Catalogne

Décret 362/1983 du 30 août sur l'application de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne dans le cadre de l'enseignement non universitaire

 

Le décret 362/1983 du 30 août a été suivi du décret 75/1992, qui introduisait un élément différent en imposant le catalan comme langue véhiculaire et langue d'enseignement obligatoire au primaire et au secondaire dans les écoles. Le texte qui suit est traduit du catalan par Jacques Maurais.

DECRET 362/1983, de 30 d'agost, sobre aplicació de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, a l'àmbit de l'ensenyament no universitari. (Pàg. 2193)

Des de la publicació del Reial Decret 2092/1978, de 23 de juny, que feu possible la incorporació de la llengua catalana als plans d'estudi dels diversos nivells de l'ensenyament no universitari de Catalunya, el Departament d'Ensenyament ha publicat diversos Decrets encaminats a aconseguir la normalització lingüística a Catalunya, com són els Decrets 142/1980, de 8 d'agost, 153/1980, de 12 de setembre, i 270/1982, de 5 d'agost , tots ells encaminats a la generalització de l'ensenyament del català i en català i, alhora, a crear les condicions que permetin de fer realitat el que disposa l'article tercer de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en aquest respecte: aconseguir la igualtat plena entre les dues llengües oficials a Catalunya.

Promulgada suara la Llei 7/1983, de 18 d'abril, de normalització lingüística a Catalunya, cal ajustar als seus preceptes i, singularment als seus articles del 14 al 20, les disposicions vigents fins ara; per tal de continuar i accelerar el procés d'extensió del coneixement i de l'ús del català que, essent la llengua pròpia de Catalunya, ho ha de ser també de l'ensenyament i de l'Administració en els diferents nivells educatius i, a l'ensems, per aconseguir un nivell equiparable del domini de les llengües oficials a Catalunya per part de tota la seva població escolar.

A més, es tindrà en compte l'especial respecte i protecció que, segons s'estableix en l'esmentat precepte estatutari, mereix la parla aranesa.

Amb aquesta finalitat, prèvia consulta al Consell d'Ensenyament, a proposta del Conseller d'Ensenyament i d'acord amb el Consell Executiu,

DECRETO:

I. Les llengües oficials a Catalunya com a matèria d'Ensenyament

Article primer.

1. Les llengües catalana i castellana seran ensenyades obligatòriament en tots els nivells, modalitats i graus d'ensenyament no universitari en tots els centres públics o privats, d'acord amb els programes, orientacions i horaris establerts o que s'estableixin reglamentàriament a aquest efecte per a cada un dels graus, modalitats i nivells.

En els centres docents de la Vall d'Aran s'ensenyarà també l'aranès.

2. El coneixement de la llengua catalana que s'exigirà als alumnes que s'hagin incorporat tardanament al sistema educatiu a Catalunya haurà de tenir en compte aquesta circumstància i, per tant, s'adequarà al seu nivell d'aprenentatge.

3. Quedaran exempts de l'obligació d'acreditar el coneixement de la llengua catalana aquells alumnes que justifiquin llur residència temporal a Catalunya o aquells en els quals concorrin circumstàncies que el Departament d'Ensenyament estableixi per reglament.

Article 2

1. No es podrà expedir el certificat que doni dret a l'obtenció del títol de graduat escolar a cap alumne que, havent començat l'E.G.B. després de la publicació de la Llei de Normalització Lingüística, no acrediti, en acabar-la, que té un coneixement suficient de les dues llengües oficials a Catalunya.

2. L'acreditament del coneixement del català no serà exigit a aquells alumnes als quals fa referència l'apartat 3 de l'article anterior.

Article 3

1. Pel que fa als centres de nivell secundari, les llengües oficials seran ensenyades emprant els programes aprovats oficialment i amb l'extensió horària reglamentària.

2. L'acreditament del coneixement del català no serà exigit a aquells alumnes a què es refereix l'apartat 3 de l'article primer.

Article 4

1. Els alumnes espanyols procedents de centres situats fora del territori de Catalunya i que s'incorporin al sistema educatiu català en qualsevol dels nivells no universitaris hauran de fer l'aprenentatge de la llengua catalana, del qual en cap cas no estaran exempts.

2. Els alumnes estrangers que s'incorporin al sistema educatiu de Catalunya hauran d'adquirir el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya, sense que se'ls pugui declarar en cap cas exempts del seu aprenentatge.

3. El Departament d'Ensenyament fixarà els nivells de coneixements que han de ser assolits pels alumnes a què fan referència els paràgrafs anteriors. Aquests alumnes podran ser declarats exempts de les avaluacions corresponents, en els termes establerts al paràgraf tercer de l'article primer d'aquest Decret.

Article 5

1. En tots els cursos de formació permanent per a adults serà preceptiu l'ensenyament del català i del castellà.

2. En tots els centres i modalitats d'estudis especialitzats en els quals sigui preceptiu l'ensenyament de la llengua, s'hi introduiran les llengües oficials.

3. Si als plans d'estudis especialitzats dels centres dependents de la Generalitat, no s'hi inclou l'assignatura de llengua, els centres hauran d'oferir cursos de llengua catalana per als alumnes que en tinguin un coneixement insuficient.

4. El Departament d'Ensenyament regularà el que disposa aquest article.

II.   La llengua catalana com a llengua d'ensenyament

Article 6

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'ensenyament.

Article 7

1. Els infants tindran dret a rebre l'ensenyament corresponent al Cicle Inicial d'E.G.B. i, si s'escau, al període pre-escolar en la llengua que hagi estat habitual fins al moment d'iniciar aquests estudis, respectant en tot cas el que disposa l'article primer.

2. Els pares, en matricular per primera vegada llurs fills en qualsevol centre, sigui públic o privat, podran instar que el nen rebi l'ensenyament en la llengua que li sigui habitual.

3. La llengua d'ensenyament no suposarà separar els alumnes en centres diferents per raons de llengua.

4. Per tal de possibilitar l'acolliment adequat als centres dels alumnes de nou ingrés i per a millor solució dels problemes que a nivell lingüístic es puguin donar a les escoles unitàries, el Departament d'Ensenyament destinarà preferentment a classes del Cicle Inicial i del Pre-escolar i a les escoles unitàries aquells professors que tinguin domini de les dues llengües.

5. Els centres programaran activitats tendents a millorar progressivament el coneixement per part de l'alumne de la llengua que no li hagi estat habitual en començar els estudis.

Article 8

Les classes de llengua catalana i les de llengua castellana seran donades, respectivament, en català i en castellà, en tots els nivells, modalitats, graus i cursos de l'ensenyament no universitari.

Article 9

1. Es farà una extensió progressiva de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament a partir del Cicle Mitjà d'E.G.B., per tal d'aconseguir un coneixement de la llengua catalana i castellana ponderat i compensatori en el Cicle Superior i en els nivells d'ensenyament secundari. Reglamentàriament, es determinaran les àrees o assignatures que s'han d'impartir en llengua catalana en els diferents nivells no universitaris.

2. Sens perjudici del que preveu la disposició transitòria segona d'aquest Decret, a més de la llengua castellana, s'haurà de professar, almenys, una altra assignatura o àrea en aquest idioma.

Article 10

1. El Departament d'Ensenyament podrà adoptar aquelles mesures que cregui convenients per redistribuir el professorat entre els centres d'E.G.B. i Pre-escolar amb la finalitat d'aconseguir que tots els centres disposin de professorat idoni que, en el seu conjunt, permeti assolir els objectius previstos en el present Decret.

2. El Departament d'Ensenyament continuarà organitzant cursos de català per al professorat de Pre-escolar i E.G.B. i per al professorat d'ensenyament secundari i especialitzat, fins que s'asseguri el coneixement generalitzat del català a tots els nivells no universitaris. Es prendran igualment altres mesures amb la mateixa finalitat.

3. També s'organitzaran cursos d'aranès per al professorat que l'hagi d'ensenyar en els centres de la Vall d'Aran.

4. El Departament d'Ensenyament promocionarà, estimularà i fomentarà la utilització d'eines didàctiques que facilitin l'ensenyament del català i en català.

III.   Del català com a llengua de comunicació i cultura

Article 11

1. Els centres d'ensenyament no universitari de tot Catalunya han de fer de la llengua catalana un vehicle d'expressió normal en les seves activitats internes.

2. En les reunions i els actes de la vida del centre els assistents podran expressar-se en la llengua oficial que desitgin, sense que el seu ús pugui suposar cap mena de discriminació.

Article 12

1. En les activitats de projecció externa s'utilitzarà normalment el català a fi de fer present la llengua catalana en totes les seves manifestacions culturals i públiques.

2. El Departament d'Ensenyament promocionarà activitats de caràcter cultural, a desenvolupar als centres públics, en els quals la llengua normalment emprada sigui la catalana.

3. L'aranès podrà ésser emprat també en les activitats internes dels centres de la Vall d'Aran.

IV. El català, llengua oficial de l'Administració educativa a Catalunya

Article 13

El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració educativa.

1. L'Administració educativa de Catalunya i els centres públics que en depenguin empraran normalment el català tant en les seves relacions mútues i internes com en les que mantinguin amb les Administracions territorial i local catalanes i amb les altres entitats públiques dependents de la Generalitat.

2. Les actuacions administratives de règim interior als centres com són actes, comunicats diversos, horaris, rètols indicatius de dependències, etc., es redactaran normalment en llengua catalana, i també podran fer-se en aranès si es tracta de centres de la Vall d'Aran.

3. La documentació que hagi de tenir efectes fora de la Comunitat Autònoma es farà en castellà i la que sigui sol·licitada per l'Administració central o perifèrica de l'Estat o per una altra Comunitat Autònoma, es redactarà en català o castellà, segons hagi estat sol·licitada.

4. Les actuacions administratives sol·licitades pel públic es faran en català, exceptuant-ne els casos en els quals els usuaris les demanin en castellà.

Qualsevol ciutadà es pot adreçar a l'Administració educativa de Catalunya usant la llengua oficial que lliurament esculli.

En els centres de la Vall d'Aran podran fer-se també en aranès.

5. Els avisos al públic que s'hagin d'inserir al tauler d'anuncis dels centres es faran normalment en llengua catalana.

En el cas de la Vall d'Aran, podran fer-se també en aranès.

Article 14

1. Els documents administratius que els centres públics dependents de la Generalitat hagin de redactar en paper imprès, es faran utilitzant els models normalitzats aprovats en aquest respecte i portaran el nom del centre en català i el topònim del municipi en la seva forma oficial única, que és la catalana.

2. Els centres públics de la Vall d'Aran podran emprar també la denominació aranesa per al nom del centre.

Article 15

1. Per tal de garantir el que estableix l'article primer del present Decret, el Departament d'Ensenyament tindrà cura d'establir els mecanismes i les condicions que permetin d'assegurar el coneixement de les llengües castellana i catalana, per part del personal no docent de l'Administració educativa destinat als centres d'ensenyament o a les dependències administratives.

2. Amb aquesta finalitat haurà d'establir ensenyament gratuït de català per al personal no docent que el desconegui.

3. Amb el mateix fi, quan es tracti d'establir proves d'accés als llocs de treball corresponents a personal no docent inclourà proves de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya.

4. Per tal d'assegurar que els ciutadans de la Vall d'Aran podran ésser atesos en aranès en els seus centres escolars, el Departament d'Ensenyament oferirà al personal no docent d'aquell territori ensenyament gratuït de l'aranès.

Disposicions transitòries.

Primera.

El Departament d'Ensenyament donarà les instruccions necessàries perquè aquells centres que haguessin fet una opció lingüística predominantment castellana, d'acord amb el Decret 270/1982, puguin arribar més fàcilment a la situació prevista a l'article novè d'aquest Decret; introduint ja la llengua catalana com a llengua d'ensenyament d'algunes àrees o matèries, a partir del pròxim curs 1983-84.

Segona.

Les escoles que hagin fet una opció catalana, quant a la llengua d'ensenyament, hauran d'adoptar les mesures adients per tal d'assegurar un domini correcte de les dues llengües, l'Administració vetllarà pel seu compliment.

Disposicions finals.

 Primera.

S'autoritza el Conseller d'Ensenyament per dictar les disposicions que calguin per desplegar i executar el present Decret.

 Segona.

Es deroga el Decret 270/1982, així com les seves disposicions complementàries, en tot el que s'oposi a aquest Decret.

 Tercera.

Aquesta Decret entrarà en vigor al començament del proper curs 1983-84.

Barcelona, el 30 d'agost de 1983

Décret 362/1983 du 30 août sur l'application de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne dans le cadre de l'enseignement non universitaire

Depuis la publication du Décret royal 2092/1978 du 23 juin, qui a rendu possible l'incorporation du catalan dans les programmes d'études des divers niveaux de l'enseignement non universitaire en Catalogne, le département de l'Éducation a publié divers décrets visant à obtenir la normalisation linguistique en Catalogne, comme les décrets 142/1980 du 8 août, 153/1980 du 12 septembre et 270/1982 du 5 août; tous ces décrets visent à généraliser l'enseignement du catalan et en catalan et, donc, à créer les conditions qui permettront de réaliser les dispositions de l'article 3 du Statut d'autonomie de la Catalogne: obtenir la pleine égalité des deux langues officielles de la Catalogne.

Après la récente promulgation de la loi 7/1983 du 18 avril sur la normalisation linguistique en Catalogne, il devient nécessaire d'adapter les dispositions qui ont été en vigueur jusqu'à maintenant aux prescriptions et plus particulièrement aux articles 14 à 20 de cette loi, afin de continuer et d'accélérer le processus d'expansion de la connaissance et de l'utilisation du catalan qui, à titre de langue propre à la Catalogne, doit également être la langue de l'enseignement et de l'administration des différents niveaux de l'enseignement et aussi pour obtenir une maîtrise équivalente des deux langues officielles de la Catalogne par toute la population scolaire.

De plus, il sera tenu compte de la protection et du respect particulier que, comme il est prévu dans les dispositions statutaires mentionnées, mérite la langue aranaise.

À cette fin, après consultation préalable du Conseil de l'enseignement, sur l'initiative du conseiller de l'Enseignement et en accord avec le Conseil exécutif,

JE DÉCRÈTE:

I. Enseignement des langues officielles de la Catalogne

Article 1er

1)
Les langues catalane et castillane doivent être obligatoirement enseignées à tous les niveaux, dans tous les types d'études et dans toutes les classes de l'enseignement non universitaire, dans tous les établissements publics et privés, conformément aux programmes, orientations et horaires établis ou qui seront établis par règlement à cet effet pour chaque niveau, type d'études et classe.

L'aranais doit également être enseigné dans les établissements scolaires du val d'Aran.

2) Le niveau de connaissance du catalan exigé des élèves qui se sont incorporés tardivement au système scolaire de la Catalogne doit tenir compte de ce fait et, par conséquent, ce niveau de connaissance doit être adapté à leur niveau d'apprentissage.

3) Les élèves qui peuvent justifier qu'ils séjournent en Catalogne de façon temporaire et ceux qui sont visés par les règlements établis par le département de l'Éducation n'ont pas à prouver leur connaissance du catalan.

Article 2

1)
Aucun élève qui a commencé l'EGB après la publication de la Loi sur la normalisation linguistique et qui est incapable de démontrer, à la fin de ses études, qu'il a une connaissance suffisante des deux langues officielles de la Catalogne ne peut obtenir le certificat donnant droit au titre de diplômé.

2) Les élèves visés par l'alinéa 3 de l'article 1 n'ont pas à démontrer leur connaissance du catalan.

Article 3

1)
Les établissements d'enseignement secondaire doivent enseigner les langues officielles conformément aux programmes officiels approuvés et pendant le nombre d'heures réglementaire.

2) Les élèves visés par l'alinéa 3 de l'article 1 n'ont pas à démontrer leur connaissance du catalan.

Article 4

1)
Les élèves espagnols qui viennent d'établissements situés à l'extérieur du territoire de la Catalogne et qui s'incorporent à un niveau quelconque de l'enseignement non universitaire du système scolaire catalan doivent apprendre la langue catalane, et aucun n'en sera exempté.

2) Les élèves étrangers qui s'incorporent au système scolaire de la Catalogne doivent acquérir la connaissance des deux langues officielles de la Catalogne et ne peuvent, en aucun cas, être exemptés de l'apprentissage des deux langues.

3) Le département de l'Éducation fixe les niveaux de connaissance que doivent atteindre les élèves visés par les paragraphes précédents. Ces élèves peuvent être exemptés des évaluations correspondantes selon les termes définis au paragraphe 3 de l'article 1 du présent décret.

Article 5

1)
L'enseignement du catalan et du castillan est obligatoire dans tous les cours de formation permanente pour adultes.

2) L'enseignement des langues officielles doit être introduit dans tous les établissements et types d'études spécialisés dans lesquels est obligatoire l'enseignement de la langue.

3) Si l'enseignement de la langue ne fait pas partie des programmes d'études spécialisés des établissements qui relèvent de la Generalitat, ces établissements doivent offrir des cours de catalan aux élèves qui ne connaissent pas suffisamment cette langue.

4) Le département de l'Éducation doit réglementer les dispositions du présent article.

II. Le catalan, langue de l'enseignement

Article 6

Le catalan, langue propre à la Catalogne, est aussi la langue de l'enseignement.

Article 7

1)
Au premier cycle de l'E.G.B et, s'il y a lieu, dans les classes préscolaires, les enfants ont le droit de recevoir l'enseignement dans la langue dans laquelle ils avaient l'habitude de communiquer jusqu'au moment de commencer ces études pourvu que soient respectés, dans tous les cas, les dispositions de l'article 1.

2) Au moment d'inscrire leurs enfants pour la première fois dans un établissement d'enseignement public ou privé, les parents peuvent insister pour que l'enseignement soit donné dans la langue utilisée habituellement par l'enfant.

3) La langue d'enseignement ne doit pas séparer les enfants dans des établissements linguistiques différents.

4) Afin de bien accueillir les nouveaux élèves dans les établissements scolaires et pour mieux résoudre les problèmes linguistiques qui peuvent surgir dans les écoles unitaires, le département de l'Éducation doit, de préférence, affecter aux classes de premier cycle, aux classes préscolaires et aux écoles unitaires, les enseignants qui maîtrisent les deux langues.

5) Les établissements doivent programmer des activités visant à améliorer progressivement la connaissance par l'élève de la langue qui n'était pas sa langue habituelle au moment de commencer ses études.

Article 8

Les cours de catalan et de castillan doivent être donnés en catalan et en castillan respectivement, à tous les niveaux et dans toutes les classes de l'enseignement non universitaire.

Article 9

1) L'utilisation du catalan comme langue d'enseignement doit être augmentée progressivement à partir du cycle intermédiaire de l'EGB afin d'obtenir une connaissance des langues catalane et castillane pondérée et compensatoire au troisième cycle d'EGB et au niveau secondaire. Les domaines et les matières au programme qui doivent être enseignés en catalan aux différents niveaux d'enseignement non universitaires doivent être définis par règlement.

2) Sans préjudice de la seconde disposition transitoire du présent décret, en plus de la langue castillane, il devra être enseignée au moins une autre matière ou discipline dans cette langue.

Article 10

1) Le département de l'Éducation peut prendre les mesures qu'il considère nécessaires pour réaffecter les enseignants dans les établissements préscolaires et d'EGB afin de s'assurer que tous les établissements disposent d'un personnel enseignant approprié qui permette, dans l'ensemble, de réaliser les objectifs prévus par le présent décret.

2) Le département de l'Éducation doit continuer à organiser des cours de catalan à l'intention des enseignants des niveaux préscolaire et d'EGB ainsi que des enseignants des niveaux secondaire et spécialisé, jusqu'à ce que la connaissance du catalan soit généralisée à tous les niveaux non universitaires. Le département doit également prendre d'autres mesures dans le même but.

3) Des cours d'aranais doivent également être organisés à l'intention des enseignants qui doivent enseigner dans les établissements scolaires du val d'Aran.

4) Le département de l'Éducation doit promouvoir, stimuler et encourager l'utilisation d'aides didactiques qui facilitent l'enseignement du catalan et en catalan.

III. Le catalan, langue de la communication et de la culture

Article 11

1)
Les établissements d'enseignement non universitaire de toute la Catalogne doivent adopter le catalan comme véhicule d'expression normal dans toutes les activités internes.

2) Les personnes qui participent aux réunions et aux activités internes de l'établissement peuvent s'exprimer dans la langue officielle de leur choix sans que ce choix puisse être interprété comme une discrimination quelconque.

Article 12

1)
Le catalan doit être utilisé dans les activités extérieures afin qu'il soit présent dans toutes les manifestations culturelles et publiques.

2) Le département de l'Éducation doit promouvoir les activités à caractère culturel organisées dans les établissements publics et pour lesquelles la langue normalement employée est le catalan.

3) Il est possible d'utiliser l'aranais dans les activités internes des établissements du val d'Aran.

IV. Le catalan, langue de l'administration scolaire en Catalogne

Article 13

À titre de langue propre à la Catalogne, le catalan est aussi la langue de l'Administration scolaire.

1) L'Administration scolaire en Catalogne et les établissements publics qui en dépendent doivent normalement utiliser le catalan dans leurs relations mutuelles et internes ainsi que dans celles qu'elles maintiennent avec les Administrations territoriale et locale catalanes et avec les autres organismes publics qui relèvent de la Generalitat.

2) Les actes administratifs utilisés à l'intérieur des établissements, comme les procès-verbaux, les communiqués divers, les horaires, les inscriptions indiquant les locaux, etc. doivent normalement être rédigés en catalan et peuvent également être rédigés en aranais dans le cas des établissements du val d'Aran.

3) La documentation qui a des répercussions à l'extérieur de la Communauté autonome doit être rédigée en castillan; toute documentation demandée par l'Administration centrale ou périphérique de l'État ou par une autre communauté autonome doit être rédigée en catalan ou en castillan, selon la langue qui a été demandée.

4) Les actes administratifs demandés par le public doivent être rédigés en catalan, sauf lorsque les usagers le demandent en castillan.

Tous les citoyens peuvent s'adresser à l'Administration scolaire de la Catalogne dans la langue officielle de leur choix.

Dans les établissements du val d'Aran, les actes peuvent également être rédigés en aranais.

5) Les avis publics qui doivent être affichés sur les tableaux d'affichage des établissements doivent normalement être rédigés en catalan.

Dans le cas du val d'Aran, ils peuvent également être rédigés en aranais.

Article 14

1) Les documents administratifs qui doivent être rédigés sur des formules imprimées par les établissements publics qui dépendent de la Generalitat, doivent se conformer aux modèles normalisés [...] le nom de l'établissement et le nom de la municipalité doivent figurer sous leur forme officielle, c'est-à-dire en catalan.

2) Les établissements publics du val d'Aran peuvent aussi utiliser la désignation aranaise pour le nom de l'établissement.

Article 15

1)
Afin de garantir les dispositions de l'article 1 du présent décret, le département de l'Éducation doit établir les mécanismes et les conditions qui permettent de s'assurer que le personnel non enseignant de l'Administration scolaire qui travaille dans les établissements scolaires ou les bureaux qui en dépendent, connaît le castillan et le catalan.

2) Dans ce but, il doit mettre sur pied des cours de catalan gratuits à l'intention du personnel non enseignant. [...]

3) Dans ce même but, lorsqu'il est nécessaire de préparer des examens pour l'accès aux postes de personnel non enseignant, il faut inclure des épreuves évaluant la connaissance des deux langues officielles de la Catalogne.

4) Afin de s'assurer que les citoyens puissent recevoir une réponse en aranais dans les établissements scolaires du val d'Aran, le département de l'Éducation doit offrir au personnel non enseignant de ce territoire des cours d'aranais gratuits.

Dispositions transitoires

Première

Le département de l'Éducation doit donner les instructions nécessaires aux établissements qui ont opté pour une option linguistique majoritairement castillane, conformément au décret 270/1982 pour qu'ils puissent arriver plus facilement à la situation prévue à l'article 9 du présent décret: introduire le catalan comme langue d'enseignement dans certains domaines ou dans certaines matières à compter de l'année scolaire 1983-1984.

Seconde

Les écoles qui ont opté pour le catalan comme langue de l'enseignement doivent adopter les mesures nécessaires de façon à assurer une bonne maîtrise des deux langues. L'Administration doit veiller à ce que ces exigences soient respectées.

Dispositions finales

Première

Le conseiller de l'Éducation est autorisé à prescrire les dispositions nécessaires pour développer et exécuter le présent décret.

Seconde

Tous les éléments du décret 270/1982 et de ses dispositions complémentaires qui s'opposent au présent décret sont abrogés.

Troisième

Le présent décret entre en vigueur au début de... 1983-1984.

Barcelone, le 30 août 1983


 

 Page précédente

 

 Catalogne


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde