Moldavie

Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 36 du 5 décembre 2013 concernant l'interprétation de l'article 13 par. 1 de la Constitution en corrélation avec le préambule
de la Constitution et la Déclaration d'indépendance de la république de Moldavie
 

Cet arrêt de la Cour constitutionnelle de Moldavie déclare que les dispositions de la Déclaration d'indépendance relatives à la «langue roumaine» prévalent sur le libellé de l'article 13 de la Constitution concernant «la langue moldave». La Cour note que la Déclaration d'indépendance a été à la base de l'adoption de la Constitution en 1994. Par conséquent, aucun acte juridique, quelle que soit sa force, y compris la Loi fondamentale ou la Constitution, ne peut contredire le texte de la Déclaration d'indépendance. La décision de la Cour est définitive et sans appel.

Hotărârea nr. 36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

25.
La solicitarea Parlamentului Republicii Moldova din 28 iulie 1994 de a se pronunţa asupra istoriei şi folosirii glotonimului „limba moldovenească", Academia de Ştiinţe a Moldovei a prezentat opinia, aprobată în unanimitate de Prezidiul său la 9 septembrie 1994, în care se menţionează:

„Convingerea noastră este aceea că Articolul 13 din Constituţie trebuie să fie revăzut în conformitate cu adevărul ştiinţific, urmând a fi formulat în felul următor: «Limba de stat (oficială) a Republicii Moldova este limba română»".

26. Potrivit Declaraţiei Adunării Generale anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei din 29 februarie 1996, limba de stat a Republicii Moldova este limba română:

„Adunarea Generală anuală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova confirmă opinia ştiinţifică argumentată a specialiştilor filologi din republică şi de peste hotarele ei, aprobată prin Hotărârea Prezidiului AŞM din 9.IX.1994, potrivit căreia denumirea corectă a limbii de stat (oficiale) a Republicii Moldova este limba română".

27. La editarea „Dicţionarului ortografic al limbii române (ortoepic, morfologic, cu norme de punctuaţie)", elaborat de Academia de Ştiinţe a Moldovei şi recomandat spre editare în urma şedinţei din 15 noiembrie 2000, au fost aplicate normele ortografiei limbii române aprobate de Academia Română.

28. În anul 2010, Academia de Ştiinţe a Moldovei a elaborat un proiect de lege în vederea transpunerii normelor ortografice ale limbii române.

47. Curtea reţine că, în baza Declaraţiei de Independenţă, Republica Moldova s-a constituit ca stat suveran şi independent. Declaraţia de Independenţă constituie temelia politico-juridică a Republicii Moldova ca stat suveran, independent şi democratic. Este actul de naştere al Republicii Moldova. Anume în baza Declaraţiei de Independenţă, Republica Moldova a obţinut recunoaşterea din partea altor state ale lumii, a fost acceptată la 31 ianuarie 1992 în cadrul Conferinţei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, iar la 2 martie 1992 - în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite.

48. În condiţiile în care Republica Moldova, ca stat independent şi suveran, nu avea încă o Constituţie, Declaraţia de Independenţă era singurul document care definea ordinea constituţională a Republicii Moldova, în baza căreia a fost constituit sistemul politic, economic şi judiciar al Republicii Moldova. Astfel, până la adoptarea Constituţiei, Declaraţia de Independenţă a servit drept bază constituţională de dezvoltare a statului şi societăţii Republicii Moldova.

106. Curtea reţine că, potrivit articolului 13 alin. (1) din Constituţie, limba de stat a Republicii Moldova este „limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine".

107. Pe de altă parte, Declaraţia de Independenţă operează cu termenul de „limba română" ca limbă de stat a statului nou creat Republica Moldova.

108. Prin urmare, referinţa la „limba română" ca limba de stat este o situaţie de fapt constatată în însuşi textul Declaraţiei de Independenţă, care este actul fondator al statului Republica Moldova. Indiferent de glotonimele utilizate în legislaţia de până la proclamarea independenţei, Declaraţia de Independenţă a operat o distincţie clară optând expres pentru termenul de „limba română".

111. Constatând contradicţia existentă între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul articolului 13 alin. (1) din Constituţie, Curtea reţine că nu se află în poziţia de a anula o normă a Constituţiei, revizuirea Constituţiei fiind apanajul Parlamentului.

112. Pentru a soluţiona conflictul juridic dintre formularea articolului 13 din Constituţie - „limba moldovenească, funcţionând pe baza grafiei latine" - şi formularea din Declaraţia de Independenţă - „limba română", Curtea se va raporta la ierarhia normelor juridice şi, prin urmare, la relaţia de validitate între ele.

113. Curtea reţine că, în cazul existenţei unei ierarhii între două norme, validitatea normei inferioare decurge din norma de rang superior, norma inferioară nefiind valabilă dacă nu e conformă normei superioare. Astfel, în cazul existenţei unui conflict între două norme, dacă acestea sunt de rang diferit în ierarhie, norma inferioară contrară normei superioare va fi invalidată. Dimpotrivă, dacă normele au acelaşi rang, Curtea urmează să le concilieze prin interpretare.

120. Din interpretarea istorico-teleologică a Preambulului Constituţiei, Curtea reţine că Declaraţia de Independenţă a stat la baza adoptării Constituţiei în 1994. De altfel, toate schimbările politice au fost rezultatul luptei pentru eliberare naţională, pentru libertate, independenţă şi unitate naţională. Elementul cheie al procesului de emancipare naţională l-a constituit lupta pentru limba română şi pentru alfabetul latin. Redobândirea dreptului la denumirea limbii şi la alfabetul latin şi-a găsit consacrarea în Declaraţia de Independenţă, care este un act imuabil, anume pentru a pune la adăpost aceste valori naţionale identitare, de care depinde salvarea naţiunii de la asimilare şi dispariţie.

123. Prin urmare, nici un act juridic, indiferent de forţa acestuia, inclusiv Legea Fundamentală, nu poate veni în contradicţie cu textul Declaraţiei de Independenţă. Atât timp, cât Republica Moldova se află în aceeaşi ordine politică creată prin Declaraţia de Independenţă de la 27 august 1991, legiuitorul constituant nu poate adopta reglementări ce contravin acesteia. Totuşi, în cazul în care legiuitorul constituant a admis în Legea Fundamentală anumite contradicţii faţă de textul Declaraţiei de Independenţă, textul autentic rămâne a fi cel din Declaraţia de Independenţă.

[...]

Din aceste motive, în temeiul articolelor 140 din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 6, 61, 62 lit.b) şi 68 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂȘTE:

1. În sensul Preambulului Constituţiei, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate.

2. În cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.

3. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte
Alexandru TĂNASE

Chişinău, 5 decembrie 2013

Arrêt n° 36 du 05.12.2013 concernant l'interprétation de l'article 13 par. 1 de la Constitution en corrélation avec le préambule de la Constitution et la Déclaration d'indépendance de la république de Moldavie

25. À la demande du Parlement de la république de Moldavie du 28 juillet 1994 de statuer sur l'histoire et l'usage du glottonyme «langue moldave», l'Académie des sciences de Moldavie a présenté un avis, approuvé à l'unanimité par son Présidium le 9 septembre 1994, déclarant:

«Notre conviction est que l'article 13 de la Constitution doit être révisé conformément à la vérité scientifique et sera libellé comme suit : "La langue d'État (officielle) de la république de Moldavie est le roumain".»

26. Selon la déclaration de l'Assemblée générale annuelle de l'Académie des sciences de Moldova du 29 février 1996, la langue officielle de la république de Moldavie est le roumain:

«L'Assemblée générale annuelle de l'Académie des sciences de la république de Moldavie confirme l'opinion scientifique motivée des philologues de la République et de l'étranger, approuvée par la décision du Présidium de l'ASM du 9 septembre 1994, selon laquelle le nom correct d'État (officielle) de la république de Moldavie est la langue roumaine.»

27. Lors de la rédaction du Dictionnaire orthographique de la langue roumaine (orthoépique, morphologique, avec règles de ponctuation), préparé par l'Académie des sciences de Moldavie et recommandé pour révision à la suite de l'assemblée du 15 novembre 2000, les règles d'orthographe de la langue roumaine sont approuvée par l'Académie roumaine.

28. En 2010, l'Académie des sciences de Moldavie a rédigé une loi visant à transposer les normes orthographiques de la langue roumaine.

47. La Cour note que, sur la base de la
Déclaration d'indépendance, la république de Moldavie s'est imposée comme un État souverain et indépendant. La Déclaration d'indépendance est la base politique et juridique de la république de Moldavie en tant qu'État souverain, indépendant et démocratique. C'est l'acte de naissance de la république de Moldavie. Sur la base de la Déclaration d'indépendance, la république de Moldavie a obtenu la reconnaissance des autres pays du monde, elle a été acceptée le 31 janvier 1992 à la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe, et le 2 mars 1992 à l'Organisation des Nations unies.

48. Étant donné que la république de Moldavie, en tant qu'État indépendant et souverain, n'avait pas encore de Constitution, la Déclaration d'indépendance était le seul document définissant l'ordre constitutionnel de la république de Moldavie, sur la base duquel système de la république de Moldavie a été mis en place. Ainsi, jusqu'à l'adoption de la Constitution, la Déclaration d'indépendance a servi de base constitutionnelle au développement de l'État et de la société de la république de Moldavie.

106. La Cour note que, selon l'article 13 par. 1 de la
Constitution, la langue officielle de la république de Moldavie est «la langue moldave, fonctionnant sur la base de l'orthographe latine».

107. De plus, la
Déclaration d'indépendance utilise le terme «langue roumaine» comme langue officielle du nouvel État de la république de Moldavie.

108. Par conséquent, la référence à la «langue roumaine» comme langue officielle est une situation factuelle qui se trouve dans le texte même de la Déclaration d'indépendance, qui est l'acte fondateur de la république de Moldavie. Indépendamment du glottonyme employé dans la législation jusqu'à la proclamation de l'indépendance, l'indépendance a fait une distinction claire en optant expressément pour le terme «langue roumaine».

111. Constatant la contradiction entre le texte de la
Déclaration d'indépendance et le texte de l'article 13 par. 1 de la Constitution, la Cour considère qu'elle n'est pas en mesure d'annuler une prescription de la Constitution, la révision de la Constitution étant la prérogative du Parlement.

112. Afin de résoudre le conflit juridique entre le libellé de l'article 13 de la
Constitution «la langue moldave, fonctionnant sur la base de l'orthographe latine»  et le libellé de la Déclaration d'indépendance - «la langue roumaine», la Cour doit référer à la hiérarchie des règles juridiques et donc à la relation de validité entre elles.

113. La Cour note que, en cas de hiérarchie entre deux règles, la validité de la règle inférieure découle de la règle supérieure, la règle inférieure n'étant pas valable si elle n'est pas conforme à la règle supérieure. Ainsi, en cas de conflit entre deux prescriptions, si elles sont de rang différent dans la hiérarchie, la norme inférieure contraire à la norme supérieure sera invalidée. Au contraire, si les règles ont le même rang, la Cour doit les concilier par interprétation.

120. De l'interprétation historico-téléologique du préambule à la Constitution, la Cour note que la Déclaration d'indépendance a été à la base de l'adoption de la Constitution en 1994. De plus, tous les changements politiques sont le résultat de la lutte pour la libération nationale, la liberté, l'indépendance et l'unité nationale. L'élément clé du processus d'émancipation nationale était la lutte pour la langue roumaine et pour l'alphabet latin. La récupération du droit au nom de la langue et de l'alphabet latin trouve sa consécration dans la
Déclaration d'indépendance, qui est un acte immuable, à savoir mettre à l'abri ces valeurs identitaires nationales, dont dépend le salut de la nation de l'assimilation et de la disparition.

123. Par conséquent, aucun acte juridique, quelle que soit sa force, y compris la Loi fondamentale, ne peut contredire le texte de la Déclaration d'indépendance. Tant que la république de Moldavie est dans le même ordre politique créé par la Déclaration d'indépendance du 27 août 1991, le législateur constituant ne peut adopter des règlements qui la contredisent. Cependant, si le législateur constituant a admis dans la Loi fondamentale certaines contradictions avec le texte de la Déclaration d'indépendance, le texte authentique demeure celui de la Déclaration d'indépendance.

[...]

Pour ces raisons, en vertu des articles 140 de la Constitution, 26 de la Loi sur la Cour constitutionnelle, 6, 61, 62 alinéa b) et 68 du Code de compétence constitutionnelle, la Cour constitutionnelle

DÉCIDE :

1. Au sens du préambule de la Constitution, la Déclaration d'indépendance de la république de Moldavie est un tronc commun avec la Constitution, étant le texte constitutionnel principal et immuable du bloc de la constitutionnalité.

2. En cas de divergence entre le texte de la Déclaration d'indépendance et le texte de la Constitution, le texte constitutionnel primaire de la Déclaration d'indépendance prévaudra.

3. Le présent arrêt est définitif, il ne peut faire l'objet d'aucun recours, il entre en vigueur le jour de son adoption et il est publiée au Journal officiel de la république de Moldavie.

Le président,
Alexandru TĂNASE

Chisinau, le 5 décembre 2013. 
  Page précédente

Moldavie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde