Moldavie

Loi sur le statut juridique particulier
de la Gagaouzie

(1994)

Il existe aussi une version officielle en russe, mais pas en gagaouze; la présente version française est une simple traduction. En russe, le titre est le suivant: Закон № 344 от 23.12.1994 об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери).

Lege Nr. 344 din 23-12-1994 privind statutul juridic special
al Găgăuziei (Gagauz-Yeri)

Publicat : 14-01-1995 în Monitorul Oficial Nr. 3-4 art. 51

Călăuzindu-se de principiile Constituţiei Republicii Moldova;

- manifestînd bunăvoinţă şi năzuind de a păstra bunele relaţii dintre popoare care s-au constituit timp de secole;

- în scopul satisfacerii necesităţilor naţionale şi păstrării identităţii naţionale a găgăuzilor, dezvoltării lor plenare şi multilaterale, prosperării limbii şi culturii naţionale, asigurării sinestătorniciei politice şi economice;

- ţinînd cont de faptul că purtător iniţial al statutului Găgăuziei (Gagauz-Yeri) - locul unde trăiesc găgăuzii) este poporul găgăuz puţin numeros, care locuieşte compact pe teritoriul Republicii Moldova;

- acordînd prioritate drepturilor omului, înţelegînd necesitatea îmbinării intereselor general-umane cu cele naţionale;

- reiterînd egalitatea în drepturi tuturor cetăţenilor care locuiesc în unitatea teritorială autonomă ce se formează indiferent de naţionalitate şi de alte indicii,

Parlamentul adoptă prezenta lege.

Articolul 1.

1) Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o unitate teritorială autonomă cu un statut special care, fiind o formă de autodeterminare a găgăuzilor, este parte componentă a Republicii Moldova.

2) Găgăuzia soluţionează de sine stătător, în limitele competenţei sale, în interesul întregii populaţii, problemele dezvoltării politice, economice şi culturale.

3) Pe teritoriul Găgăuziei sînt garantate toate drepturile şi libertăţile prevăzute de Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

4) În cazul schimbării statutului Republicii Moldova ca stat independent poporul Găgăuziei are dreptul la autodeterminare externă.

Articolul 2.

Găgăuzia este administrată în temeiul Constituţiei Republicii Moldova, prezentei legi şi altor legi ale Republicii Moldova (cu excepţiile prevăzute de prezenta lege), Regulamentului Găgăuziei şi actelor normative ale Adunării Populare (Halc Topluşu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicţie cu Constituţia şi legislaţia Republicii Moldova.

Articolul 3.

1) Limbile oficiale ale Găgăuziei sînt limbile moldovenească, găgăuză şi rusă. Pe teritoriul Găgăuziei este garantată funcţionarea, alături de limbile oficiale, şi a altor limbi.

2) Corespondenţa cu autorităţile administraţiei publice ale Republicii Moldova, cu întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile situate în afara teritoriului Găgăuziei se face în limba moldovenească şi rusă.

Articolul 4.

Găgăuzia îşi are simbolica sa, care se foloseşte deopotrivă cu simbolica de stat a Republicii Moldova.

Articolul 5.

1) În componenţa Găgăuziei intră localităţile în care găgăuzii constituie mai mult de 50 procente din populaţie.

2) Localităţile unde găgăuzii constituie mai puţin de 50 procente din populaţie pot fi incluse în componenţa Găgăuziei în baza voinţei majorităţii alegătorilor, liber exprimate în cadrul referendumului local, efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegătorii localităţii respective.

3) Includerea localităţilor prevăzute la alin.(1) şi (2) ale prezentului articol în componenţa Găgăuziei are loc în baza rezultatelor referendumului local, efectuat în fiecare localitate în parte de către Guvernul Republicii Moldova.

4) Localităţile care au intrat în componenţa Găgăuziei îşi păstrează dreptul de a ieşi din componenţa ei printr-un referendum local efectuat din iniţiativa a cel puţin o treime din alegători, însă nu mai devreme de un an din momentul intrării în componenţa Găgăuziei.

Articolul 12.

1)
De competenţa Adunării Populare ţine adoptarea actelor normative a căror executare este obligatorie pe teritoriul Găgăuziei şi adoptarea Regulamentului Găgăuziei.

2) Adunarea Populară adoptă legi locale în următoarele domenii:

a) ştiinţă, cultură, învăţămînt;
b) gospodărie comunală şi de locuinţe, urbanistică;
c) ocrotire a sănătăţii, cultură fizică şi sport;
d) activitate bugetar-financiară şi fiscală locală;
e) economie şi ecologie;
f) relaţii de muncă şi asistenţă socială.

3) În afară de aceasta, de competenţa Adunării Populare ţin:

a) soluţionarea în condiţiile legii a problemelor organizării teritoriale a Găgăuziei, stabilirii şi modificării categoriei localităţilor, a hotarelor raioanelor, oraşelor şi satelor, denumirilor lor;

b) participarea la promovarea politicii interne şi externe a Republicii Moldova în problemele care privesc interesele Găgăuziei;

c) stabilirea modului de organizare şi de activitate a autorităţilor administraţiei publice locale ale Găgăuziei şi a asociaţiilor de cetăţeni, cu excepţia partidelor şi altor organizaţii social-politice;

d) fixarea, organizarea şi efectuarea alegerilor de deputaţi în Adunarea Populară şi aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru efectuarea alegerilor; fixarea alegerilor în autorităţile administraţiei publice locale din Găgăuzia;

e) efectuarea referendumului local în problemele ce ţin de competenţa Găgăuziei;

f) aprobarea regulamentului privind simbolica Găgăuziei;

g) stabilirea titlurilor de onoare şi aprobarea distincţilor;

h) examinarea chestiunii şi înaintarea în Parlamentul Republicii Moldova a iniţiativei privind decretarea stării excepţionale pe teritoriul Găgăuziei şi instituirea formei speciale de administrare, în acest caz, în interesul securităţii şi protecţiei locuitorilor Găgăuziei;

i) dreptul de a se adresa, în condiţiile legii, Curţii Constituţionale a Republicii Moldova pentru a anula actele normative ale autorităţilor legislative şi executive ale Republicii Moldova care lezează împuternicirile Găgăuziei.

4) În cazul în care Curtea Constituţională a Republicii Moldova declară nule pe teritoriul Găgăuziei actele normative ale Republicii Moldova sau unele prevederi ale lor, relaţiile juridice, apărute în urma acţiunii acestor acte normative, vor fi reglementate de către Parlament sau de către Preşedintele Republicii Moldova.

5) Acţiunea actului normativ contestat se suspendă pînă la adoptarea de către Curtea Constituţională a hotărîrii respective.

6) Actele normative ale Găgăuziei care contravin Constituţiei Republicii Moldova şi prezentei legi se declară nule.

Articolul 14.

3) Guvernatorul Găgăuziei trebuie să fie cetăţean al Republicii Moldova care a împlinit vîrsta de 35 de ani şi posedă limba găgăuză.

Articolul  25.

Republica Moldova este garantul realizării depline şi necondiţionate a împuternicirilor Găgăuziei stabilite de prezenta lege.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI

Petru LUCINSCHI

Chişinău, 23 decembrie 1994.

Nr. 344-XIII.

Loi n° 344 du 23 décembre 1994 sur le statut juridique particulier
 de la Gagaouzie (Gagauz-Yeri)

Publiée le 14 janvier 1995 au Journal officiel n° 3-4, art. 51

Guidé par les principes de la Constitution de la république de Moldavie;

- en ayant fait preuve de bonne volonté et s'efforcer de maintenir de bonnes relations entre les peuples établis depuis des siècles;

- afin de répondre aux besoins nationaux et de préserver l'identité nationale des Gagaouzes, leur plein développement multilatéral, la prospérité de la langue et de la culture nationales, l'assurance de l'indépendance politique et économique;

- compte tenu du fait que l'élément principal du statut de la Gagaouzie (Gagaouz-Yeri), le lieu où vivent les Gagaouzes, repose sur sa petite population gagaouze, qui vit de manière compacte sur le territoire de la république de Moldavie;

- compte tenu de la priorité aux droits de l'homme et de la nécessité d'harmoniser les intérêts généraux humains et les intérêts nationaux;

- en réitérant l'égalité en droits de tous les citoyens vivant dans l'unité territoriale autonome constituée indépendamment de la nationalité et d'autres indications,

le Parlement adopte la présente loi.

Article 1er

1) La Gagaouzie (Gagaouzie-Yeri) est une unité territoriale autonome dotée d'un statut particulier qui, sous la forme d'autodétermination des Gagaouzes, fait partie intégrante de la république de Moldavie.

2) Dans les limites relevant de ses compétences, la Gagaouzie décide elle-même des questions le développement politique, économique et culturel dans l’intérêt de toute la population.

3) Sur le territoire Gagaouzie, tous les droits et toutes les libertés prévus par la Constitution et les lois de la république de Moldavie sont garantis.

4) En cas de changement de la situation de la république de Moldavie comme État indépendant, le peuple de Gagaouzie a droit à l'autodétermination extérieure.

Article 2

L’administration de la Gagaouzie fonctionne sur la base de la Constitution de la république de Moldavie, la présente loi et d'autres lois de la république de Moldavie (sauf les exceptions prévues par la présente loi) en conformité avec le Règlement de Gagaouzie et les actes de l’Assemblée populaire (Khalk Toplouchou) de Gagaouzie.

Article 3

1) Les langues officielles de la Gagaouzie sont le moldave, le gagaouze et le russe. En même temps que les langues officielles sur le territoire de Gagaouzie, le fonctionnement des autres langues est garanti.

2) La correspondance avec les organismes de l’administration publique de la république de Moldavie, les entreprises, les organismes et les institutions disposées en dehors de la Gagaouzie est effectuée dans les langues moldave et russe.

Article 4

La Gagaouzie a ses propres symboles qui sont employés de la même manière que ceux de l'État de la république de Moldavie.

Article 5

1) La composition de la Gagaouzie comprend les localités où les Gagaouzes constituent plus de 50 % de la population.
 
2) Les localités où les Gagaouzes constituent moins de 50% de la population peuvent être incluses dans la composition de la Gagaouzie sur la base de la volonté de la majorité des électeurs, librement exprimée lors d'un référendum local, mené à l'initiative d'au moins un tiers des électeurs. les électeurs de cette localité.

3) L'inclusion des localités prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article dans la composition de la Gagaouzie a lieu sur la base des résultats du référendum local, organisé dans chaque localité par le gouvernement de la république de Moldavie.

4) Les localités qui sont sous la juridiction de la Gagaouzie conservent le droit de quitter sa composition au moyen d'un référendum local organisé à l'initiative d'au moins un tiers des électeurs, mais au plus tôt un an après l'adhésion à la Gagaouzie.

Article 12

1)
La compétence de l'Assemblée du peuple est responsable de l'adoption des actes normatifs dont l'exécution est obligatoire sur le territoire de Gagaouzie et l'adoption du Règlement de Gagaouzie.

2) L'Assemblée du peuple adopte les lois locales dans les domaines suivants :

a) la science, la culture, l'éducation;
b) la maintenance municipale, l'urbanisme et le logement;
c) la protection de la santé, la culture physique et les sports;
d) l'activité budgétaire-financière et fiscale locales;
e) l'économie et l'écologie;
f) les relations de travail et l'assistance sociale.

3) En outre, la compétence de l'Assemblée du peuple comprend :

a) résoudre selon les prescriptions de la loi les problèmes d’organisation territoriale de la Gagaouzie, l’établissement et la modification de la catégorie des localités, des limites des districts, des villes et des villages, et de leurs dénominations;

b) participer à la promotion de la politique intérieure et étrangère de la république de Moldavie dans les affaires concernant les intérêts de la Gagaouzie ;

c) établir l'organisation et l'activité des autorités de l'administration publique locale de Gagaouzie et des associations de citoyens, à l'exception des partis et autres organisations sociopolitiques ;

d) fixer, organiser et conduire les élections des députés à l'Assemblée du peuple et approuver la composition de la Commission électorale centrale pour la conduite des élections ; fixer les élections dans les autorités de l'administration publique locale en Gagaouzie;

e) conduire tout référendum local sur les questions liées à la compétence de la Gagaouzie ;

f) approuver tout règlement sur le symbolisme de la Gagaouzie ;

g) établir les titres honorifiques et approuver les distinctions ;

h) examiner la question et soumettre au Parlement de la république de Moldavie l'initiative de déclarer l'état d'urgence sur le territoire de la Gagaouzie et d'établir la forme spéciale d'administration, dans ce cas, dans l'intérêt de la sécurité et de la protection des habitants de Gagaouzie;

i) le droit de s’adresser, dans les conditions légales, à la Cour constitutionnelle de la république de Moldavie afin d'annuler les actes normatifs des autorités législatives et exécutives de la république de Moldavie, lesquels portent atteinte aux pouvoirs de la Gagaouzie.

4) Si la Cour constitutionnelle de la république de Moldavie déclare nuls sur le territoire de la Gagaouzie les actes normatifs de la république de Moldavie ou certaines de leurs dispositions, les relations juridiques, découlant de l'action de ces actes normatifs, sont régies par le Parlement ou le président de la république de Moldavie.

5) L'action de l'acte normatif contesté est suspendue jusqu'à l'adoption par la Cour constitutionnelle de l'arrêt respectif.

6) Les actes normatifs de Gagaouzie qui contreviennent à la Constitution de la république de Moldavie et à la présente loi seront déclarés nuls et non avenus.

Article 14

3) Le gouverneur de la Gagaouzie doit être un citoyen de la république de Moldavie, être âgé de 35 ans révolus et parler la langue gagaouze.

Article 25

La république de Moldavie est garante de la réalisation pleine et inconditionnelle des pouvoirs de la Gagaouzie établis par la présente loi.

LE PRÉSIDENT DU PARLEMENT,
parlement

Petru LUCINSCHI

Chisinau, le 23 décembre 1994.

N° 344-XIII.

  Page précédente

Moldavie - Gagaouzie

Accueil: aménagement linguistique dans le monde