Catalogne

Loi sur l'occitan, l'aranais en Aran

(Projecte de llei de l’aranès)

(Anteproyecto de Ley del Aranés)

22 septembre 2010

Le 22 septembre 2010, le parlement de la Catalogne a adopté (118 votes pour, 17 contre) la Loi sur l'occitan, l'aranais en Aran (cat.: Llei de l'occità, aranès a l'Aran; esp.: Ley del Occitano, Aranés en el Aran), qui est désormais la troisième langue officielle de la Generalitat. Cette loi renforce les droits linguistiques des Aranais en les étendant à tout le territoire de la Catalogne par la mise en place d'un processus de valorisation et d'emploi de l'aranais dans les domaines de l'administration, de l'éducation, des médias et des activités culturelles.

Dorénavant, toutes les lois du Parlement catalan devront être publiées aussi en aranais et leur version jouira aussi d'un caractère officiel. Dans le reste de la Catalogne, les locuteurs d'occitan ont le droit d'utiliser l'aranais lorsqu'ils s'adressent par écrit aux instances du gouvernement catalan, et d'exiger que celles-ci leur répondent en aranais dans leurs communications orales. Quant à l'enseignement, le gouvernement favorise la mise en œuvre dans les programmes scolaires d'études philologiques de la langue occitane et de contenus sur la réalité linguistique du territoire du val d'Aran.

Les articles sont divisés en sept chapitres, qui réglementent les principes généraux (chapitre I), l'usage institutionnel (chapitre II), l'onomastique (chapitre III), l'enseignement (chapitre IV), les titres et certificats (chapitre V), la radio et la télévision (chapitre VI) et la promotion et la diffusion de la langue (chapitre VII). Le nom de la langue, l'aranais, associé à la langue occitane a cependant soulevé certaines controverses.

1) Préambule
2) Articles 1-25
3) Dispositions additionnelles

Remarque:

La version française est traduite du catalan par Jacques Leclerc, la loi ayant été adoptée en trois versions, catalane, castillane et aranaise. Le Conselh Generau d’Aran (en aranais) est traduit en français par «Conseil général d'Aran».

Projecte de llei de l’aranès (catalan)

Preàmbul

La identitat lingüística de l'Aran

La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, defineix un element fonamental de la identitat pròpia de l’Aran, defensada pels aranesos i araneses al llarg dels segles i que avui reconeix i empara l’article 11 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006.

Històricament, des de la unió voluntària de l’Aran a la Corona catalanoaragonesa pel Tractat d’Emparança de 1175, les institucions polítiques del Principat de Catalunya han reconegut i respectat la identitat cultural i lingüística de l’Aran. Aquesta identitat es va poder desenvolupar en el marc d’un règim polític administratiu especial de la Vall d’Aran, fins que aquest fou suprimit l’any 1834, amb la imposició en aquest territori del règim administratiu general de l’Estat espanyol i del castellà com a única llengua oficial. El restabliment de l’autogovern de Catalunya l’any 1979, en el context d’un règim democràtic, va permetre establir un règim de protecció de l’aranès, com a part constitutiva de la pluralitat lingüística de Catalunya i vincle privilegiat de Catalunya amb les terres de parla occitana.

La llengua occitana inclou diverses varietats lingüístiques al llarg de tot el seu territori, repartit als tres estats. Actualment la llengua occitana no disposa d’autoritat lingüística única per a tot el territori de parla occitana. Tanmateix, a l’Aran l’autoritat lingüística de l’aranès l’assumeix l’Institut d’Estudis Aranesos des del 29 d’abril de 2008, per acord del Ple del Conselh Generau d’Aran.

Amb aquesta Llei, el Parlament de Catalunya fa un pas endavant en el reconeixement i la protecció de l’aranès a Catalunya. El sentit d’aquesta intervenció legislativa és coherent amb els valors i objectius de defensa de la pluralitat de llengües que han inspirat la política lingüística catalana. Alhora, mitjançant la promoció d’aquests mateixos valors i objectius en l’àmbit espanyol i l’europeu, el Parlament vol contribuir a la salvaguarda i difusió del patrimoni lingüístic occità compartit amb altres territoris.

Marc jurídic i evolució legal prèvia

En el marc de la Constitució espanyola de 1978, l’article 3.4 de l’Estatut d’autonomia de 1979 va establir que «la parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció». El desplegament legislatiu posterior d’aquest precepte estatutari va permetre configurar un estatut jurídic progressivament reforçat de l’aranès. En un primer moment, la Llei 7/1983, de 15 d’abril, de normalització lingüística, va declarar l’aranès llengua pròpia de l’Aran i va proclamar certs drets lingüístics dels aranesos i araneses, juntament amb el mandat adreçat als poders públics de garantir-ne l’ús i l’ensenyament. Més endavant, la Llei 16/1990, de 13 de juliol, del règim especial de la Vall d’Aran, va declarar l’oficialitat territorialitzada de l’aranès, i va millorarne les garanties d’ús i ensenyament, a més d’incloure un manament general d’impulsar-ne la normalització a l’Aran. Posteriorment, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, va determinar-ne l’aplicació supletòria a l’aranès i va incloure disposicions específiques relatives a la toponímia, l’antroponímia i els mitjans de comunicació. La regulació de l’aranès inclou també altres disposicions sectorials, de rang legal i infralegal, que han tendit a equiparar el tractament de l’aranès i el català.

L’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya del 2006 suposa un canvi fonamental respecte de la situació precedent en declarar a l’article 6.5 l’oficialitat a Catalunya de la llengua occitana, denominada aranès a l’Aran. Així, l’estatut jurídic de l’aranès s’emmarca directament en l’article 3.2 de la Constitució, quan determina que «les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes». L’atribució d’un estatus d’oficialitat a aquesta llengua és l’expressió més alta de reconeixement per part dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i de les seves institucions, que a través de l’Estatut s’integra en l’ordenament jurídic estatal. L’oficialitat de l’aranès s’estén a més a tot Catalunya, que esdevé així l’únic territori dins l’Estat que reconeix tres llengües oficials: el català, el castellà i l’aranès. L’Estatut precisa algunes de les conseqüències jurídiques de l’oficialitat de l’aranès, especialment quant als drets lingüístics de la ciutadania. L’article 36 especifica concretament els drets dels ciutadans i ciutadanes de l’Aran respecte de l’aranès. L’Estatut disposa l’aplicació a aquesta llengua dels principis de protecció i foment de l’ús, la difusió i el coneixement i atribueix a la Generalitat i també al Conselh Generau d’Aran la competència sobre la normalització lingüística de l’aranès.

Finalment, el règim vigent d’oficialitat de la llengua occitana té implicacions importants en relació amb l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Atesa la fórmula de ratificació d’aquest tractat internacional emprada per l’Estat espanyol l’any 2001, que remet a les llengües que són declarades oficials pels estatuts d’autonomia, el nivell de protecció de l’aranès s’ha incrementat substancialment com a conseqüència de l’Estatut d’autonomia del 2006.

Justificació i objectius d’aquesta Llei

Els canvis esmentats en el marc jurídic relatiu a l’aranès fan necessària una nova regulació legal. En primer lloc, per adequar el règim jurídic de l’aranès al nou Estatut d’autonomia, que formula diversos manaments explícits al legislador en aquest sentit i en la disposició addicional cinquena fixa un termini de quatre anys per adaptar el règim especial de l’Aran al que estableix la norma estatutària. En segon lloc, per complir els compromisos establerts per la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. I, per acabar, aquesta intervenció legislativa ha de permetre actualitzar i donar una major unitat i coherència al règim jurídic de l’aranès, que avui és regulat per normes disperses i fragmentàries, que projecten certa ambigüitat sobre la identitat de la llenguai el seu estatus.

La present Llei té per objectius generals reconèixer, protegir i promoure l’aranès en tots els àmbits i sectors. D’acord amb la tradició de la política lingüística a Catalunya, aquest reconeixement comprèn la voluntat de col·laborar en la protecció de la unitat de la llengua occitana. Actualment la normativa de referència més difosa, i que manté els mateixos criteris de les Normes Ortografiques der Aranés aprovades per la Generalitat de Catalunya l’any 1983, és la definida per Loís Alibèrt en la Gramatica Occitana, publicada a Catalunya el 1935 i reeditada per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 2000. A partir de l’impuls de les relacions amb altres territoris de parla occitana, la Llei pot contribuir a afavorir el desenvolupament de les accions relatives a la regulació i establiment de les directrius de l’occità. Així mateix, el Conselh Generau d’Aran ha de poder promoure l’estudi i definir àmbits d’ús de l’aranès.

Pel que fa al nivell de protecció, el criteri inspirador de la Llei és l’extensió al règim jurídic de l’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran i oficial a Catalunya, del contingut propi d’aquests principis en l’ordenament lingüístic català. Per tant, s’adopta una perspectiva generosa en el desenvolupament dels mandats estatutaris, que habiliten el legislador per determinar l’abast, els usos i els efectes jurídics de l’oficialitat de l’aranès i per emmarcar el procés de normalització lingüística. Nogensmenys, la realitat social i demogràfica de l’aranès imposa certs condicionaments que la regulació legal re flecteix mitjançant les modulacions corresponents. Així, la concentració dels i les parlants d’aranès a la Vall d’Aran, juntament amb el caràcter de llengua pròpia, justifica l’establiment d’una protecció més intensa en aquest territori que a la resta de Catalunya. En termes més generals, la dignitat i l’estatus que aquesta Llei reconeix a la llengua occitana fa que sigui un referent de la protecció de la diversitat lingüística europea en relació amb l’àrea lingüística de l’occità.

L’impuls de la tasca de promoció i foment de l’aranès és el darrer i un dels principals objectius de la Llei. En aquest sentit, es dota d’una àmplia cobertura legal les mesures de foment i difusió de l’aranès en tots els àmbits i sectors. Entre d’altres aspectes, la nova regulació preveu els mitjans necessaris per gestionar l’impacte lingüístic de fenòmens socials nous com l’increment de la immigració o per impulsar la presència de l’aranès en els mitjans de comunicació i informació. D’acord amb el que estableix la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, la Llei facilita també la col·laboració amb la resta d’Occitània, que es pot concretar en l’adopció de mesures de promoció de la llengua occitana.

Contingut i estructura d’aquesta Llei

Aquesta Llei desplega el principi de llengua pròpia, aplicat a l’aranès a l’Aran, que obliga els poders públics i les institucions a protegir-la, a usar-la de manera general i a promoure’n l’ús públic en tots els àmbits. El concepte de llengua oficial, en relació amb l’aranès, garanteix una sèrie de drets lingüístics generals davant de totes les administracions en el territori de l’Aran, i de la Generalitat arreu de Catalunya. Els principis anteriors es complementen amb l’afirmació de la voluntat de potenciar la unitat de la llengua occitana, en un marc de relació amb la resta de territoris i grups de parla occitana. Tenint en compte aquests principis, la Llei regula l’ús oficial de l’aranès, i estableix mesures d’emparament i promoció del seu ús per aconseguir-ne la normalització i mesures de foment per garantir-ne la presència en tots els àmbits.

En l’àmbit institucional, aquesta Llei estableix que les administracions i les institucions araneses han d’emprar de manera general l’aranès i que els serveis i els organismes que depenen de la Generalitat a l’Aran han d’utilitzar-lo normalment en les seves relacions administratives i en la difusió d’informació a la ciutadania, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a fer tria d’una altra llengua oficial. Fora de l’Aran, reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a utilitzar l’aranès i rebre atenció en aquesta llengua en les relacions escrites amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i també a usar-lo i rebre resposta oralment en aranès en el seu servei unificat d’informació, que la Generalitat ha de garantir mitjançant l’adopció de les mesures pertinents. Així mateix, proclama la plena validesa de tota la documentació pública i privada redactada en aranès, sens perjudici dels drets del ciutadans i ciutadanes en relació amb les altres llengües oficials, i preveu la realització d’eventuals convenis amb els organismes estatals per normalitzar l’ús de la llengua.

Pel que fa a l’onomàstica, es recull l’exclusivitat de la denominació aranesa dels topònims i el dret de les persones a regularitzar el nom i cognoms d’acord amb la grafia occitana.

Quant a l’ensenyament, la Llei regula l’ús de l’aranès com a vehicle d’expressió normal de les activitats do cents i administratives dels centres docents de l’Aran. També avança en l’extensió del coneixement de l’aranès i de la unitat amb la llengua occitana arreu de Catalunya, mitjançant la inclusió en els currículums de l’ensenyament no universitari de continguts relacionats amb la realitat lingüística de l’Aran i la seva connexió amb la llengua i la cultura occitanes i l’establiment d’una oferta optativa i general, en les diferents modalitats d’ensenyament, d’aprenentatge de la llengua. S’explicita la competència de la Generalitat i del Conselh Generau d’Aran per establir els títols i certificats que acrediten el coneixement de l’aranès.

En l’àmbit dels mitjans de comunicació, i en el marc de les competències de la Generalitat, la Llei regula els principis rectors de l’ús de l’aranès en l’àmbit de la comunicació audiovisual, per tal de garantir la presència de la llengua pròpia en l’espai radiofònic i televisiu, i estableix mesures de foment de la premsa escrita i de l’ús en les xarxes telemàtiques d’informació i comunicació. També es recullen els compromisos derivats de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries, preveient la necessària col·laboració amb altres ens per al seu assoliment.

Pel que fa a les mesures de foment i protecció, la Llei reconeix les responsabilitats compartides del Govern de la Generalitat i del Conselh Generau d’Aran i formula un mandat general d’impulsar la normalització de l’aranès. Es regulen mesures específiques de foment de l’ús de la llengua en les activitats i equipaments culturals i en les activitats socials i econòmiques a l’Aran, d’acord amb els compromisos establerts per la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries. Finalment, en l’ordenació de la col·laboració amb altres territoris de parla occitana s’estableixen els mecanismes adients per promoure i facilitar la connexió amb la resta de l’àrea lingüística i la projecció exterior de la llengua.

La Llei consta de 25 articles, 6 disposicions addicionals, 1 de derogatòria i 2 de finals. L’articulat es distribueix en set capítols, que regulen els principis generals (capítol primer), l’ús institucional (capítol segon), l’onomàstica (capítol tercer), l’ensenyament (capítol quart), els títols i certificats (capítol cinquè), els mitjans de radiodifusió i televisió (capítol sisè) i el foment i difusió de la llengua (capítol setè). Aquesta estructura segueix bàsicament l’adoptada per les lleis lingüístiques catalanes precedents, sens perjudici de les modulacions ajustades a la situació sociolingüística de l’occità a Catalunya i del respecte de l’àmbit d’autonomia del Conselh Generau d’Aran per regular i fomentar l’ús de la llengua pròpia.

Projet de loi sur l'aranais (traduction)

Préambule

L'identité linguistique de l'Aran

La langue occitane, appelée aranais en Aran, définit un élément fondamental de l'identité d'Aran défendue par l'aranais au cours des siècles et maintenant reconnue à l'article 11 du Statut d'autonomie de la Catalogne de 2006.

Historiquement, depuis l'union volontaire de l'Aran à la couronne cataslano-aragonaise lors du traité d'Emparança de 1175, les institutions politiques de la principauté de la Catalogne ont reconnu et respecté l'identité culturelle et linguistique de l'Aran. Cette identité a pu être développée dans le cadre d'un régime politique administratif spécial de la vallée d'Aran, jusqu'à son abolition en 1834 avec l'imposition dans ce territoire du régime administratif général de l'État espagnol et du castillan comme seule langue officielle. La rétablissement de l'autonomie gouvernementale en 1979, dans le contexte d'un régime démocratique, a permis d'établir un régime de protection de l'aranais comme une partie constitutive de la pluralité linguistique de la Catalogne et le lien privilégié avec les terres où l'on parle catalan.

La langue occitane comprend plusieurs variétés linguistiques le long de tout son territoire, partagé par trois États. Actuellement, la langue occitane ne dispose pas d'autorité linguistique unique pour l'ensemble du territoire catalanophone. Toutefois, en Aran, l'autorité linguistique de l'aranais est assumée par l'Institut des études aranaises depuis le 29 avril 2008, en accord avec la Chambre du Conseil général d'Aran (Conselh Generau d’Aran).

Avec cette loi, le Parlement de la Catalogne fait une nouvelle étape dans la reconnaissance et la protection de l'aranais en Catalogne. Le sens de cette intervention législative est cohérente avec les valeurs et les objectifs de la défense de la pluralité des langues, qui ont inspiré la politique linguistique catalane. En même temps, grâce à la promotion de ces valeurs et objectifs dans le domaine espagnol et européen, le Parlement veut contribuer à la sauvegarde et la promotion du patrimoine occitan partagé avec d'autres territoires.

Le cadre juridique et l'évolution législative préalable

En vertu de la Constitution espagnole de 1978, l'article 3.4 du Statut d'autonomie de 1979 a prévu que «le parler aranais est l'objet d'un enseignement, et jouit d'un respect et d'une protection particulière». Le cadre législatif ultérieur de cette disposition législative a permis de mettre en place un statut juridique progressivement renforcé de l'aranais. Dans un premier temps, la loi 7/1983 du 15 avril sur la normalisation linguistique a déclaré l'aranais langue propre en Aran et proclamé certains droits linguistiques des Aranais avec le mandat adressé aux pouvoirs publics d'en garantir son usage et son enseignement. Puis, la loi 16/1990 du 13 juillet sur le régime spécial du val d'Aran a déclaré la territorialisation officielle de l'aranais et amélioré les garanties de son usage et de son enseignement, en plus d'inclure un mandat général pour promouvoir sa normalisation en Aran. Par la suite, la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique a défini son application complète à l'aranais et contenait des dispositions spécifiques relatives à la toponymie, l'anthroponymie et les médias. La réglementation comprend également d'autres dispositions sectorielles, de statut juridique et réglementaire, qui ont tendance à assimiler le traitement de l'aranais et du catalan.

L'adoption du Statut d'autonomie de la Catalogne de 2006 représente un changement fondamental en ce qui concerne la situation précédente en déclarant à l'article 6.5 que l'occitan en Catalogne est appelé aranais en Aran. Ainsi, le statut juridique de l'aranais s'inscrit directement dans l'esprit de l'article 3.2 de la Constitution lorsqu'elle déclare que «d'autres langues espagnoles sont aussi officielles dans leurs régions respectives». L'attribution d'un statut officiel dans cette langue est la plus haute expression de l'appréciation par les citoyens de la Catalogne et de ses institutions par laquelle la loi fait partie du cadre juridique de l'État. L'officialité de l'aranais s'étend à l'ensemble de la Catalogne, qui devient ainsi le seul territoire au sein de l'État reconnaissant trois langues officielles: le catalan, le castillan et l'aranais. Le Statut précise certaines des conséquences juridiques du caractère officiel de l'aranais, notamment en ce qui concerne les droits linguistiques des citoyens. L'article 36 énonce expressément les droits des citoyens du val d'Aran à l'égard de l'aranais. Le Statut prévoit la mise en œuvre dans cette langue les principes de protection et promotion dans l'usage, la diffusion, la connaissance et les attributions pour le gouvernement et le Conseil général d'Aran quant à leur compétence concernant la normalisation de l'aranais.

Enfin, le régime officiel actuel de la langue occitane a des implications importantes en ce qui concerne la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Compte tenu de la formule utilisée dans le présent traité international ratifié par l'Espagne en 2001, qui se réfère aux langues officielles déclarées par les statuts d'autonomie, le niveau de protection de l'aranais a considérablement augmenté à la suite du Statut d'autonomie de 2006.

Justification et objectifs de la présente loi

Les changements mentionnés dans le cadre juridique relatif à l'aranais nécessitent une nouvelle réglementation juridique. En premier lieu, il faut adapter le régime juridique aranais au nouveau Statut d'autonomie, ce qui rend explicite pour le législateur différentes exigences à cet égard et dans la cinquième disposition additionnelle fixe un délai de quatre ans pour permettre d'adapter le régime spécial de l'Aran tel que le prévoit la règle statutaire. Deuxièmement, il faut répondre aux engagements pris dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et enfin, cette intervention législative doit permettre d'actualiser et de donner une plus grande unité et une plus grande cohérence au régime juridique de l'aranais, qui est maintenant régi par des règles éparses et fragmentaires, créant ainsi une certaine ambiguïté sur l'identité de la langue et de son statut.

Les objectifs généraux de la présente loi est de reconnaître, protéger et promouvoir l'aranais dans tous les domaines et secteurs. Selon la tradition de la politique linguistique en Catalogne, cette reconnaissance comprend la volonté de coopérer afin de protéger l'unité de l'occitan. Actuellement, le modèle de réglementation le plus répandu, et qui maintient les mêmes critères que les Normes Ortografiques der Aranés adoptées par le gouvernement de la Catalogne en 1983, est défini par Lois Alibert dans la Gramatica Occitana publiée en Catalogne en 1935 et rééditée en 2000 par l'Institut des études catalanes. À partir de la dynamique des relations avec les autres territoires occitanophones, la loi peut contribuer à favoriser le développement des actions relatives à la réglementation et à l'établissement des lignes directrices de l'occitan. De même, le Conseil général d'Aran doit être en mesure de promouvoir l'étude et de définir les domaines d'usage de l'aranais.

En ce qui concerne le niveau de protection, le critère inspirant la loi est l'extension du régime juridique de l'aranais comme langue propre d'Aran et comme langue officielle en Catalogne, du contenu particulier de ces principes dans l'ordre linguistique catalan. Par conséquent, l'adoption d'une approche généreuse à l'élaboration de mandats statutaires qui habilitent le législateur à déterminer la portée, les usages et les effets juridiques de l'officialité de l'aranais et à encadrer le processus de normalisation. Toutefois, la réalité sociale et démographique de l'aranais impose certaines contraintes que doit refléter la réglementation par des adaptations correspondantes. Ainsi, la concentration des locuteurs de l'aranais dans le val d'Aran, conjointement avec le caractère de langue propre, justifie l'établissement d'une protection plus intense dans cette région que dans le reste de la Catalogne. En termes plus généraux, la dignité et le statut que la présente loi reconnaît à la langue occitane en fait une référence pour la protection de la diversité linguistique de l'Europe relativement à l'ère linguistique de l'occitan.

L'essor de la mission de promotion et de défense de l'aranais est le dernier et l'un des principaux objectifs de la Loi. En ce sens, elle offre une couverture complète de mesures juridiques pour la promotion et la diffusion de l'aranais dans tous les domaines et secteurs. Entre autres, la nouvelle réglementation prévoit les moyens nécessaires pour gérer l'impact linguistique des phénomènes sociaux nouveaux, tels que l'augmentation de l'immigration ou pour favoriser la présence de l'aranais dans les médias et l'information. Conformément aux dispositions de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la loi facilite également la collaboration avec le reste de l'Occitanie qu'il est possible de concrétiser par l'adoption de mesures pour la promotion de l'occitan.

Contenu et structure de la présente loi

La présente loi énonce le principe de la langue propre appliquée à l'aranais en Aran, ce qui oblige les autorités publiques et les institutions de le protéger, l'utiliser en général et le promouvoir dans tous les domaines publics. Le concept de langue officielle, en relation avec l'aranais, garantit une série de droits linguistiques devant toutes les administrations publiques dans le territoire du val d'Aran et de la Generalitat de Catalogne. Les principes susmentionnés sont complétés par l'affirmation de la volonté de renforcer l'unité de la langue occitane dans un cadre relationnel avec d'autres territoires et groupes de langue occitane. Compte tenu de ces principes, la loi réglemente l'usage officiel de l'aranais et prévoit des mesures pour protéger et promouvoir son usage afin d'en arriver à des mesures de normalisation et de promotion assurant sa présence dans tous les domaines.

Au plan institutionnel, la présente loi énonce que les administrations et les institutions d'Aran doivent généralement utiliser l'aranais, et les services et organismes qui dépendent du gouvernement Aran doivent l'utiliser normalement dans les relations administratives et la diffusion de l'information au public, sans préjudice du droit des citoyens de choisir une autre langue officielle. À l'extérieur d'Aran, il est reconnu le droit des citoyens d'utiliser l'aranais et de recevoir des services dans cette langue dans leurs relations avec l'administration de la Generalitat de Catalogne, et aussi de l'utiliser pour recevoir et répondre oralement en aranais dans son service d'information unifié que le gouvernement doit assurer par l'adoption de mesures appropriées. La loi déclare également la pleine validité de tous les documents publics et privés rédigés en aranais, sans préjudice des droits des citoyens en ce qui concerne les autres langues officielles, et elle prévoit la réalisation éventuelle d'accords avec les organismes publics de normaliser l'emploi de la langue.

En ce qui concerne l'onomastique, figure l'exclusivité des dénominations aranaises dans les toponymes et le droit des personnes à régulariser leur nom et prénoms en conformité avec la graphie occitane.

En ce qui concerne l'enseignement, la loi réglemente l'usage de l'aranais comme véhicule d'expression normal des activités pédagogiques et administratives des établissements d'enseignement d'Aran. Elle favorise également la diffusion des connaissances de l'aranais et de l'unité de la langue occitane de la Catalogne, grâce à l'inclusion dans les programmes de l'enseignement non universitaire de contenus reliés à la réalité linguistique du val d'Aran et sa connexion avec la langue et la culture occitanes ainsi que de la mise en place d'une offre facultative et générale dans les différents modes d'enseignement et d'apprentissage de la langue. La compétence de la Generalitat et du Conseil général est reconnue pour décerner des diplômes et certificats attestant la connaissance de l'aranais.

Dans le domaine des médias, et dans le cadre des compétences du gouvernement, la loi réglemente les principes régissant l'usage de l'aranais dans le domaine de la communication audiovisuelle, afin d'assurer la présence de la langue à la radio et la télévision, et prévoit des mesures de renforcement pour la presse écrite et de l'usage des réseaux télématiques de l'information et de communication. Figurent aussi des engagements découlant de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires afin de prévoir la coopération nécessaire avec d'autres collectivités pour leur réalisation.

En ce qui concerne les mesures de promotion et de protection, la loi reconnaît la responsabilité partagée du gouvernement de la Generalitat et du Conseil général d'Aran et détermine comme mission générale de promouvoir la normalisation de l'aranais. Il est prévu des mesures spécifiques pour promouvoir l'usage de la langue dans les activités linguistiques et culturelles ainsi que celles à caractère social et économique en Aran, en conformité avec les engagements énoncés dans la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Enfin, dans la gestion de la collaboration avec d'autres territoires occitanophones, il est prévu des mécanismes appropriés pour promouvoir et faciliter la connexion avec le reste de l'aire linguistique et l'extension extérieure de la langue.

La loi se compose de 25 articles, de six dispositions additionnelles, d'une disposition dérogatoire et de deux dispositions finales. Les articles sont divisés en sept chapitres, qui réglementent les principes généraux (chapitre I), l'usage institutionnel (chapitre II), l'onomastique (chapitre III), l'enseignement (chapitre IV), les titres et certificats (chapitre V), la radio et la télévision (chapitre VI) et la promotion et la diffusion de la langue (chapitre VII). Cette structure reste fondamentalement celle adoptée par les lois linguistiques catalanes précédentes, sans préjudice des adaptations nécessaires à la situation sociolinguistique de l'occitan en Catalogne et du respect de la juridiction de l'autonomie du Conseil général d'Aran pour réglementer et promouvoir l'usage de la langue propre.

Capítol I:

Principis generals

Article 1.

L’objecte d’aquesta Llei

1. L’objecte d’aquesta Llei és la protecció de l’aranès en tots els àmbits i sectors, el foment del seu ús, difusió i coneixement i la regulació del seu ús oficial.

2. Els objectius principals d’aquesta Llei són:

a) Reconèixer, emparar i promoure l’aranès.

b) Regular l’ús oficial de l’aranès a Catalunya.

c) Fomentar l’ús normal de l’aranès a l’Aran.

d) Determinar i fer efectius els drets i deures lingüístics amb relació a l’aranès.

e) Fomentar l’ús de l’aranès en les administracions, l’ensenyament, els mitjans de comunicació i les activitats culturals, socials i públiques, i la seva normalització a l’Aran en aquests àmbits.

f) Assegurar l’extensió del coneixement de l’aranès entre els ciutadans i ciutadanes de l’Aran, i fomentar-ne el coneixement a Catalunya.

g) Facilitar i promoure el manteniment i desenvolupament de relacions amb les altres comunitats i els altres territoris de llengua occitana.

h) Establir els mecanismes de finançament de la política lingüística en relació amb l’aranès a l’Aran.

Article 2.

Llengua pròpia i llengües oficials

1. L’aranès, nom que rep a l’Aran la llengua occitana, és la llengua pròpia d’aquest territori.

2. Els ciutadans i ciutadanes de Catalunya i les seves institucions polítiques reconeixen, emparen i respecten la llengua que singularitza el poble aranès i reconeixen l’Aran com una realitat dotada d’identitat cultural, històrica, geogràfica i lingüística.

3. L’aranès, com a llengua pròpia, és:

a) La llengua d’ús preferent de totes les institucions de l’Aran, i en especial del Conselh Generau d’Aran, de l’Administració local i de les entitats que en depenen, dels mitjans de comunicació públics, de l’ensenyament i de la toponímia.

b) La llengua normalment emprada per la Generalitat de Catalunya en les seves relacions amb l’Aran, en la forma en què aquesta mateixa llei determina.

4. L’aranès, com a llengua oficial a Catalunya, pot ésser emprat per les persones físiques o jurídiques en activitats públiques i privades sense discriminació. Els actes jurídics fets en aranès tenen, pel que fa a la llengua, plena validesa i eficàcia, sens perjudici dels drets reconeguts als ciutadans i ciutadanes en relació amb les altres llengües oficials.

Article 3.

Drets lingüístics

1. D’acord amb l’Estatut d’autonomia, els drets lingüís tics en relació amb l’aranès es concreten en els següents:

a) Conèixer-lo, en els termes que aquesta Llei estableix.

b) Expressar-s’hi oralment i per escrit, en les relacions i els actes públics i privats, d’acord amb la normativa vigent.

c) Utilitzar-lo en les relacions amb les institucions i administracions públiques a l’Aran, i amb les institucions de la Generalitat a les quals fa referència l’article 2.2 de l’Estatut d’autonomia arreu de Catalunya, i a ésser-hi ateses, en els termes que aquesta Llei estableix.

d) No ésser objecte de discriminació per raons lingüístiques.

2. D’acord amb l’article 36.3 de l’Estatut d’autonomia, a l’Aran totes les persones tenen també els altres drets que es reconeixen en aquesta Llei.

Article 4.

La unitat de la llengua occitana

1. Els poders públics, en llurs actuacions de promoció i de foment de l’ús de l’aranès, tindran sempre en compte la unitat lingüística amb l’occità i en faran difusió.

2. La llengua occitana és un patrimoni que Catalunya, i especialment l’Aran, comparteixen amb altres territoris europeus. La Generalitat i el Conselh Generau han de col·laborar amb els organismes d’altres territoris de llengua occitana en la protecció de la unitat de l’occità.

3. A Catalunya, l’Institut d’Estudis Aranesos, o la institució designada pel Conselh Generau que assumeixi l’autoritat lingüística en relació amb l’aranès, fixa els convencionalismes d’ús i assessora les institucions públiques en relació amb l’ús correcte de l’aranès.

4. Els usos lingüístics de totes les administracions públiques, i de les entitats autònomes, les empreses i les altres entitats i institucions que en depenen, així com dels centres d’ensenyament públics i privats i dels mitjans de comunicació de titularitat pública, han de respectar els criteris establerts per la institució prevista a l’apartat anterior. El Conselh Generau d’Aran i la Generalitat de Catalunya han d’establir els sistemes de col·laboració i d’assessorament necessaris per garantir aquests usos lingüístics.

Capítol II:

L’ús institucional

Article 5.

Institucions i administracions públiques a l’Aran

1. El Conselh Generau d’Aran, les administracions locals araneses i les entitats públiques i privades que en depenen han d’emprar normalment l’aranès en llurs actuacions internes i en les relacions entre elles. També l’han d’emprar normalment en les relacions amb qualsevol de les altres administracions públiques situades en el territori de la Vall d’Aran. Correspon al Conselh Generau i a les corporacions locals regular l’ús de l’aranès en l’àmbit de les competències respectives.

2. En els procediments administratius tramitats pel Conselh Generau d’Aran, les administracions locals araneses i les entitats públiques que en depenen han d’emprar normalment l’aranès, en la forma que aquestes determinin, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a presentar documents i a rebre notificacions en una altra llengua oficial a Catalunya. També s’han de fer en aranès les comunicacions i notificacions adreçades a persones físiques i jurídiques amb domicili a l’Aran, sens perjudici del dret dels ciutadans i ciutadanes a rebre-les, si ho demanen, en una altra llengua oficial a Catalunya.

3. Les disposicions, resolucions i acords del Conselh Generau i dels ens locals de l’Aran es publiquen en ara nès, sens perjudici del que estableix la legislació respecte de la publicació en les altres llengües oficials.

4. La Generalitat de Catalunya a l’Aran ha d’utilitzar normalment l’aranès en les relacions dels seus òrgans i ens amb la ciutadania. Per garantir el dret de les persones d’utilitzar i d’ésser ateses, oralment i per escrit, en aranès, la Generalitat ha de disposar dels mitjans personals i materials necessaris. En els impresos, formularis i textos administratius d’ús freqüent a l’abast del públic a l’Aran, la Generalitat, sens perjudici del que estableix la legislació respecte de les altres llengües oficials, usarà l’aranès i li donarà una posició preferent.

5. En els processos de selecció del funcionariat i personal laboral del Conselh Generau, dels ens locals de l’Aran i dels organismes que en depenen és necessari acreditar el coneixement de l’aranès, en el grau adequat a les funcions pròpies de les places corresponents, d’acord amb la normativa vigent.

6. Les convocatòries de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals fora de l’Aran que prevegin la provisió de places destinades a l’Aran han de preveure com a requisit el coneixement de l’aranès en els casos en què sigui procedent per fer efectiu el que disposa l’apartat quart. En la resta de places destinades a l’Aran, el coneixement de l’aranès es valora com un mèrit en la provisió.

Article 6.

Institucions i Administracions públiques a Catalunya fora de l’Aran

1. Són vàlides les actuacions administratives de les institucions i òrgans de la Generalitat, dels ens locals de Catalunya i dels òrgans i els ens de l’Administració de l’Estat, tant les orals com les escrites, fetes a Catalunya en aranès, sens perjudici dels drets reconeguts als ciutadans i ciutadanes en relació amb les altres llengües oficials.

2. En les relacions escrites amb l’Administració de la Generalitat i els organismes i empreses que en depenen arreu de Catalunya, totes les persones tenen el dret d’utilitzar l’aranès i no se’ls pot exigir cap mena de traducció. També podran adreçar-se oralment en aranès en el servei unificat d’informació i consulta ciutadana de la Generalitat.

3. La Generalitat, en col·laboració amb el Conselh Generau, oferirà suport tècnic i informació als ajuntaments que vulguin incloure l’aranès en les seves polítiques lingüístiques.

4. Les institucions de la Generalitat de Catalunya i els ens locals que exerceixen competències en el territori de l’Aran han de posar a disposició del públic en aranès els impresos, formularis i textos administratius d’ús freqüent. En les relacions amb aquestes institucions i ens, les persones tenen també el dret a rebre les notificacions i comunicacions escrites en aranès, sens perjudici de l’oficialitat del català i el castellà.

5. Les institucions de la Generalitat de Catalunya a les quals fa referència l’article 2.2 de l’Estatut d’autonomia i els ens locals que exerceixen competències en el territori de l’Aran han d’emprar preferentment l’aranès en llurs relacions institucionals a l’Aran. També la poden emprar la resta d’ens locals en llurs relacions amb les institucions araneses.

6. En el procés de selecció per accedir a places de personal de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, el coneixement de l’aranès pot ser valorat com un mèrit, en els termes que es determinin reglamentàriament. El coneixement oral i escrit de l’aranès pot ser també un requisit per a la provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat fora de l’Aran, quan d’acord amb la Relació de Llocs de Treball els corresponguin funcions que ho justifiquin, especialment les relacionades amb l’atenció oral o escrita a la ciutadania, l’ensenyament, les relacions institucionals, les d’assessorament lingüístic o les de projecció exterior i foment del seu ús.

7. La Generalitat, per mitjà de l’estructura de formació del funcionariat, fomentarà l’aprenentatge de l’aranès entre el funcionariat públic, especialment de les persones que estiguin en llocs d’atenció al públic.

Article 7.

Publicacions oficials

1. Les lleis del Parlament de Catalunya han de ser publicades també en aranès. La versió aranesa té també caràcter oficial.

2. Les disposicions, resolucions i acords de la resta d’institucions i ens que conformen la Generalitat i el seu sistema institucional han de ser publicades també en aranès quan afectin específicament l’Aran.

Article 8.

Documents públics i privats

1. Són vàlids els documents públics atorgats en aranès.

2. Els documents públics s’han de redactar en aranès si ho sol·licita la persona atorgant, o, si n’hi ha més d’una, en la llengua oficial que acordin. Si no hi ha acord pel que fa a la llengua, l’escriptura o el document s’ha de redactar en aranès i l’altra o altres llengües oficials triades. A l’Aran, els fedataris i fedatàries públics han de lliurar en aranès, a les persones interessades que ho sol·licitin, les còpies i les testimoniances dels documents públics.

3. Els despatxos dels fedataris i fedatàries públics de l’Aran han d’estar en condicions d’atendre els ciutadans i ciutadanes en aranès i han de comptar amb personal que en tingui un coneixement adequat i suficient per exercir les funcions pròpies del seu lloc de treball. En la provisió de les notaries a l’Aran, el coneixement de l’aranès es valora com un mèrit, en la forma que estableixen les lleis.

4. Els documents privats de qualsevol naturalesa redactats en aranès són vàlids i no requereixen cap traducció per exigir-ne judicialment o extrajudicialment el compliment en l’àmbit territorial de Catalunya.

Article 9.

Administració de justícia

1. Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals com les escrites, fetes a l’Aran en aranès, sense necessitat de traducció.

2. El coneixement de l’aranès es valora com un mèrit, en la forma que estableixin les lleis, per a la provisió de places del personal judicial i del personal al servei de l’Administració de justícia a l’Aran.

Article 10.

Registres públics

1. Son vàlids els assentaments registrals fets en aranès.

2. En els registres públics de l’Aran, llevat dels que tenen només caràcter administratiu, els registres s’han de realitzar en aranès si el document està redactat o la manifestació es fa en aquesta llengua. Si el document és bilingüe, s’ha de fer en la llengua indicada per qui el presenti al registre.

3. Les oficines dels registres de l’Aran han d’estar en condicions d’atendre les persones que s’expressin en aranès. Els registradors i registradores han de lliurar les certificacions en aranès si aquesta és la llengua emprada en la petició. A les oficines dels registres de l’Aran, s’han de posar a disposició del públic els formularis i els altres impresos en aranès.

Capítol III:

Onomàstica

Article 11.

Toponímia

1. Els topònims de l’Aran tenen com a única forma oficial l’aranesa.

2. El Conselh Generau és membre nat dels organismes competents en matèria de toponímia a Catalunya.

3. La determinació de la denominació dels municipis aranesos es regeix per la legislació de règim local, que ha de preveure la participació del Conselh Generau en els procediments corresponents.

4. La determinació del nom de les vies urbanes i dels nuclis de població de tota mena correspon als ajuntaments aranesos. El Conselh Generau ha de participar en els procediments relatius a la determinació dels noms de les vies interurbanes que transcorrin íntegrament per l’Aran.

Article 12.

Antroponímia

1. Els ciutadans i les ciutadanes tenen dret a utilitzar la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms.

2. Les persones interessades poden obtenir la constància de la forma normativament correcta en aranès de llurs noms i cognoms en el Registre Civil, per la simple manifestació de la persona interessada, en els termes previstos per la legislació vigent.

Capítol IV:

Ensenyament

Article 13.

L’aranès a l’ensenyament

1. L’aranès, com a llengua pròpia de l’Aran, és la llengua vehicular i d’aprenentatge habitual als centres educatius situats a l’Aran, d’acord amb el que estableix la normativa general d’educació.

2. El Govern de la Generalitat ha de garantir que l’ordenació curricular de l’ensenyament de l’educació primària i secundària a Catalunya inclogui el coneixement de la realitat lingüística, històrica i cultural de l’Aran, i la seva connexió amb la llengua, la història i la cultura occitanes.

Article 14.

Ensenyament infantil, primari i secundari a l’Aran

1. L’Administració competent ha de regular i organitzar l’ús de l’aranès com a llengua vehicular i d’aprenentatge habitual de l’ensenyament infantil a l’Aran, en el marc de la normativa educativa general de la Generalitat.

2. L’aranès s’ha d’utilitzar normalment com llengua vehicular i d’aprenentatge habitual en l’ensenyament primari i secundari a l’Aran, d’acord amb la normativa educativa general de la Generalitat.

3. Els i les alumnes tenen el dret i el deure de conèixer amb suficiència oral i escrita l’aranès en finalitzar l’ensenyament obligatori a l’Aran, sigui quina sigui llur llengua habitual en incorporar-se a l’ensenyament. L’ensenyament de l’aranès ha de tenir una presència adequada en els plans d’estudi, sens perjudici de la garantia del dret i el deure de conèixer el català i el castellà.

4. Per a la provisió de llocs de treball del professorat dels centres educatius públics de l’Aran, les persones candidates han d’acreditar el coneixement oral i escrit de l’aranès, d’acord amb el que estableix la normativa vigent. El Govern de la Generalitat, en col·laboració amb el Conselh Generau, ha d’assegurar la formació inicial i permanent del professorat en aranès.

Article 15.

Universitats

1. El Govern de la Generalitat ha de dur a terme actuacions de foment de la incorporació dels estudis filològics de la llengua occitana a universitats i centres d’ensenyament superior de Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure la col·laboració de les universitats catalanes amb altres centres d’ensenyament superior, fora de Catalunya, on s’estudiï la llengua occitana.

Article 16.

Educació permanent de persones adultes i altres formes d’ensenyament

1. En l’educació permanent de persones adultes a l’Aran, el Conselh Generau, en col·laboració amb la Generalitat, han de promoure l’oferta de cursos i establir les mesures necessàries per facilitar l’aprenentatge de l’aranès a les persones nouvingudes.

2. La Generalitat ha de promoure el coneixement de la història i la cultura occitanes en el marc dels programes de formació d’adults a Catalunya.

3. La llengua occitana, denominada aranès a l’Aran, ha de ser present en l’oferta educativa a Catalunya, d’acord amb la legislació aplicable.

Capítol V.

Títols i certificats

Article 17.

Formació i títols

1. El Conselh Generau d’Aran i l’Institut d’Estudis Aranesos, en l’àmbit de les seves respectives competències, han d’establir els programes de formació en aranès, els títols i el procediment per accedir-hi.

2. Correspon a la Generalitat de Catalunya, en coordinació amb el Conselh Generau d’Aran, l’organització dels programes de formació i les titulacions d’aranès fora de l’Aran.

Article 18.

Certificats i equivalències

1. Correspon al Conselh Generau d’Aran la certificació dels coneixements d’aranès acreditats en les proves que realitzi.

2. El Conselh Generau d’Aran determina les equivalències dels seus certificats amb els diferents títols i certificats que acrediten el coneixement de l’aranès. Amb aquesta finalitat, es poden subscriure acords i convenis de reconeixement dels títols i certificats expedits per entitats i organismes d’altres territoris de parla occitana.

Capítol VI:

Mitjans de radiodifusió i televisió

Article 19.

Mitjans de radiodifusió i televisió

1. La Generalitat ha de produir a través dels seus mitjans de comunicació audiovisual programes radiofònics i televisius en aranès per a l’Aran, d’acord amb la legislació vigent i amb la planificació en vigor de l’espectre radioelèctric.

2. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual que operen a l’empara d’una llicència a la demarcació de l’Aran han de garantir una presència de l’aranès en llur programació, en els termes establerts per la legislació vigent.

3. Els mitjans de radiodifusió i televisió que emeten o distribueixen en règim de llicència a l’Aran han de garantir una presència de l’aranès en llur programació, en els termes establerts per la legislació vigent.

4. La Generalitat ha de fer tècnicament possible en els seus mitjans de comunicació audiovisual la presència de l’aranès dins la programació distribuïda per a Catalunya, a través de la utilització dels mitjans tècnics adients, i fer efectiu l’ús d’aquests mitjans dins les seves possibilitats pressupostàries i del que marquin els contractes programa.

5. En el marc de les polítiques de foment, promoció i protecció del sector audiovisual, el Govern de la Generalitat vetllarà especialment per les obres produïdes originalment en aranès.

6. La Generalitat ha de promoure a través de l’Administració general de l’Estat la formulació de convenis internacionals per facilitar la recepció directa a Catalunya, i especialment a l’Aran, de les emissions de ràdio i televisió d’altres territoris. També pot subscriure convenis a través de l’Administració general de l’Estat per què els prestadors dels serveis públics de comunicació audiovisual puguin emetre en els territoris de llengua occitana.

Article 20.

Altres mitjans de comunicació

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les seves competències, han de fomentar la producció de premsa i publicacions periòdiques redactades totalment o majoritàriament en aranès, i la seva difusió a l’Aran i a la resta de Catalunya.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les seves competències, han d’estimular i promoure la presència de productes i informacions en aranès a les xarxes telemàtiques d’informació i comunicació.

Capítol VII:

Foment i difusió de l’aranès

Article 21.

Foment i normalització de l’aranès

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les seves competències, han de protegir l’aranès en tots els àmbits i sectors i n’han de fomentar l’ús, la difusió i el coneixement.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les seves competències, han d’adoptar les mesures necessàries per impulsar la normalització de l’aranès a l’Aran. S’han d’establir els mecanismes de coordinació i, si escau, d’actuació conjunta perquè les polítiques de normalització lingüística siguin més efectives, en el marc del que estableix la Disposició addicional segona d’aquesta llei.

Article 22.

Activitats i equipaments culturals

1. La Generalitat i el Conselh Generau han de vetllar per la conservació, la promoció i la difusió de les activitats culturals que s’expressen en aranès.

2. Les mesures de promoció i suport de l’aranès a les quals fa referència l’apartat anterior poden incloure, entre altres:

a) Promoure els estudis i la recerca sobre la cultura aranesa i la llengua occitana.

b) Fomentar la creació literària en aranès i la difusió dins i fora de l’Aran de les obres escrites en aranès.

c) Afavorir la traducció a l’aranès d’obres escrites en altres llengües i l’accés en altres llengües a les obres produïdes en aranès.

d) Promoure la producció, la distribució i la difusió de llibres i publicacions periòdiques, en qualsevol suport, en aranès.

e) Fomentar la creació, la interpretació i la difusió de música, teatre i altres arts de l’espectacle en aranès.

f) Promoure la distribució i la difusió d’obres d’àudio, audiovisuals i multimèdia en aranès.

g) Fomentar la presència i la utilització de l’aranès en les tecnologies de la informació i la comunicació, i especialment en els programes informàtics.

h) Fomentar la creació d’entitats encarregades de recollir, rebre en dipòsit i exposar o publicar les obres produïdes en aranès.

3. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i la resta d’administracions locals del territori han de fomentar que l’aranès i la cultura i la llengua occitanes siguin presents en els equipaments culturals, particularment a les biblioteques, les videoteques, els museus i els centres culturals que en depenen, a l’Aran i a la resta de Catalunya. Igualment, ha de procurar que les entitats encarregades de dur a terme o fomentar les activitats culturals a l’Aran incorporin, en una mesura apropiada, el coneixement i la pràctica de l’aranès.

4. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han d’estimular i fomentar la recerca terminològica amb relació a l’aranès. També han de fomentar la producció i la comercialització de productes en aranès relacionats amb les indústries de la llengua.

Article 23.

Activitats socials i econòmiques

1. La Generalitat, el Conselh Generau d’Aran i els ens locals de l’Aran, en l’àmbit de les seves competències respectives, han d’adoptar les mesures pertinents i proveir els mitjans per impulsar i garantir l’ús normal de l’aranès en tots els sectors i activitats de la vida social i econòmica a l’Aran.

2. Els poders públics esmentats en l’apartat primer han d’adoptar les mesures necessàries per garantir el dret de les persones, especialment quan actuen en la condició de consumidores i usuàries, d’utilitzar l’aranès en les activitats econòmiques i socials que es desenvolupen a l’Aran. També han de vetllar per posar a l’abast de les persones consumidores i usuàries les informacions relatives a llurs drets en aranès.

3. Els poders públics han d’adoptar mesures específiques per impulsar i promoure l’ús de l’aranès en la prestació dels serveis socials de titularitat privada, com els hospitals, les llars residència per a gent gran, els albergs o els centres culturals i de lleure de l’Aran.

4. Els poders públics han de fomentar la presència de l’aranès en el paisatge lingüístic i, de manera especial, en la retolació de tot tipus d’establiments i entitats socials, culturals, mercantils o de lleure i el seu ús en la publicitat en la via pública a l’Aran.

5. Les mesures d’estímul i foment de l’ús de l’aranès en les activitats socioeconòmiques poden incloure, entre altres:

a) Convenis i concerts amb empreses i entitats socials, culturals o de lleure que es comprometin a fer ús de l’aranès en el seu funcionament intern i en les seves activitats.

b) Subvencions, ajudes i desgravacions fiscals per als actes o manifestacions relacionats amb el foment i la difusió de l’aranès.

c) Premis a la qualitat lingüística o altres tipus de reconeixements i incentius per a les empreses, establiments o entitats privades que utilitzin l’aranès en la prestació dels seus serveis.

d) Elaboració i difusió de materials per tal de promoure la difusió i l’ús normal de l’aranès en els diferents tipus d’activitats econòmiques i socials, incloses les relacionades amb el turisme.

e) Clàusules lingüístiques en les convocatòries de subvencions i ajudes destinades al suport d’empreses o entitats quan l’activitat o producte objecte de la subvenció tingui un component lingüístic.

Article 24.

Col·laboració amb altres territoris de llengua occitana

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han de promoure la comunicació, l’intercanvi cultural, la cooperació i la coordinació amb les institucions i entitats d’altres territoris de parla occitana per assegurar, amb les mesures adequades, la promoció, l’ús i la protecció de l’occità. A aquest efecte, la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, segons que correspongui, poden subscriure acords, convenis i altres mecanismes de col·laboració amb les institucions i entitats dels territoris de llengua occitana.

2. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les seves competències, poden participar en organismes comuns als territoris de llengua occitana per assolir, de forma coordinada, els objectius relacionats amb l’estudi, la promoció de l’ús i la difusió exterior de l’occità.

3. La Generalitat pot sol·licitar al Govern estatal la subscripció de tractats internacionals amb els estats francès i italià que incloguin objectius de promoció i projecció exterior de la cultura i la llengua occitanes. La Generalitat ha de ser informada dels actes de subscripció d’aquests tractats i, si escau, participar en les delegacions negociadores, i ser-hi escoltada. La Generalitat n’informarà el Conselh Generau d’Aran i en procurarà la participació.

Article 25.

La projecció exterior de la llengua occitana

1. La Generalitat i el Conselh Generau d’Aran han d’incloure la difusió de la cultura i la llengua occitanes en la seva política cultural a l’exterior. També han d’impulsar la projecció exterior, especialment en els territoris de llengua occitana, de les iniciatives que impulsen per al reconeixement i la protecció de l’aranès a Catalunya.

2. La Generalitat ha de promoure el reconeixement de la llengua occitana com a component de la diversitat lingüística europea i la seva presència en les accions i programes de la Unió Europea en aquest àmbit.

3. El Govern de la Generalitat ha de fomentar, mitjançant l’adopció de les mesures adequades, que la llengua occitana sigui present en els organismes internacionals de caràcter cultural i en els tractats internacionals de contingut cultural o lingüístic.

 

Chapitre I

Principes généraux

Article 1er

L'objet de la présente loi

1) L'objet de la présente loi est la protection de l'aranais dans tous les domaines et secteurs, la promotion de son usage, la diffusion de sa maîtrise et la réglementation de son usage officiel.

2) Les objectifs principaux de la présente loi sont les suivants:

a) Reconnaître, protéger et promouvoir l'aranai.

b) Régulariser l'usage officiel de l'aranais en Catalogne.

c) Encourager l'usage normal de l'aranais en Aran.

d) Déterminer et appliquer les droits et obligations linguistiques en ce qui a trait à l'aranais.

e) Encourager l'usage de l'aranais dans l'administration, l'éducation, les médias et les activités culturelles, sociales et publiques, et sa normalisation en Aran dans ces domaines.

f) Assurer l'extension de la connaissance de l'aranais entre les citoyens de l'Aran et la promotion de sa connaissance en Catalogne.

g) Faciliter et promouvoir le maintien et le développement des relations avec d'autres communautés et d'autres domaines de l'occitan.

h) Mettre en place des mécanismes de financement de la politique linguistique en ce qui concerne l'aranais en Aran.

Article 2

La langue propre et les langues officielles

1) L'aranais, le nom donné à la langue occitane en Aran est la langue propre de ce territoire.

2) Les citoyens de la Catalogne et ses institutions politiques reconnaissent, protègent et respectent la langue qui distingue le peuple aranais et reconnaît l'Aran comme une réalité dotée d'une identité culturelle, historique, géographique et linguistique.

3) L'aranais comme langue propre est :

a) La langue d'usage préférée de tous les établissements d'Aran, en particulier au Conseil général d'Aran (Conselh Generau d’Aran), dans l'administration locale et les organismes qui en dépendent, les médias publics, l'éducation et la toponymie.

b) La langue normalement utilisée par la Generalitat de Catalogne dans ses relations avec l'Aran, selon les modalités prévues par la présente loi.

4) L'aranais, comme langue officielle en Catalogne, peut être utilisé par les personnes physiques ou morales dans leurs activités publiques et privées sans discrimination. Les actes juridiques effectués en aranais ont, en ce qui concerne la langue, pleine validité et efficacité, sans préjudice des droits reconnus aux citoyens par rapport aux autres langues officielles.

Article 3

Les droits linguistiques

1) Conformément au Statut d'autonomie, les droits linguistiques reliés à l'aranais se limitent comme suit:

a) Le connaître, selon les conditions prévues par la présente loi.

b) S'exprimer oralement et par écrit dans les relations et les actes publics et privés, conformément à la réglementation en vigueur.

c) L'utiliser dans les relations avec les institutions et les administrations publiques en Aran, et avec les institutions de la Generalitat auxquelles fait référence l'article 2.2 du Statut d'autonomie dans toute la Catalogne, et recevoir des services dans cette langue, selon les conditions prévues dans la présente loi.

d) Ne pas subir de discrimination pour des motifs linguistiques.

2) Conformément à l'article 36.3 du Statut d'autonomie, toutes les personnes en Aran ont aussi les autres droits reconnus dans la présente loi.

Article 4

L'unité de la langue occitane

1) Les pouvoirs publics, dans leurs activités de promotion et de soutien de l'usage de l'aranais, doivent toujours tenir compte de l'unité linguistique à l'occitan et en assurer la diffusion.

2) La langue occitane est un patrimoine de la Catalogne, spécialement en Aran, partagé avec d'autres territoires européen. La Generalitat et le Conseil général d'Aran doivent collaborer avec les organismes des autres territoires de langue occitane en soutenant l'unité de l'occitan.

3) En Catalogne, l'Institut des études aranaises ou l'institution désignée par le Conseil général, qui assume l'autorité linguistique en ce qui concerne l'aranais, fixe les conventions d'usage et informe les institutions publiques sur l'usage correct de l'aranais.

4) Les usages linguistiques de toutes les administrations publiques, et des organismes autonomes, les entreprises et les autres organismes et institutions qui en dépendent, ainsi que les établissements d'enseignement publics et privés, et les médias privés et publics doivent respecter les critères prévus par l'institution au paragraphe précédent. Le Conseil général d'Aran et la Generalitat de Catalogne doivent prévoir des moyens de collaboration et de consultation nécessaires pour garantir ces usages linguistiques.

Chapitre II

Emploi institutionnel

Article 5

Les institutions et l'administration publique à Aran

1) La Conseil général d'Aran, les administrations locales aranaises et les organismes publics et privés qui en dépendent doivent normalement utiliser l'aranais dans leurs activités internes et dans les relations entre elles. Ils doivent aussi l'utiliser normalement dans les relations avec chacune des autres administrations publiques situées dans le territoire de la vallée d'Aran. Il appartient au Conseil général et aux collectivités locales de réglementer l'usage de l'aranais dans le domaine de leurs compétences respectives.

2) Dans les procédures administratives traitées par le Conseil général d'Aran, les administrations locales aranaises et les organismes publics qui en dépendent doivent normalement utiliser l'aranais, de la manière que celles-ci déterminent, sans préjudice du droit des citoyens de présenter des documents et de recevoir des notifications dans une autre langue officielle en Catalogne. Doivent également être rédigés en aranais les communications et les notifications destinées aux personnes physiques et morales domiciliées en Aran, sans préjudice du droit des citoyens de les recevoir, sur demande, dans une autre langue officielle en Catalogne.

3) Les dispositions, résolutions et accords du Conseil général et des collectivités locales sont publiés en aranais, sans préjudice des dispositions de la législation concernant sa publication dans d'autres langues officielles.

4) La Generalitat de Catalogne en Aran doit normalement utiliser l'aranais dans ses relations avec les organismes et le public. Pour garantir le droit des individus à utiliser et recevoir des services à l'oral et à l'écrit en aranais, la Generalitat doit disposer de moyens concernant le personnel et le matériel nécessaires. Dans les formulaires et textes administratifs d'usage fréquent à la portée du public en Aran, la Generalitat, sans préjudice des dispositions prévues dans la législation en ce qui concerne les autres langues officielles, doit utiliser l'aranais et il lui accorder une position préférentielle.

5) Dans les processus de sélection des fonctionnaires et du personnel du Conseil général, les organismes locaux en Aran et ceux qui en dépendent doivent faire la preuve de leur connaissance de l'aranais au niveau approprié pour exercer leurs fonctions particulières pour les postes correspondants, en conformité avec la réglementation en vigueur.

6) Les communications de l'administration de la Generalitat et des collectivités locales à l'extérieur d'Aran prévoyant combler des postes destinés en Aran doivent exiger comme condition la connaissance de l'aranais dans les cas où il est nécessaire de rendre effectives les dispositions du paragraphe 4. Dans le reste des postes destinés en Aran, la connaissance de l'aranais est évaluée au mérite selon la disposition.

Article 6

Les institutions et les administrations publiques de la Catalogne hors d'Aran

1) Constituent des mesures valides les procédures administratives des institutions et organismes de la Generalitat, des collectivités locales en Catalogne, des organismes et des collectivités de l'administration de l'État, tant à l'oral qu'à l'écrit, toutes celles effectuées en Catalogne en aranais, sans préjudice des droits reconnus aux citoyens en ce qui concerne les autres langues officielles.

2) Dans les relations écrites avec l'administration de la Generalitat, les organismes et les entreprises qui en dépendent dans toute Catalogne, tous les individus ont le droit d'utiliser l'aranais et aucun type de traduction ne peut leur être exigé. Ils peuvent également s'adresser oralement en aranais au service unifié d'information et de consultation des citoyens de la Generalitat.

3) La Generalitat, en collaboration avec le Conseil général, doit offrir un appui technique et informatif aux mairies qui désirent inclure l'aranais dans ses politiques linguistiques.

4) Les institutions de la Generalitat de Catalogne et les collectivités locales qui exercent des compétences dans le territoire d'Aran doivent mettre à la disposition du public en langue occitane les documents, formulaires et textes administratifs d'usage courant. Dans les relations avec ces institutions et collectivités, les individus ont aussi le droit de recevoir des notifications et des communications rédigées en occitan, sans préjudice du caractère officiel du catalan et du castillan.

5) Les institutions de la Generalitat de Catalogne visées par l'article 2.2 du Statut d'autonomie et les collectivités locales qui exercent des compétences dans le territoire d'Aran doivent prioritairement utiliser l'aranais dans leurs relations institutionnelles en Aran. Elles peuvent aussi utiliser le reste des collectivités locales dans leurs relations avec les institutions aranaises.

6) Dans le processus de sélection pour accéder à des postes au sein du personnel de l'administration de la Generalitat et des collectivités locales de Catalogne, la connaissance de l'aranais peut être évalué au mérite, selon des modalités à déterminer par règlement. La connaissance orale et écrite de l'aranais peut aussi être une condition pour combler des postes de travail dans l'administration de la Generalitat à l'extérieur d'Aran lorsque, en relation avec les postes de travail leur correspondent des fonctions qui le justifient, spécialement celles en rapport avec les services oraux ou écrit concernant la citoyenneté, l'enseignement, les relations institutionnelles, la consultation linguistique ou l'extension extérieure et la promotion de son utilisation.

7) La Generalitat, par l'intermédiaire de la structure de formation des fonctionnaires, favorise l'apprentissage de l'aranais entre les fonctionnaires, spécialement ceux qui ont des fonctions reliées au public.

Article 7

Les publications officielles

1) Les lois officielles du Parlement de la Catalogne doivent aussi être publiées en aranais. La version aranaise a aussi un caractère officiel.

2) Les dispositions, résolutions et conventions du reste institutions et des collectivités, qui composent la Generalitat et son système institutionnel, doivent aussi être publiées en aranais quand elles concernent spécifiquement l'Aran.

Article 8

Les documents publics et privés

1) Les documents publics rédigés en aranais sont considérés comme valides.

2) Les documents publics doivent être rédigés en aranais, sur demande d'un requérant, ou s'il y a plus d'un, dans la langue officielle convenue. S'il n'existe aucun accord en ce qui concerne la langue, l'écriture ou le document doit être rédigé en aranais et dans l'autre langue officielle choisie. En Aran, les mandataires publics doivent livrer en aranais, aux personnes intéressées qui le sollicitent, les exemplaires et les témoignages des documents publics.

3) Les bureaux des mandataires en Aran doivent être en mesure de répondre aux citoyens en aranais et disposer du personnel ayant une connaissance adéquate et suffisante pour exercer leurs fonctions particulières à leur poste de travail. Pour combler les études des notaires en Aran, la connaissance de l'aranais doit être évalué au mérite, selon les modalités prévues dans la législation.

4) Les documents privés de toute nature rédigés en aranais sont valides et ne nécessitent aucune traduction pour exiger judiciairement ou extrajudiciairement leur application dans le cadre territorial de la Catalogne.

Article 9

L'administration de la justice

1) Sont valides les procédures judiciaires, tant à l'oral qu'à l'écrit, celles effectuées en aranais en Aran, sans nécessité de traduction.

2) La connaissance de l'aranais peut être évaluée au mérite, selon les modalités prévues dans la législation, pour combler les postes du personnel judiciaire et du personnel au service de l'administration de la justice en Aran.

Article 10

Les registres publics

1) Sont valables les localisations au registre effectués en aranais.

2) Dans les registres publics d'Aran, sauf ceux qui n'ont qu'un caractère administratif, les registres doivent être effectués en aranais si le document est rédigé ou l'expression est faite dans cette langue. Si le document est bilingue, la langue doit être adaptée à ceux qui se présentent au registre.

3) Les bureaux des registres en Aran doivent être en mesure de répondre aux personnes qui s'expriment en aranais. Les inspecteurs doivent livrer les certifications en aranais si c'est la langue utilisée dans la requête. Dans les bureaux des registres d'Aran, les formulaires et les autres imprimés doivent être mis à la disposition du public en aranais.

Chapitre III

Onomastique

Article 11

La toponymie

1) Les toponymes d'Aran ont comme seule forme officielle ceux en aranais.

2) Le Conseil général est membre en droit des organismes compétents en matière de toponymie en Catalogne.

3) Le choix de la dénomination des municipalités aranaises est régi par la législation de régime local, qui doit prévoir la participation du Conseil général dans les procédures pertinentes.

4) Le choix du nom des voies urbaines et des milieux de population de tout type revient aux mairies aranaises. Le Conseil général doit prendre part aux procédures relatives au choix des noms des voies interurbaines situées complètement en Aran.

Article 12

L'anthroponymie

1) Les citoyens ont le droit d'utiliser la forme normative correcte en aranais leurs prénoms et noms de famille.

2) Les personnes intéressées peuvent obtenir la preuve de la forme normative correcte en aranais de leurs prénoms et noms de famille dans le Registre civil par une simple déclaration de la personne intéressée, selon les conditions prévues par la législation en vigueur.

Chapitre IV

L'enseignement

Article 13

L'aranais dans l'enseignement

1) L'aranais, comme langue propre d'Aran, est la langue véhiculaire et la langue d'apprentissage habituel dans les établissements d'enseignement situés en Aran, conformément avec la réglementation générale prévue en matière d'éducation.

2) Le gouvernement de la Generalitat doit s'assurer que le dispositif du programme d'enseignement de l'éducation primaire et secondaire en Catalogne comprenne la connaissance de la réalité linguistique, historique et culturelle d'Aran, et sa relation avec la langue, l'histoire et la culture occitanes.

Article 14

L'enseignement maternel, primaire et secondaire en Aran

1) Les autorités compétentes doivent réglementer et organiser l'emploi de l'aranais comme langue véhiculaire et langue d'apprentissage habituel de l'enseignement à la maternelle en Aran, dans le cadre de la réglementation générale en éducation de la Generalitat.

2) L'aranais doit être utilisé normalement comme langue commune d'apprentissage dans l'enseignement primaire et secondaire d'Aran, en conformité avec les normes d'enseignement général de la Generalitat.

3) Les élèves ont le droit et l'obligation de connaître adéquatement l'aranais oral et écrit en terminant leur instruction obligatoire en Aran, quelle que soit leur langue habituelle en s'intégrant à l'enseignement. L'enseignement de l'aranais doit avoir une présence adéquate dans les programmes d'études, sans préjudice de la garantie du droit et du devoir connaître le catalan et le castillan.

4) Pour combler les postes de travail des enseignants des établissements d'enseignement publics d'Aran, les candidats doivent prouver leur connaissance orale et écrite de l'aranais, conformément aux dispositions prévues dans la réglementation en vigueur. Le gouvernement de la Generalitat, de concert avec le Conseil général, doit assurer la formation initiale et permanente des enseignants en aranais.

Article 15

Les universités

1) Le gouvernement de la Generalitat doit mener à bien des activités de promotion de l'incorporation des études philologiques de la langue occitane dans les universités et des établissements d'enseignement supérieur en Catalogne.

2) La Generalitat doit promouvoir la collaboration des universités catalanes avec d'autres établissements d'enseignement supérieur à l'extérieur de la Catalogne, là où l'on étudie la langue occitane.

Article 16

L'éducation permanente des adultes et autres formes d'enseignement

1) Dans l'éducation permanente des adultes en Aran, le Conseil général, de concert avec la Generalitat, doit promouvoir l'offre de cours et prendre les mesures nécessaires pour faciliter l'apprentissage de l'aranais aux nouveaux arrivants.

2) La Generalitat doit promouvoir la connaissance de l'aranais et de l'histoire et la culture occitanes dans le cadre des programmes de formation des adultes en Catalogne.

3) La langue occitane, désignée comme l'aranais en Aran, doit être présente dans l'offre d'enseignement en Catalogne, conformément avec la législation applicable.

Chapitre V

Qualifications et certificats

Article 17

Formation et qualifications

1) Le Conseil général et l'Institut des études aranaises, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent prévoir des programmes de formation en aranais, les qualification et la procédure d'accès.

2) Il revient à la Generalitat de Catalogne, de concert avec le Conseil général d'Aran, d'organiser des programmes de formation et les qualifications de l'aranais à l'extérieur d'Aran.

Article 18

Diplômes et équivalences

1) Il revient au Conseil général d'Aran d'assurer la certification des connaissances de l'aranais accréditées dans l'élaboration des tests.

2) Le Conseil général d'Aran fixe les équivalences de ses diplômes avec les différents degrés et certificats prouvant la connaissance de l'aranais. À cette fin, des accords et des conventions peuvent être signés pour la reconnaissance des diplômes et certificats délivrés par des entités et des organismes dans d'autres territoires occitanophones.

Chapitre VI

 Moyens de radiodiffusion et de télévision

Article 19

Moyens de radiodiffusion et de télévision

1) La Generalitat doit garantir dans ses moyens de communication audio-visuelle une programmation régulière d'émissions radiophoniques et télévisuelles en aranais en Aran, conformément à la législation actuelle et à la planification en vigueur du spectre radio-électrique.

2) Les prestataires de services en communication audiovisuelle, qui opèrent sous couvert d'une licence dans les limites d'Aran doivent garantir une présence de l'aranais dans leur programmation, selon les conditions prévues dans la législation en vigueur.

3) Les moyens de radiodiffusion et de télévision qui émettent ou distribuent sous couvert de licence en Aran doivent garantir une présence de l'aranais dans leur programmation, selon les conditions prévues dans la législation en vigueur.

4) La Generalitat doit garantir dans ses moyens de communication audiovisuelle une présence adéquate de l'aranais dans la programmation distribuée pour la Catalogne, par l'intermédiaire de l'utilisation des moyens techniques adéquats.

5) Dans le cadre des politiques de développement, de promotion et de protection du domaine audiovisuel, le gouvernement de la Generalitat doit accorder la priorité aux oeuvres produites à l'origine en aranais.

6) La Generalitat doit promouvoir, par l'intermédiaire de l'administration générale, l'élaboration d'accords internationaux pour faciliter la réception directe en Catalogne, en particulier en Aran, de la radio et de la télévision dans d'autres territoires. Il est aussi possible de signer des accords par l'intermédiaire de l'administration générale de l'État là où les fournisseurs de services peuvent offrir une radiodiffusion publique dans les territoires de l'occitan.

Article 20

Les autres moyens de communication

1) La Generalitat et le Conseil général d'Aran, dans le cadre de leurs compétences, doivent favoriser la production de journaux et de périodiques rédigés entièrement ou principalement en aranais, et leur diffusion en Aran et dans le reste de la Catalogne.

2) La Generalitat et le Conseil général d'Aran, dans le cadre de leurs compétences, doivent encourager et promouvoir la présence de produits et d'informations en aranais dans les réseaux télématiques d'information et de communication.

Chapitre VII

 Promotion et diffusion de l'aranais

Article 21

Promotion et normalisation de l'aranais

1) La Generalitat et le Conseil général d'Aran, dans le cadre de leurs compétences, doivent protéger l'aranais dans tous les domaines et secteurs, et favoriser son usage, sa diffusion et sa connaissance.

2) La Generalitat et le Conseil général d'Aran, dans le cadre de leurs compétences, doivent adopter les mesures nécessaires pour promouvoir la normalisation de l'aranais en Aran. Des mécanismes de coordination doivent être prévus et, le cas échéant, des activités conjointes pour que les politiques de normalisation linguistique soient plus efficaces, conformément  aux dispositions de la Seconde disposition additionnelle de la présente loi.

Article 22

Les activités et les équipements culturels 

1) La Generalitat et le Conseil général doivent veiller à la préservation, la promotion et la diffusion des activités culturelles exprimées en aranais.

2) Les mesures de promotion et de soutien à l'aranais auxquelles fait référence le paragraphe précédent peuvent comprendre, entre autres:

a) Promouvoir les études et la recherche sur la culture aranaise et la langue occitane.

b) Favoriser la création littéraire en aranais et la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur d'Aran, d'œuvres écrites en aranais. 

c) Favoriser la traduction en aranais d'œuvres écrites en d'autres langues et l'accès dans d'autres langues aux œuvres produites en aranais.

d) Promouvoir la production, la distribution et la diffusion de livres et de publications périodiques en aranais, peu importe le support.

e) Favoriser la création, l'interprétation et la diffusion de la musique, du théâtre et d'autres arts de spectacle en aranais.

f) Promouvoir la distribution et la diffusion d'œuvres audio, audiovisuelles et multimédias en aranais.

g) Favoriser la présence et l'utilisation de l'aranais dans les technologies de l'information et de la communication, et spécialement dans les programmes informatiques.

h) Encourager la création d'organismes chargés de recueillir, entreposer, exposer ou publier les œuvres produites en aranais.

3) La Generalitat, le Conseil général d'Aran et le reste des administrations locales du territoire doivent promouvoir la présence de l'aranais et de la culture et de la langue occitanes dans les équipements culturels, les bibliothèques, les vidéothèques, les musées et les centres culturels en qui dépendent en Aran et dans le reste de la Catalogne. La Généralité et l'administration doivent aussi faire en sorte que les organismes chargés de mener à bien ou de favoriser les activités culturelles en Aran incorporent, de façon appropriée, la connaissance et la pratique de l'aranais.

4) La Generalitat et le Conseil général d'Aran doivent encourager et promouvoir la recherche terminologique en ce qui concerne l'aranais. Ils doivent aussi favoriser la production et la commercialisation de produits en aranais en relation avec les industries de la langue.

Article 23

Les activités sociales et économiques

1) La Generalitat, le Conseil général et les collectivités locales d'Aran, dans le cadre de leurs compétences respectives, doivent adopter des mesures pertinentes et fournir des moyens pour promouvoir et garantir l'usage normal de l'aranais dans tous les secteurs et activités de la vie sociale et économique en Aran.

2) Les pouvoirs publics visés au paragraphe 1 doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir le droit des personnes, spécialement quand ils agissent comme consommateurs et usagers à employer l'aranais dans les activités économiques et sociales développées en Aran. Ils doivent aussi veiller à mettre à la portée des consommateurs et des usagers les informations relatives à leurs droits en aranais.

3) Les pouvoirs publics doivent adopter des mesures spécifiques pour encourager et promouvoir l'usage de l'aranais dans la prestation des services sociaux de propriété privée, comme les hôpitaux, les foyers pour personnes âgées en résidence, les auberges ou des centres culturels et tout le secteur des loisirs en Aran.

4) Les pouvoirs publics doivent favoriser la présence de l'aranais dans le paysage linguistique et, de manière spéciale, dans l'étiquetage de tout type d'établissements et d'organismes sociaux, culturels, commerciales ou centres de loisir et de son emploi dans la publicité sur la voie publique en Aran.

5) Les mesures pour encourager et promouvoir l'usage de l'aranais dans les activités socio-économiques peuvent inclure, entre autres :

a) Les conventions et accords avec les entreprises et les organismes sociaux, culturels ou centres de loisir, qui s'engagent à faire usage de l'aranais dans leur fonctionnement interne et dans leurs activités.

b) Les subventions, aides et dégrèvements fiscaux pour les actions ou manifestations relatives à la promotion et la diffusion de l'aranais.

c) Les prix pour la qualité linguistique ou autres types de reconnaissances et de récompenses pour les entreprises, établissements ou organismes privés, qui utilisent à l'aranais dans la prestation de leurs services.

d) L'élaboration et la diffusion de documents visant à promouvoir la diffusion et l'usage normal de l'aranais dans les différents types d'activités économiques et sociales, y compris celles liées au tourisme.

e) Les clauses linguistiques dans les appels d'assistance et de soutien destinés aux sociétés ou organismes, lorsque l'objet de l'activité ou le produit de la subvention contient une composante linguistique.

Article 24

La collaboration avec d'autres territoires de langue occitane

1) La Generalitat et le Conseil général d'Aran doivent promouvoir la communication, les échanges culturels, la coopération et la coordination de concert avec les institutions et les organismes des autres territoires de langue occitane pour assurer, par des mesures adéquates, la promotion, l'usage et la protection de l'occitan. À cet effet, la Generalitat et le Conselil général d'Aran, peuvent, le cas échéant, conclure des accords, des conventions et autres mécanismes de collaboration avec les institutions dans les territoires iccitanophones.

2) La Generalitat et le Conseil général d'Aran, dans le cadre de leurs compétences, peuvent participer à des organismes communs sur d'autres territoires occitanophones afin d'atteindre, de manière coordonnée, les objectifs reliés à l'étude, la normalisation, la promotion de l'usage et la diffusion extérieure de l'occitan.

3) La Generalitat peut solliciter le gouvernement de l'État à adhérer à des traités internationaux avec les États français et italien, qui comprennent des objectifs de promotion et d'extension extérieure de la culture et de la langue occitanes. La Generalitat doit être informée des actes d'adhésion de ces traités et, si cela convient, participer aux délégations de négociation, et d'y être entendue. La Generalitat doit en informer le Conseil général d'Aran et garantir la participation de ce dernier.

Article 25

La diffusion extérieure de la langue occitane

1) La Generalitat et le Conseil général d'Aran doivent inclure la diffusion de la culture et de la langue occitanes dans leur politique culturelle à l'extérieur. Ils doivent aussi promouvoir leur diffusion extérieure, spécialement dans les territoires de langue occitane, par des initiatives qui favorisent la reconnaissance et la protection de l'aranais en Catalogne.

2) La Generalitat doit promouvoir la reconnaissance de la langue occitane comme une composante de la diversité linguistique européenne et sa présence dans les actions et les programmes de l'Union européenne prévus dans ce cadre.

3) Le gouvernement de la Generalitat doit favoriser, par l'adoption de mesures adéquates, que la langue occitane soit présente dans les organismes internationaux à caractère culturel et dans les traités internationaux au contenu culturel ou linguistique.

Disposicions addicionals

Primera

Aquesta Llei té el caràcter de llei de desenvolupament bàsic de l’Estatut i s’integra, en allò relatiu a l’Aran, en el règim especial d’aquest territori previst pels articles 11 i 94 de l’Estatut d’autonomia.

Segona

D’acord amb l’article 143.2 de l’Estatut, la competència sobre la normalització lingüística de l’aranès correspon a la Generalitat i també al Conselh Generau d’Aran.

El Conselh Generau d’Aran té competència plena en relació amb la normalització lingüística de l’aranès a l’Aran, en el marc de les normes de caràcter general vigents a Catalunya. La Generalitat participa en el foment de l’aranès a l’Aran, coordinada pel Conselh Generau d’Aran. Correspon a l’òrgan competent en matèria de política lingüística de la Generalitat, en col·laboració amb el Conselh Generau d’Aran, la competència sobre la política lingüística de l’aranès fora de l’Aran.

Tercera

Sens perjudici que, en el marc de la Comissió Mixta de Traspassos entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran, s’acordin els traspassos necessaris per a l’aplicació del que estableix aquesta Llei, es crearà una estructura paritària entre la Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran per garantir el finançament adequat i suficient de les polítiques lingüístiques en relació amb l’aranès i la coordinació entre ambdues institucions en aquest àmbit.

Quarta

La Generalitat i el Conselh Generau poden subscriure convenis i acords amb l’Administració de l’Estat per garantir l’ús de l’aranès per part dels serveis estatals radicats a l’Aran amb la finalitat de fer efectiu el dret d’opció lingüística de l’aranès.

Cinquena

La Generalitat i el Conselh Generau poden impulsar la subscripció de convenis i acords amb els organismes responsables de l’Administració de Justícia per promoure la normalització de l’aranès en l’àmbit judicial.

Sisena

En el termini de sis mesos des de l’aprovació d’aquesta Llei, s’han d’acordar els traspassos necessaris per a la seva aplicació.

Disposició Derogatòria

Resten derogades les disposicions contràries al que estableix aquesta Llei, i expressament l’article 2 de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, del règim especial de la Vall d’Aran, i l’article 7 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Disposicions finals

Primera

S’autoritza el Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit de les competències respectives, per dictar les disposicions necessàries per desplegar i aplicar aquesta Llei. El Conselh Generau ha de ser escoltat en l’elaboració dels reglaments del Govern que desenvolupin aquesta Llei.

Segona

El Govern, en el termini de dos anys, ha de revisar i modificar la normativa vigent relativa a l’aranès per adaptar-la al que disposa aquesta Llei.

Dispositions additionnelles

Première disposition

La présente loi a force de loi dans le développement de base du Statut et s'intègre, en ce qui concerne l'Aran, dans le régime spécial de ce territoire prévu par les articles 11 et 94 du Statut d'autonomie.

Seconde disposition

Conformément à l'article 143.2 du Statut, la compétence sur la normalisation de l'aranais revient à la Generalitat et au Conseil général d'Aran.

Le Conseil général d'Aran a pleine compétence en ce qui concerne la normalisation linguistique de l'aranais en Aran, dans le cadre des règles à caractère général en vigueur en Catalogne. La Generalitat participe à la promotion de l'aranais en Aran, en coordination avec le Conseil général d'Aran. Il revient à l'organisme compétent en matière de politique linguistique de la Generalitat, en collaboration avec le Conseil général d'Aran, d'assumer la juridiction de la politique linguistique de l'aranais à l'extérieur de l'Aran.

Troisième disposition

Nonobstant le fait que, dans le cadre du Comité mixte des transferts entre la Generalitat de Catalogne et le Conseil général, il est convenu des transferts nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente loi, une structure commune entre le gouvernement de la Catalogne et le Conseil général d'Aran doit être créée pour assurer un financement adéquat et suffisant des politiques linguistiques en ce qui concerne l'aranais et la coordination entre les deux institutions dans ce domaine.

Quatrième disposition 

La Generalitat et le Conseil général peuvent conclure des conventions et des accords avec l'administration de l'État pour garantir l'usage de l'aranais dans les services de l'État installés en Aran, afin de rendre effectif le droit d'option linguistique de l'aranais.

Cinquième disposition 

La Generalitat et le Conseil général peuvent promouvoir l'adhésion à des conventions et des accords avec les organismes responsables de l'administration de la justice afin de promouvoir la normalisation de l'aranais dans le domaine judiciaire.

Sixième disposition 

Dans un délai de six mois à partir de l'adoption de la présente loi, des transferts nécessaires seront nécessaires pour l'application de cette dernière.

Disposition dérogatoire

Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi et, en particulier, l'article 2 de la loi 16/1990 du 13 juillet sur le traitement spécial du val d'Aran, ainsi que l'article 7 de la loi 1/1998 du 7 janvier sur la politique linguistique.

Dispositions finales

Première disposition

Le gouvernement de la Generalitat et le Conseil général sont autorisés, au sein de leurs attributions respectives, à prendre les dispositions nécessaires pour faire connaître et appliquer la présente loi. Le Conseil général doit être entendu dans l'élaboration des règlements du gouvernement en vertu de la présente loi.

Deuxième disposition

Dans un délai de deux ans, le gouvernement doit revoir et de modifier la réglementation en vigueur concernant l'aranais pour l'adapter aux dispositions de la présente loi.

Dernière mise à jour: 31 décembre, 2015


 

 Page précédente

 

Catalogne - Val d'Aran


 

Accueil: aménagement linguistique dans le monde