend six cours et est organisé en trois cycles de deux ans chacun, le premier cycle, le cycle intermédiaire et le cycle supérieur.

2) Les élèves peuvent s'inscrire au premier cycle de l'enseignement primaire l'année civile au cours de laquelle ils ont atteint six ans.

Article 21

Les principaux objectifs de l'enseignement primaire est de fournir à tous les élèves une formation commune qui rend possible le développement de leurs capacités motrices individuelles, de leur équilibre personnel, des relations personnelles et de l'action sociale avec l'acquisition des éléments culturels fondamentaux, des apprentissage relatifs à l'expression orale, à la lecture, à l'écriture et au calcul arithmétique, mais aussi une autonomie progressive d'action dans leur environnement.

Article 22

1) L'organisation et la mise en pratique des domaines d'intervention de l'enseignement primaire doivent avoir une approche globale et intégrative.

2) Dans le domaine des langues étrangères, tous les élèves doivent obligatoirement en choisir une et être admissibles à une seconde langue étrangère.

3) La discipline Religion est obligatoire dans les établissements d'enseignement, mais facultative pour les élèves, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Article 23

L'évaluation des processus d'apprentissage des élèves doit être continuelle et globale et être en conformité avec les objectifs généraux du cycle et de la région avec des objectifs terminaux établis par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne.

Article 24

L'évaluation des apprentissages des élèves doit tenir compte de la progression de l'élève à partir de sa situation initiale et de son rythme d'apprentissage et du développement de ses capacités cognitives, intellectuelles ou motrices, son équilibre personnel, ses relations interpersonnelles et d'intégration ainsi que l'action sociale.

Article 25

L'évaluation du processus d'apprentissage des élèves s'effectuera par tous les enseignants concernés et, à la fin du cycle, les décisions seront adoptées en collégialité. L'un de ces enseignants agira comme maître-tuteur et sera chargé de coordonner les diverses informations, les actions et les décisions relatives au processus d'évaluation de l'élève.

Article 26

1) La décision qu'un élève demeure encore une année de plus dans l'un des trois cycles ne peut être prise qu'une seule fois au cours de l'enseignement primaire.

2) Dans tous les cas, cette décision doit être prise en évaluant la réalisation des contenus des programmes et les répercussions positives et négatives prévisibles concernant l'ensemble du processus d'apprentissage de l'élève qui peut avoir chacune des options possibles.

Article 27

Si un élève passe d'un cycle à un autre après avoir atteint les objectifs correspondants de façon incomplète, il sera intégré dans le cycle qui lui offrira des activités pédagogiques permettant de les atteindre.


 

CAPÍTOL IV

De l'educació secundària obligatòria

Article 28.

1) L'etapa de l'educació secundària obligatòria s'organitza en dos cicles de dos cursos acadèmics cadascun.

2) Per accedir a l'educació secundària obligatòria els alumnes hauran d'haver finalitzat l'educació primària.

Article 29.

En l'educació secundària obligatòria es consoliden els aprenentatges instrumentals de l'educació primària, s'inicia els alumnes en altres camps del saber i s'aprofundeixen les àrees fonamentals d'acord amb l'edat i capacitat. S'estableixen les bases i es dóna l'orientació per a la incorporació a la vida activa i professional, de forma que tots els alumnes puguin assumir els seus deures i exercir els seus drets com a ciutadans.

Article 30.

1) El currículum de cadascuna de les àrees de l'educació secundària obligatòria, llevat de la de Religió, inclou ensenyaments de caràcter obligatori, comuns per a tots els alumnes, i ensenyaments de caràcter optatiu, que constitueixen la part variable del currículum.

2) Dins l'àrea de llengües estrangeres, en els dos cicles de l'ensenyament secundari obligatori tots els alumnes cursaran obligatòriament una llengua i podran optar també per una de segona.

3) L'àrea de Religió serà d'oferta obligatòria per part dels centres i opcional per als alumnes, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Article 31.

Correspon al Govern de la Generalitat de Catalunya establir els ensenyaments de caràcter variable que seran d'oferta obligatòria per als centres, dels quals hauran de formar part, entre d'altres, els corresponents a una segona llengua estrangera i a la cultura clàssica.

Article 32.

1) L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes serà contínua, amb observació sistemàtica de l'adquisició dels continguts educatius, integradora de les valoracions de totes les àrees i amb una visió globalitzada del procés d'aprenentatge de l'etapa.

2) L'avaluació del procés d'aprenentatge dels alumnes es durà a terme en relació amb els objectius generals d'etapa i àrea i amb els objectius terminals establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

Article 33.

Cada alumne serà avaluat pel conjunt de tots els professors que han intervingut en el seu procés d'aprenentatge en un període de temps determinat, coordinats pel professor-tutor i actuant de manera col·legiada en les sessions d'avaluació.

Article 34.

En finalitzar el primer cicle i en el segon, l'avaluació permetrà decidir que un alumne romangui un any més en el cicle. Per prendre la decisió en aquest respecte es valoraran les repercussions positives i negatives que pugui haver-hi per a l'alumne en la seva escolarització futura.

Article 35.

La decisió que un alumne romangui un any més en l'etapa es podrà adoptar una sola vegada, acabat el primer cicle o en el segon cicle. Excepcionalment, aquesta decisió podrà adoptar-se una segona vegada escoltats l'alumne i els pares o representants legals.

Article 36.

Els alumnes que en acabar aquesta etapa hagin assolit els objectius generals establerts rebran el títol de graduat en educació secundària, que els facultarà per accedir tant al batxillerat com a la formació professional específica de grau mitjà.

Article 37.

1) ots els alumnes rebran una certificació del centre on han cursat l'educació secundària obligatòria, en el qual constaran els anys cursats i les qualificacions obtingudes.

2) Aquesta certificació anirà acompanyada d'una acció orientadora, acadèmica i professional, que tindrà caràcter confidencial.

Article 38.

Per a aquells alumnes que en l'ensenyament obligatori no hagin assolit els objectius establerts, el Govern de la Generalitat de Catalunya garantirà una oferta suficient de programes específics de garantia social i en regularà el contingut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL.

El que disposa aquest Decret s'aplicarà amb relació al calendari d'implantació del nou sistema educatiu que estableix el Govern de la Generalitat de Catalunya.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA.

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

CHAPITRE IV

L'enseignement secondaire

Article 28

1) L'étape de l'enseignement secondaire est divisé en deux cycles de deux années scolaires chacun.

2) Pour accéder à l'enseignement secondaire obligatoire les élèves doivent avoir achevé le cycle primaire.

Article 29

L'enseignement secondaire obligatoire doit consolider l'apprentissage instrumental de l'enseignement primaire, lequel initie les élèves dans d'autres domaines de la connaissance et approfondit les domaines fondamentaux selon leur âge et leurs capacités. Il établit aussi les bases et offre une orientation pour l'intégration à la vie active et professionnelle, de sorte que tous les élèves puissent assumer leurs fonctions et exercer leurs droits en tant que citoyens.

Article 30

1) Le programme d'études pour chacune des disciplines de l'enseignement secondaire, à l'exception de la religion, comprend des cours obligatoires, communs à tous les élèves, ainsi qu'un enseignement optionnel, qui constitue la partie variable du programme.

2) Dans le domaine des langues étrangères, dans les deux cycles de l'enseignement secondaire obligatoire, tous les élèves doivent apprendre une langue et être admissibles également pour une deuxième langue.

3) La discipline Religion doit être offerte obligatoirement dans les établissements d'enseignement, mais de manière facultative pour les élèves, en conformité avec la réglementation en vigueur.

Article 31

Il revient au gouvernement de la Generalitat de Catalogne de mettre en place les enseignements à caractère variable qui seront offerts de façon obligatoire par les établissements d'enseignement qui comprendront, entre autres, un enseignement dans une deuxième langue étrangère et la culture classique.

Article 32

1) L'évaluation du processus d'apprentissage des élèves doit se faire de façon continue au moyen d'une observation systématique de l'acquisition des contenus pédagogiques, en intégrant les évaluations de tous les domaines et avec une vision globale du processus d'apprentissage du cycle.

2) L'évaluation du processus d'apprentissage des élèves aura lieu en relation avec les objectifs globaux du cycle et de la région en ce qui concerne les objectifs terminaux établis par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne.

Article 33

Chaque étudiant doit être évalué par l'ensemble des enseignants qui ont été impliqués dans le processus d'apprentissage au cours d'une période de temps donnée, en coordination avec le professeur titulaire et les intervenants en collégialité dans les sessions d'évaluation.

Article 34

À la fin du premier et du second cycle, l'évaluation sera en mesure de décider si un élève reste un an de plus dans le cycle. Pour prendre la décision à cet égard les incidences positives et négatives doivent être prises en considération, car elles peuvent avoir une influence pour les élèves dans leur scolarité ultérieure.

Article 35

La décision qu'un élève reste encore une année de plus dans l'étape peut être prise qu'une seule fois en ayant terminé le premier cycle ou le deuxième cycle. Exceptionnellement, cette décision peut être prise une seconde fois après avoir entendu l'élève et ses parents ou ses représentants légaux.

Article 36

Les élèves qui terminent cette étape en ayant atteint l'ensemble des objectifs généraux recevront un diplôme d'enseignement secondaire, qui donne droit d'accéder aussi bien au baccalauréat qu'à la formation professionnelle spécifique de niveau intermédiaire.

Article 37

1) Tous les élèves recevront un certificat de l'établissement d'enseignement où ils ont terminé leurs études secondaires obligatoires, en précisant les années terminée et les diplômes obtenus.

2) Cette attestation sera accompagnée d'une orientation vers l'action scolaire et professionnelle à caractère confidentiel.

Article 38

Pour les élèves qui n'ont pas atteint les objectifs de l'enseignement obligatoire mis en place, le gouvernement de la Generalitat de Catalogne assurera un approvisionnement suffisant en programmes spécifiques de garantie et réglementera les contenus.

DISPOSITION ADDITIONNELLE

Les dispositions du présent décret sont applicables en ce qui concerne le calendrier de mise en œuvre du nouveau système d'éducation mis en place par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne.

DISPOSITION FINALE UNIQUE.

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel.


 

ANNEX 

1. Organització de les àrees a l'educació infantil.

Descoberta d'un mateix.
Descoberta de l'entorn natural i social.
Intercomunicació i llenguatges.
Religió (voluntària) al parvulari.

2. Organització de les àrees de l'educació primària.

Llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, i llengua aranesa a la Val d'Aran.
Llengües estrangeres.
Coneixement del medi: social i cultural.
Coneixement del medi: natural.
Educació artística: música.
Educació artística: visual i plàstica.
Educació física.
Matemàtiques.
Religió (voluntària).

3. Organització de les àrees de l'educació secundària obligatòria.

Llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura, i llengua aranesa a la Val d'Aran;
Llengües estrangeres.
Ciències de la naturalesa.
Ciències socials.
Educació física.
Tecnologia.
Educació visual i plàstica.
Música.
Matemàtiques.
Religió (voluntària).

ANNEXE

1) Organisation des disciplines de l'enseignement préscolaire

Découverte de soi-même;
Découverte de l'environnement naturel et social;
Communication et langages;
Religion à la maternelle  (volontariat).
2) Organisation dans les disciplines de l'enseignement primaire

Langue et littérature catalanes, langue et littérature castillanes, langue et littérature aranaises dans le Val d'Aran;
Langues étrangères;
Connaissance sur l'environnement: social et culturel;
Connaissance sur l'environnement: nature;
Enseignement artistique: la musique;
Enseignement artistique: visuel et plastique;
Enseignement physique;
Mathématiques;
Religion (volontariat).

3) Organisation dans les disciplines de l'enseignement secondaire

Langue et littérature catalanes, langue et littérature castillanes, langue et littérature aranaises dans le Val d'Aran;
Langues étrangères;
Sciences de la nature;
Sciences sociales;
Éducation physique;
Technologie;
Éducation visuelle et plastique;
Musique;
Mathématiques;
Religion (
volontariat).


 

 Page précédente

 

Catalogne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde